2 CORINTIOS 9

1Hi³ jáun² né³, ca³tɨ²¹ quɨe³ hi³ cunh²¹ dí² jáun² hi³ ca³tɨn¹ tsá² hí³ joh¹ Dió³², tiá² lin¹ nga³ jmɨ́¹ hniáuh²¹ yáh³ hi³ jmu¹ jná¹³ sí² lá² ñí¹con² hnoh², 2quí¹ má²ño¹ jná¹³ hi³ cu³tí³ hiún² lɨ́n³² bíh¹ honh² hnoh² hi³ má¹hoh³ náh². Hi³ jáun² né³, má²cá²jmú³² jná¹³ tsah¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² ñí¹con² tsá² hué³² Macedonia lá², cun³ñí¹ hi³ hnoh² tsá² zian² náh² hué³² Acaya nɨ́² má²tiáunh¹ náh² hua³jan²¹ la³ cun³ mii² cá²tsá³² máh³ hi³ cuéh¹ náh². Hi³ jáun² juóun³² tsá² hí³ má²ca³lɨ³ hiún² siáh³ tsɨ́³ cun³ñí¹ hi³ ná¹hiún² honh² hnoh². 3Tɨ³la³ cun³ jáun² zein³² bíh¹ jná¹³ tsá² reh² dí² lá², quí¹ nɨ́² lɨ́¹ tiá² ca³lɨ³ quien² hi³ jmu² jná¹³ tsah¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́². Jáun² né³, hniáuh³² tiáunh¹ hnoh² hua³jan²¹ hi³ má¹tih²¹ la³ cun³ hi³ má²ca³juo³ jná¹³ tsáu²; 4quí¹ nɨ́² lɨ́¹ já¹taunh²¹ gon³ gáun³ tsá² Macedonia quiúnh¹ jná¹³, má¹jáun² jɨ́e³ tsú² hi³ tiá² hua³jan²¹ la³ tiáunh¹ yáh³ hnoh², jáun² hua³heih²¹ bíh¹ tá¹tauh¹ jnoh¹ lɨ́¹³, jɨ³ hnoh² nɨ́² siáh³, quí¹ jlánh¹ má²ca³juáh¹³ jnoh¹ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh². 5Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²ca³lén¹³ jná¹³ hi³ hniáuh³² mɨ́¹³ jná¹³ hi³ chú³² ñí¹con² tsá² reh² lá² hi³ tsa³táunh¹ tsú² chí¹ján³ hi³ ma³hau³ tsú² hnoh² hi³ má¹hiánh¹³ náh² la³ cun³ hi³ ca³jmuh³ náh² jáun² jáɨ¹³ jmɨ́¹tin² hi³ cuéh¹. Hi³ jáun² la³ jáun² má²rá¹lɨ́³ hua³jan²¹ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jná¹³, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ³ lin¹ hi³ hnoh² ja³² mií³ honh², jun³juáh¹³ cáun² hi³ di³quiaun¹ jnoh¹ jmáɨ¹ yáh³. 6La³ cun³ hi³ qui³ ná¹juáh²³ jáun² tsáu², hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² jñi³² cú¹pih²¹, jáun² cú¹pih²¹ bíh¹ loh² tsú²; tɨ³la³ tsá² jñi³² hliáun³ né³, hliáun³ bíh¹ loh². 7Hi³ jáun² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² hniáuh³² cué³² la³ cun³ hi³ má²ca³lɨ́n¹³ hñu³ tsɨ́³, tɨ³la³ tiá² hniáuh³² yáh³ cué³² tsú² ta³ hlah³ nio² tsɨ́³ má¹ná¹, ho³lá²dá² ta³ tion³; quí¹ Dió³² tɨ³² tsɨ́³ tsá² cue³² ca³la³ hi³ hiún² tsɨ́³ bíh¹. 8Hi³ Dió³² bíh¹ Tsá² tɨn² ma³mieh² hnoh² tɨ³ chí¹nga² la³ cónh³ bíh¹ hi³ lɨ³hniauh²³ ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³zia³² la³jɨ́³² hi³ hniáuh³² ñí¹con² hnoh² hmóu³², hi³ cué³² tsú² siáh³ ca³la³ hi³ tú² hi³ ziún²³ bíh¹ ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² lɨ́¹³ má¹hoh³ hnoh² ca³tɨ²¹ lɨ³ua³ cáun² ta²¹ chu²¹. 9Quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá²: Tsá² cue³² ca³la³ hi³ tɨ́² hɨ́e²³ ñí¹con² tsá² tia³mii², jmɨ́¹ lɨ́h³ bíh¹ tiá² táuh³ la³jɨ́³² hi³ chu²¹ hi³ jmu² tsú² jáun². 10Hi³ jáun² Tsá² cue³² jún² hi³ jñi³² tsú² jɨ³ má³² hi³ cúh² tsú² cué³² hnoh² la³jɨ́³² jún² hi³ jánh¹ náh², jɨ³ hi³ ma³hliáun³ tsú² hi³ ló³² jáun² quián¹³ hnoh² hi³ jmúh¹³ náh² ta²¹ chu²¹. 11La³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³ hánh³ hnoh², hi³ jáun² lɨ́¹³ cuéh¹ náh² ca³la³ hi³ lɨ́¹ má²tɨ́² má²hɨ́e²³ ñí¹con² tsáu². La³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ juóun³² tsáu² cuéh³² tiá¹hmah¹ Dió³² cun³quionh³ hi³ he³ tsú² hi³ cháh¹³ hnoh² jáun² jo³cuo² jnoh¹. 12Quí¹ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³ma³hon¹ jnoh¹ tsá² joh¹ Dió³² cun³quionh³ hi³ cueh³² náh² jáun², jun³juáh¹³ jɨ́³²la³ ti³ cueh³² náh² hi³ lɨ³hniauh²³ ñí¹con² yáh³ tsú², quí¹ ja³bí¹ la³ jáun² ná¹jmuh³² náh² hi³ juóun³² tsá² cué³² siáh³ tiá¹hmah¹ lɨ́n²¹ ñí¹con² Dió³² bíh¹. 13Hi³ jáun² jnoh¹ quiúnh¹ tsá² hí³ jlánh¹ ma³quien¹³ jnoh¹ Dió³² quí¹ cun³quionh³ hi³ ma³hon¹ náh² jáun² bíh¹ tsú² ma³jnia¹³ náh² hi³ tson² ma³tih²¹ náh² jú¹ chú³² quioh²¹ Cristo cun³ñí¹ hi³ ma³hon¹ náh² tsú² ca³la³ hi³ tɨ́² hɨ́e²³; la³ má²quionh³ juóun³² lɨ́n³² tsá² siánh³ siáh³. 14Hi³ jáun² tsá² hí³ ca³la³ hi³ hniau³ lɨ́n³² tsú² hnoh² hi³ liéinh³² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², cun³ñí¹ hi³ Dió³² má²ca³ma³jnia³² hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ cun³quionh³ hi³ jmuh³² hnoh². 15¡Jlánh¹ tiá¹hmah¹ Dió³² quí¹hliá² má²ca³cué³ tsú² cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien², hi³ ca³la³ hí¹juáh³ tiá² né¹ dí² he³ lánh³ rón³² juáh¹³!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\