LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 8

1Ja³bí¹ Saulo hí³ jmɨ́¹ hún¹ cá²hon³ quionh³ tsá² ca³jngɨh³ hí³ Tié³. 2Tɨ³la³ jmɨ́¹ zian² ma³ jan² tsá² má²zian² hi³ ca³tɨn¹ Dió³² ca³ñí¹hón²¹ hla¹ Tié³; tsá² hí³ ca³ho³ ca³jngɨh³ lɨ́n³² quioh²¹ hla¹ hí³. 3Tɨ³la³ Saulo hí³ né³, ca³qui³ ca³jmúh³² lɨ́n³² tsá² má²lɨ́n³ hí³ cuáh³². Saulo hí³ ca³ñí¹hi³² ma³ quin³² ma³ caun³² hñú¹³ tsá² hí³, hi³ ca³ñí¹chí¹ ñí¹huen¹³ dí² tsá²mɨ³ tsá²ñuh² hi³ tsa³tionh³ dí² hñu³mí¹ñí². 4Tɨ³la³ tsá² ca³huén² hí³ já¹ juú² Jerusalén má¹ná¹, ca³ñí¹hléh² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² la³ tán¹ ñí¹ ca³ñi³táunh¹. 5Hi³ jáun² Pí²liéi¹ ñéi¹ juú² Samaria hi³ ca³ñí¹hléh² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Cristo. 6Jáun² juóun³² tsáu² ca³cuú² ca³ngɨh³² hi³ hniá¹ ne³ re² jmɨ́¹ ca³náɨ³² jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ Pí²liéi¹, jɨ³ jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ dí² siáh³ li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² hi³ ca³jmú³ tsú². 7Quí¹ juóun³² bíh¹ tsá² jmɨ́¹ tiáunh¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ lan³ jmɨ́¹jáun², ca³la³ hi³ tiáunh¹ tɨ³ hóh³² bíh¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hí³ jmɨ́¹ ca³huén². Ja³bí¹ jmɨ́¹jáun² lan³ juóun³² tsá² hma² jɨ³ tsá² hliánh² nɨ́² siáh³. 8Jmɨ́¹jáun² né³ jlánh¹ ca³lɨ³ hiún² tsɨ́³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² juú² jáun². 9Tɨ³la³ já¹ juú² jáun² né³, jmɨ́¹ zian² jan² tsá²ñuh² tsá² jmɨ́¹ jmáɨ² Sí¹mu²¹, tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² hláɨnh¹ juú² jáun²; tsá² hí³ jlánh¹ jmɨ́¹ tɨ́² jmu² hi³ tsa³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ tsá² hɨ́n¹³ hí³ tɨ³ Samaria jáun²; ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² hnga² hi³ quien² lɨ́n³². 10Ca³la³ jánh³ dúh¹ tsá² míh¹ tsá² siún¹ bíh¹ tɨ́² náɨ³² jáɨ¹³ hi³ hleh³² Sí¹mu²¹ hí³, hi³ tɨ́² juáh²³ la³ lá²: ―Tsá²ñuh² nɨ́² dá² lɨ́n³ jan² dió³² cú² juenh² bíh¹. 11Jmɨ́¹ tɨ́² tanh² lɨ́n³² tsú² ta²¹ tsá²ñuh² hí³, quí¹ má²ngau³² jmáɨ¹ bíh¹ hi³ tɨ́² má²can² tsú² tsá² hí³ cun³quionh³ tá¹³ tsá² hláɨnh¹. 12Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³taunh³ tsá² juú² jáun² ta²¹ jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² Pí²liéi¹ né³, la³ cun³ jú¹ chú³² ca³tɨ²¹ he³ lánh³ lɨ́¹³ tónh³² tsáu² jo³cuo² Dió³², jɨ³ jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo nɨ́² siáh³, tsá²mɨ³ tsá²ñuh² bíh¹ tsá² hí³ cáun³ jmáɨ². 13Ja³bí¹ ca³taunh³ Sí¹mu²¹ hí³ ta²¹ jáɨ¹³ jáun², jmɨ́¹jáun² cáun³ jmáɨ² hi³ jáun² ca³ngɨ́³ cu³lɨ²¹ quionh³ Pí²liéi¹; hi³ jáun² ca³ja³cáun² lɨ́n³² tsɨ́³ tsú² jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ li²¹ jɨ³ hua³jueh³² hi³ ca³jmú³ jáun² Pí²liéi¹. 14Jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² tionh² já¹ juú² Jerusalén hi³ tsá² juú² Samaria má²ca³taunh³ ta²¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², jáun² ca³zen³ tsú² Pé¹ quionh³ Juan² ñí¹ jáun². 15Jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ jáun² tsá² hí³ já¹ juú² Samaria, ca³liéinh³² Dió³² quioh²¹ tsá² má²taunh³² hí³ ta²¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ hen³ tsú² Jmɨ́²chí³ Chun¹. 16Quí¹ jmɨ́¹jáun², hí¹ jan² yáh³ tsá² hí³ tiá² jmɨ́¹ má²ca³hi³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³, jɨ́³²la³ ti³ jmɨ́¹ má²cáun³ tsú² jmáɨ² hi³ lin¹ hi³ má²haɨn²¹ tsú² tɨ³ con² Jesús Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí². 17Jáun² Pé¹ quionh³ Juan² ca³ra³tsɨ³² cuo² ñí¹ quioh²¹ tsá² hí³, hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² hi³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ tsɨ́³ tsá² hí³. 18Jmɨ́¹ ca³jɨ́e³ Sí¹mu²¹ hi³ cuan³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹con² tsá² hí³ jmɨ́¹ ca³ra³tsɨ³² tsú² jáun² cuo² ñí¹ quioh²¹ tsú², jáun² ca³jen³ quɨe³, 19hi³ ca³juáh³: ―Cué¹ náh² jná¹³ pí³ la³ ná¹quiánh¹ náh² nɨ́², hi³ jáun² ja³bí¹ tsá² rá¹tsɨ³² jná¹³ uón³² ñí¹ quioh²¹ lɨ́¹³ hen³ siáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹. 20Jáun² Pé¹ ca³záɨh³ Sí¹mu²¹ la³ lá²: ―Cuɨ́¹ cha³hín³ quɨéɨh³ hnú² jɨ³ la³ jɨ³ huen² nú² nɨ́², quí¹ hnú² dá² lɨ́n²³ nú² hi³ lɨ́¹³ láh¹³ cáun² hi³ lɨ́¹ cue³² Dió³². 21Tiá² ca³tɨn¹ cu³tí¹³ yáh³ hnú² ta²¹ lá², quí¹ tiá² má²chú³² yáh³ jmɨ́¹ honh² hnú² ñí¹con² Dió³². 22Tɨ́¹ jéinh¹ dá² jmɨ́¹ honh² ca³tɨ²¹ hi³ hlah³ hi³ hó³² hi³ cháunh²³ nɨ́² honh²; ñí¹con² Dió³² dá² mɨ́¹, nɨ́² lɨ́¹ jɨeh²¹ nú² neh²¹ tiá¹ jmu³ dá² Dió³² juenh² tsɨ́³ hi³ ca³cháunh³ honh² hnú² la³ nɨ́². 23Quí¹ jlánh¹ ma³ lin¹ hnú² hi³ lɨ́¹ hniá¹ nú² cáun² hi³ tiá² ca³tɨn¹ nú², jlánh¹ ma³ má²cá²taun³ tso³ honh² hnú². 24Jáun² Sí¹mu²¹ ca³záɨh³ tsá² hí³ la³ lá²: ―Lienh¹ tiá³ hnoh² Dió³² quion²¹ jná¹³ hi³ jáun² tiá² quiunh²¹ jná¹³ hí¹ cáun² hi³ má²lɨ́²juah²¹ hnoh² nɨ́². 25Hi³ jáun² né³, jmɨ́¹ má²lɨ́²cué³² Pé¹ jú¹ tson² quioh²¹ quionh³ Juan² ñí¹con² tsá² juú² jáun² jɨ³ hi³ má²lɨ́²hléh³² tsú² siáh³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³², jmɨ́¹jáun² ja³tanh²¹ tsú² tɨ³ já¹ juú² Jerusalén. Hú¹ juɨ³² jáun² né³ ca³hléh³ tsú² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² hliáun³ juú² pih²¹ juú² siún¹ hɨ́n¹³ tɨ³ hué³² Samaria jáun². 26Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³juáh³ jan² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² ñí¹con² Pí²liéi¹ la³ lá²: ―Náu², cua³² juɨ³² ngau³ tɨ³ la³ quián³, juɨ³² ja³ juú² Jerusalén hi³ ngá¹³ hué³² quiéin² hi³ chau²¹ la³ tɨ³ juú² Gaza. 27Jáun² ca³náu² Pí²liéi¹ hi³ ngau³. Hú¹ juɨ³² jáun² né³ ca³jenh² tsú² jan² tsá²ñuh² tsá² tiéh³, tsá² zian² hué³² Etiopía; tsá² hí³ jmɨ́¹ ho² jáɨ¹³ hi³ jmu² hua³hí¹³ la³jɨ́³² hi³ zioh² tsá²mɨ³ chín¹ hué³² Etiopía, tsá² téh²³ tsú² hí³ Candace. Tsá²ñuh² hí³ má²cuá¹jáunh²³ hi³ ñéi¹ já¹ juú² Jerusalén hi³ ca³ñí¹ma³tsu³ ma³jónh³² Dió³². 28Tɨ³ má²cuá¹tsanh³² juú²co¹ bíh¹ tsá²ñuh² hí³ hi³ cuá¹tsɨ²¹ ñí¹ hmá²lɨh³² cuounh³² tsa³cuá¹ quioh²¹, ñí¹ jáun² jmɨ́¹ cuá¹hɨ³² tsú² Sí² quioh²¹ hla¹ Isaías tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³². 29Hi³ jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ca³záɨh³ Pí²liéi¹ la³ lá²: ―Cuá²janh² ñí¹ cuá¹ja³² hmá²lɨh³² ó³². 30Jáun² ngau³ Pí²liéi¹ cú²hé². Jmɨ́¹ ca³janh²¹ tsú² jáun² tsá² hí³ ca³náɨ³² tsú² hi³ cuá¹hɨ³² tsá² hí³ Sí² quioh²¹ hla¹ Isaías tɨ³² jë¹ Dió³²; hi³ jáun² ca³ngáɨh³ dí²: ―¿Hí¹ ngɨ²³ hnú² hi³ ñi³hɨh³² nú² nɨ́²? 31Jáun² tsá²ñuh² hí³ ca³ngáɨ³, hi³ ca³juáh³: ―¿He³ lánh³ rón³² ngɨ¹³ jná¹³ nɨ́¹juáh³ tiá² hin² zian² yáh³ tsá² ma³ta²? Jáun² ca³mɨ́³ tsú² cáun² hi³ chú³² ñí¹con² Pí²liéi¹ hi³ hí³ hmá²lɨh³² jáun² hi³ cua³tsɨ́¹ tsú² quionh³ dí². 32Jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ ñí¹ Sí² hi³ jmɨ́¹ cuá¹hɨ³² jáun² tsá² hí³ juáh³ la³ lá²: La³jmɨ́¹ jan² tsú² já¹ziáh² ñí¹ tsa³jngɨh², la³ jáun² bíh¹ ca³jan³ tsú² tsá² hí³; cu³tí³ tiá² ca³nia³ tsú² ho³ hi³ hléh³², la³jmɨ́¹ tiá² hi³ jmu² já¹ziáh² míh¹ nɨ́¹ má¹ca³zéin³² tsú². 33Tsɨ́¹juɨ́³ bíh¹ tsú² ca³ta³zanh¹ jmɨ́¹ tiá² ca³ma³re² tsú² jáun² tso³ hi³ lɨ́¹ ca³ta³can¹ tsú². ¿Hin² dá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsú² lɨ́¹³ hɨen³ tsú²? Quí¹ cu³diá²jan² bíh¹ ca³yéin² tsú² ñí¹ hué²¹ lá². 34Jáun² tsá² Etiopía hí³ ca³ngáɨ³ ñí¹con² Pí²liéi¹, hi³ ca³juáh³: ―¿Tiá¹ jmúh¹³ hnú² tiá³ hi³ chú³² hi³ hɨ́eh¹ nú² jná¹³ nɨ́¹juáh³ hin² ca³tɨn¹ hi³ hleh³² tɨ³² jë¹ Dió³² ñí¹ lá², hí¹ ca³tɨn¹ hnga² ho³ hi³ ca³tɨn¹ jan² tsá² siánh³ uá¹? 35Jáun² Pí²liéi¹ ca³ma³liáu³² hi³ hɨe³² jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ ñí¹ Sí² ñí¹ má²lɨ́²hí³² tsú² jáun², hi³ ca³hɨ́eh³ dí² tsú² jú¹ chú³² hi³ ca³tɨn¹ Jesús. 36Jmɨ́¹ má²cá²uóunh³² juɨ³² né³, ca³cha³táunh¹ tsú² cáun² ñí¹ ná¹ho³ jmáɨ², jáun² tsá² Etiopía hí³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Jɨah³, ñí¹ lá² ha²¹ jmáɨ², ¿tiá¹ lɨ́¹³ zón³² jná¹³ jmáɨ² ñí¹ lá² juáh¹³? 37[Jáun² Pí²liéi¹ ca³juáh³: ―Nɨ́¹juáh³ táunh²³ hnú² ta²¹ ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh², jáun² lɨ́¹³ bíh¹. Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: ―Taunh³² bíh¹ jná¹³ ta²¹ hi³ Jon² Dió³² bíh¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo.] 38Jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ tsú² héih³² hi³ zíh³² tsú² hmá²lɨh³², jáun² ca³son² tsú² tá¹ gon³ hi³ ja³taunh²¹ ñí¹ ná¹ho³ jmáɨ², ñí¹ jáun² né³ ca³zion³ Pí²liéi¹ tsá² hí³ jmáɨ². 39Jmɨ́¹ ca³huén² tsú² jáun² chu³ jmáɨ² né³, cu³diá²jan² bíh¹ ca³jau³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ quioh²¹ Pí²liéi¹, hi³ jáun² tiú²uú² ca³jɨ́en³² yáh³ tsá² Etiopía hí³ Pí²liéi¹, tɨ³la³ má²hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tsú² ngah³ juú²co¹. 40Hi³ jáun² Pí²liéi¹ ca³jɨ́e³ hi³ juú² Azoto la³ má²cá²chó³², hi³ jáun² ca³hléh³ dí² jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² ma³ quin³² ma³ caun³² juú² ñí¹ ca³nga², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ dí² já¹ juú² Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\