1 TIMOTEO 2

1Hi³ jáun² né³, zia³² cáun² jáɨ¹³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ juah²¹ jná¹³ lá²: Chú³² mɨ³² tsú² ñí¹con² Dió³² quioh²¹ la³jɨ́n³² tsáu². Hniáuh³² liéinh³² tsú² Dió³², hi³ hiú² mɨ³² tsú², jɨ³ hi³ cué³² tsú² siáh³ tiá¹hmah¹ ñí¹con² Dió³² quioh²¹ la³jɨ́n³² tsáu². 2La³ jáun² ca³tɨ²¹ jmu³ tsú² quioh²¹ tsá² ná¹lɨ́n³ hi³ chín¹, jɨ³ tsá² ná¹lɨ́n³ ta²¹ nɨ́² siáh³, quí¹ jáun² lɨ́¹³ tiauh² dí² tie³ cáun² hi³ re² hi³ tɨn² tá¹la³ ziáun² dí² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ ná¹láɨ³ dí² tsá² re² jë¹. 3Quí¹ jlánh¹ re² jniá³ hi³ jmú¹³ dí² la³ nɨ́², hi³ ja³bí¹ la³ nɨ́² siáh³ jlánh¹ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² Tsá² liáu³² dí², 4quí¹ Dió³² hnió³ lɨ́n³² hi³ liáun³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ lɨ́¹³ lɨ³ ñi³² tsú² re² jú¹ tson². 5Jan² Dió³² bíh¹ zian², hi³ jan² tán¹ bí¹ siáh³ tsá²mɨ³cuóun² zian² hi³ nau³² chu³jo² ja¹ quioh²¹ Dió³² quionh³ tsá²mɨ³cuóun²; la³ cun³ hnga² Jesús Tsá² lɨ́n³ hí³ Cristo bíh¹. 6Tsá² hí³ bíh¹ Tsá² ca³cuen³ hnga² hi³ lɨ́³ hmah²¹ quioh²¹ hi³ lɨ́¹³ liáun³ la³jɨ́n³² tsáu²; hi³ jáun² má²ca³lɨ³ lin¹ hi³ la³ jáun² lɨ³ jmɨ́¹ ca³tsɨn¹³ jáun² jmáɨ¹. 7Jú¹ tson² bíh¹ juanh³² jná¹³, tiá² tɨ́¹ jáɨn² yáh³ jná¹³ hi³ Dió³² ca³hiáu³² hi³ lɨ́n¹³ ná¹ jan² tsá² ngaɨ³² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², jan² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² ñí¹con² tsá²cá²jo²¹, hi³ ma³tɨn¹³ jná¹³ tsú² jú¹ tson², jɨ³ jáɨ¹³ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ tanh¹³ tsú² ta²¹ Dió³² nɨ́² siáh³. 8Jáun² jná¹³ né³ hnó³² hi³ ca³la³ jɨ́n³² tsá²ñuh² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² cuɨ́¹ liéinh²¹ Dió³², hi³ ñí¹con² Dió³² cuɨ́¹ he¹³ tsú² cuo² tiá² tso³ quian³², hi³ hí¹ cáun² hniéi² tiá² hu²¹ tsɨ́³ tsú², sa³jun³ hi³ hlah³ hniáuh³² hu²¹ tsɨ́³ tsú² siáh³. 9Ja³bí¹ la³ jáun² hnó³² jná¹³ hi³ tsá²mɨ³ quɨ́h³² lɨ³ua³ cáun² hmɨh³² hi³ re² hu²¹ tsɨ́³, hi³ hua³hín¹³ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ jmáh²¹; quí¹ jun³juáh¹³ cun³quionh³ jméi¹³ hi³ jlánh¹ re² láɨ¹ chí¹ yáh³ tsú² lɨ́¹³ ma³quien² Dió³², sa³jun³ hi³ jmah³² tsú² jáun² cun³quionh³ cú¹mí¹niau²¹, ho³ máɨ³ pih²¹ hmuh²¹ hi³ téh²³ tsú² jáun² perla, sa³jun³ hi³ quɨ́h³² tsú² jáun² hmɨh³² hmuh²¹. Cha³ jmɨ́¹ jmu³ tsú² tonh² cun³quionh³ lánh³ jniá³ tɨ³ coh³, 10tɨ³ re² bíh¹ hi³ hnauh¹³ tsú² tsɨ́³ ha³ lánh³ lɨ́¹³ jmu³ hi³ chu²¹ ñí¹con² tsáu², la³ cun³ qui³ ca³tɨ²¹ jmu² tsá²mɨ³ tsá² juáh²³ hi³ má²má²quien² Dió³². 11Ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ tiánh³ ta³máɨh³ nɨ́¹ má¹ca³ma³tɨn³², hi³ tiá² jmu³ tsú² quien² hmóu³². 12Tiá² cué¹³ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ tsá²mɨ³ ma³tɨn² tsá²ñuh², sa³jun³ cué¹³ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ ho² tsá²mɨ³ jáɨ¹³ ñí¹con² tsá²ñuh², ta³máɨh³ bíh¹ ca³tɨn¹ tsú² tiánh³, 13quí¹ tsá²ñuh² Adán bíh¹ tín² ca³lɨ³zian² ca³jmú³ Dió³², jáun² jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² bíh¹ ca³jmú³ tsú² hi³ lɨ³zian² mɨ́¹ Eva. 14Hi³ jun³juáh¹³ Adán yáh³ tsá² ca³lɨ³can² quionh³ tsá² hláɨnh¹, Eva bíh¹ tsá² ca³lɨ³can², hi³ jáun² ca³tánh³ tsú² tso³; 15hi³ jáun² uá¹jinh¹ Dió³² ca³jmú³ hi³ ma³tso² tsá²mɨ³ tsɨ́³ hi³ lɨ³zian² jon², cu³ jáun² lɨ́¹³ bíh¹ liáun³ tsú² nɨ́¹juáh³ hi³ ma³zian² tsú² hi³ tanh² ta²¹ Dió³², hi³ hnio³ tsú² tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹, hi³ ná¹chan¹ tsú² ñí¹con² Dió³², tɨ³la³ hi³ re² hu²¹ tsɨ́³ tsú² má¹na²¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\