2 CORINTIOS 8

1Hi³ jáun² né³ reh², ta³né³² má²hnáu² jnoh¹ chá¹³ ñí¹con² hnoh² ha³ lánh³ rón³² má²ca³ma³hau³ Dió³² ñí¹con² tsá² zian² la³jɨ́³² cuáh³² hué³² Macedonia lá². 2Quí¹ uá¹jinh¹ tsá² nɨ́² ca³há² ca³nga² uu³mí²tsɨ³² huáh² tsɨ́³, cun³ jáun² ná¹hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tsú²; hi³ uá¹jinh¹ tia³mii² lɨ́n³² tsú², cun³ jáun² má²ca³cué³ bíh¹ tsú² hliáun³ la³juah²¹ dúh¹ hi³ hánh³ lɨ́n³². 3Jná¹³ cué²³ jú¹ tson² hi³ tson² bíh¹ ca³cué³ tsú² ca³la³ hi³ hiún² lɨ́n³² tsɨ́³ la³ cun³ ñí¹ tú² ñí¹ tsɨn²³, hí¹ la³ tɨ³ tɨ³ chí¹nga² yáh³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ tú² tsɨn²³ tsú², 4hi³ ca³la³ hi³ ca³hiu³ ca³mɨ́³ lɨ́n³² tsú² hi³ cué¹³ jnoh¹ jáɨ¹³ hi³ ma³hon³ tsú² tsá² joh¹ Dió³² [tsá² zian² tɨ³ hué¹³ Judea]; 5hi³ tɨ³ chí¹nga² bíh¹ ca³jmú³ tsú² la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ hen² tsɨ́³ jnoh¹ jmu³ tsú²; quí¹ la³ñí¹ tín² ca³chan³ tsú² jo³cuo² Tɨ³² Juo¹³ dí², jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³chan³ tsú² siáh³ jo³cuo² jnoh¹ la³ cun³ hi³ qui³ hnió³ Dió³². 6Hi³ jáun² bíh¹ má²ca³za¹³ jnoh¹ Tito, tsá² ca³ma³liáu³² hí³ ta²¹ jáun² ja¹ quián¹³ hnoh², hi³ cuɨ́¹ má¹hián² tsú² ta²¹ jáun² la³ cun³ hi³ ja³² mií³ honh² hnoh². 7La³jɨ́³² hi³ jmuh³² bíh¹ hnoh² jmuh³² náh² tɨ³ chí¹nga², uá¹la³ cun³ hi³ nio² cáun² honh² náh², jáɨ¹³ hi³ hléh¹ náh², la³jɨ́³² hi³ ñíh¹ náh², la³jɨ́³² hi³ hnáuh² náh² jmúh¹³, jɨ³ hi³ hnau³ náh² jnoh¹ nɨ́² siáh³; ja³bí¹ la³ nɨ́² uá²jaɨ³² hniáuh³² já³² mií³ honh² náh² tɨ³ chí¹nga² ca³tɨ²¹ ta²¹ chu²¹ jáun² siáh³. 8Jun³juáh¹³ hi³ jmu² héih³² yáh³ jná¹³ hi³ juanh³² ná¹ la³ nɨ́²; jɨ́³²la³ ti³ hnó³² jná¹³ hi³ lɨ³ ñíh¹³ náh² la³ cun³ hi³ ná¹hniá¹ tsá² siánh³ jmu³ bíh¹, hi³ jáun² lɨ³ lin¹ nɨ́¹juáh³ hi³ hú¹tá¹ tson² hno³ hnoh² tsáu². 9Quí¹ má²ca³lɨ³ ñíh¹ bíh¹ hnoh² ha³ lánh³ lɨ́³ mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². Hí³ bíh¹ jan² Tsá² jmɨ́¹ hánh³ lɨ́n³², tɨ³la³ ca³jmú³ tsú² hi³ tsɨ́¹juɨ́³ hnga² cun³ñí¹ hi³ hniau³ hnoh², hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ hi³ lɨ³ hánh³ hnoh² cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² tsɨ́¹juɨ́³. 10Hi³ chú³² quián¹³ hnoh² bíh¹ hi³ hɨ́e²³ jná¹³ jú¹ tson² ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́². Quí¹ la³ cun³ mii² cá²tsá³² máh³ ca³ma³liauh²¹ hnoh² hi³ cueh³², tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ ti³ lɨ́¹ cueh³² yáh³ náh², quí¹ ca³la³ hi³ hniá¹ bíh¹ náh² cueh³². 11Né³² né³, chú³² ma³hián¹³ náh² la³ cun³ rón³² hi³ ca³lɨ³ hniá¹ náh² jmúh¹³ jáun² jmɨ́¹tin², hi³ jáun² cué¹ náh² la³ cun³ rón³² hi³ zia³² quián¹³. 12Quí¹ nɨ́¹juáh³ jan² tsáu² hú¹tá¹ cu³tí³ hniá¹ hi³ cué³², jáun² lɨ́² hiún² bíh¹ tsɨ́³ Dió³² ca³tɨ²¹ hi³ cue³² tsú² jáun² la³ cun³ hi³ zia³² quioh²¹; quí¹ tiá² mɨ³² yáh³ Dió³² cáun² hi³ tiá² zia³² quioh²¹ tsáu². 13Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ hniáuh³² lɨ³mii² yáh³ hnoh² cun³ñí¹ hi³ má¹hon¹ náh² tsáu², 14quí¹ tɨ³la³ hi³ lɨ́¹³ zian² cá²ren² bíh¹ náh² quiúnh¹ tsá² hí³. Ta³né³² zia³² quián¹³ hnoh² hi³ lɨ́¹³ má¹hon¹ náh² tsá² hí³ la³ cun³ hi³ lɨ³ hniáuh³² quioh²¹ tsú²; quí¹ hu³ sa³ chau²¹ cáun² jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ hniáuh³² ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² tsá² hí³ má²zia³² quioh²¹ má¹jáun² hi³ ma³hau³ hnoh²; hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ zian² hnoh² cá²ren². 15La³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí²: “Tsá² jmɨ́¹ zia³² hliáun³ quioh²¹, tiá² hi³ ziau³ yáh³ quioh²¹ tsú²; hi³ tsá² jmɨ́¹ zia³² cú¹pih²¹ quioh²¹ né³, tiá² hi³ ca³lɨ³ hniáuh³² yáh³ ñí¹con² tsú²”. 16Tɨ³la³ tiá¹hmah¹ Dió³² hi³ ca³jmú³ tsɨ́³ Tito hi³ hniá¹ ma³hau³ hnoh² la³jmɨ́¹ hniá¹ jná¹³. 17Quí¹ jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³hliá² lɨ́²juo³ jná¹³ hi³ tsó³² yáh³ tsú² hi³ lɨ́²héi³² tsó³², quí¹ qui³ cónh³ jmɨ́¹ la³ má²hu²¹ bíh¹ tsɨ́³ tsú² hnga² hi³ tsó³², hi³ jáun² ta³né³² né³ má²tsó³² tsú² hi³ tsa³jɨe³ hnoh² cun³ñí¹ hi³ hnió³ hnga². 18Hi³ zen¹³ jnoh¹ siáh³ tsá² hí³ reh² dí², tsá² jlánh¹ re² hleh³² hí³ tsá² zian² la³jɨ́³² cuáh³² quioh²¹, cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ chu²¹ ta²¹ hi³ jmu² tsú² hi³ ngaɨ³² tsú² jáun² jú¹ chú³². 19Jun³juáh¹³ jmáh³la³ hi³ nɨ́² yáh³, quí¹ hí¹ la³ tɨ³ hmóu³² yáh³ tsá² cuáh³² ca³quianh³ tsú² hi³ ngɨ́³² quiúnh¹ jnoh¹ hi³ ma³hau³ tsú² hná¹ ta²¹ hi³ jmu³² jnoh¹ hi³ ma³hon¹ jnoh¹ tsá² tia³mii². Ta²¹ jáun² jmu³² jnoh¹ hi³ jáun² lɨ³ quien² Tɨ³² Juo¹³ dí², jɨ³ hi³ má¹jnia¹³ jnoh¹ siáh³ hi³ jlánh¹ hniá¹ jnoh¹ jmú¹³ ta²¹. 20Cun³quionh³ hi³ jmu³² jnoh¹ la³ nɨ́², hu²¹ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ tiá² hin² lɨ́¹³ ziu³ hɨe³ jnoh¹ ca³tɨ²¹ quɨe³ hi³ má²nio² jáun² jo³cuo² jnoh¹. 21Quí¹ ná¹jmu³² jnoh¹ pí³ hi³ la³jɨ́³² hi³ jmu³² jnoh¹ lɨ́³ re² tso², jun³juáh¹³ jmáh³la³ ta³ ñí¹ Tɨ³² Juo¹³ yáh³ dí², quí¹ la³ jɨ³ ta³ ñí¹ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ siáh³. 22Jáun² cu³tsa³² quionh³ tsá² gon³ nɨ́² tsú² zen¹³ jnoh¹ siáh³ cónh³í¹ jan² tsá² reh², tsá² má²ca³ma³jnia³² hiú² cuóh³² ñí¹con² jnoh¹ hi³ dí¹quian¹ jmu³ lɨ³ua³ cáun² ta²¹; hi³ ta³né³² né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ má²dí¹quian¹ tsú² cun³ñí¹ hi³ má²cuóu³² tsú² hnoh². 23Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² nga² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Tito, zéih³ tsú² hi³ tsá² jmu² ta²¹ cu³tsa³² quiúnh¹ jná¹³ bíh¹ nɨ³² hi³ má¹cau²¹ jnoh¹ hnoh². Hi³ nɨ́¹juáh³ hi³ nga² tsú² siáh³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² reh² ñí¹ hná¹ nɨ́² né³, zéih³ tsú² hi³ tsá² nɨ́² ca³ze³ tsá² tiáunh¹ la³jɨ́³² cuáh³² bíh¹, jɨ³ hi³ lɨ́n³ tsú² siáh³ tsá² má²jnia³² hi³ quien² Cristo. 24Hi³ jáun² né³, chú³² ma³jnia¹³ náh² ñí¹con² tsá² zian² la³jɨ́³² cuáh³² tɨ³ lá² hi³ cu³tí³ hno³ hnoh² tsá² nɨ́², hi³ má¹jnia¹³ náh² siáh³ ñí¹ ta³ ñí¹ la³jɨ́n³² tsá² cuáh³² hi³ cu³tí³ zia³² jáɨ¹³ hi³ jmú¹³ jnoh¹ tsah¹ ca³tɨn¹ hnoh².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\