2 PEDRO 3

1Hnoh² reh² tsá² hnau³ jná¹³, hi³ lá² sí² ñí¹ má²tun³ hi³ jmu² jná¹³ ca³tɨn¹ hnoh². Ñí¹ tá¹ tun³ sí² má²ca³lɨ³ hnó³² jná¹³ hlɨ́¹ lieh¹ ná¹ hnoh² hi³ hnáuh¹³ náh² chinh³² jmáh³la³ jú¹ re² jú¹ tɨn². 2Cháu¹ náh² honh² la³ cun³ hi³ ca³juáh³ jáun² tsá² chun¹ tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² cá²jmáɨ¹, jɨ³ héih³² hi³ ca³hɨ́e³ jáun² tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³² ñí¹con² hnoh², la³ cun³ tɨ³² joh² hnoh², tsá² ca³ma³ta² hí³ la³ cun³ rón³² lɨ́³ héih³² hi³ ca³jmú³ jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² liáu³². 3Tɨ³la³ la³ñí¹ la³ján³ cuɨ́¹ lɨ³ ñíh¹ náh² hi³ ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹ ja³táunh¹ tsá² ma³zian² la³ cun³ hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³ hmóu³², tsá² hí³ dá² ju³ ngáɨ³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Juo¹³ dí². 4Tsá² hí³ né³ nga³: “¿Haun¹³ juáh¹³ ca³jmú³ Cristo jáɨ¹³ hi³ jáunh³? Jáun² né³, ¿he³ lɨ³ tiá² má²cuanh³² tsú²? Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ cá¹hiá¹ cá¹tsan³ dí¹hio³ ñú¹deh³ dí² la³ má²lɨ́³ jáun² bíh¹ la³ cun³ qui³ lɨ́³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ tá¹ cáun² mɨ³cuú²”. 5Tɨ³la³ tsá² hí³ dá² tiá² hnió³ yáh³ hi³ lɨ³ ñi³² hi³ ca³ja³hín³ bíh¹ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ zia³² hngá¹máh³ lá² jmɨ́¹ ca³ja³tsauh²¹ jáun² jmáɨ², uá¹ jáun² la³ jáun² cun³ cá²jmáɨ¹ lɨ́n²¹ máh³ ca³lɨ³zia³² la³jɨ́³² hi³ jniá³ tɨ³ chi³cuú² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Dió³², hi³ cun³quionh³ jmáɨ² siáh³ ca³lɨ³zia³² hngá¹máh³ lá², hi³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ cua³ha³ siáh³ hué³² ja¹ quioh²¹ jmáɨ². 7Ja³bí¹ la³ jáun² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Dió³² bíh¹ má²ná¹chan¹ tá¹ cáun² mɨ³cuú², la³ má²quionh³ hngá¹máh³ lá², hi³ có³² quionh³ sɨ́². Jáun² né³, la³jɨ́³² hi³ zia³² bíh¹ má²ná¹chan¹ hi³ có³² quionh³ sɨ́² jmáɨ¹ hi³ ra³tsɨ³² Dió³² héih³², nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ tsa³hín³ tsá² tiá² hnió³ ma³zian² la³ cun³ hnió³ Dió³². 8Tɨ³la³ hnoh² reh², tsá² hnau³ jná¹³, tiá² hniáuh³² tsa³con² náh² jú¹ tson² lá²: Hi³ ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cú² jmáɨ¹ bíh¹ la³ cun³ cú² mei²¹ mii², hi³ jáun² cú² mei²¹ mii² né³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cú² jmáɨ¹ tán¹ bíh¹. 9Jun³juáh¹³ hi³hliá² tiá² tia³juɨ³² lɨ³tí³ yáh³ la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³jmú³ jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ jáun² tiá² má²cuanh³², la³jmɨ́¹ lɨ́n²³ ma³ jan² tsáu², tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ juenh² tsɨ́³ bíh¹ tsú² ñí¹con² jnoh¹; quí¹ hi³ hnió³ tsú² hi³ hí¹ jan² tsáu² tiá² tsa³hín³, tɨ³la³ hí³ dá² hé² jan³² hi³ la³jɨ́n³² tsáu² tsa³conh² tsɨ́³ tso³ quioh²¹ bíh¹. 10Tɨ³la³ jmáɨ¹ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dá² dí² já³² cu³diá²jan² la³ lá² bíh¹, jmáɨ¹ hi³ tiá² hin² ná¹jan²¹, la³jmɨ́¹ ja³² jan² háɨn² já¹niéi². Má¹jáun² né³, la³jɨ́³² hi³ jniá³ chi³cuú² lɨ́¹ yéin²¹ bíh¹ cun³quionh³ cáun² mah¹ cáu² lɨ́n³², hi³ jáun² cun³quionh³ sɨ́² bíh¹ tsa³hín³ ca³la³ jɨ³lɨ³², jɨ³ ñí¹ hué²¹ lá² nɨ́² siáh³ chu³ jñéih³ la³jɨ́³² tá¹³ tsáu². 11Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ la³jɨ́³² bíh¹ tsa³hín³, jáun² ¡tɨ³ jlánh¹ bíh¹ hniáuh³² hi³ má¹zián¹³ náh² hi³ chu²¹ honh² jɨ³ hi³ má¹zián¹³ náh² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² nɨ́² siáh³! 12Hniáuh³² tionh² náh² hi³ ná¹hé² ná¹janh³² náh² jmáɨ¹ hi³ má²ca³tón³ jáun² Dió³², hi³ jmúh¹³ náh² siáh³ pí³ hi³ lɨ́¹³ já³² tia³juɨ³², la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ jmu³ jáun² Dió³² hi³ tsa³hín³ la³jɨ́³² hi³ jniá³ chi³cuú² cun³quionh³ sɨ́², jmáɨ¹ hi³ jliénh¹³ ca³la³ jɨ³lɨ³² ja¹ sɨ́². 13Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, ná¹jan³² dí² hi³ lɨ³ hmaɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ jniá³ chi³cuú² jɨ³ ñí¹ hué²¹ lá² nɨ́² siáh³ la³ cun³ lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³², cáun² ñí¹ lɨ́¹³ lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², ñí¹ tiú²uú² hi³ hlah³ zia³². 14Hi³ jáun² bí¹ hniáuh³² reh² hi³ jmúh¹³ náh² pí³ hi³ nio² tie³ hñu³ honh² náh² ta³ ñí¹ Dió³² tá¹la³ ná¹janh³² náh² jmáɨ¹ jáun², hi³ zian² náh² siáh³ hi³ jɨ² honh² náh² hi³ hí¹ cáun² tso³ tiá² zia³² ñí¹con² náh². 15Cháu¹ náh² honh² hi³ Dió³² jmu² juenh² tsɨ́³ quí¹ cun³ñí¹ hi³ hnió³ tsú² hi³ zia³² jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsáu² bíh¹. La³ jáun² bíh¹ juáh³ sí² hi³ má²ca³zen³ Po¹ reh² dí² ñí¹con² hnoh², tsá² hno³ dí² lɨ́n³², la³ cun³ lɨ́³ hi³ quia³lín³ jáun² jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú² hi³ má²ca³cué³ Dió³². 16La³jɨ́³² sí² hi³ má²ca³jmú³ bíh¹ tsú² má²ca³hléh³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́². Ñí¹ sí² quioh²¹ tsú² ná¹tso¹ ma³ cáun² jáɨ¹³ juóuh³² hi³ lɨ́¹³ ngɨ¹³ tsáu², hi³ jáun² tsá² tiá² jáɨ¹³ ngɨ²³ jɨ³ tsá² tiá² má²pin³ hi³ taunh³² ta²¹ jmu² tɨ³ jéin³² jáɨ¹³ jáun², la³jmɨ́¹ jmu² tsú² jáun² tɨ³ jéin³² jáɨ¹³ ñí¹ hná¹ nɨ́² quioh²¹ Dió³² hi³ má²rá¹tioh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³². Cun³ñí¹ hi³ jmu² tsú² la³ jáun² né³, jmu² tsú² hi³ lɨ́¹³ tsa³hín³ hmóu³² bíh¹. 17Hi³ jáun² bíh¹, hnoh² reh² tsá² hnau³ lɨ́n³² jná¹³, cun³ñí¹ hi³ má²ca³lɨ³ ñíh¹ náh² ta³ ñeh³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ jáun², jáun² hua³hín¹³ náh² jmu³, hi³ jáun² tiá² jau³ hnoh² tsá² la³ hí³ cun³quionh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² quioh²¹, la³ cun³ tsá² zian² hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² yáh³. Jáun² la³ jáun² tiá² lɨ́¹³ tianh¹³ náh² tɨ³ có³² ca³tɨ²¹ hi³ má²nio² nɨ́² tiá³ honh² náh². 18Tɨ³ re² jmu³ náh² pí³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ niau²¹ tiá³ honh² náh², jɨ³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ tsá²lɨ³ ñíh¹ náh² hi³ ca³tɨn¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² liáu³². ¡Jan² hí³ bíh¹ cuɨ́¹ lɨ³quien² ta³né³² jɨ³ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² nɨ́² siáh³! Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\