LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4

1Tá¹la³ dí¹hleh³² jáun² bíh¹ Pé¹ quionh³ Juan² ñí¹con² tsá² ná¹ngɨh³² hí³, ca³cua³taunh²¹ tsá² ná¹lɨ́n³ mí²tsáu², quionh³ tsá² cuá¹lɨ́n³ juo¹³ tsá²cuú² tsá²ta³ mí²tsáu², tsá² jmu² hí³ hua³hí¹³ cuáh³² chín¹ jɨ³ tsá² cu³ nió³ téh²³ tsú² saduceos. 2Tsá² hí³ ca³míh³ tsɨ́³ quí¹hliá² hleh³² Pé¹ jɨ³ Juan² hi³ ca³jenh¹³ bíh¹ Jesús, hi³ jáun² la³ jáun² má²lin¹ hi³ la³ jenh¹³ bíh¹ siáh³ tsá² má²ca²tsan³. 3Hi³ jáun² ca³jan³ dí² tson³ hi³ ca³ñí¹tionh¹³ dí² cú² nie² hñu³mí¹ñí², quí¹hliá² má²ca³hláu³ bíh¹. 4Tɨ³la³ juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsá² má²lɨ́²niéi³² hí³ jáɨ¹³ ca³taunh³ ta²¹, jmɨ́¹jáun² ca³lɨ³tín³ tsáu² cun³ hñá³ mei²¹ jmáh³la³ tsá²ñuh². 5Jmɨ́¹ cá¹jniá²¹ jáun² ca³ngɨh³² tsá² ná¹chín¹ tsá² judíos já¹ juú² Jerusalén, quionh³ tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ juú², jɨ³ tɨ³² liei²¹ nɨ́². 6Ja¹ jáun² jmɨ́¹ zenh² Anás tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ mí²tsá² hɨ́en¹, Caifás, Juan², Lí²ján¹ nɨ́² siáh³, jɨ³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² cá² mí¹zionh² tsá² zia³² jáɨ¹³ ñí¹con² hi³ lɨ́n¹³ mí²tsá² hɨ́en¹. 7Jáun² ca³ñí¹quión²¹ tsú² Pé¹ quionh³ Juan² hi³ ca³chan³ dí² chu³jo² ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² dí² jáun², hi³ ca³ngáɨh³ dí²: ―¿Hin² héih³² quioh²¹ ca³jmuh³ hnoh² la³ jáun², ha³ jinh¹ hian³ náh² jáɨ¹³? 8Tɨ³la³ Pé¹ né³, ca³la³ hi³ canh² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³ ca³ngáɨ³, hi³ ca³juáh³: ―Hnoh² tsá² ná¹chín¹ náh² hué³² Israel lá², jɨ³ hnoh² tsá²daun³², 9hnoh² la³ má²ca³cuú² ca³ngɨh³² náh² hi³ cánh¹ náh² jú¹ tson² ñí¹con² jnoh¹ ca³tɨ²¹ cáun² hi³ chu²¹ hi³ ca³lɨ³ ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ hliánh² lá², hi³ he³ lánh³ rón³² ca³lan³ tsú²; 10jáun² né³, cuɨ́¹ lɨ³ ñíh¹³ hnoh² jɨ³ ca³la³ jɨ³lɨn² tsá² Israel ñí¹ hná¹ nɨ́² hi³ cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesucristo Tsá² Nazaret bíh¹ lan³ tsá² jmɨ́¹ hliánh² lá², Jesús Tsá² ca³ton³ hnoh² hí³ crei²¹; tɨ³la³ Dió³² má¹ná¹, ca³jmú³ hi³ ca³jenh¹³ tsú². 11Tsá² hí³ jmɨ́¹ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hi³ tiá² jéih³² tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³² hiah³², tɨ³la³ ta³né³² lɨ́³ cá² máɨ³ quɨ́n¹ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien², quɨ́n¹ hu²¹ cuoh¹ hiah³². 12Cu³tí³ tiá² hin² zian² hí¹ jan² tsá² siánh³ hi³ lɨ́¹³ liáu³² dí². Quí¹ tiá² tsá² siánh³ ca³cuen³ yáh³ Dió³² ñí¹ hué²¹ lá² hi³ te¹³ jnoh¹ liáu³². 13Jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ jáun² tsá²tan²¹ hí³ hi³ jlánh¹ tiá³ nio² tsɨ́³ Pé¹ jɨ³ Juan², jɨ³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² dí² siáh³ hi³ tiá² hliáun³ sí² la³ ca³ma³tɨn³² yáh³ tsú², hi³ tsá² lɨ́¹ tsáu² bíh¹ hí³, hi³ jáun² ca³ja³cáun² bíh¹ tsɨ́³ tsú². Jmɨ́¹jáun² ca³lɨ³tsɨn² tsú² hi³ tsá² hí³ ca³lɨ³ tɨn² cun³ñí¹ hi³ ca³ñi³táunh¹ quionh³ Jesús bíh¹. 14Ja³bí¹ ja¹ jáun² jmɨ́¹ zenh¹ tsá² jmɨ́¹ hliánh² hí³, hi³ jáun² lɨ́¹ tiú²uú² ñi³² he³ juáh³ bíh¹ tsú² lɨ³. 15Jmɨ́¹jáun² ca³huen³ tsú² tsá² hí³ cu³tiá³ cheih³² tá¹la³ ca³juu³ ca³hlénh³ dí² hmóu³²; 16hi³ ca³juónh³ la³ lá²: ―¿He³ lánh³ jmú¹³ dí² ñí¹con² tsá²ñuh² nɨ́² juáh¹³? Quí¹ tson² bí¹ la³ ca³jmú³ tsá² nɨ́² cáun² hua³jueh³², hi³ jɨ³lɨn² bíh¹ tsá² zian² já¹ juú² Jerusalén lá² má²ná¹ñi³², hi³ jáun² tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ juáh¹³ jnoh¹ hi³ tiá² tson². 17Hi³ la³ cun³ tiá² tsa³cuóun² jáɨ¹³ nɨ́² ñí¹ uóunh³ né³, hniáuh³² juénh¹³ bíh¹ dí² tsá² nɨ́², hi³ jáun² lɨ³ cóh³² tsú², hi³ jáun² ta³né³² tɨ³ chí¹ján³ tiú²uú² hléh³² tsú² hi³ ca³tɨn¹ Jesús. 18Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³teh³ dí² siáh³ ñéih³ hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¡Cónh³ tiá² hniáuh³² hléh¹³ hnoh², ho³ hi³ má¹tɨn¹³ hnoh² tsáu² hi³ ca³tɨn¹ Jesús! 19Tɨ³la³ Pé¹ ca³ngáɨ³ quionh³ Juan²: ―Hniauh² náh² tín² re² honh² nɨ́¹juáh³ ca³tɨ²¹ hi³ taunh¹³ jnoh¹ tín² ta²¹ hnoh² cha³ jmɨ́¹ tanh¹³ jnoh¹ ta²¹ Dió³². 20Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, cun³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ chá¹³ jnoh¹ tɨ³ có³², hi³ juáh¹³ hi³ tiá² hléh¹³ jnoh¹ la³ cun³ hi³ má²ca³neh²¹ jɨ³ hi³ má²ca³náɨ¹³. 21Jáun² tsá² hí³ ca³hléh³ siáh³ jú¹ cáu², hi³ jáun² cáun² lɨ́¹ ca³lión³² bíh¹ dí² tsú² ta³ tiá² lin¹ hi³ ca³lɨ³re²; quí¹ tiá² ca³choh¹³ yáh³ tsú² he³ lánh³ ma³tson¹³ tsá² hí³, quí¹ ca³la³ jɨ́n³² bíh¹ tsáu² jmɨ́¹ ná¹má²quien² Dió³² cun³ñí¹ hi³ má²lɨ³² la³ jáun². 22Quí¹ lɨ́³ cun³ tun³ló³² mii² máh³ jmɨ́¹ má²hún¹ tsá² jmɨ́¹ hliánh² hí³ jmɨ́¹ laɨn²¹ cun³quionh³ hua³jueh³². 23Jmɨ́¹ má²ca³liáun³ jáun² Pé¹ quionh³ Juan² ja³tanh²¹ tɨ³ ñí¹ tionh¹ tsá² quionh³, hi³ jáun² ca³chá³ tsú² ca³la³ jɨ́³² la³ cun³ hi³ má²lɨ́²juáh³ jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ la³ má²quionh³ tsá²daun³². 24Jmɨ́¹ má²lɨ́²niéi³² tsú² jáɨ¹³ jáun² né³, jɨ³lɨn² bíh¹ tsú² ca³liéinh³² Dió³² cu³tsa³², hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Hnú² Tɨ³² Juo¹³ jnoh¹, hnú² bíh¹ Dió³² Tsá² ca³jmuh³ ca³la³ tán¹ la³ cu³ la³ juéh³ mɨ³cuú² jɨ³ ca³la³ jɨ́³² hi³ zia³². 25Hla¹ Dá²vi²¹ jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ jnoh¹, tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ quian²¹ hnú², ca³hléh³ cháh³ hnú² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ jmɨ́¹ ca³juáh³ tsú² jáun² la³ lá²: ¿He³ láɨh³² jlánh¹ tiá³ siaun³² ñi³táunh¹ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ má²cú¹ má²ren²¹ tsú² jáɨ¹³ tiá² quien²? 26Tsá² ná¹chín¹ ñí¹ hué²¹ lá² ca³cuú² ca³ngɨh³², ca³cuú² ca³jenh² tsá² ná¹ho² jáɨ¹³, hi³ jmɨ́¹ hnió³ tsú² jmu³ hniéi² ñí¹con² Dió³² jɨ³ ñí¹con² Cristo Tsá² cuá¹hiáun¹ joh¹ Dió³² nɨ́² siáh³. 27”Quí¹ tson² bíh¹ já¹ juú² lá² ca³ngɨh³² re²¹ Herodes quionh³ Poncio Pilato, tsá²cá²jo²¹, jɨ³ tsá² ziáun² jnoh¹ hué³² Israel lá² nɨ́² siáh³, hi³ ca³tiánh³ cá²hon³ hi³ jmu³ hian² tsɨ́³ ñí¹con² Jesús Tsá² cuá¹chan¹ hi³ lɨ́n³ quian²¹ hnú², Tsá² ca³hion¹ hnú² hí³ hi³ lɨ́n¹³ Cristo. 28Cun³ñí¹ hi³ hnú² Tsá² cú² juenh² nú², hi³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² hí³ cáun² ca³jmú³ la³ cun³ hi³ ca³lɨ́n¹³ hnú² jmɨ́¹tin² hi³ ha³ lánh³ ca³tɨ²¹ lɨ́¹³. 29Jáun² hnú² Juo¹³ jnoh¹, jɨah³ dúh¹ taunh² tsú² jnoh¹ hú¹mu³héih³²; jáun² ñí¹con² hnú² mɨ³² jnoh¹, jmu³ bíh¹ hnú² hi³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³ jnoh¹ hi³ hléh¹³ jnoh¹ jáɨ¹³ quián¹³ hnú², jnoh¹ tsá² láɨ³ jnoh¹ tsá² má²ná¹hlánh¹ joh² hnú². 30Tin³² tiá³ hnú² cuonh² tsá² tsáun¹ hi³ jáun² lan¹³, hi³ cuéh¹ nú² siáh³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ hua³jueh³² jɨ³ li²¹ nɨ́² ca³la³ cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Jesús Tsá² hɨ́en¹, Tsá² lɨ́n³ quian²¹ hnú². 31Jmɨ́¹ má²lɨ́²liéinh³² tsú² jáun² Dió³² né³, ca³jɨ́eh³ hñú³ ñí¹ jmɨ́¹ tionh¹ tsú², jáun² ca³la³ jɨ³lɨn² tsá² hí³ ca³cónh³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³, jmɨ́¹jáun² ca³ta³no¹ tiá³ tsɨ́³ tsú² hi³ hléh³² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³². 32La³jɨ́n³² tsá² ca³taunh³ hí³ ta²¹ ca³juónh³ cú²re², hi³ cáun² má²ná¹tioh³ tsɨ́³; hí¹ jan² tsá² hí³ tiá² ca³lɨ³ hniá¹ hi³ lɨ³ quioh²¹ hnga² hi³ zioh², tɨ³la³ jɨ³lɨn² bíh¹ tsú² ca³lɨ³quioh²¹ hi³ jmɨ́¹ zioh² jáun². 33Hi³ jáun² ca³la³ hi³ pin³ lɨ́n³² bíh¹ jáɨ¹³ quioh²¹ tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³² ca³cué³ jú¹ tson² la³ má²cue³² jáun² hi³ tson² bíh¹ ca³jenh¹³ Jesús; hi³ jáun² Dió³² ca³ma³hé² ma³mieh² lɨ́n³² ca³la³ jɨ³lɨn² tsá² hí³. 34Hí¹ jan² yáh³ tsá² hí³ tiá² hi³ jmɨ́¹ lɨ́²hniáuh³² quioh²¹, quí¹ jɨ³lɨn² tsá² jmɨ́¹ zia³² tun³ hnɨ³² hñú³ quioh²¹ ho³lá²dá² hué³², ca³qui³ ca³hnah³ bíh¹ hi³ jáun² quioh²¹, jáun² tɨ́² ñi³quiaun¹³ tsú² quɨe³ jáun², 35hi³ tɨ́² cha³² tsú² jo³cuo² tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³², hi³ jáun² tsá² hí³ tɨ́² tsóh²³ quɨe³ jáun² nɨ́¹juáh³ ha³ cónh³ lɨ³ hniáuh³² ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³². 36La³ jáun² bíh¹ ca³jmú³ jan² tsá² ca³lɨ³zian² hué³² Chipre, tsá² jmɨ́¹ jmáɨ² Sé³², jan² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Leví, tsá² ca³teh³ tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³², Bernabé, la³ cun³ niéih³ “tsá² má²hon³ tsáu²”. 37Tsá² hí³ ca³hnah³ hué³² quioh²¹, hi³ jáun² quɨe³ jáun² ca³chá³ tsú² jo³cuo² tɨ³² tsá² quian³² hí³ jë¹ Dió³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\