2 CORINTIOS 5

1Jáun² né³, né¹ dí² hi³ nɨ́¹juáh³ ca³ja³hín³ ngú³ quiú¹³ dí², hi³ lɨ́³ jáun² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hñú³ hi³ tiá² má²hɨ́e², tɨ³la³ Dió³² má²ca³jmú³ hua³jan²¹ tɨ³ hñu³mɨ³cuú² cáun² ñí¹ lɨ́¹³ tauh¹³ dí² hi³ ma³hɨ́e² cun³ jmɨ́¹hi³nio²; jun³juáh¹³ cáun² hi³ ca³jmú³ tsá²mɨ³cuóun² yáh³ hi³ jáun² má¹ná¹. 2Quí¹ tson² bíh¹ tá¹la³ ziáun² dí² hñu³ ngú³ lá² quiú¹³, cáun² ná¹quí² ná¹jngɨh³² tsɨ́³ bíh¹ dí², cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ hen² tsɨ́³ dí² hi³ tsá¹tauh² hñú³ hi³ zia³² jáun² hñu³mɨ³cuú², 3hi³ tsá¹tauh²¹ dí² ñéih³ jáun² la³ jan² tsá² quɨh³² cáun² ha¹, hi³ jáun² tiá² ná¹láun³ dí² lɨ́¹³. 4Hi³ jáun² tá¹la³ tiauh² dí² lá² hñú³ hi³ lɨ́³ ngú³ lá² quiú¹³ dí², cáun² quí² jngɨh³² tsɨ́³ bíh¹ dí², jɨ³ hi³ ja³²lɨ³ hlah³ nio² tsɨ́³ dí² nɨ́² siáh³. Jun³juáh¹³ hi³ hnáu² jnoh¹ hi³ cáun² lɨ́¹ quin¹³ tɨ³ có³² ngú³ lá² quiú¹³ yáh³ má¹ná¹, tɨ³la³ la³ cun³ hi³ hnáu² dí² hi³ quɨ́h¹³ dí² cónh³í¹ cáun² ngú³ hmaɨ²¹ bíh¹, hi³ jáun² tiú²uú² zia³² yáh³ cáun² hi³ tiá² má²hɨ́e² ñí¹con² jnoh¹ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ má²ziáun² dí² cáun² hi³ hmaɨ²¹. 5Hi³ hnga² bíh¹ Dió³² má²ca³chau³ dí² hua³jan²¹ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́² ti³tsóh³, hi³ ca³jmú³ tsú² lin¹ hi³ cu³tí³ hiáu¹³ dí² hi³ nɨ́² cun³quionh³ hi³ ca³cuen³ tsú² jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹. 6Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ jáun², cun³ má²nio² jáun² bíh¹ tiá³ tsɨ́³ jnoh¹. Né¹ dí² hi³ tá¹la³ ziáun² dí² quionh³ ngú³ lá² quiú¹³, ziáun³² bíh¹ dí² tín² juú²co¹ dí² ñí¹ cuá³ Tɨ³² Juo¹³ dí²; 7quí¹ cun³quionh³ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹ jnoh¹ ñi³ngɨ́¹, jun³juáh¹³ hi³ ñi³ngɨ́¹ jnoh¹ cun³quionh³ hi³ néh³² yáh³. 8Hi³ jáun² tiá³ bíh¹ nio² tsɨ́³ jnoh¹, hi³ hen² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ chá¹³ tɨ³ có³² ngú³ lá² quiú¹³, hi³ jáun² lɨ́¹³ tsá¹ma³ziáun¹³ jnoh¹ quiúnh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 9Hi³ jáun² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ jnoh¹ jmu³² pí³ hi³ má¹hiún¹³ jnoh¹ tsɨ́³ Tɨ³² Juo¹³ dí², uá¹ hi³ ziáun³², ho³ uá¹ hi³ tiauh² jnoh¹ quiúnh¹ tsú². 10Quí¹ la³jáɨ³² bíh¹ dí² ca³ta¹ hi³ tsá¹ma³jnia¹³ ta³ ñí¹ Cristo, hi³ jáun² ñí¹ jáun² chu³ jñéih³ tsáu¹³ dí², hi³ jáun² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² hiáuh³ hmah²¹ quioh²¹ la³ cun³ lɨ́³ ta²¹ hi³ lɨ́²jmú³ tsú² tá¹la³ zian² ñí¹ hué²¹ lá², uá¹ hi³ chu²¹ uá¹ hi³ hlah³. 11Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ juéh² jnoh¹ he³ lɨ́¹³ ñí¹con² tsáu² hi³ jmu³ Tɨ³² Juo¹³ dí², jáun² bíh¹ jmu³² jnoh¹ tion³ hi³ tɨ³ jéinh³² tsáu² jmɨ́¹ tsɨ́³. Má²ñi³² bíh¹ Dió³² he³ lánh³ láɨ³ jnoh¹, hi³ hu²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ má²ca³lɨ³ lieih²¹ siáh³ jmɨ́¹ honh² hnoh². 12Jun³juáh¹³ hi³ má²ná¹hléh¹ jnoh¹ siáh³ re² hi³ ca³ta¹ hmóu³² yáh³, tɨ³la³ jnoh¹ dá² cáun² cue³² jú¹ tson² hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³ tsɨnh¹ náh² hi³ ca³ta¹ jnoh¹ bíh¹, hi³ jáun² zia³² ha³ lánh³ rón³² ngáɨh¹ hnoh² ñí¹con² tsá² jlánh¹ jmu² quien² lánh³ jniá³ tsáu², cha³ jmɨ́¹ jmu³ tsú² quien² lánh³ lɨ́³ tsɨ́³ tsú². 13Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ la³ ná¹ngau²¹ jnoh¹, ca³tɨn¹ Dió³² bíh¹ jaun³²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jun³juáh¹³ ná¹ngau²¹ yáh³ jnoh¹ né³, cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² bíh¹ jaun³². 14Hi³ jáun² mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Cristo bíh¹ jmu² héih³² hñu³ tsɨ́³ jnoh¹; quí¹ má²né¹ jnoh¹ hi³ jan² tán¹ hí³ bíh¹ ca³jun³ cha¹³ ca³la³ jɨ́n³², hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²lin¹ hi³ má²ná¹jún¹ bíh¹ uá²jaɨ³² la³jɨ́n³² tsáu². 15Hí³ bíh¹ ca³jun³ cha¹³ ca³la³ jɨ́n³² tsáu², hi³ jáun² tsá² má²zian² ñí¹con² hí³ tiú²uú² ca³tɨn¹ yáh³ ma³zian² la³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tɨ³la³ hniáuh³² ma³zian² tsú² hi³ ca³tɨn¹ hnga² Cristo bíh¹, Tsá² ca³jun³ hí³ cha¹³ tsú², hi³ jáun² jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³jenh¹³. 16Cun³ñí¹ hi³ má²ziáun² dí² la³ jáun² né³, jáun² tiú²uú² chú¹ ñih²¹ yáh³ dí² tsáu² la³ cun³ qui³ jmu² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². Quí¹ hí¹ la³ tɨ³ ñí¹con² Cristo yáh³ tɨ́² jmu³² dí² la³ jáun², la³ cun³ qui³ jmu² tsá²mɨ³cuóun²; tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, tiú²uú² jmu³² yáh³ dí² la³ jáun². 17Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jan² tsá² má²cá²cunh³ quionh³ Cristo, tsá² hmaɨ²¹ bíh¹ má²lɨ́n³ tsú²; quí¹ la³jɨ́³² bíh¹ hi³ yeh³ má²já²hín³, hi³ jɨ³lɨ³² bíh¹ má²laɨ³² hmaɨ²¹. 18Dió³² bíh¹ Tsá² jmu² jɨ³lɨ³² hi³ nɨ́², Tsá² ca³jmú³ hí³ hi³ niau²¹ tie³ ja¹ quiú¹³ dí² quiúnh¹ cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ jáun² Cristo. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³hiáu³² tsú² jnoh¹ hi³ hléh¹³ jú¹ chú³² ca³tɨ²¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ niau²¹ tie³ ja¹ quioh²¹ tsáu² quionh³ Dió³². 19Quí¹ cun³quionh³ Cristo bíh¹ jmu² Dió³² hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ ja¹ quioh²¹ quionh³ tsá² zian² hngá¹máh³ lá², hi³ jáun² tiú²uú² hu²¹ yáh³ tsɨ́³ tsú² tso³ hi³ jmɨ́¹ ren² tsáu²; hi³ jáun² jnoh¹ siáh³ má²ca³hiáu³² tsú² hi³ hléh¹³ jú¹ chú³² ca³tɨ²¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ niau²¹ tie³ ja¹ quioh²¹ tsáu² quionh³ Dió³². 20Hi³ jáun² jnoh¹ tsa³ngáɨ¹ jú¹ chú³² cha¹³ Cristo, hi³ hlɨ́¹ lienh¹ jnoh¹ tsáu² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ hnga² bíh¹ Dió³² hlɨ́² liéinh³² tsú² cun³quionh³ ho³ jnoh¹. Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Cristo bíh¹ hiú² mɨ³² jnoh¹ ñí¹con² tsáu² hi³ juáh³ jnoh¹: Chá¹ náh² tie³ ja¹ quián¹³ quiúnh¹ Dió³², 21quí¹ Cristo jan² Tsá² hí¹ cáun² tso³ tiá² ca³lɨ³ ren², tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ ca³ta¹ jnoh¹ bíh¹ ca³jmú³ Dió³² hi³ ca³lɨn³ Cristo jan² tsá² ren² tso³, hi³ jáun² lɨ́¹³ láɨ́³ jnoh¹ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cu³tí¹³ la³ cun³ lɨ́n³ hnga² Dió³², nɨ́¹juáh³ tsá² má²cá²cunh³ quionh³ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\