2 CORINTIOS 3

1¿Hí¹ lɨ́n²³ hnoh² hi³ má²ná¹hléh¹ jnoh¹ siáh³ re² hi³ ca³ta¹ hmóu³² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³juáh¹³ jnoh¹ la³ nɨ́²? ¿Hí¹ hniáuh³² jmú¹³ jnoh¹ la³ cun³ qui³ jmu² ma³ jan² tsáu² hi³ hɨ́e¹³ jnoh¹ hnoh² cáun² sí² hi³ jmu² lin¹ hi³ hin² tsánh² jnoh¹, ho³ hi³ mɨ́¹³ jnoh¹ sí² la³ jáun² ñí¹con² hnoh²? 2¡Tiá² jáun² yáh³! Quí¹ hmóu³² bíh¹ hnoh² má²ná¹lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́³ sí² hi³ jmu² lin¹ hi³ hin² tsánh² jnoh¹, cáun² sí² hi³ hu²¹ la³ tɨ³ hñu³ tsɨ́³ jnoh¹, cáun² sí² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ cuoh² la³jɨ́n³² tsáu² hi³ lɨ́¹³ hɨ́³² tsú². 3Quí¹ hnoh² bíh¹ lɨ́n³ cáun² sí² hi³ ca³jmú³ hnga² Cristo héih³² hi³ jmú¹³ jnoh¹. Jun³juáh¹³ cun³quionh³ jñí³ yáh³ ca³lɨ³ sí² hi³ ná¹lɨ́n³ náh², quí¹ cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ Dió³² Tsá² liéih³² bíh¹. Sí² jáun² má¹ná¹, ha³ tiá² rá¹lɨ́³ yáh³ ñí¹ quioh²¹ cáun² jo²¹ hmá² hi³ lɨ́³ quɨ́n¹, quí¹ sí² jáun² dá² rá¹lɨ́³ hñu³ honh² hnoh² bíh¹. 4Cáun² tán¹ bíh¹ má²nio² tsɨ́³ jnoh¹ ñí¹con² Dió³² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo. 5Quí¹ lɨ³ua³ cáun² hi³ jmú¹³ jnoh¹, jun³juáh¹³ hi³hliá² jlánh¹ re² táɨ² jnoh¹ hmóu³² yáh³; tɨ³la³ lɨ³ua³ cáun² hi³ táɨ² jnoh¹, ñí¹con² Dió³² bíh¹ ja³² pí³. 6Hnga² bíh¹ tsú² má²hau³ hi³ láɨ³ jnoh¹ tsá² quian²¹ ngaɨ³² jë¹ tsú² ca³tɨ²¹ nió³² hmaɨ²¹. Tɨ³la³ nió³² hmaɨ²¹ jáun² tiá² rá¹lɨ́³ yáh³ cáun² héih³² hi³ cáun² ti³ hniáuh³² ma³tí³² tsú² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ hnga², quí¹ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹ lɨ́¹³ ma³tí³² tsú². Quí¹ héih³² jmɨ́¹ rá¹lɨ́³ jáun² jmɨ́¹tin² cáun² jmu² hi³ jún²³ bíh¹ tsú², tɨ³la³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹na²¹, jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² bíh¹ tsú². 7Nió³² hi³ ca³tanh² jáun² Dió³² quionh³ hla¹ Moisés ca³lɨ³ ñí¹ quioh²¹ cáun² jo²¹ hmá² hi³ lɨ́³ quɨ́n¹ bíh¹. Jmɨ́¹jáun² ca³jnia³ pí³ quioh²¹ Dió³² jɨ³ ñí¹ hla¹ Moisés nɨ́² siáh³ lɨ³ zɨ́n³ lɨ́n³² hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ tiú²uú² jmɨ́¹ lɨ́²³ yáh³ hi³ jɨ́e³ tsá² Israel ñí¹ tsú²; tɨ³la³ joh¹ jáun² má¹ná¹, jmɨ́¹ hí¹méih²³ bíh¹. Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ héih³² hi³ jmu² hi³ jún³ tsú² ca³lɨ³ cun³quionh³ li²¹ hi³ lin¹ hi³ quien² tá¹³ tsá² ca³hléh³ hí³, 8¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ tá¹³ jnoh¹ tsá² hléh¹ jnoh¹ jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ tiá² lɨ³ lin¹ hi³ quien² lɨ́n³²! 9La³ cun³ lɨ́¹³ juáh¹³, nɨ́¹juáh³ tá¹³ tsá² ca³cué³ héih³² hi³ jmu² hi³ jún³ tsú² la³ ca³lɨ³ lin¹ hi³ quien², hi³ jáun² ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ tá¹³ jnoh¹ tsá² hléh¹ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² tiá² la³ lɨ³ lin¹ hi³ quien², jáɨ¹³ hi³ juáh³ jáun² hi³ má²láɨ³ dí² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cu³tí³! 10Hi³ jáun² uá¹jinh¹ jmɨ́¹ quien² lɨ́n³² tá¹³ tsá² ca³cué³ hí³ héih³² jáun² jmɨ́¹tin², tɨ³la³ ta³né³² né³, tiú²uú² lin¹ ñí¹ quien² yáh³, quí¹ ta³né³² má²zia³² cáun² ta²¹ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien². 11Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jlánh¹ la³ ca³lɨ³ lin¹ hi³ quien² cáun² ta²¹ hi³ ca³ma³hɨ́e² jáun² cu³tiá³, tiá¹³ bíh¹ tiá³ cáun² ta²¹ hi³ jlánh¹ bíh¹ má²hɨ́e² tiá² la³ lɨ³ lin¹ hi³ quien². 12Cun³ñí¹ hi³ hu²¹ la³ nɨ́² bíh¹ tsɨ́³ jnoh¹, hi³ jáun² bíh¹ tiá³ lɨ́n³² nio² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ hléh¹. 13Tiá² jmu³² yáh³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ ca³jmú³ jáun² hla¹ Moisés, hi³ ca³háɨ³² tsú² jáun² cáun² hmɨh³² ñí¹ hó²¹ñí¹, hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ jɨ́e³ tsá² Israel tá¹la³ tsa³son² joh¹ hi³ jmɨ́¹ tie³ jáun² ñí¹ tsú², quí¹ cáun² joh¹ tiá² la³ má²hɨ́e² bíh¹ jaun³². 14Tɨ³la³ tsá² Israel má¹ná¹, jmɨ́¹ huáh² bíh¹ chí¹; hi³ hí¹ ca³la³ tɨ³ ta³né³² bíh¹ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹jlɨ³² tsɨ́³ tsú² quionh³ cáun² hmɨh³² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ ca³hɨ́³ tsú² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨ²¹ nió³² tseh¹ jáun², hi³ jáun² tiá² lɨ́²³ yáh³ hi³ ngɨ¹³ tsú²; tɨ³la³ hmɨh³² jáun² má²lɨ́¹³ quin³ nɨ́¹juáh³ má²tanh² tsú² ta²¹ Cristo bíh¹. 15Tɨ³la³ la³ tɨ³ ta³né³² bíh¹ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ hí¹jláɨ²³ hmɨh³² hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ tsú² nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ ca³hɨ́³ tsú² sí² quioh²¹ hla¹ Moisés, hi³ jáun² tiá² ngɨ²³ yáh³ tsú². 16Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹cá²jéinh³² jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú² ñí¹con² Juo¹³ dí² né³, má¹jáun² bíh¹ quin²³ tɨ³ có³² hmɨh³² jáun². 17Quí¹ Juo¹³ dí² hí³ lɨ́n³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹, hi³ jáun² lɨ³ua³ cáun² ñí¹ cuá³ Jmɨ́²chí³ hí³ joh¹ Juo¹³ dí² né³, má²na²¹ bíh¹ juɨ³² quioh²¹ tsú² tɨ³ ñí¹con² Dió³². 18Hi³ jáun² né³, jnoh¹, tsá² tiú²uú² hmɨh³² hí¹jnáɨ²³ ñí¹ hó²¹ñí¹ dí², má²láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hu³² hi³ can²³ joh¹ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² cuá¹quien²; hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²chí¹zan² dí² cun³ jmá² cun³ jnia³² hi³ lɨ́n¹³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Cristo. La³ nɨ́² bíh¹ jmu² Juo¹³ dí², Tsá² lɨ́n³ hí³ Jmɨ́²chí³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\