2 TESALONICENSES 3

1Hnoh² reh², ñí¹ má²ca³táuh³ sí² lá² juáh³ jnoh¹ hi³ lienh¹ náh² tiá³ Dió³² ca³ta¹ jnoh¹, hi³ jáun² tia³juɨ³² tsa³cuóun² jáɨ¹³ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ ma³quien² siáh³ tsá² siánh³ jáɨ¹³ jáun² la³jmɨ́¹ má²ca³jmuh³ hnoh². 2Lienh¹ hnoh² siáh³ Dió³² ca³ta¹ jnoh¹, hi³ liáu³² tsú² jnoh¹ ñí¹con² tsá² hian² tsɨ́³, tsá² cháunh²³ tsɨ́³ jmáh³la³ hi³ hlah³, quí¹ tiá² la³jɨ́n³² tsáu² taunh³² yáh³ ta²¹. 3Tɨ³la³ Tɨ³² Juo¹³ dí² lɨ́n³ jan² Tsá² má²tí³² jë¹, hi³ jáun² hí³ bíh¹ jmu³ hi³ lɨ³ pin³ náh² hñu³ jmɨ́¹ hñu³ honh², jɨ³ hi³ hua³hín¹³ tsú² siáh³ hnoh² ñí¹con² tsá² hláɨnh¹. 4Hi³ ca³tɨn¹ hnoh², tanh²³ bíh¹ jnoh¹ ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ hnoh² ná¹má²tih²¹ la³ má²ná¹má²tih²¹ nɨ́² náh² héih³² hi³ jmu³² jnoh¹. 5Cuɨ́¹ jmu¹ bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ lɨ³ lieih²¹ jmɨ́²chí³ quián¹³ náh² hi³ Dió³² hniau³, hi³ cuɨ́¹ jmu¹ siáh³ hi³ lɨ³ juenh² honh² náh² la³jmɨ́¹ juenh² tsɨ́³ Cristo. 6Hnoh² reh², jmu³² jnoh¹ héih³² ñí¹con² hnoh² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ tiú²uú² juonh²¹ hnoh² quiúnh¹ lɨ³ua³ jan² tsá² reh² cáun² lɨ́¹ ñi³táunh¹, tsá² tiá² má²tí³² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³hɨ́e¹³ jnoh¹ jáun². 7Quí¹ hmóu³² bíh¹ hnoh² má²ñíh¹ lánh³ ñí¹táunh¹ náh² nɨ́¹juáh³ hi³ jmóuh¹ náh² la³ cun³ hi³ qui³ jmu³² jnoh¹. Quí¹ jmɨ́¹ tiauh¹ jnoh¹ jáun² ja¹ ñí¹ tionh¹ hnoh², tiá² ca³jmú¹³ yáh³ jnoh¹ juɨnh³, 8sa³jun³ hi³ lɨ́¹ ca³cué³ tsáu² ca³cúh¹³ jnoh¹; tɨ³la³ jnoh¹ dá² ca³jmú¹³ pí³ hi³ jmú¹³ jnoh¹ ta²¹ la³ huá² la³ jma² bíh¹, quí¹ tiá² ca³lɨ³hnáu² yáh³ jnoh¹ hi³ láɨ³ jnoh¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² liá¹ héi² ñí¹con² náh². 9Jun³juáh¹³ hi³ tiá² jmɨ́¹ zia³² yáh³ jáɨ¹³, tɨ³la³ jnoh¹ dá² ca³lɨ³hnáu² cáu¹³ cáun² nóh³² lánh³ rón³² ca³tɨ²¹ tianh¹³ hnoh² bíh¹. 10Quí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ tiauh¹ jnoh¹ jáun² ja¹ ñí¹ tionh¹ náh², ca³jmú¹³ jnoh¹ héih³² ñí¹con² hnoh² la³ lá²: Nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² ñí¹jmu³ ta²¹, ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cúh². 11Tɨ³la³ má²ca³náɨ¹³ jnoh¹ hi³ zian² ma³ jan² hnoh² cáun² lɨ́¹ ñi³táunh¹ náh², tsá² jmu² cá² ñí¹ ta²¹ tiá² quien² hi³ cáun² lɨ́¹ lóh²³ ta³ ñí¹ tiá² ca³tɨn¹. 12Ñí¹con² tsá² la³ hí³ jmu³² jnoh¹ héih³² cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ re² nio² tsɨ́³ tsú² hniáuh³² jmu³ ta²¹, hi³ jáun² láɨh¹³ tsú² hi³ cuh³. 13Hnoh² reh², ha³ lɨ́² cuɨ́¹ huon¹³ náh² hi³ jmuh³² hi³ chu²¹. 14Nɨ́¹juáh³ zian² ma³ jan² tsá² tiá² ta²¹ taunh³² jáɨ¹³ hi³ juáh³ jnoh¹ cun³quionh³ sí² lá², jɨe³ náh² re² hin² tsánh² tsá² hí³, jáun² lɨ́²uú² juónh³² náh² quiúnh¹ tsá² la³ hí³, jáun² lɨ³ heh³. 15Tɨ³la³ jun³juáh¹³ hi³ hniáuh³² hon² yáh³ náh² tsá² la³ hí³, tɨ³la³ hniáuh³² hlɨ́¹ lienh¹ bíh¹ hnoh² tsá² la³ hí³ la³jmɨ́¹ hlɨ́² liéinh³² tsú² jan² raɨnh²¹. 16Hi³ jáun² hnga² Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² jmu² hi³ zian² tsáu² re² tɨn², cuɨ́¹ jmu¹ hi³ zian² hnoh² re² tɨn² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² uá¹ he³ mi³ quiunh³² náh². Cuɨ́¹ zenh² bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² quiúnh¹ hnoh², ca³la³ jɨ³lɨn² náh². 17Jná¹³ Po¹ cuá¹jmu² jná¹³ huéh³ ñí¹ hná¹ lá² quionh³ uón³² huen², la³ cun³ qui³ jmu² jná¹³ la³jɨ́³² sí² quion²¹, hi³ jáun² lɨ³ lin¹ hi³ jná¹³ bíh¹ lɨ́²jmú³²; hi³ juanh³² jná¹³: “Hia² hnoh²”. 18Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jɨ́n³² hnoh². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ reh².]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\