2 CORINTIOS 11

1¿Tiá¹ jmúh¹³ hnoh² tiá³ juenh² honh² hi³ hléh¹³ jná¹³ ca³lá² la³jmɨ́¹ hleh³² jan² tsá² cú¹juón¹? Qui³ cónh³ tsá² jmuh³² juenh² honh² bíh¹ hnioh². 2Tɨ³la³ la³ñí¹ tín² hnó³² jná¹³ hi³ lɨ³ ñíh¹³ náh² hi³ hɨ³² tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh², la³ cun³ qui³ jmu² hnga² Dió³². Quí¹ hnó³² jná¹³ má¹jnia¹³ hnoh² ñí¹con² Cristo la³ jmɨ́¹ má²jnia² tsú² jan² tsá² tsá¹máɨ¹³ jon² hi³ tiá² tso³ má²ca³jmú³ ñí¹con² tsá² lɨ́¹³ ñí²cuo², quí¹ jná¹³ má²cá²jmú³² jáɨ¹³ ñí¹con² Cristo. 3Quí¹ hɨ³² tsɨn³² jná¹³ ho³ sa³ nɨ́² lɨ́¹ ca³hliáh² honh² hnoh² hi³ tianh¹³ náh² tɨ³ có³² ñí¹con² Cristo hi³ tiú²uú² jɨ² honh² náh², hi³ jmɨ́¹ ma³tsú¹ ma³jonh²¹ náh² tsú² la³jonh³ jmɨ́¹ honh², la³jmɨ́¹ ca³lɨ³can² jáun² hla¹ Eva hi³ ca³ma³cau² jáun² jáh³hláɨnh¹ hí³ cun³quionh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ². 4Quí¹ hnoh² dá² cáun² lɨ́¹ hen²³ náh² re² lɨ³ua³ jan² tsá² tsá²hléh² jáɨ¹³ la³ siáh³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús la³ cónh³ bíh¹ jáɨ¹³ hi³ tsa³hléh¹³ jnoh¹ quioh²¹ tsú² ñí¹con² hnoh²; hi³ cáun² lɨ́¹ tanh²³ náh² ta²¹ jan² jmɨ́²chí³ siánh³ la³ cónh³ bíh¹ Jmɨ́²chí³ hi³ má²ca³hen³ náh², jɨ³ hi³ cáun² lɨ́¹ héih²³ náh² siáh³ cáun² jú¹ siáh³ la³ cónh³ bíh¹ jú¹ chú³² hi³ má²hian² náh² jáun². 5Hi³ jáun² né³, uá¹jinh¹ tiá² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ jná¹³ hi³ juah²¹ la³ lá², tɨ³la³ len³ jná¹³ hi³ tiá² lɨ́² huen³ yáh³ jná¹³ hí¹ cú¹pih²¹ la³ cónh³ bíh¹ tɨ³² quian³² hí³ jë¹ Dió³², tsá² jlánh¹ néh¹ ná¹ñi³² hí³. 6Quí¹ uá¹ cun³ tson² hi³ tiá² tɨn² jná¹³ hléh¹³ re², tɨ³la³ tiá² lɨ́³ yáh³ la³ nɨ́² la³jɨ́³² hi³ ño¹ jná¹³; hliáun³ jéin³² bíh¹ má²ca³lɨ³ lin¹ hi³ tson² bíh¹ la³ jáun² lɨ́³ cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ má²ca³jmú¹³ jnoh¹ jáun². 7Tiá² né¹ ¿hí¹ hlah³ uá¹ la³ ca³jmú³² jná¹³ cun³ñí¹ hi³ ca³jmú³² jná¹³ jáun² hi³ hnoh² bíh¹ tsá² quien², hi³ jáun² jná¹³ né³ jan² tsá² huen³ bíh¹ jmɨ́¹ ca³hléh³ jná¹³ jáun² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² ta³ tiá² hmah²¹ ca³cán³ jná¹³ ñí¹con² hnoh²? 8Lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ca³háɨn³² bíh¹ jná¹³ quɨe³ quioh²¹ tsá² zian² hliáun³ cuáh³² ñí¹ hná¹ nɨ́² jmɨ́¹ cá¹héi²¹ jná¹³ jáun² quɨe³ hi³ ca³cué³ tsú² tá¹la³ ca³ma³cau²¹ jná¹³ jáun² hnoh². 9Quí¹ tá¹la³ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ jáun² quiúnh¹ hnoh² ca³chó³² jmáɨ¹ hi³ zia³² hi³ ca³lɨ³ hniáuh³² ñí¹con² jná¹³, tɨ³la³ tiá² liá¹ héi² ca³quiaun¹ yáh³ jná¹³ hnoh², quí¹ tsá² reh² zian² tɨ³ hué³² Macedonia lá² bíh¹ ca³cué³ la³jɨ́³² hi³ ca³lɨ³ hniáuh³² quion²¹ jná¹³ jmɨ́¹jáun². Hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ ca³jmú³² jná¹³ hua³hín¹³ hi³ tiá² liá¹ héi² ca³quiaun¹ yáh³ jná¹³ hnoh², hi³ sa³jun³ chau²¹ yáh³ jmáɨ¹ hi³ jmu¹ jná¹³ la³ jáun². 10La³jmɨ́¹ cuo² jná¹³ jú¹ tson² quioh²¹ Cristo, la³ jáun² bíh¹ ño¹ jná¹³ siáh³ hi³ hí¹ jan² tsá² zian² hué³² Acaya nɨ́² tiá² lɨ́¹³ quin³ la³ cun³ hi³ tsah¹ jáun² jná¹³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́². 11¿He³ láɨh³² juáh¹³? ¿Hí¹ cun³ñí¹ hi³hliá² tiá² hnau³ jná¹³ hnoh²? Tɨ³la³ Dió³² ñi³² hi³ hnau³ lɨ́n³² bíh¹ jná¹³ hnoh². 12Hi³ jáun² jmu¹ bíh¹ jná¹³ ta²¹ quion²¹ la³ má²jmu² jáun², jáun² tiá² lɨ³ quien² jë¹ tsá² ñi³tú¹ ñi³lɨn¹³ nɨ́², tsá² jmu² hí³ tonh² hi³ juáh³ hi³ ta²¹ quioh²¹ hí³ néh¹ dí² uá²jaɨ³² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ ta²¹ quiú¹³ jnoh¹. 13Tsá² lín¹ tɨ³² tɨ́¹jáɨ² bíh¹ hí³ hi³ lɨ́¹ juáh³ hi³ ná¹lɨ́n³ tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², tsá² lɨ́¹ má²cau², tsá² ti³ lɨ́¹ jnia³² la³jmɨ́¹ jnia³² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Cristo. 14Jun³juáh¹³ lin¹ hi³ lɨ³ tsa³cáun² tsɨ́³ yáh³ dí² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́², quí¹ ja³bí¹ hnga² yáh³ Satanás tɨn² hi³ jinh²¹ hi³ jnia³ la³jmɨ́¹ jniá³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² zian² ñí¹ tie³ joh¹. 15Hi³ jáun² dá² huán¹ tsɨ́³ bíh¹ lɨ́¹³ hi³ tsá² lɨ́n³ hí³ quian²¹ tsá² hláɨnh¹ tɨn² jmu³ hi³ jinh²¹ hi³ jnia³ la³jmɨ́¹ jniá³ tsá² jmu² ta²¹ chu²¹. Tɨ³la³ ñí¹ ca³táuh³ jmáɨ¹ má¹ná¹, cun³ hiáuh³ bíh¹ tsú² la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ hiáuh³. 16Jáun² né³, juanh³² jná¹³ siáh³ cónh³, hi³ tiá² hniáuh³² lɨ́n¹³ náh² hi³ hú¹tá¹ tson² bíh¹ cú¹juón¹ jná¹³. Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hi³ má²ná¹lɨ́n²³ náh² la³ nɨ́², jáun² cué¹ náh² tiá³ jáɨ¹³ hi³ hléh¹³ jná¹³ cáun² jú¹ te³ quion²¹, jáun² lɨ́¹³ jmu¹ jná¹³ ca³lá² tonh². 17Jun³juáh¹³ lɨ́n³ jná¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Tɨ³² Juo¹³ yáh³ dí² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹hléh¹³ jná¹³ cá² jon¹ jáɨ¹³ lá², quí¹ tá¹la³ cuá¹tsah¹ jná¹³ lá² cú¹pih²¹, cu³tí³ hléh¹³ jná¹³ la³jmɨ́¹ hleh³² jan² tsá² cú¹juón¹ bíh¹. 18Quí¹ zian² juóun³² tsá² jmu² tsah³ ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², jáun² ja³bí¹ jná¹³ siáh³ uá²jaɨ³² ñí¹jmu¹ ca³lá² tsah¹. 19¡Hnoh² bíh¹ tsá² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ honh² náh², hi³ jáun² jlánh¹ re² tion²³ náh² honh² jáɨ¹³ quioh²¹ lɨ³ua³ jan² tsá² cú¹juón¹! 20Quí¹ re² lɨ́n³² bíh¹ tion²³ náh² honh² ñí¹con² tsá² dí²quiaun³ náh² jmáɨ¹ hi³ má¹cú¹ má¹haɨn²¹ náh², tsá² jmu² ca³la³ hi³ pa²¹ rón³² láɨ¹ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ zia³² quián¹³ náh², tsá² cáun² lɨ́¹ hiá² lɨ́² jla²³ hnoh², tsá² jmu² quien² ñí¹con² hnoh², jɨ³ tsá² pá²³ siáh³ máh¹ náh². 21Uá¹jinh¹ heh¹ jná¹³ ca³lá² hi³ juanh²¹ la³ lá², tɨ³la³ jnoh¹ né³, tiá² ca³tia³ yáh³ tsɨ́³ hi³ jmɨ́¹ jmú¹³ la³ nɨ́². Tɨ³la³ la³ cun³ hi³ tiá²³ tsɨ́³ tsá² siánh³ hi³ hléh³², ja³ bíh¹ jná¹³ siáh³ chá²³ tiá³ tsɨn³² hi³ hléh¹³, uá¹jinh¹ la³jmɨ́¹ hleh³² jan² tsá² cú¹juón¹. 22¿Hí¹ tsá² hleh³² jú¹jma² hebreo tsá² hí³ juáh¹³? Quí¹ ja³bí¹ jná¹³ yáh³ uá²jaɨ³² hléh²³ jáɨ¹³ hebreo. ¿Hí¹ tsá² juo³ tsá² Israel tsá² hí³? Quí¹ ja³bí¹ jná¹³ yáh³ uá²jaɨ³² jan² tsá² la³ hí³. ¿Hí¹ tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Há²bran²¹ tsá² hí³? Quí¹ ja³bí¹ jná¹³ yáh³ uá²jaɨ³² jan² tsá² hí³. 23¿Hí¹ tsá² ná¹lɨ́n³ quian²¹ Cristo tsá²hí³? Jná¹³ bíh¹ jan² tsá² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ lɨ́n³ quian²¹ Cristo la³ cónh³ bíh¹ tsá² hí³, uá¹jinh¹ jáɨ¹³ nɨ́² quion²¹ jná¹³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ jë¹ jan² tsá² cú¹juón¹. Quí¹ jná¹³ bíh¹ jan² tsá² tɨ³ jlánh¹ bí¹ má²cá²jmú³² ta²¹ la³ cónh³ bíh¹ tsá² hí³, hi³ tɨ³ jlánh¹ má²ca³pɨ³ ca³jauh³ jná¹³ tsáu² siáh³ la³ cónh³ bíh¹ tsá² hí³, hi³ tɨ³ jlánh¹ má²ca³jnáɨ³² jná¹³ tsú² siáh³ hñu³mí¹ñí², jɨ³ hi³ hliáun³ jéin³² siáh³ pih²¹ tiá² jun³ jná¹³. 24Hñá³ jéin³² siáh³ má²ca³quiu³ ca³po³ jná¹³ tsá² judíos tán¹ ma³ quiu³quia³ñu³ tsɨ³². 25Hi³ jáun² hnɨ³² jéin³² siáh³ ca³po³ jná¹³ tsá² siánh³ cun³quionh³ hmá² tiéi¹³, hi³ cu³ jéin³² né³ ca³qui³ ca³jnauh³ jná¹³ tsáu² quɨ́n¹. Hi³ hnɨ³² jéin³² siáh³ ca³ja³hanh³² mu² hi³ jmɨ́¹ hún¹ jná¹³ chu³ jmáɨ², hi³ cu³ jéin³² né³ ca³niuh³² jná¹³ ñí¹ jmɨ́²miih²¹ cú² jmáɨ¹ cú² nie² hi³ ca² jná¹³ jmáɨ². 26Hliáun³ jéin³² bíh¹ má²ca³lɨ³ zia³² hi³ háɨnh¹³ ñí¹con² jná¹³ tá¹la³ má²ca³tɨ́² ca³ngɨ́³ jná¹³, uá¹la³ cun³ nɨ́¹ má¹ca³han¹ jná¹³ cua³, hi³ zian² siáh³ háɨn²; hi³ ca³lɨ³ zia³² siáh³ hi³ háɨnh¹³ ja¹ quioh²¹ tsá²co¹ jná¹³, jɨ³ ja¹ quioh²¹ tsá²cá²jo²¹ nɨ́² siáh³. Má²ca³lɨ³ zia³² siáh³ hi³ háɨnh¹³ ñí¹con² jná¹³ já¹ juú² jɨ³ ñí¹ náɨ²; ñí¹ jmɨ́²miih²¹, jɨ³ ja¹ quioh²¹ tsá² lɨ́¹ juáh³ hi³ lɨ́n³ tsá² reh² nɨ́² siáh³. 27Hliáun³ bíh¹ ta²¹ má²ca³lɨ³ zia³² ñí¹con² jná¹³, jɨ³ uu³mí²tsɨ³² nɨ́² siáh³. Hliáun³ jéin³² bíh¹ tiá² má²ca³cuóun² jná¹³, hi³ má²ca³ma³tso¹ jná¹³ tsɨn³² hi³ ñí¹cuóun²¹ ná¹ jɨ³ hi³ hí¹quiéin² siáh³ tsɨn³². Hliáun³ jéin³² má²ca³ma³tso¹ jná¹³ tsɨn³² hi³ tiá² má³² zia³² cuh²¹, hi³ cuóu³, jɨ³ hi³ tiá² zia³² hán² jná¹³ nɨ́² siáh³. 28Zia³² bíh¹ ñí¹ hná¹ nɨ́², tɨ³la³ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² má¹ná¹, zia³² cáun² lio²¹ héi² ñí¹con² jná¹³, hi³ hɨ³² jáun² tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² zian² la³jɨ́³² cuáh³². 29Quí¹ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² tiá² pin³ tsɨ́³, jáun² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ jná¹³ bíh¹ tiá² pin³, hi³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² ca³jmú³ hi³ tánh³² tsáu² tso³, jáun² hlah³ bíh¹ jéin³² jná¹³ jɨ³ hi³ míh²³ siáh³ tsɨn³² jná¹³. 30Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ hniáuh³² hi³ jmu¹ jná¹³ tsah¹ né³, jmu¹ bíh¹ jná¹³ ca³tɨ²¹ cáun² hi³ jmu² lin¹ hi³ jná¹³ jan² tsá² tsɨ́¹juɨ́³. 31Dió³² Jméi² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² ca³ta¹ dí² hi³ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ cun³ jmɨ́¹hi³nio², Tsá² hí³ bíh¹ ñi³² hi³ tiá² tɨ́¹ jáɨn² yáh³ jná¹³. 32Quí¹ jmɨ́¹ ñéi¹ jná¹³ jáun² já¹ juú² Damasco, jáun² tsá² ho² ta²¹ juú² jáun², tsá²cuú² tsá²ta³ re²¹ Aretas ca³chan³ hliáu³ ñí¹ lɨ́³ ho³hñú¹³ hiah³² hu²¹ juú² jáun², hi³ jmɨ́¹ hnió³ tsú² hi³ ma³tsau¹³ jná¹³; 33tɨ³la³ juɨ³² ho³tá²quié² hiah³² hu²¹ juú² bíh¹ ca³siáu³² jná¹³ tsú² hi³ cuá¹hún¹ jná¹³ tɨ³ ñeh² cáun² mɨ́²tá², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ ca³liáun³ jná¹³ jo³cuo² tsá² hí³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\