2 CORINTIOS 2

1Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ cu³tsa³² ca³lén¹³ jná¹³ hi³ tiú²uú² ñí¹jɨe¹ ná¹ cú²jueh³², quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³niau²¹ siáh³ hlah³ tsɨ́³ dí². 2Quí¹ nɨ́¹juáh³ ca³jmú³² jná¹³ hi³ niau²¹ hlah³ honh² náh², ¿hin² dá² tsánh² uú² jmu³ hi³ lɨ³ hiún² tsɨn³² jná¹³? Jɨ́³²la³ hnoh², tsá² má²lɨ́²chá³ jná¹³ hlah³ tsɨ́³ bíh¹. 3Hi³ jáun² bíh¹ ca³jmú³² jná¹³ cú²jueh³² sí² jáun², quí¹ tiú²uú² ca³lɨ³hnó³² ná¹ hi³ cháh¹³ hnoh² hlah³ tsɨn³² jná¹³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² ná¹ ñí¹ nɨ́²; quí¹ hnoh² dá² ca³tɨn¹ hi³ tɨ³ má¹hiúnh¹³ bíh¹ náh² tsɨn³² jná¹³. Quí¹ jná¹³ len³ hi³ hí¹ la³ tɨ³ hnoh² yáh³ lɨ³ hiún² honh² nɨ́¹juáh³ jná¹³ hiún² tsɨn³². 4Jmɨ́¹ cá¹jmú²¹ jná¹³ sí² jáun², ca³jmú³² jná¹³ ta³ hɨ³² lɨ́n³² tsɨn³² jɨ³ hi³ jngɨh³² siáh³ tsɨn³², hí¹ ca³la³ tɨ³ ca³uó³² yáh³ jná¹³; tɨ³la³ jun³juáh¹³ ca³jmú³² jná¹³ quí¹hi³hliá² hnó³² jná¹³ chá¹³ hlah³ honh² hnoh² yáh³. Quí¹ sí² jáun² ca³jmú³² jná¹³ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³hnó³² ná¹ hi³ lɨ³ ñíh¹³ náh² hi³ hnau³ lɨ́n³² bíh¹ jná¹³ hnoh². 5Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ zian² tsá² má²ca³jmú³ hi³ nio² hlah³ tsɨ́³ dí², jun³juáh¹³ ñí¹con² jmáh³la³ huen² jná¹³ yáh³, quí¹ ja³bí¹ ñí¹con² míh¹ tiá² jɨ³lɨn² bíh¹ hnoh² uá²jaɨ³². Juanh³² jná¹³ la³ nɨ́² quí¹ ho³ sa³ jlánh¹ tiá³ he² jáɨ¹³ quion²¹ ná¹. 6Len³ jná¹³ má²tioh²¹ bíh¹ cun³ nɨ́² hi³ ma³tso² tsá² hí³ tsɨ́³ hi³ má²ca³jmuh³ náh² jmɨ́¹ ca³ngɨh³² náh² jáun². 7Hi³ jáun² ta³né³² né³ má²lɨ́¹³ bíh¹ chíh¹³ náh² honh² ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsú² jɨ³ hi³ má¹hiúnh¹³ náh² tsɨ́³ tsú², quí¹ hu³ sa³ nɨ́² lɨ́¹ ca³niau²¹ hlah³ tɨ³ ca³nga² tsɨ́³ tsú². 8Hi³ jáun² hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² hi³ má¹lih²¹ náh² siáh³ hi³ tson² hno³ náh² tsú². 9Cun³ñí¹ hi³ nɨ́² bíh¹ ca³jmú³² jná¹³ sí² jáun², quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³hnó³² jná¹³ hi³ cá¹ lau²¹ ná¹ hnoh², hi³ jáun² lɨ³ ño¹ ná³ nɨ́¹juáh³ hiún² bíh¹ honh² náh² hi³ má¹tih²¹ la³ cun³ hi³ juanh³² jná¹³. 10Né³² né³, nɨ́¹juáh³ hnoh² chíh¹³ honh² lɨ³ua³ cáun² hi³ jmu² tsáu², ja³bí¹ jná¹³ siáh³ chí¹³ tsɨn³² ca³tɨ²¹ hi³ jáun². Quí¹ nɨ́¹juáh³ má²lɨ́²chí³ jná¹³ tsɨn³², nɨ́¹juáh³ hi³ la³ zia³² cáun² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ chí¹³ jná¹³ tsɨn³², jáun² má²lɨ́²chí³ bíh¹ jná¹³ tsɨn³² ñí¹ ta³ ñí¹ Cristo cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh². 11Hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ tiá² cah¹³ Satanás jmáɨ¹ ñí¹con² dí²; quí¹ né¹ re² lɨ́n³² bíh¹ dí² he³ lánh³ rón³² hu²¹ tsɨ́³ tsú². 12Hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jná¹³ já¹ juú² Troas hi³ ca³ñí¹hléh¹³ jná¹³ jú¹ chú³² hi³ ca³tɨn¹ Cristo, jlánh¹ re² ca³lɨ³ zia³² jáɨ¹³ hi³ jmu¹ jná¹³ tá¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí². 13Tɨ³la³ jlánh¹ ca³hɨ́³ tsɨn³² jná¹³ má¹ná¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ tiá² ca³jenh² jná¹³ Tito reh² dí². Hi³ jáun² bíh¹ ca³háɨh¹ jná¹³ jáɨ¹³ quiúnh¹ tsá² hí³ hi³ ja³ jná¹³ tɨ³ hué³² Macedonia lá². 14Tɨ³la³ tiá¹hmah¹ Dió³², Tsá² cáun² ta²¹ che² dí² juɨ³² hi³ lin¹ hi³ cah¹ dí² jmáɨ¹ quiúnh¹ Cristo Jesús, hi³ cun³quionh³ jnoh¹ hɨeh³² tsú² tsáu² jáɨ¹³ quioh²¹, hi³ lɨ́³ jáun² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hi³ má²ró³² hi³ tsá²nió³ la³ tán¹. 15Quí¹ jnoh¹ bíh¹ láɨ³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ mí²ñí¹ ziún² hi³ jein³² jáun² Cristo ñí¹con² Dió³² jɨ³ hi³ tsá²nió³ siáh³ ja¹ tsá² ca³tɨn¹ hi³ liáun³, jɨ³ ja¹ tsá² tsa³hín³ nɨ́² siáh³. 16Tɨ³la³ ñí¹con² tsá² tsa³hín³ hí³ má¹ná¹, láɨ³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hi³ ja³² má²hlah³ bíh¹, hi³ jmu² lin¹ hi³ má²ná¹jún¹ bíh¹ tsú²; tɨ³la³ ca³tɨn¹ tsá² liáun³ né³, láɨ³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hi³ má²ró³² hi³ jmu² lin¹ hi³ zian² bíh¹ tsú². Tɨ³la³ ¿hin² dá² tsánh² tú¹ tsɨn¹³ hi³ lɨ́¹³ lɨ́n³ la³ nɨ́²? 17Juóun³² tsáu² cáun² lɨ́¹ tsá²quí² tsá²hnáɨ³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², [hi³ sa³jun³ re² tí³ siáh³]. Tɨ³la³ Dió³² cuá¹ñi³² hi³ tiá² la³ nɨ́² jmu³² yáh³ jnoh¹; quí¹ tɨ³la³ jnoh¹ hléh¹ cú²tso² bíh¹ jáɨ¹³ quioh²¹ tsú² ñí¹con² tsáu², la³ cun³ qui³ jmu² tsá² zéin¹ Dió³², tsá² lɨ́n³ quian²¹ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\