2 CORINTIOS 6

1Hi³ jáun² bíh¹ hiú² mɨ³² jnoh¹ ñí¹con² hnoh², tsá² jmu³² jnoh¹ ta²¹ cu³lɨ²¹ quiúnh¹ Dió³², hi³ tiá² lɨ́¹ hin¹³ náh² mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³² hi³ má²hian² náh² jáun². 2Quí¹ Dió³² má²ca³juáh³ la³ lá²: La³ cun³ jmáɨ¹ hi³ ca³tɨ²¹, ne² bíh¹ jná¹³ jëh² hnú², hi³ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ hniáuh³² liáun³ hnú² né³, ma³hau¹ bíh¹ jná¹³ hnú². Jáun² né³, sá¹nɨ́² jɨe³, né³² bíh¹ hú¹tá¹ jmáɨ¹ hi³ ca³tɨ²¹, hi³ né³² bíh¹ cu³tí³ lɨ́³ jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ liáun³ hnoh² ñí¹con² tso³. 3Hi³ jáun² né³, tiá² láɨ³ yáh³ jnoh¹ tsá² quí² hliah³² juɨ²¹ tsáu², quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³lɨ³ zia³² he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ hléh³² tsáu² hlah³ ca³tɨ²¹ ta²¹ hi³ jmu³² jnoh¹. 4Tɨ³la³ jnoh¹ ma³jnia¹³ hi³ ná¹láɨ³ quian²¹ Dió³² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmu³², cun³quionh³ hi³ juenh² tsɨ́³ jnoh¹ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ ma³tso¹ jnoh¹ tsɨ́³, jɨ³ jmɨ́¹ zia³² hi³ lɨ³hniauh²³ ñí¹con² jnoh¹, jɨ³ tá¹la³ há² nga² jnoh¹ uu³mí²tsɨ³² nɨ́² siáh³. 5Quí¹ má²ca³pɨ³ ca³juóu³² jnoh¹ tsáu², jɨ³ hi³ má²ca³táuh³² tsú² jnoh¹ hñu³mí¹ñí², hi³ má²ca³má¹tso¹ jnoh¹ tsɨ́³ jmáɨ¹ hi³ taunh³² tsáu² tiá³ siaun³². Ja³bí¹ má²ca³jmú¹³ jnoh¹ siáh³ ta²¹ tɨ³ chí¹nga², hí¹ la³ tɨ³ zia³² siáh³ ma³ cáun² jmáɨ¹ hi³ tiá² ca³cuóu¹³ jnoh¹, jɨ³ hi³ má²ca³tauh¹³ jnoh¹ siáh³ ñí¹cuon¹³. 6Ja³bí¹ ma³jnia¹³ jnoh¹ siáh³ hi³ ná¹láɨ³ quian²¹ Dió³² cun³quionh³ hi³ ziáun² jnoh¹ cáun² hi³ jɨ², cun³quionh³ hi³ má²né¹ jnoh¹ jú¹ tson², cun³quionh³ hi³ juenh² tsɨ́³ jnoh¹ jɨ³ hi³ ja³² siáh³ mií³ tsɨ́³ jnoh¹. Quí¹ cun³ñí¹ hi³ quiúnh¹ jnoh¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹, jáun² má²láɨ³ jnoh¹ tsá² hú¹tá¹ cu³tí³ ná¹hnáu³, 7hi³ hléh¹ jnoh¹ siáh³ jú¹ tson², jɨ³ hi³ zia³² siáh³ pí³ quioh²¹ Dió³² ñí¹con² jnoh¹. Jáun² né³, cun³quionh³ hi³ má²zian² jnoh¹ jáun² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² bíh¹ má²zia³² ñí¹con² jnoh¹ he³ cun³quionh³ jmú¹³ hniéi², jɨ³ hi³ liaun¹ jnoh¹ nɨ́² siáh³, 8uá¹ hi³ má²quien² tsáu² jnoh¹, uá¹ hi³ hau² tsú²; uá¹ hi³ hleh³² tsú² re² quiú¹³ jnoh¹ ho³ uá¹ hi³ hleh³² tsú² hlah³. Ma³ cónh³ jmoh²³ jnoh¹ tsú² tsá² tɨ́¹ jáɨn², hi³ ma³ cónh³ né³ juáh³ tsú² hi³ jnoh¹ bíh¹ tsá² hléh¹ jú¹ tson². 9Ma³ cónh³ jmu² tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ tiá² cuóu³² tsú² jnoh¹, hi³ ma³ cónh³ né³ jmu² tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ cuóu³² re² lɨ́n³². Ma³ cónh³ pih²¹ tiá² jún²³ jnoh¹, tɨ³la³ la³ má²ziáun² jáun² bíh¹ jnoh¹; hi³ uá¹jinh¹ jmu² tsáu² hi³ ma³tso¹ jnoh¹ tsɨ́³, tɨ³la³ tiá² jún²³ yáh³ jnoh¹. 10Uá¹jinh¹ hlah³ nio² tsɨ́³ jnoh¹, tɨ³la³ cun³ jáun² bíh¹ lɨ́²hiún² tsɨ́³ jnoh¹ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³²; hi³ uá¹ cun³ tia³mii² jnoh¹, cun³ jáun² ná¹jmu³² bíh¹ jnoh¹ hi³ lɨ³ hánh³ juóun³² lɨ́n³² tsáu²; hi³ uá¹jinh¹ tiauh² jnoh¹ hi³ hí¹ cáun² tiá² hi³ zia³² quiú¹³, cun³ jáun² zia³² bíh¹ quiú¹³ jnoh¹ ca³la³ jɨ³lɨ³². 11Hnoh² reh², tsá² juú² Corinto, hí¹ cáun² yáh³ jáɨ¹³ tiá² má²ca³hmá¹³ jnoh¹ ñí¹con² hnoh², má²ca³jmú¹³ bíh¹ jnoh¹ juenh² tsɨ́³ hi³ jmu³² jnoh¹ na²¹ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ hléh¹ jnoh¹. 12Nɨ́¹juáh³ tiú²uú² re² la³ juóh³² dí², jun³juáh¹³ hi³ lɨ³ la³ jáun² cun³ñí¹ hi³ tiá² hnau³ jnoh¹ hnoh² yáh³, tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨn³ hmóu³² bíh¹ hnoh². 13Hlɨ́¹ lieh¹ jná¹³ hnoh² la³jmɨ́¹ hlɨ́² liéinh³² tsú² jan² tsá¹míh¹ jon², hi³ jéinh¹ náh² honh² ñí¹con² jnoh¹. 14Ha³ lɨ́² tianh³ náh² cá²honh¹ quiúnh¹ tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹, quí¹ cun³ tiá² re² lɨ́¹³ bíh¹; quí¹ ¿he³ dá² ca³tɨn¹ hi³ chu²¹ quionh³ hi³ hlah³, hi³ he³ dá² lánh³ rón³² lɨ́¹³ cunh³ joh¹ quionh³ já¹niéi²? 15Quí¹ ¿he³ ya³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ tiáunh¹ Cristo cá²hon³ quionh³ Satanás, hi³ he³ yáh³ ca³tɨn¹ jan² tsá² tanh² ta²¹ Dió³² quionh³ jan² tsá² tiá² ta²¹ haɨh²¹? 16¿Hí¹ lɨ́¹³ jmu³ tsá² lɨ́n³ hñú³ hɨ́en¹ quioh²¹ Dió³² cá²hon³ quionh³ dió³² tsá² láɨn¹? Quí¹ tɨ³la³ hñú³ hɨ́en¹ quioh²¹ Dió³² Tsá² liéih³² bíh¹ má²láɨ³ dí², la³jmɨ́¹ ca³juáh³ jáun² hnga² Dió³² jmɨ́¹ ca³juáh³ jáun² la³ lá²: Má¹zián¹³ jná¹³ hñu³ tsɨ́³ tsáu², hi³ ngɨ́¹³ jná¹³ siáh³ ja¹ quioh²¹ tsú²; jná¹³ lɨ́n¹³ Dió³² Juo¹³ tsú², hi³ tsá² hí³ né³ lɨ́n¹³ tsá² tionh² jo³uón³² jná¹³. 17Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³juáh³ siáh³ Juo¹³ dí² la³ lá²: Huen³ náh² ja¹ quioh²¹ tsá² la³ hí³, tɨ³ có³² tianh³ náh², ha³ lɨ́²uú² lɨ́¹ tí³ náh² cuonh² hi³ tiá² jɨ². Hi³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ he¹ jná¹³ hnoh², 18hi³ lɨ́n¹³ jná¹³ Ñeh² náh², hi³ jáun² hnoh² né³ lɨ́n¹³ náh² jón³² jná¹³ tsá²mɨ³ tsá²ñuh², juáh³ Juo¹³ dí² Tsá² cú² juenh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\