LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 11

1Jmɨ́¹jáun² la³jɨ́n³² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² jɨ³ tsá² reh² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea nɨ́² siáh³ ca³lɨ³ ñi³² hi³ ja³bí¹ tsá²cá²jo²¹ má²ca³héi³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³². 2Hi³ jáun² jmɨ́¹ cá¹chánh²¹ Pé¹ já¹ juú² Jerusalén né³, jlánh¹ ca³ziu³ ca³hɨe³ tsá² cu³ nió³ tsá² jlánh¹ ná¹hëh³ chí¹ hi³ hniáuh³² tiú³² tsú² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² tsá²cá²jo²¹, nɨ́¹juáh³ tsá² má²má²tí³² ñí¹con² Dió³². 3Hi³ ca³juáh³ la³ lá² ñí¹con² Pé¹: ―¿He³ láɨh³² hnú² ca³ñí¹lienh¹ tsá²cá²jo²¹, hi³ ca³ñí¹cú¹ ñí¹hính¹³ nú² quiúnh¹? 4Jáun² Pé¹ ca³chá³ re² tso² ca³la³ jɨ́³² hi³ lɨ³ la³ cun³ jmɨ́¹ la³ñí¹, hi³ ca³juáh³: 5―Tá¹la³ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ já¹ juú² Jope hi³ jmɨ́¹ cuá¹lienh¹ jná¹³ Dió³², jmɨ́¹jáun² ca³jnia³ jéin³² jná¹³ cáun² hi³ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ hmɨh³² pa²¹ hi³ ná¹quiein²¹ tá¹ quiún³ cuoh¹, hi³ ja³ hñu³mɨ³cuú² hi³ cua³ la³ tɨ³ ñí¹ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³. 6Jmɨ́¹ cá¹jɨ́e²¹ jná¹³ re² hi³ he³ tioh³ tɨ³ ñeh² hmɨh³² jáun², jáun² ca³jɨen¹ jná¹³ la³jánh³ dú¹ ñí¹ jáh³ quiún³ cuá² ta³, jáh³ náɨ², jáh³ hláɨnh¹, jɨ³ jáh³ tsɨ²¹ pí¹³ nɨ́² siáh³. 7Hi³ jáun² ca³náɨ³² jná¹³ cáun² jáɨ¹³ hi³ ñí¹ca³juáh³ tsú²: “Náu² Pé¹, jngɨh³² jáh³ nɨ́², cunh³²”. 8Tɨ³la³ jná¹³ né³ ca³ngáɨ³²: “Já¹han²¹ Tɨ³², hí¹ cónh³ yáh³ tiá² má²ca³cúnh³² jná¹³ jáh³ hláɨh¹ jáh³ hon² la³ nɨ́², jáh³ tiá² jɨn²”. 9Jáun² chi³cuú² ñí¹ca³hléh³ siáh³ cónh³ hi³ ñí¹ca³juáh³: “Lɨ³ua³ cáun² hi³ má²ca³ma³jɨ² Dió³², tiú²uú² hniáuh³² yáh³ juáh¹³ hnú² hi³ hlaɨh³ bíh¹”. 10Hnaɨh³² jéin³² lɨ³ la³ jáun²; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³zauh² siáh³ hñu³mɨ³cuú² ca³la³ jɨ́³² hi³ jáun². 11La³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³cha³táunh¹ gáun³ tsá²ñuh² ñí¹ jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ hi³ hnauh² dí² jná¹³, tsá² zéin¹ tsá² zian² juú² Cesarea bíh¹ tsá² hí³. 12Jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ca³jmú³ héih³² hi³ ñe¹ jná¹³ quiúnh¹ tsá² hí³, hi³ ca³juáh³: “Ha³ lɨ́² chá² hliáun³ ñéih³ honh²”. Ja³bí¹ ñí¹táunh¹ siáh³ tán¹ jñéi³ tsá² reh² dí² lá² quiúnh¹ jná¹³, hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³tauh²¹ jnoh¹ hñú¹³ jan² tsá²ñuh². 13Jáun² tsá²ñuh² hí³ né³ ca³chá³ ñí¹con² jnoh¹ hi³ la³ ca³jnia³ jéinh³² tsú² jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² ñéih³ hñú¹³, hi³ dí¹juáh²³ la³ lá²: “Zen² tsáu² tɨ³ já¹ juú² Jope, cuɨ́¹ cha³tieh¹ tsú² Sí¹mu²¹ tsá² téh²³ tsú² siáh³ Pé¹, 14hi³ jáun² tsá² hí³ já³² hi³ ja³juah²¹ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ liáun³ hnú² quiúnh¹ nú² ca³la³ jɨ́n³² tsá² hñuh³²”. 15Jmɨ́¹ ca³ma³liau²¹ jná¹³ hi³ ca³hléh³ ñí¹con² tsú², jmɨ́¹jáun² cuan³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsú² la³jmɨ́¹ cuan¹ ñí¹con² jnoh¹ jmɨ́¹tin². 16Jmɨ́¹jáun² tsau³ tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³juáh³ Tɨ³² Juo¹³ dí² la³ lá²: “Tson² bíh¹ Juan² ca³zion³ tsáu² jmáɨ² cun³quionh³ jmɨ́² jma³, tɨ³la³ hnoh² dá² zón³² náh² jmáɨ² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹”. 17Né³² né³, nɨ́¹juáh³ hnga² Dió³² la³ má²lɨ́²cuen³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² hí³ la³jmɨ́¹ ca³cuen³ tsú² uá²jaɨ³² ñí¹con² jnoh¹ jmɨ́¹ ca³chá¹³ jnoh¹ cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ jáun² né³, ¿hin² dá² tsánh² jná¹³ hi³ jáun² sa³ jná¹³ yáh³ tiá² cue¹ Dió³² jáɨ¹³? 18Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³náɨ³² tsá² reh² hí³ jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³tiánh³ tie³, hi³ ca³ma³quien² dí² Dió³², hi³ ca³juáh³: ―Né³² né³, ta³né³² má²lin¹ bíh¹ hi³ Dió³² la³ cue³² jáɨ¹³ hi³ tɨ́¹ jeinh²¹ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsá²cá²jo²¹ uá²jaɨ³², hi³ jáun² lɨ́¹³ zian² tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 19Hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ ca³jngɨh³ tsú² jáun² Tié³, ca³jmú³ tsú² siáh³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² tsá² reh² dí² ñí¹ hná¹ jáun². Jmɨ́¹jáun² ca³háɨn³² ca³lá² tsá² reh² ma³ quin³², ma³ jan² já¹taunh²¹ tɨ³ hué³² Fenicia, ma³ jan² já¹taunh²¹ tɨ³ hué³² Chipre, hi³ ma³ jan² né³ já¹taunh²¹ tɨ³ juú² Antioquía. Juú² ñí¹ ca³cha³táunh¹ jáun² bíh¹ tsú² ca³hléh³ siáh³ jú¹ chú³² quioh²¹ Cristo, tɨ³la³ ca³hléh³ tsú² ñí¹con² jmáh³la³ tsá² judíos bíh¹ má¹ná¹. 20Tɨ³la³ ma³ jan² tsá² reh² hí³, tsá² hué³² Chipre jɨ³ tsá² juú² Cirene, jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ já¹ juú² Antioquía ca³liéinh³² jɨ³ tsá²cá²jo²¹ zian² ñí¹ jáun², hi³ ca³hléh³ tsú² jú¹ chú³² quioh²¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí². 21Tɨ³² Juo¹³ dí² hí³ jlánh¹ ca³cué³ pí³ ñí¹con² tsá² hí³, hi³ jáun² jlánh¹ juóun³² tsáu² ca³za³ jmɨ́¹ tsɨ́³ hi³ ca³tanh² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 22Jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² já¹ juú² Jerusalén hi³ má²lɨ³² la³ jáun² ñí¹ jáun², jáun² ca³zen³ tsú² Bernabé la³ tɨ³ já¹ juú² Antioquía jáun². 23Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jáun² Bernabé ñí¹ jáun² né³, ca³jɨ́e³ hi³ Dió³² má²ca³ja³ lɨ́n³² mií³ tsɨ́³ ñí¹con² tsá² hí³, hi³ jáun² jlánh¹ ca³lɨ³ tsah³ tsú² jmɨ́¹ ca³jɨ́e³. Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ dí² tsá²hí³ hi³ hniáuh³² chá³² tsú² cáun² tán¹ tsɨ́³ hi³ tanh¹³ ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 24Bernabé hí³ bí¹ jlánh¹ jmɨ́¹ chu²¹ tsɨ́³, jan² tsá² má²canh² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³, tsá² má²taunh³² ta²¹ ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³; la³ jáun² bíh¹ ca³juóun³ tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Tɨ³² Juo¹³ dí². 25Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ja³bí¹ Bernabé ngau³ la³ tɨ³ juú² Tarso hi³ ca³ñí¹hniah² Saulo. 26Jmɨ́¹ tsanh²¹ tsú² jáun² Saulo né³, ca³jan³ dí² tɨ³ já¹ juú² Antioquía; ñí¹ jáun² ca³ñí¹tiánh² tsú² tá¹ cú² mii² quionh³ tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³², jáun² ñí¹ jáun² ca³ma³tɨn² tsú² juóun³² lɨ́n³² tsáu². Tsá² má²haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Tɨ³² Juo¹³ dí² ñí¹ jáun² bíh¹ tsá² la³ñí¹ hi³ ca³quian³ tsú² jmáɨ² “tsá² má²lán¹³ Cristo”. 27Jmáɨ¹ jáun² ca³huén² ma³ jan² tɨ³² jë¹ Dió³² já¹ juú² Jerusalén hi³ ja³taunh²¹ la³ tɨ³ juú² Antioquía. 28Jan² tsá² hí³ tsá² jmáɨ² Ágabo ca³náu² ja¹ tsá² reh² hi³ ca³hléh³ jáɨ¹³ hi³ ca³cué³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³, hi³ ca³juáh³: ―Chau²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ zia³² ho³cuóun³ tá¹ cáun² hué³² lá². Hi³ jáun² jáɨ¹³ jáun² né³ ca³lɨ³tí³ jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ cuá¹lɨ́n³ Claudio tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹. 29Jáun² tsá² má²haɨn²¹ tɨ³ con² Tɨ³² Juo¹³ dí² zian² já¹ juú² Antioquía ca³lɨ́n¹³ hi³ ma³hon³ ca³lá² quɨe³ tsá² reh² tsá² hɨ́n¹³ tɨ³ Judea, ha³ cónh³ quienh² cué³² bíh¹ tsú² ca³cuéh³ tsá² hí³. 30La³ jáun² bíh¹ ca³jmú³ tsá² hí³ hi³ ca³zen³ quɨe³ ñí¹con² tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ cuáh³². Bernabé ca³ñí¹can³² quɨe³ jáun² quionh³ Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\