2 CORINTIOS 4

1Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ ca³ja³ mií³ tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² jnoh¹, hi³ ca³cué³ tsú² ta²¹ lá², hi³ jáun² bíh¹ hí¹ cónh³ tiá² cha³² jnoh¹ tun³ tsɨ́³. 2Hi³ jáun² má²ca³chá¹³ jnoh¹ tɨ³ có³² hi³ jmu² tsáu² ñí¹ ná¹conh¹, jɨ³ hi³ hua³heih²¹ nɨ́² siáh³, hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ lɨ³ jmú¹³ jnoh¹. Tiá² juáh³ yáh³ jnoh¹ hi³ láɨ³ cáun² hi³ tiá² láɨ³, sa³jun³ záɨ²³ yáh³ jnoh¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³². Quí¹ tɨ³la³ cun³quionh³ hi³ hléh¹ jnoh¹ jmáh³la³ jú¹ tson² bíh¹ lɨ³tsɨn² tsáu² hi³ tson² bíh¹ cú²tso² lɨ́³ tá¹³ jnoh¹ ta³ ñí¹ Dió³². 3Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² hi³ hléh¹ jnoh¹ lɨ́³ jú¹ jnɨ², la³ nɨ́² lɨ́³ ñí¹con² jmáh³la³ tsá² hí¹tsá²táunh¹ ñí¹ lɨ́¹³ tsa³hín³ bíh¹. 4Quí¹ tsá² hláɨnh¹ juo¹³ bíh¹ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² má²ca³hia³ ca³jlɨ́³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsá² tiá² má²nio² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², hi³ jáun² bíh¹ tiá² lɨ́²³ jɨ́e³ tsú² joh¹ zɨ́n³ lɨ́n³² hi³ quian³² jáun² jú¹ chú³² hi³ ca³tɨn¹ Cristo, Tsá² quien², Tsá² cuan³ hí³ ca³la³ hi³ dí¹tsáun² hi³ cua³ma³jnia³² cha¹³ Dió³². 5Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³hléh¹³ jnoh¹, tiá² hɨen²³ yáh³ jnoh¹ hmóu³², tɨ³la³ jnoh¹ hɨen²³ Jesucristo, Tsá² lɨ́n³ Juo¹³ bíh¹ dí²; tɨ³la³ hi³ ca³ta¹ jnoh¹ hmóu³² né³, juáh³ jnoh¹ hi³ láɨ³ jnoh¹ tsá² má²ná¹hlánh¹ joh² hnoh² bíh¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús. 6Quí¹ hnga² bíh¹ Dió³², Tsá² ca³jmú³ hí³ héih³² hi³ taɨ²¹ joh¹ ñí¹ jmɨ́¹ lɨ́³ jáun² já¹niéi² liánh² má²ca³tiéi³ siáh³ joh¹ hñu³ tsɨ́³ jnoh¹; hi³ jáun² cun³quionh³ joh¹ jáun² bíh¹ ma³jnia¹³ jnoh¹ hi³ Dió³² bíh¹ Tsá² quien², cun³quionh³ hi³ ma³jnia¹³ jnoh¹ jáun² lánh³ rón³² he² ñí¹ Jesucristo. 7Tɨ³la³ joh¹ quien² hi³ quian³² jáun² jú¹ chú³² né³, nio² tɨ³ ñeh² quiú¹³ jnoh¹, tsá² láɨ³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hia³² cuáh¹; hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ pí³ jlánh¹ quien² nɨ́² quiú¹³ jnoh¹ ja³ ñí¹con² Dió³² bíh¹, jun³juáh¹³ hi³ quiú¹³ jnoh¹ hmóu³² yáh³. 8Hi³ jáun² uá¹jinh¹ tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́² zia³² uu³mí²tsɨ³² quiú¹³ jnoh¹, tɨ³la³ hí¹ cónh³ yáh³ tiá² lɨ́²³ chí¹jnɨ³² juɨ³² ñí¹ lɨ³ hue¹³ jnoh¹; uá¹jinh¹ zia³² hi³ hɨ³² tsɨ́³ jnoh¹, tɨ³la³ hí¹ cónh³ yáh³ tiá² lɨ́²³ hi³ tiú²uú² né¹ jnoh¹ he³ jmú¹³. 9Uá¹jinh¹ zian² tsá² hɨ́¹ tsa¹ jnoh¹, tɨ³la³ cun³ jáun² zian² bíh¹ tsá² taunh² jnoh¹ hó¹ñí¹, hi³ uá¹jinh¹ juóu³² tsú² jnoh¹ hué³², tɨ³la³ cun³ tiá² ná¹hín²³ yáh³ jnoh¹. 10Jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² tiauh² jnoh¹ ñí¹ hmú²¹ la³jmɨ́¹ ca³ngɨ́³ jáun² Jesús, hi³ jáun² la³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ ziáun² jnoh¹ cun³ñí¹ hi³hliá² zian² jáun² Jesús bíh¹. 11Jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² tá¹la³ ziáun² jnoh¹, tiauh² jnoh¹ ñí¹ hmú²¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús, hi³ jáun² cun³quionh³ jñí² mu¹ jnoh¹ lɨ́²lin¹ hi³ zian² bíh¹ Jesús. 12La³ cun³ niéih³ jáɨ¹³ nɨ́², hi³ hmú³² hnió³ hi³ jún³ jnoh¹; tɨ³la³ ñí¹con² hnoh² má¹ná¹, jmu² ta²¹ pí³ hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ zian² bí¹ náh². 13La³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³²: “Jná¹³ ca³chá³ cáun² tsɨn³², hi³ jáun² ca³hléh³ ná¹”; hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ jnoh¹ siáh³ uá²jaɨ³² má²nio² cáun² tsɨ́³, hi³ jáun² hléh¹ jnoh¹. 14Quí¹ né¹ jnoh¹ hi³ Dió³² Tsá² ca³jmú³ hi³ ca³jenh¹³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² ja¹ hla¹, jmu³ siáh³ hi³ jenh¹³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ ca³jenh¹³ jáun² Jesús; hi³ jáu³² dí² tsú² siáh³ cu³lɨ²¹ tɨ³ ñí¹ cuá³. 15La³jɨ́³² hi³ quiunh³² jnoh¹ nɨ́² lɨ́²³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² bíh¹, hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ca³lɨ³ juóun³² tsá² he³ mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³², ja³bí¹ má²juóun³² tsá² cuéh³² siáh³ tiá¹hmah¹ Dió³², hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ quien² tsú². 16Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ hí¹ cónh³ tiá² lɨ́¹ niau³² hlah³ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ ca³tɨ²¹ ta²¹ lá². Hi³ uá¹jinh¹ pí³ quioh²¹ jñí² mu¹ jnoh¹ má²tsá²méih²³, tɨ³la³ jmɨ́²chí³ quiú¹³ jnoh¹ má¹na²¹, tɨ³ lɨ³mí¹ tsá²lɨ³hmaɨ²¹ bíh¹ cun³ jmá² cun³ jnia³². 17Hi³ jáun² la³ cun³ hi³ má²tso¹ dí² jáun² tsɨ́³ tá¹la³ ziáun² dí², tiá² lin¹ huáh² yáh³ tsɨ́³, quí¹ tia³juɨ³² bíh¹ ngá¹³; quí¹ nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² jmu³ hi³ lɨ³ zia³² ñí¹con² jnoh¹ cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² tɨ³ ca³nga², cáun² hi³ ma³hɨ́e² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 18Quí¹ tiá² néh³² yáh³ jnoh¹ chí¹tiá³ ñí¹ la³ cun³ hi³ qui³ jniá³, tɨ³la³ jnoh¹ dá² néh³² chí¹tiá³ ñí¹ cáun² hi³ tiá² jniá³ bíh¹; quí¹ la³jɨ́³² hi³ jniá³ tiá² lin¹ má²hɨ́e² yáh³, tɨ³la³ hi³ tiá² jniá³ má¹ná¹, ma³hɨ́e² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\