1 TIMOTEO 3

1Jú¹ tson² cu³tí³ bíh¹ jáɨ¹³ lá²: Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² hnió³ hau³ jáɨ¹³ hi³ jmu³ hua³hí¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³², tsá² la³ hí³ bíh¹ hnió³ jmu³ cáun² ta²¹ chu²¹. 2Hi³ jáun² né³, jan² tsá² ho² jáɨ¹³ ñí¹con² tsá² má²lɨ́n³ cuáh³² hniáuh³² lɨ́n³ jan² tsá² tiá² jú¹ hlá² jú¹ nɨ́² zia³² quioh²¹ bíh¹, hi³ jáun² tiá² hi³ zia³² hí¹ cáun² hi³ juáh¹³ hi³ lɨ³ lɨ́¹³ ziu³ hɨe³ tsú² tsáu². Hniáuh³² zian² jan² tán¹ tsá²mɨ³ ñí²cuo² tsú². Hi³ hniáuh³² ngɨ³² siáh³ tsá² la³ hí³ cú²re² he², hi³ tɨn² tɨ³ jinh³ hnga², hi³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² re² jë¹ nɨ́² siáh³. Ja³bí¹ hniáuh³² ma³hnio³ tsú² siáh³ la³jɨ́n³² tsá² ñi³tin²¹ hñú¹³, hi³ hniáuh³² siáh³ tɨn² tsú² hɨeh³² re² tsáu² jáɨ¹³. 3Tiá² hniáuh³² hi³ ñi³hein²¹ tsú², sa³jun³ hi³ hnauh² tsú² hniéi². Hniáuh³² juenh² tsɨ́³ bíh¹ tsú², hi³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² tiá² jéih³² hniéi², jɨ³ hi³ tiá² hen² tsɨ́³ tsú² quɨe³ nɨ́² siáh³. 4Hniáuh³² tɨn² tsú² jmu² re² héih³² hñú¹³, hi³ jmu² tsú² hi³ nieh³ jon² hi³ taunh¹³ ta²¹; 5quí¹ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ tɨn² tsú² jmu³ héih³² hñú¹³ hnga², jáun² né³ ¿lánh³ bíh¹ rón³² lɨ́¹³ jmu³ tsú² hua³hín¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² joh¹ Dió³²? 6Tiá² hniáuh³² yáh³ hi³ jan² tsá² tá² ca³taunh³ ta²¹ lɨ́n¹³ tsá² jmu³ hua³hín¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³², quí¹ nɨ́¹ ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ ma³quien² hnga², hi³ jáun² má²tá¹tsɨn¹ héih³² má¹lɨ³² jáun² la³jmɨ́¹ ca³ta³tsɨn¹ tsá² hláɨnh¹ héih³² jmɨ́¹ ca³ma³re² Dió³² tsáu¹³ tsá² hláɨnh¹ hí³. 7Ja³bí¹ hniáuh³² hi³ lɨ́n²³ tsá² tiá² ta²¹ má²tanh² Dió³² hi³ tsá² hí³ tsá² chun¹, quí¹ nɨ́¹juáh³ la³ ca³ziu³ ca³hɨen³ bíh¹ tsá² cá²tsáun¹ hí³ tsá² hí³, hi³ jáun² jmu³ tsá² hláɨnh¹ hi³ tiú²uú² quien² ta²¹ quioh²¹ Dió³² hi³ jmu² tsú². 8Ja³bí¹ la³ jáun² tiá² hniáuh³² lɨ³zia³² tsáu¹³ tsá² má²cón³² tsá² cuáh³² hi³ juáh¹³ hi³ lɨ́¹³ ziu³ hɨe³ tsú² tsáu², sa³jun³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² má²cau², sa³jun³ hi³ ñi³hein²¹ tsú², sa³jun³ hi³ hen² tsɨ́³ tsú² quɨe³ lɨ́¹ zia³² siáh³. 9Tsá² má²cón³² hí³ tsá² cuáh³² hniáuh³² zianh³² tiá³ jú¹ tson², cun³quionh³ hi³ jɨ² jmɨ́¹ tsɨ́³, jú¹ tson² hi³ má²ca³ma³li²¹ jáun² Dió³². 10Ñeh² bíh¹ hi³ hau³ tsú² jáun² jáɨ¹³ hi³ lɨ́n¹³ tsú² tsá² má²cón³² tsá² má²lɨ́n³ cuáh³², hniáuh³² ca³ lan³ bíh¹ tsú² tín² tsá² la³ hí³ nɨ́¹juáh³ hi³ tɨn² tsú² re² ta²¹; nɨ́¹juáh³ jmu² tsú² re² cu³tí³, má¹jáun² má²lɨ́¹³ hau³ tsú² jáɨ¹³ hi³ lɨ́n¹³ tsá² má²cón³² tsá² cuáh³². 11Ja³bí¹ tsá²mɨ³ ñí²cuo² tsú² tiá² hniáuh³² zia³² tsáu¹³ hi³ juáh¹³ hi³ lɨ́¹³ ziu³ hɨe³ tsú² tsáu², sa³jun³ hnga² tsú² ziu³ hɨen³ siáh³ tsáu²; hniáuh³² bíh¹ hi³ zian² tsú² cú²re² he², hi³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² má²tí³² jë¹. 12Tsá² hau³ hí³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́n¹³ jan² tsá² ma³cón³² tsá² cuáh³² hniáuh³² zian² jan² tán¹ tsá²mɨ³ ñí²cuo², hi³ tɨn² tsú² jmu² re² héih³² hñú¹³ siáh³. 13Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hau³ hí³ jáɨ¹³ la³ jáun² jmu² re² ta²¹ quioh²¹, jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ lɨ́¹³ ma³hniau³ lɨ́n³² tsáu², hi³ lɨ́¹³ niau²¹ siáh³ tiá³ tsɨ́³ tsú² hi³ hléh³² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ tanh² tsú² jáun² ta²¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo. 14Uá¹jinh¹ cuá¹jmu² jná¹³ sí² lá² hi³ zein²¹ jná¹³ ñí¹con² hnú², tɨ³la³ tsɨn³² jná¹³ má²hu²¹ hi³ ñí¹jɨe¹ jná¹³ hnú² tia³juɨ³². 15Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ ca³lén³ jná¹³, jáun² má²ñíh¹ hnú² ha³ lánh³ hniáuh³² má¹ziáun¹³ dí² ñí¹ hué²¹ lá², jnoh¹ tsá² hñú¹³ Dió³², hi³ ná¹láɨ³ dí² jáun² cuáh³² quioh²¹ Dió³² Tsá² juú²tsáun², hi³ ná¹láɨ³ dí² siáh³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² jmɨ́h¹ hiah³², hi³ jáun² jmu³² dí² hua³hí¹³ jú¹ tson² hi³ tiá² lɨ́¹³ tsa³hín³. 16Tson² bíh¹ cu³tí³ jáɨ¹³ hi³ má²táunh²³ dí² jáun² ta²¹, la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ ná¹jnɨ́¹ hi³ má²ca³ma³li²¹ jáun² Dió³² la³ lá²: Tsá² lɨ́n³ Cristo má²ca³ma³jnia³², hi³ ca³lɨn³ tsá² dí¹ngú³, Jmɨ́²chí³ Chun¹ ca³ma³tson² hi³ cu³tí³ chun¹ tsú², hi³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² ca³jɨ́en³² siáh³ Tsá² hí³. Jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Tsá² hí³ má²ca³nga³ tsú² ñí¹con² tsá²cá²jo²¹. Ca³tanh² bíh¹ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² ta²¹ Tsá² hí³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³chánh³² tsú² siáh³ hñu³mɨ³cuú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\