2 TESALONICENSES 2

1Hnoh² reh², ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ hi³ jáunh³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ ja³chau³ dí² tsú² cu³lɨ²¹ ñí¹con², ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ jáun² juáh³ jnoh¹ 2hi³ tiá² hniáuh³² hɨ³² honh² náh², sa³jun³ hi³ juenh¹³ náh² nɨ́¹ má¹ca³niéih² náh² hi³ ca³chó³² jmáɨ¹ jáun² quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². Uá¹jinh¹ zian² tsá² juáh³ hi³ zia³² cáun² jáɨ¹³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹, ho³lá²dá² hléh³² tsú² cáun² jáɨ¹³ ja¹ tsá² reh² dí², ho³lá²dá² juáh³ tsú² hi³ zia³² cáun² sí² hi³ ca³zen¹³ jnoh¹, tiá² hniáuh³² yáh³ lɨ́¹ táunh¹³ hnoh² ta²¹ jáɨ¹³ jáun². 3Tiá² hniáuh³² yáh³ lɨ́¹ lɨ³can² hnoh² jáɨ¹³ quioh²¹ lɨ³ua³ jan² tsáu², quí¹ ñeh² bíh¹ hi³ chau²¹ jmáɨ¹ jáun², ca³tɨ²¹ lɨ́¹³ cáun² hniéi² jueh³² ñí¹con² Dió³², hi³ ma³jnia³² siáh³ jan² tsá² lɨ³ hoh³ ca³tɨ²¹ liei²¹ quioh²¹ Dió³², tsá² ca³tɨn¹ hí³ hi³ tsó³² ñí¹ hlah³. 4Tsá² hí³ dá² jmu³ hi³ jlánh¹ quien² hnga², hi³ jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² la³jáh³ dú¹ ñí¹ hi³ ná¹juáh²³ tsáu² dió³², jɨ³ la³jɨ́³² hi³ má²ná¹má²tsú² má²jónh³² tsáu². Hi³ hí¹ la³ tɨ³ hñu³ cuáh³² chín¹ quioh²¹ yáh³ Dió³² tsa³cuá² tsá² hí³, hi³ cuá¹jmu² quien² la³jmɨ́¹ quien² Dió³². 5¿Tiá¹ chau² honh² hnoh² hi³ ca³juánh³² jná¹³ la³ nɨ́² tá¹la³ ca³ñí³² jná¹³ quiúnh¹ hnoh²? 6Hi³ má²ná¹ñíh¹ náh² he³ quí² jnɨ³² juɨ³² quioh²¹ tsá² hláɨh¹ hí³ la³ tɨ³ ta³né³², tɨ³la³ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ má²tón³² máh³ ma³jnia³² tsá² hí³. 7La³ ta³né³² bíh¹ má²chí¹jmu² ta²¹ hlah³ pí³ tiá² jniá³, jɨ́³²la³ ti³ hniáuh³² quin³ tɨ³ có³² Tsá² quí² jnaɨ³² juɨ³² quioh²¹ bíh¹ tsá² hláɨh¹ hí³ ta³né³². 8Hi³ jáun² má¹jáun² máh³ má²ma³jnia³² tsá² lɨ³ hoh³ hí³ ca³tɨ²¹ liei²¹ quioh²¹ Dió³², tɨ³la³ Tɨ³² Juo¹³ dí² jngɨh³ tsá² hí³ cun³quionh³ chí³ hi³ jiéi³²; ja³bí¹ hí³ dí² hin³ tsá² hláɨh¹ hí³ cun³quionh³ joh¹ cú²tú¹ cú²lí¹³ hi³ quian³² nɨ́¹ má¹jaunh³². 9Tsá² hláɨh¹ hí³ já³² cha¹³ Satanás tsá² hláɨnh¹ tsá² chín¹, hi³ já³² cun³quionh³ la³jɨ́³² pí³ quioh²¹ Satanás hí³, hi³ jmu³ hua³jueh³² jɨ³ li²¹ hi³ lɨ́¹³ tsa³cáun² tsɨ́³ tsáu², hi³ ma³can² tsáu². 10Cun³quionh³ la³jɨ́³² ñí¹ hi³ hlah³ ma³can² tsú² tsá² tsá²hín³, tsá² tiá² ca³lɨ³hnió³ tónh³² ta²¹ jú¹ tson², jú¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ lɨ́¹³ liáun³ tsú². 11Cun³ ñí¹ hi³ nɨ́² bíh¹ jmu³ Dió³² hi³ lɨ́¹³ lɨ³can² tsá² la³ hí³, hi³ lɨ́¹³ tónh³² tsú² ta²¹ jú¹ tɨ́¹jáɨ². 12Hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² hí³ tá¹tsɨn¹ héih³², tsá² tiá² ta²¹ ca³taunh³ hí³ jú¹ tson², tsá² ca³lɨ³ hniá¹ hí³ jmáh³la³ hi³ hlah³. 13Tɨ³la³ jnoh¹ reh², ca³ta¹ jnoh¹ cue¹³ tiá¹hmah¹ Dió³² la³jɨ́³² jmáɨ¹ hi³ ca³tɨn¹ hnoh² tsá² hniau³ Tɨ³² Juo¹³ dí²; quí¹ Dió³² ca³quianh³ hnoh² la³ jmɨ́¹ ñí¹ hi³ lɨ́¹³ liáun³ náh² cun³quionh³ hi³ jmu³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ lɨ́¹³ ná¹chan¹ náh² ca³tɨn¹ Dió³², jɨ³ cun³quionh³ hi³ táunh¹³ náh² ta²¹ jú¹ tson² nɨ́² siáh³. 14Cun³quionh³ jú¹ chú³² hi³ hléh¹ jnoh¹ jáun² bíh¹ ca³té² náh² tsú² hi³ lɨ́¹³ liáun³ náh², hi³ jáun² hnoh² lɨ́¹³ zian² náh² cáun² hi³ quien² la³jmɨ́¹ quien² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². 15Hi³ jáun² né³ reh², cuɨ́¹ tionh² náh² hi³ nio² tiá³ honh² la³ má²tionh² náh² nɨ́², ha³ lɨ́² chá² náh² tɨ³ có³² jáɨ¹³ hi³ ca³juáh¹³ jnoh¹ jáun² ñí¹ ná¹jéinh³ ñí¹ dí², jɨ³ cun³quionh³ sí² nɨ́² siáh³. 16Hi³ jáun² hnga² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² jɨ³ Dió³² Jméi² dí², Dió³² Tsá² hniau³ dí², Tsá² má²hé² má²mieh² hi³ jmu² hi³ nio² tiá³ tsɨ́³ dí² la³jɨ́³² jmáɨ¹ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ cue³² siáh³ cáun² hi³ chu²¹ hi³ má²hu²¹ tsɨ́³ dí², 17Dió³² hí³ cuɨ́¹ cue²¹ pí³ hñu³ honh² náh², hi³ cuɨ́¹ má¹hau³ náh² tsú², jáun² la³jɨ́³² hi³ jmuh³² náh² jɨ³ la³jɨ́³² hi³ hléh¹ náh² lɨ́¹³ lɨ³ chu²¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\