2 PEDRO 2

1Né³² né³, ca³lɨ³ zian² tɨ³² jë¹ Dió³² tɨ́¹jáɨ² ja¹ quioh²¹ tsá² Israel jmɨ́¹tin²; hi³ ja¹ quián¹³ hnoh² siáh³ lɨ³ zian² uá²jaɨ³² tɨ³² tɨ́¹jáɨ². Ta³máɨh³ pih²¹ bíh¹ ma³tɨn² tsú² tsáu² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ chin² chí¹ hmóu³², jáɨ¹³ jmu³ hi³ tsa³hín³ tsá² taunh³² ta²¹; hi³ jmu³ tsú² siáh³ hi³ tiá² quien² Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² má²ca³liáu³². Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, tia³juɨ³² lɨ́n³² bíh¹ sunh³ tsú² ñí¹ hlah³ hmóu³². 2Lɨ³ zian² juóun³² tsá² tsa³táunh¹ la³ cun³ lɨ́³ juɨ³² hlah³ juɨ³² hó³² hi³ quiú² tsá² hí³; hi³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² hí³ né³, hléh³² tsáu² hlah³ ca³tɨ²¹ juɨ³² cú²tso² hi³ hɨe³² ha³ lánh³ rón³² hniáuh³² zian² tsú². 3Cun³ñí¹ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ quɨe³ bíh¹ tsú², hi³ jáun² ma³cau² tsú² hnoh², hi³ ma³ta² tsú² jáɨ¹³ lɨ́¹ chin² chí¹; tɨ³la³ má²ngau³² jmáɨ¹ bíh¹ hi³ ca³ta³tsɨn¹ tsá² la³ hí³ héih³², hi³ má²ja³quián³ cu³tí¹³ bíh¹ tsa³hín³ tsú². 4Quí¹ Dió³² tiá² ca³hin³ yáh³ tso³ quioh²¹ tsá²cuú² tsá²ta³, tsá² ca³jmú³ hí³ tso³, tɨ³la³ quiu³juóu³² bíh¹ ca³cuɨn³ dí² tsá² hí³, hi³ ca³chan³ dí² ñí¹ já¹niéi² hi³ ná¹hñéih¹ quionh³ cá²den¹ná¹ ca³la³ tɨ³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ ra³tsɨ³² dí² héih³². 5Sa³jun³ ca³hin³ bíh¹ Dió³² tso³ quioh²¹ tsá² jmɨ́¹ zian² hngá¹máh³ lá² cá²jmáɨ¹ lɨ́n²¹, tɨ³la³ Dió³² dá² ca³jmú³ hi³ ca³ja³tsauh²¹ jmáɨ² bíh¹ hi³ jáun² hnúh³² tsá² cá² ñí¹ jmɨ́¹ zian² hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². Jmɨ́¹jáun² né³, ca³lión³² Dió³² jɨ́³²la³ jña³ tán¹ tsáu² bíh¹: hla¹ Noé quionh³ tsá² hñú¹³, Noé tsá² ca³hléh³ hí³ jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ ma³zian² tsú² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³². 6Ja³bí¹ ca³ra³tsɨn² siáh³ Dió³² héih³² tsá² juú² Sodoma jɨ³ Gomorra, hi³ ca³jɨ́n³ dí² juú² jáun² ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³ juá² lí¹ nio², hi³ jáun² lɨ³ ñi³² tsá² lɨ³zian² jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³² hi³ tiá² hniáuh³² jmu³ tsú² la³ jáun², la³ cun³ la³jɨ́n³² tsá² lɨ³ hniá¹ hi³ ma³zian² ca³tɨn¹ hnga² yáh³. 7Tɨ³la³ ca³lión³² bíh¹ tsú² hla¹ Lot, tsá²ñuh² tsá² jmɨ́¹ chun¹, tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ cha³² hí³ hlah³ tsɨ́³ nɨ́¹ má¹ca³jɨ́e³ hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ jmu² tsá² jmɨ́¹ zian² hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 8La³jɨ́³² jmáɨ¹ tá¹la³ jmɨ́¹ cuá³ bíh¹ tsá² chun¹ hí³ ja¹ tsá² hí³ jmɨ́¹ má²tsan² tsɨ́³, cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ náɨ³² jɨ³ hi³ jmɨ́¹ jɨ́e²³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ jmɨ́¹ jmu² tsá² hláɨh¹ hí³. 9La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ hi³ tɨn² bíh¹ Dió³² lión³² tsá² joh¹ ja¹ uu³mí²tsɨ³² nɨ́¹juáh³ tsá² má²zian² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú²; hi³ tɨn² siáh³ Dió³² chan³ tsá² hláɨh¹ ná¹chan¹ hi³ ma³tso² tsɨ́³ jmáɨ¹ hi³ ra³tsɨ³² dí² héih³². 10Hi³ la³ñí¹ la³ján³ jmu³ Dió³² hi³ ma³tso² tsɨ́³ tsá² hniá¹ jmu³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ la³ cun³ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³, tsá² tiá² hnió³ ma³quien² jáɨ¹³ hi³ ho² Tɨ³² Juo¹³ dí². Tiá³ lɨ́n³² bíh¹ nio² tsɨ́³ tsá² la³ hí³, tsá² tiá² cú² tiá² juénh² bíh¹ hí³, ca³la³ hí¹juáh³ tiá² juénh² tsú² hi³ tú² hión³² tsá² huáh² tsɨ́³, la³ cun³ tsá²cuú² tsá²chín³ yáh³. 11Hi³ uá¹jinh¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ záu² jáɨ¹³ hi³ ná¹ho² la³ cónh³ bíh¹ tɨ³² hí³, jɨ³ hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ pin³ siáh³, tɨ³la³ tiá² cáun² lɨ́¹ ja³² yáh³ tsɨ́³ tsú² hi³ tu³ hna³ tsá²cuú² tsá²chín³ hí³ ñí¹con² Juo¹³ dí². 12Tɨ³² hí³ né³ cáun² lɨ́¹ ná¹hleh³² hlah³ ca³tɨn¹ cáun² hi³ hí¹juáh³ tiá² ngɨ²³ bíh¹; tsá² hí³ dá² ná¹lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jáh³ hngá¹ jáh³ náɨ² bíh¹ hi³ tiá² jáɨ¹³ ngɨ²³, hi³ jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², jáh³ ca³lɨ³zian² cáun² ta²¹ zaunh³ tsáu² hi³ jngah³ bíh¹. Hi³ cun³ñí¹ hi³ zian² tsá² hí³ la³jmɨ́¹ zian² jáh³ hngá¹ jáh³ náɨ² né³, jáun² la³jmɨ́¹ hiá² tsan² jáh³ bíh¹ hiá¹ tsán¹³ tsá² hí³. 13Tsá² la³ hí³ dá² hiáuh³ hi³ ma³tso² tsɨ́³ quí¹hliá² hmóu³² tsú² má²ca³jmú³ hi³ má²ca³ma³tso² tsá² siánh³ tsɨ́³. Tsá² la³ hí³ dá² ná¹lɨ́n²³ hi³ jlánh¹ tionh² hiún² tsɨ́³ cun³quionh³ hi³ ná¹jmu² la³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² ca³la³ hi³ chú¹ja²¹ bíh¹; cáun² hua³heih²¹ bíh¹ jaun³² jɨ³ hi³ jlánh¹ hlah³ jniá³ siáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ zian² tsá² la³ hí³ ja¹ ñí¹ tionh¹ náh² nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ ná¹cúh² tsú² cu³lɨ²¹ quiúnh¹ hnoh², quí¹ tá¹la³ jáun² cá² ñí¹ ná¹má²hiún² tsɨ́³ bíh¹ tsú² cun³quionh³ hi³ má²cau² tsú² jáun² hnoh². 14Cun³ tiá² lɨ́¹ lɨ³jɨ́en³² bíh¹ tsá² la³ hí³ tsá²mɨ³; cun³ tiá² huóh³² bíh¹ tsú² hi³ jmu² tso³. Tsá² la³ hí³ dá² má²can² tsá² tiá² nio² cáun² tsɨ́³. Cá² ñí¹ bíh¹ hi³ jlánh¹ re² má²tɨn² tsú², hi³ hniá¹ hi³ hlá² hi³ nɨ́² bíh¹; tsá² la³ hí³ bíh¹ má²ná¹tiáunh¹ hú¹mu³héih³². 15Má²ñi³táunh¹ juɨ³² ñí¹ má²já²cuɨn³ bíh¹ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²ca³tú³ juɨ³² cú²tso². Má²ca³can³ tsú² nóh³² quioh²¹ hla¹ Balaam tɨ³² jë¹ Dió³², jon² hla¹ Beor, tsá² ca³lɨ³ hniá¹ hí³ hi³ láɨh¹³ quɨe³ cun³quionh³ hi³ jmu³ cáun² hi³ tiá² ca³tɨ²¹, 16tɨ³la³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, jan² lo¹ tiá² lin¹ zia³² lánh³ rón³² lɨ³ hléh³² bíh¹ ca³hléh³ la³jmɨ́¹ hleh³² tsá²mɨ³cuóun², hi³ ca³je³ hi³ ca³tɨ²¹ tso³ quioh²¹ tsú². La³ jáun² bíh¹ ca³qui³ ca³jna³ jáh³ hí³ ñí¹con² hla¹ tɨ³² jë¹ Dió³² hí³ ca³tɨ²¹ hi³ jmɨ́¹ hí¹jmu² cáun² hi³ ngo². 17Tɨ³² la³ hí³ dá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ ñí¹ jmɨ́¹ hion² jmáɨ² bíh¹, tsá² lín¹ jnie² lɨ́¹ ñi³tú¹ ñi³lɨ́¹³ quionh³ chí³ bíh¹ tsá² la³ hí³; tsá² hí³ dá² ca³tɨn¹ tsa³táunh¹ ca³la³ tɨ³ ñí¹ já¹niéi² liánh² cu³tí³ ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio². 18Tɨ³² hí³ dá² hleh³² jú¹ toh² tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ bíh¹, hi³ cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ tsá²mɨ³cuóun² má²can² tsú² tsá² tá² má²ca³huén² ja¹ tsá² ná¹jmu² tso³. 19Tsá² hí³ jlánh¹ zaɨh³² tsáu² hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tɨ³la³ já² hmóu³² tsú² né³, zian² la³jmɨ́¹ zian² jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ bíh¹, quí¹ cáun² jmu² bíh¹ tsú² lɨ³ua³ cáun² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ jmu³; quí¹ ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ tsá²mɨ³cuóun² lɨ́n³ jan² tsá² má²dí¹hlánh¹ ñí¹con² lɨ³ua³ cáun² hi³ má²ca³zaunh³ tiá³ quioh²¹. 20Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² má²ca³lɨ³ cuóun³² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² liáu³², hi³ jáun² má²ca³liáun³ bíh¹ tsú² ja¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ qui³ jmu² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá²; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ má¹lɨ³² jáun² né³ ca³pɨ́² cá²tsáɨnh³² tsú² hi³ hlah³, hi³ má²ca³zaunh³ siáh³ tiá³ hi³ hlah³ jáun², hi³ jáun² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ hlah³ má²lɨ́¹³ quioh²¹ tsú² tɨ³ chí¹cáɨn² jáun² la³ cónh³ bíh¹ jmɨ́¹tin². 21Tɨ³ jlánh¹ bíh¹ jmɨ́¹ chú²¹ quioh²¹ tsá² hí³ sá¹ cu³tsa³² tiá² ca³lɨ³ cuoh² bíh¹ tsú² ha³ lánh³ rón³² hniáuh³² ma³zian² tsú² la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², la³ cónh³ bíh¹ hi³ nó³² tsú² tɨ³ có³² ñí¹con² héih³² hɨ́en¹ jáun² ta³ má²ñi³² tsú². 22Tɨ³la³ má²ca³lɨ³tí³ bíh¹ jáɨ¹³ la³ cun³ hi³ qui³ ná¹juáh²³ jáun² tsáu²: “Tsanh³² tsáɨ² hi³ tsá²cúh² siáh³ ñu²¹ quioh²¹ hnga²; hi³ mí²ñí³ cun³ lɨ́²sin² tsú² né³, ta²¹ hu²¹ tsau³² siáh³ hi³ tsá²quí² tsá²hi³² ja¹ jen²”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\