LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 3

1Hi³ jáun² né³, ca³chó³² cáun² jmáɨ¹ ngau³ Pé¹ quionh³ Juan² cuáh³² chín¹ quioh²¹ tsá² judíos cun³ la³ nio¹ hnɨ³² tɨ³ ca³hláu³, quí¹ o¹rá¹ jáun² jmɨ́¹ tan² tsáu² hi³ liéinh³² Dió³². 2Cáun² ho³hñú¹³ cuáh³² jáun², ñí¹ jmɨ́¹ téh²³ tsú² Ho³hñú¹³ Chú³² Jniá³, jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² tɨ́² tsá²chan³ tsáu² jan² tsá² má²hliánh² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³zian². Ñí¹ jáun² tɨ́² mɨ³² tsá² hliánh² hí³ cú¹dáɨn³ quioh²¹ tsá² tónh³² cuáh³². 3Jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² jáun² tsá² hliánh² hí³ Pé¹ quionh³ Juan² hi³ má²hí¹taunh³² cuáh³², jáun² ca³mɨ́³ dí² cú¹dáɨn³. 4Hi³ jáun² ca³jɨ́e³ Pé¹ quionh³ Juan² tɨ³ ñí¹ cuá³ tsá² hliánh² hí³, hi³ jáun² Pé¹ né³ ca³záɨh³ tsá² hliánh² hí³: ―¡Sá¹nɨ́² jɨe¹ tín² jnoh¹! 5Hi³ jáun² tsá² hliánh² hí³ né³ ca³jɨ́e³ chí¹tiá³ ñí¹, quí¹ jmɨ́¹ lɨ́n²³ tsú² hi³ jmɨ́¹ cué²¹ tsá² hí³ ca³lá² cú¹dáɨn³. 6Tɨ³la³ Pé¹ né³, la³ lá² bíh¹ ca³juáh³: ―Tiá² zia³² yáh³ cú¹tiáu² sa³jun³ cú¹mí¹niau²¹ hi³ lɨ́¹³ cué¹³ jná¹³ hnú², tɨ³la³ la³ cun³ hi³ zia³² quion²¹ jná¹³ lɨ́¹³ bíh¹ cué¹³ jná¹³: Cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesucristo Tsá² Nazaret juanh³² jná¹³, náu², ngɨ́¹. 7Hi³ jáun² Pé¹ ca³zanh³ cuá² chu²¹ quioh²¹ tsá² hí³ hi³ ca³zion³ dí² tsú². Jáun² la³juɨ³² ca³lɨ³ pin³ mɨ³ záɨn³² ta³ tsú² la³ má²quionh³ tá¹ cáun² ta³ tsú². 8Jáun² tsá² hliánh² hí³ ca³náu² hi³ ca³zíh³ tiá³ ta³ hi³ ca³ma³liáu³² ngɨ³², hi³ jáun² cu³lɨ²¹ taunh³ tsú² cuáh³² jáun². Hiún² tsɨ́³ tsú² ngau³ ca³la³ hi³ rú² hi³ háɨn²³, hi³ tsah³ lɨ́n³², hi³ má²hí¹má²quien² Dió³². 9Jáun² la³jɨ́n³² tsá² tiáunh¹ ñí¹ jáun² ca³jɨ́e³ hi³ má²ngɨ³² tsá² hí³ hi³ má²hí¹má²quien² Dió³². 10Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³lɨ³tsɨn² tsú² hi³ tsá² hí³ bíh¹ tsá² jmɨ́¹ cua³² ho³hñú¹³ cuáh³² ñí¹ téh²³ tsú² Ho³hñú¹³ Chú³² Jniá³ hi³ jmɨ́¹ mɨ³² cú¹dáɨn³, jáun² ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ tsú²; lɨ́¹ tiá² ñi³² he³ jmu³ bíh¹ tsú² lɨ³. 11Jáun² tsá² hliánh² má²laɨn³² hí³ né³ jmɨ́¹ má²dí¹zianh² Pé¹ quionh³ Juan² ñí¹ lɨ́³ ñí¹hñú³, ñí¹ juáh³ tsú² jáun² “Quioh²¹ Salomón”; hi³ jáun² juóun³² tsáu² cua³tú¹ cuá¹lɨn³ ñí¹ jáun² hi³ ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³. 12Jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² jáun² Pé¹ tsá² hí³ ca³juáh³: ―Hnoh², tsá² ziáun² dí² hué³² Israel lá², ¿he³ láɨh³² sa³ jlánh¹ tsá²cáun² honh² hnoh² hi³ ca³tɨn¹ tsá² jmɨ́¹ hliánh² lá²? ¿He³ láɨh³² ná¹jɨe¹ hnoh² jnoh¹ la³juah²¹ dúh¹ hi³ táɨ² jnoh¹ bíh¹, ho³ hi³ chun¹ jnoh¹ hmóu³², hi³ jáun² má²laɨn³² tsá² jmɨ́¹ hliánh² lá²? 13Dió³² Juo¹³ jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ bíh¹ dí², la³ cun³ hla¹ Há²bran²¹, hla¹ Isaac, jɨ³ hla¹ Jacob, hnga² Dió³² hí³ bíh¹ má²lɨ́²ma³li²¹ hi³ quien² Jesús Tsá² lɨ́n³ quian²¹ tsú². Jesús hí³ dá² ca³ñí¹jan³² hnoh² ñí¹ hó²¹ñí¹ tsá²tan²¹, hi³ ca³hna³ náh². Hi³ uá¹jinh¹ Pilato jmɨ́¹ hnió³ lión³² Tsá² hí³, tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, tiá² ca³lɨ³hnáuh² yáh³ náh². 14Ha³ tiá² ca³lɨ³hnáuh² yáh³ hnoh² lion¹ jan² Tsá² chun¹ Tsá² cuá¹chan¹ ñí¹con² Dió³², tɨ³la³ hnoh² dá² ca³hiú¹ ca³mɨ́h¹ hi³ liáun³ jan² tsá² jngɨh² tsáu² bíh¹. 15Hi³ jáun² hnoh² dá² ca³jngɨh³² bíh¹ náh² Tsá² lɨ́n³ mí¹zioh²¹ pí³ hi³ lɨ́¹³ zian² dí²; tɨ³la³ Dió³² né³ ca³jmú³ hi³ ca³jenh¹³ tsú² ja¹ hla¹. Hi³ jáun² jnoh¹ né³ cue³² jú¹ tson² hi³ tson² bíh¹ la³ jáun² lɨ³. 16Hi³ jáun² tsá² hliánh² lá², tsá² jmɨ́¹ cuóun²¹ náh² hi³ jmɨ́¹ jɨen¹ náh² tián³, má²laɨn³² bíh¹ quí¹ cun³ñí¹ hi³ lɨ́²chá³² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Jesús. Cun³quionh³ hi³ tanh²³ jnoh¹ ta²¹ Jesús, hi³ jáun² ta³né³² né³ má²jɨen¹ náh² tsá² lá² hi³ má²chun¹, hi³ má²pin³. 17”Má²ño¹ jná¹³ reh² hi³ hnoh² bíh¹ ca³jmuh³ cáun² hi³ tiá² ñíh¹ quiúnh¹ náh² la³jɨ́n³² tsá² ná¹chín¹ joh² náh² jmɨ́¹ ca³jngɨh³² náh² Jesús. 18Tɨ³la³ la³ jáun² bíh¹ ca³ma³tí³² Dió³² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ jmɨ́¹tin² lɨ́n³² cun³quionh³ tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³², hi³ ca³juáh³ tsú² jáun² hi³ ca³tɨn¹ bíh¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo ma³tso² tsɨ́³. 19Hi³ jáun² tɨ́¹ jéinh¹ náh² jmɨ́¹ honh², jinh¹ náh² tɨ³ ñí¹con² Dió³², jáun² Dió³² hin³ tso³ quián¹³ náh², hi³ jáun² Dió³² Juo¹³ dí² jmu³ hi³ tɨnh²¹ honh² náh², 20hi³ zen³ tsú² siáh³ Jesús, Tsá² ca³hión³² tsú² hí³ la³ cun³ jmɨ́¹tin² lɨ́n³² hi³ lɨ́n¹³ Cristo ñí¹con² hnoh². 21Tɨ³la³ hniáuh³² bíh¹ cuá³² tín² Jesús hí³ hñu³mɨ³cuú² ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ jmóuh³² Dió³² hmaɨ²¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³², rón³² la³ cun³ lɨ́³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² cun³quionh³ tsá² ca³lɨn³ tɨ³² jë¹ tsú². 22Uá¹la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ hla¹ Moisés, jmɨ́¹ ca³juáh³ jáun² la³ lá²: “Ja¹ tsá² renh² hnoh² bíh¹ zion³ Dió³² jan² tsá² hau³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́n¹³ tɨ³² jë¹ Dió³² ñí¹con² hnoh², jáɨ¹³ la³ ho² jná¹³ lá². Jáun² hniáuh³² náɨh¹³ bíh¹ hnoh² ca³la³ jɨ́³² he³ jáɨ¹³ hi³ juáh³ tsá² hí³. 23Quí¹ la³ lá² lɨ́³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² jmu² nieh³, Dió³² dá² hin³ bíh¹ tsá² hí³ ja¹ tsá² quionh³”. 24”La³ jáun² bíh¹ ca³juáh³ siáh³ hla¹ Sá²mɨe²¹, jɨ³ ca³la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² ñí¹ hná¹ jáun², hi³ tson² bíh¹ la³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ la³ jáun². 25Hnoh² bíh¹ tsá² ca³tɨn¹ hi³ hiáuh³ la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² cun³quionh³ tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ tsú², ca³tɨn¹ hnoh² bíh¹ jáɨ¹³ hi³ má²ná¹re², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ lɨ³ jmɨ́¹ ca³tanh² jáun² Dió³² nió³² quionh³ hla¹ renh² hnoh² tsá² má²cá²hiá² cá²tsan³ jmɨ́¹tin², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³juáh³ jáun² Dió³² ñí¹con² hla¹ Há²bran²¹, hi³ ca³juáh³ jáun² la³ lá²: “Cun³quionh³ jon³zɨ́h¹ jon³cháuh³ hnú² bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³mieh² la³ ma³ quin³² ma³ cu³ nió³ tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³”. 26Hi³ jáun² dá² jmɨ́¹ ca³zion³ Dió³² Tsá² lɨ́n³ hí³ quian²¹ tsú², ñí¹con² hnoh² bíh¹ tín² ca³zen³ Dió³² Tsá² hí³ hi³ ma³mieh² tsú² hnoh² cun³quionh³ hi³ tɨ³ jenh³ tsú² hnoh² ma³ quin³² ma³ jan³² náh², hi³ jáun² tiú²uú² jmúh¹³ náh² tso³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\