LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 20

1Jmɨ́¹ má²ca³táuh³ hi³ tiáunh¹ tsú² jáun² tiá³ siaun³² né³, ca³teh³ Po¹ tsá² má²haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ ca³hlɨ³ ca³liéinh³² tsú² tsá² hí³ jáɨ¹³ hi³ lɨ³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³. Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³hah² dí² jáɨ¹³, jáun² ngau³ siáh³ tɨ³ hué³² Macedonia. 2Tsá² reh² dí² tsá² zian² hué³² jáun² siáh³ ca³hlɨ³ ca³liéinh³² tsú² hliáun³ jáɨ¹³ hi³ lɨ³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ngau³ siáh³ tɨ³ hué³² Grecia. 3Hué³² jáun² né³ ca³cuá³ tsú² cun³ hnɨ³² zɨ́h². Ñí¹ jáun² jmɨ́¹ hnió³ tsú² hí³ cáun² mu² pa²¹ hi³ jmɨ́¹ tsó²¹ la³ tɨ³ hué³² Siria, tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² tsú² hi³ tsá² judíos má²ca³ma³ren²¹ jáɨ¹³ hi³ jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² dí², jáun² ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ ja³tánh¹ cú²jueh³² tɨ³ hué³² Macedonia. 4Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ quionh³ bíh¹ tsú² tsá² jmáɨ² la³ lá²: Sópater jon² Pirro tsá² juú² Berea, jɨ³ Aristarco quionh³ tsá² jmáɨ² Segundo, tsá² zian² juú² Tesalónica, Gayo tsá² zian² juú² Derbe, Timoteo, jɨ³ Tíquico quionh³ Trófimo nɨ́² siáh³ tsá² zian² hué³² Asia. 5Hi³ jáun² tsá² reh² hí³ né³, chí¹ján³ bíh¹ ja³taunh²¹ hi³ ca³cha³táunh¹ juú² Troas, ñí¹ jáun² bíh¹ ca³jaun³ tsú² jnoh¹. 6Jmɨ́¹ cuoh²¹ Jmɨ́¹hɨ́en¹ ca³hué² jnoh¹ já¹ juú² Filipos hi³ ca³tauh²¹ jnoh¹ cáun² mu² pa²¹. Jmɨ́¹ la³ má²hñá³ jmáɨ¹ jáun² né³ ca³cháu³² jnoh¹ já¹ juú² Troas, ñí¹ jáun² ca³tauh¹³ jnoh¹ cónh³í¹ quiau³ jmáɨ¹ quiúnh¹ tsá² ca³cha³táunh¹ hí³ chí¹ján³. 7Jmɨ́¹ ca³lɨ³liau³ sɨ́²ma¹ná¹ quioh²¹ tsá² judíos tɨ³ ca³niéi² sa¹dó¹, jmɨ́¹jáun² ca³ngah² jnoh¹ hi³ jmú¹³ jnoh¹ má³². La³ñí¹ tín² ca³hléh³ Po¹ jáɨ¹³ hi³ ca³ma³tɨn² tsá² hí³ ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³ huan², quí¹hliá² má²tsó³² tsú² ñí¹ siáh³ má¹cá²jniá³² jáun². 8Ñéih³ ñí¹ má²hnɨ³² tsɨn¹ ñí¹ jmɨ́¹ tiauh¹ jnoh¹ jáun² jmɨ́¹ haɨ²¹ hliáun³ lɨ́n³² sɨ́². 9Jáun² ho³tá²quié² jmɨ́¹ cuá¹tsɨ²¹ jan² tsá² tsá¹ñú¹ jmáɨ² Eutico. Tsá² hí³ ca³lɨ³ ñí¹cuóun²¹ lɨ́n³², quí¹ ué³ bíh¹ ca³hléh³ Po¹ jáɨ¹³, hi³ jáun² tsá² hí³ né³ ca³lɨ³ hmɨh²¹ ziú¹³. Jmɨ́¹jáun² ca³tánh³ ñí¹ hnɨ³² tsɨn¹, hi³ jáun² má²jún¹ bíh¹ tsá² hí³ jmɨ́¹ ca³zion³ tsú². 10Jmɨ́¹jáun² ca³son² Po¹ hi³ ngau³ ñí¹ rón²¹ hla¹ hí³, hi³ jáun² ca³zanh³ dí² hi³ ca³ráɨn³² dí² ta³ rón³² hué³². Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³záɨh³ dí² tsá² reh² la³ lá²: ―Ha³ lɨ́² juenh³ náh², quí¹ tiá² rá²jún¹ yáh³ tsú². 11Jmɨ́¹ cá¹chánh²¹ siáh³ Po¹ chi³cuú² jáun², ca³tsóh³ hí³ cuú²miih²¹. Hi³ jáun² jmɨ́¹ lɨ²¹ má³² né³, ca³ma³táuh³² tsú² jáɨ¹³ quioh²¹, hi³ ca³hléh³ ca³la³ ñí¹ cá¹jniá²¹; jmɨ́¹jáun² ngau³. 12Jáun² ca³jón³² tsú² siáh³ tsá¹ñú¹ má²ca³jenh¹³ hí³, hi³ jáun² la³jɨ́n³² bíh¹ tsú² ta³tonh¹ hiún² lɨ́n³² tsɨ́³. 13Jmɨ́¹jáun² né³, hnga² Po¹ ngau³ juɨ³² ta³ la³ tɨ³ juú² Asón. Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, mu² pa²¹ bíh¹ ca³tauh²¹ hi³ ngau³ jnoh¹ la³ tɨ³ juú² Asón jáun² siáh³, ñí¹ ca³juoh²¹ jnoh¹ quiúnh¹ tsú² hi³ tsɨ́¹jan¹³ jnoh¹ tsú². 14Jmɨ́¹ ca³jenh² jnoh¹ jáun² Po¹ juú² Asón, ñí¹ jáun² ca³tauh²¹ jnoh¹ cu³lɨ²¹ mu² pa²¹ hi³ ngau³ jnoh¹ tɨ³ juú² Mitilene. 15Hi³ ca³hué² jáun² ñí¹ jáun² jnoh¹ ca³cháu³² ñí¹ má²tun³ jmáɨ¹ có³² juú² Quío. Cáun² ca³nga¹ bíh¹ jnoh¹ juú² Quío jáun², hi³ jáun² ca³cháu³² jnoh¹ ñí¹ má²hnɨ³² jmáɨ¹ juú² Samos nio² can³² jmɨ́²miih²¹. [Hi³ ca³hué² jnoh¹ jáun² juú² Samos né³ ngau³ jnoh¹ siáh³ juú² Trogilio, ñí¹ jáun² ca³jniauh² jnoh¹ cú² nie².] Ñí¹ má²quiún³ jmáɨ¹ jáun² né³ ca³cháu³² jnoh¹ siáh³ juú² Mileto. 16Juɨ³² jaun³² bíh¹ ca³lɨ́n¹³ Po¹ hi³ tsáu¹³ jnoh¹ cú²jueh³² hi³ jáun² tiá² ngá¹³ jnoh¹ juú² Éfeso, quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³lé³ jnoh¹ hué³² Asia; quí¹ hi³ hnió³ tsú² chanh²¹ tia³juɨ³² já¹ juú² Jerusalén, hi³ hnió³ tsú² tɨn¹ jmáɨ¹ Pentecostés nɨ́¹juáh³ hi³ lɨ́¹³. 17Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jáun² Po¹ já¹ juú² Mileto né³, ca³zen³ jáɨ¹³ hi³ ja³táunh¹ tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ cuáh³² zian² juú² Éfeso. 18Jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ tsú² jáun² né³, ca³záɨ³ Po¹ la³ lá²: ―Hnoh² reh², má²ná¹ñíh¹ hnoh² ha³ lánh³ lɨ́n³ jná¹³ la³ cun³ jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jná¹³ la³ñí¹ hué³² Asia. 19Tá¹la³ ca³ma³con²¹ jná¹³ jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí² hué³² quián¹³ hnoh², tiá² cá²jmú³² yáh³ jná¹³ quien² huen², ca³háuh³² bíh¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnoh², hi³ ca³ma³tso¹ lɨ́n²¹ jná¹³ tsɨn³² ja¹ la³jɨ́³² hi³ ca³lɨ́n¹³ tsá² judíos jmu³ ñí¹con² jná¹³. 20Tiá² ca³tunh²¹ yáh³ jná¹³ hi³ hléh²³ jú¹ chú³² hi³ ca³tɨ²¹ lɨ³ ñíh¹³ náh², tɨ³la³ chú¹ja²¹ bíh¹ ca³hɨ́e³ jná¹³ hnoh² jɨ³ la³ tɨ³ hñuh³² náh² nɨ́² siáh³. 21Tá²na²¹ lɨ́n²¹ bíh¹ ca³hlɨ́¹ ca³lienh¹ jná¹³ tsá² judíos jɨ³ tsá²cá²jo²¹ hi³ tɨ³ jéinh³² tsú² jmɨ́¹ tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², hi³ tanh¹³ tsú² ta²¹ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí². 22Jáun² né³, ta³né³² má²ñe¹ jná¹³ tɨ³ já¹ juú² Jerusalén la³ cun³ rón³² lɨ́³ héih³² quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹, tiá² ño¹ jná¹³ he³ quiunh²¹ ná¹ ñí¹ jáun². 23Jɨ́³²la³ ti³ ño¹ jná¹³ hi³ la³ ma³ quin³² ma³ caun³² juú² ñí¹ ñe¹ jná¹³ juáh²³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ má¹tso¹ tsɨn³², jɨ³ hi³ taunh¹³ tsú² siáh³ hñu³mí¹ñí². 24Tɨ³la³ hí¹ cáun² tiá² hi³ len³ yáh³ jná¹³ hi³ juáh¹³ hi³ quien² jmɨ́²chí³ quion²¹, quí¹ jɨ́³²la³ ti³ hnó³² jná¹³ hi³ má¹táuh¹³ ná¹ ta²¹ hi³ má²ca³chá³ Tɨ³² Juo¹³ dí² jo³uón³² bíh¹, la³ cun³ lɨ́³ jáun² ta²¹ hi³ ca³hiau³ jná¹³, hi³ hléh¹³ jná¹³ jú¹ chú³² ñí¹con² tsáu² ca³tɨ²¹ mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³². 25”Jáun² né³, ta³né³² má²ño¹ jná¹³ hi³ hí¹cónh³ tiú²uú² lɨ́¹³ jɨeh²¹ hnoh² ñi³² jná¹³, hnoh² tsá² ca³juo³ jná¹³ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ tónh³² tsú² jo³cuo² Dió³². 26Jáun² ta³né³² juanh³² jná¹³ hi³ tiá² tso³ ho² yáh³ jná¹³ nɨ́¹juáh³ hi³ ja³hín³ jmɨ́²chí³ quián¹³ lɨ³ua³ jan² hnoh², 27quí¹ tiá² ca³tunh²¹ yáh³ jná¹³ jáɨ¹³, ca³juo³ bíh¹ jná¹³ hnoh² ca³la³ tán¹ hián² la³jɨ́³² hi³ má²ca³lɨ́n¹³ Dió³² jmu³. 28Jáun² né³, hua³hín¹³ náh² hmóu³² jɨ³ tsá² ñí¹ hná¹ jáun² nɨ́² siáh³, tsá² má²ca³chan³ hí³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ jo³cuonh² náh². Jáun² la³jmɨ́¹ jmu² tsú² hua³hí¹³ já¹ziáh², jmu³ náh² hua³hí¹³ la³jɨ́n³² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² quioh²¹ Dió³², tsá² ca³lan³ hí³ Tɨ³² Juo¹³ dí² cun³quionh³ jmɨ́²hán¹. 29Quí¹ má²ño¹ jná¹³ hi³ ja³táunh¹ tsá² siánh³ nɨ́¹ má¹ngah³² jná¹³, tsá² jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³² la³jmɨ́¹ jmu² tsɨ́²náɨ¹ ñí¹con² já¹ziáh². 30Jɨ³ ja¹ quián¹³ hmóu³² bíh¹ hnoh² lɨ³ zian² tsá² hléh³² jú¹ má²ná¹jan², hi³ ma³can² tsú² tsá² má²haɨn²¹ tɨ³ con² Tɨ³² Juo¹³ dí², la³í¹ hi³ tónh³² tsá² hí³ ta²¹ jë¹ bíh¹ tsú². 31Hi³ jáun² hua³hín¹³ lɨ́n³² náh², cháu¹ náh² honh² hi³ hí¹ cu³ jéin³² yáh³ tiá² ca³tunh²¹ jná¹³ hi³ ca³hɨ́e³ jná¹³ hnoh² ca³la³ hi³ háuh³² tsɨn³² ná¹ ñí¹con² hnoh² cun³ hnɨ³² mii² la³ huá² la³ jma². 32”Jáun² né³, ta³né³² chau²¹ jná¹³ hnoh² jo³cuo² Dió³² Juo¹³ dí², hi³ cuɨ́¹ lɨ³quien² siáh³ ñí¹con² hnoh² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ ja³² mií³ tsɨ́³ tsú², quí¹ cun³quionh³ jáɨ¹³ jáun² bíh¹ lɨ³ pin³ hñu³ honh² náh², hi³ jáun² lɨ́¹³ hián¹³ náh² la³jɨ́³² hi³ cué³² Dió³² ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² má²ná¹chan¹ ñí¹con². 33Jáun² né³, tiá² ca³jmú³² yáh³ jná¹³ hi³ hniá¹ ná¹ hi³ zioh² tsáu², uá¹ hi³ quɨe³ uá¹ hi³ hmɨh³². 34Tɨ³la³ hnoh² má²ná¹ñíh¹ re² hi³ cun³quionh³ ua³ tán² huen² bíh¹ jná¹³ ca³jnió³² hi³ hniáuh³² quion²¹ quiúnh¹ tsá² quiúnh¹. 35Cun³quionh³ la³jɨ́³² ta²¹ hi³ ca³jmú³² jná¹³ jáun², ca³hɨ́e³ jná¹³ hi³ hniáuh³² jmú¹³ dí² ta²¹ hi³ má¹hon¹ dí² tsá² lɨ³hniauh²³ ñí¹con², hi³ hniáuh³² cháu¹ dí² siáh³ tsɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí², jmɨ́¹ ca³juáh³ jáun² la³ lá²: “Tɨ³ jlánh¹ bíh¹ jmɨ́¹ ren² tsá² cue³² la³ cónh³ bíh¹ tsá² hiáuh²³”. 36Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Po¹ la³ nɨ́² né³, ca³di³jñí³² cu³tsa³² quionh³ la³jɨ́n³² tsá²daun³² hí³ hi³ ca³liéinh³² Dió³². 37Jáun² la³jɨ́n³² tsá² hí³ ca³hó³ hi³ ca³ráɨn³² dí² Po¹, hi³ ca³cúh² dí² chunh³ ñí¹ tsú² 38tá¹la³ má²nio² hlaɨh³ tsɨ́³ dí², quí¹hliá² ca³juáh³ Po¹ hi³ tiú²uú² chau²¹ jmáɨ¹ hi³ jenh¹³ dí². Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ja³taunh²¹ dí² quionh³ la³ tɨ³ can³² jmáɨ² ñí¹ rón²¹ mu² pa²¹ jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\