2 CORINTIOS 10

1Hi³ jáun² né³, jná¹³ Po¹, zia³² hi³ hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² cun³ñí¹ hi³ Cristo jmu² juenh² tsɨ́³, hi³ ja³² siáh³ mií³ tsɨ́³. Zian² tsá² ná¹juáh²³ hi³ tsɨ́¹juɨ́³ cu³tí¹³ bíh¹ néh¹ jná¹³ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ zenh² ná¹ ta³ máh¹ hnoh², tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ ñí¹ siáh³ bíh¹ má²cuon¹ jná¹³, jáun² má¹jáun² néh¹ jlánh¹ má²jmu² jná¹³ quien². 2Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² hi³ nɨ́¹ má¹ngau³² jná¹³ hi³ ñí¹jɨe¹ ná¹ hnoh², ha³ lɨ́² lɨ́¹ jmú² hnoh² hi³ tion³ hniáuh³² jmu¹ jná¹³ quien² ñí¹con² ma³ jan² hnoh², quí¹ tiá² juénh² yáh³ jná¹³ má¹jéinh³ jmáɨ¹ quiúnh¹ tsá² ná¹juáh²³ hí³ hi³ jnoh¹ jmu³² ta²¹ la³ cun³ qui³ jmu² tsá²mɨ³cuóun². 3Quí¹ uá¹jinh¹ tson² tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ jnoh¹, tɨ³la³ tiá² jmu³² yáh³ jnoh¹ hniéi² la³ cun³ qui³ jmu² tsá²mɨ³cuóun². 4Quí¹ jun³juáh¹³ jmu³² jnoh¹ hniéi² cun³quionh³ hi³ la³ jmúh³² jáun² tsá²mɨ³cuóun² ta²¹ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ jmu³ hniéi² yáh³, tɨ³la³ cun³quionh³ pí³ hi³ cue³² Dió³² bíh¹ táɨ² jnoh¹ chú¹ jñeih²¹ tá¹³ tsá² hau² dí², uá¹jinh¹ ná¹lɨ́n²³ tsú² hi³ tiá² hi³ háɨnh¹³ zia³². 5Hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ hin³² jnoh¹ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ chin² tsáu² chí¹ jɨ³ lɨ³ua³ cáun² hi³ jmu² tsáu² quien² hi³ quí² jnaɨ³² juɨ³² hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ lɨ³ cuóun³² tsáu² Dió³². Cun³quionh³ hi³ cah¹ jnoh¹ jáun² jmáɨ¹ la³jɨ́³² hi³ lɨ́n²³ tsáu², la³ jáun² bíh¹ janh²¹ jnoh¹ tsáu² hi³ ma³tí³² ñí¹con² Cristo. 6Hi³ jáun² hiún² bíh¹ tsɨ́³ jnoh¹ má¹tson¹³ lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² nieh³, nɨ́¹juáh³ má²ma³tih²¹ hnoh² re² lɨ́n³². 7Hnoh² dá² cáun² lɨ́¹ jɨ́eh³² náh² la³ cun³ hi³ jniá³ jmáh³la³ tɨ³ coh³ bíh¹. Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́n²³ hi³ tson² bíh¹ má²hún¹ tsú² jo³cuo² Cristo, hniáuh³² bíh¹ cháu³² tsú² tsɨ́³ hi³ ja³bí¹ jnoh¹ siáh³ uá²jaɨ³² má²tiáuh¹ jo³cuo² Cristo. 8Hi³ jáun² uá¹jinh¹ lɨ́n²³ hnoh² hi³ chí¹nga² ca³lá² ma³quien¹³ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ hau³² jnoh¹, cun³ tiá² lɨ³ heh¹ bíh¹ jná¹³; quí¹ jáɨ¹³ hi³ hau³² jnoh¹ jáun² ca³cué³ hnga² bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ jmú¹³ jnoh¹ hi³ lɨ³hún¹ honh² náh² ca³tɨ²¹ hi³ tanh¹³ náh² ta²¹ Dió³², jun³juáh¹³ hi³ jmú¹³ jnoh¹ hi³ tɨ³ tsa³hín³ yáh³ hnoh². 9Su³uú² lɨ́n²³ hnoh² hi³ zein³² jná¹³ sí² lá² cun³ñí¹ hi³ hnó³² jná¹³ hi³ juénh¹³ hnoh². 10Quí¹ zian² ma³ jan² tsá² juáh²³ hi³ jlánh¹ pin³ jáɨ¹³ tioh³ sí² hi³ zein³² jná¹³, jɨ³ hi³ jlánh¹ cáu² niéih³ siáh³, tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ zenh² jná¹³ ñí¹ hó²¹ñí¹ tsú², jáun² jan² tsá² huá¹ tsɨ́³ bíh¹ néh¹ jná¹³, hi³ jun³ lin¹ yáh³ néh¹ hléh²³ jná¹³. 11Tɨ³la³ cuɨ́¹ lɨ³ ñi³² tsá² juáh²³ la³ nɨ́² hi³ cá²ren² bíh¹ lɨ́³ ta²¹ hi³ jmu³² jnoh¹ nɨ́¹juáh³ hi³ tiauh² jnoh¹ ja¹ quián¹³ hnoh² la³ má²quionh³ jáɨ¹³ tioh³ sí² hi³ zen²³ jnoh¹ ñí¹con² hnoh² jmáɨ¹ hi³ tiauh² jnoh¹ ñí¹ uóunh³ nɨ́² siáh³. 12Jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² ja³² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ jmú¹³ jnoh¹ cá²ren² quiúnh¹ tsá² lɨ́¹ hleh³² re² ca³tɨn¹ hmóu³², sa³jun³ hi³ cunh²¹ jnoh¹ ta²¹ quiú¹³ quiúnh¹ tsú². Quí¹ nɨ́¹ má¹ca³chu³ ca³ñih³ tsá² la³ hí³ má²tún² hmóu³² cun³quionh³ héih³² hi³ lɨ́¹ ca³chin² chí¹, ho³lá²dá² cunh³ tsú² tá¹³ quionh³ tsá²ján² tsá²ján², jáun² tsá² la³ hí³ lɨ́¹ jmu² cáun² hi³ cáun¹ bíh¹. 13Tiá² tsah¹ yáh³ jnoh¹ ca³tɨ²¹ cáun² hi³ tiá² ca³ta¹, quí¹ jnoh¹ cáun² jmu³² ta²¹ la³ cun³ rón³² lɨ́³ héih³² hi³ cue³² Dió³² bíh¹, hi³ hnga² hí³ bíh¹ ca³jmú³ héih³² hi³ ca³ñí¹jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ la³ tɨ³ ja¹ quián¹³ hnoh² nɨ́². 14Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, jáun² jmɨ́¹ ca³jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ ja¹ quián¹³ hnoh² jmɨ́¹tin², ha³ tiá² lɨ³ yáh³ cáun² ñí¹ tɨ³ có³² ñí¹ tiá² ca³lɨ³hnió³ Dió³² hi³ lɨ́¹³. Quí¹ jnoh¹ bíh¹ tsá² la³ñí¹ hi³ ca³ñí¹hléh¹³ jú¹ chú³² hi³ ca³tɨn¹ Cristo ca³la³ tɨ³ ja¹ quián¹³ hnoh². 15Ha³ tiá² jmu³² yáh³ jnoh¹ tsah¹ ca³tɨ²¹ tá¹³ tsá² siánh³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ta²¹ jáun² quiú¹³ jnoh¹. Tɨ³la³ hu²¹ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ cun³quionh³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ má²táunh²³ hnoh² ta²¹, jáun² tɨ³ lɨ³mí¹ re² má²lɨ́¹³ bíh¹ jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ ja¹ quián¹³ hnoh²; tɨ³la³ jmáh³la³ la³ cun³ héih³² hi³ jmu² Dió³² bíh¹ jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ má¹ná¹. 16Hi³ jáun² má¹lɨ³² jáun² né³, hu²¹ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ tsá¹hléh¹³ jnoh¹ jú¹ chú³² jáun² ñí¹ siáh³ siáh³, ca³la³ tɨ³ ñí¹ uóunh³, ngá¹³ ñí¹ tionh¹ hnoh² nɨ́²; quí¹ tiá² hnáu² yáh³ jnoh¹ jmú¹³ tsah¹ cun³quionh³ tá¹³ tsá² siánh³. 17Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ zian² tsá² hnió³ jmu³ tsah³, cuɨ́¹ jmu¹ tsú² tsah³ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí². 18Quí¹ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ jmu² tsú² quien² hnga², tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí² juáh³ hi³ má²lɨ́²jmú³ tsú² re², hi³ jáun² tson² bíh¹ cu³tí³ má²lɨ́²jmú³ tsú² re².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\