COLOSENSES 2

1Hi³ jáun² né³, hnó³² jná¹³ hi³ lɨ³ ñíh¹³ náh² hi³ jmu² jná¹³ pí³ lɨ́n³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² tionh² juú² Laodicea, jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² tiá² má²ca³jɨ́e³² jná¹³ hí¹ cónh³ nɨ́² siáh³. 2Quí¹ jná¹³ hen² tsɨn³² hi³ tá¹ la³jɨ́n³² náh² nɨ́² lɨ³ pin³ honh², hi³ tianh¹³ náh² cá²honh¹ hi³ ná¹hnáu³ náh², ca³la³ ñí¹ ca³ta³no¹ tiá³ honh² náh² tán¹ hián² cu³tí³ cun³quionh³ hi³ há¹ ngɨ¹³ náh² re² jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun² quioh²¹ Dió³²; hi³ jáɨ¹³ jáun² né³, hnga² bíh¹ Cristo. 3Hí³ bíh¹ Tsá² jñéih³ la³jɨ́³² hi³ quien² lɨ́n³², la³ cun³ hi³ jniá³ jáun² jmɨ́¹ tsɨ́³ Dió³², la³ má²quionh³ hi³ ñi³² Dió³² nɨ́² siáh³. 4Juah³² jná¹³ la³ nɨ́² ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² tiá² hin² lɨ́¹ ma³cau² náh² cun³quionh³ jú¹ re² jú¹ tɨn² lɨ́n³². 5Quí¹ uá¹jinh¹ tiá² zenh² jná¹³ ja¹ quián¹³ hnoh² hi³ dí¹tsáun² ná¹, tɨ³la³ zenh² bíh¹ jná¹³ quionh³ jmɨ́²chí³ quion²¹, hi³ lɨ́²hiún² tsɨn³² jná¹³ hi³ jɨ́e³² ná¹ hi³ hnoh² tionh² náh² re² tɨn², jɨ³ hi³ nio² siáh³ cáun² tán¹ honh² náh² hi³ tanh²³ náh² ta²¹ Cristo. 6Hi³ jáun² la³jmɨ́¹ ca³hen³ náh² jáun² Jesucristo hi³ lɨ́n³ Juóuh³² náh², la³ jáun² bíh¹ hniáuh³² ñí¹táunh¹ náh² ná¹cunh² quiúnh¹ tsú². 7Jáun² né³, la³jmɨ́¹ jmu² cáun² hmá² hi³ hí²³ chí² jmu² ñí¹ ñe¹ lɨ́n²¹, ho³lá²dá² la³jmɨ́¹ jmu² jan² tsá² zih³² hñú³ ñí¹ jmɨ́h¹ hiah³² pin³, la³ jáun² bíh¹ hniáuh³² hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ niau³² tiá³ honh² náh² ñí¹con² tsú², la³ cun³ rón³² lɨ́³ hi³ má²ca³lɨ³ tɨn² náh² jáun², hi³ cueh¹ náh² tsú² siáh³ tiá¹hmah¹ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³². 8Jáun² hua³hín¹³ náh², quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³lɨ³ zian² tsá² ma³cau² hnoh² cun³quionh³ jú¹ re² jú¹ tɨn² hi³ cháunh²³ chí¹ hnga², jɨ³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² tiá² lin¹ ñí¹ quien² nɨ́² siáh³. Jáɨ¹³ la³ nɨ́² ja³² ñí¹con² tsá² hɨe³² la³ cun³ hi³ ná¹ngɨ²³ tsáu² bíh¹, hi³ ja³² jáun² ñí¹con² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹, tsá² ná¹jmu² quien² ñí¹con² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá²; jun³juáh¹³ ñí¹con² Cristo yáh³ ja³² jáɨ¹³ la³ nɨ́². 9Quí¹ la³ cun³ rón³² lɨ́n³ hnga² bíh¹ Dió³² lɨ́n³ Cristo, hi³ tá¹la³ jáun² né³, lɨ́n³ tsú² siáh³ Tsá² ngú³. 10Hi³ jáun² hnoh² siáh³ má²zian² náh² cun³ tán¹ cun³ hián² cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ náh² quiúnh¹ Cristo. Hi³ hí³ bíh¹ dí² lɨ́n³ Tsá² chín¹ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsá² ná¹ho² ta²¹ jɨ³ pí³ cuú² chín³ nɨ́² siáh³. 11Jáun² cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ náh² quiúnh¹ Cristo, má²quiánh¹ bíh¹ náh² li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² náh² Dió³² hó¹ñí¹; tɨ³la³ jun³juáh¹³ la³jmɨ́¹ jmu² tsú² jáun² hi³ tiu³² tsú² chí² láu² hná¹³ ñí¹ zian² yáh³ má¹ná¹, quí¹ hnoh² dá² má²ná¹quiánh¹ li²¹ hi³ ca³jmú³ hnga² Cristo bíh¹. Quí¹ hí³ bíh¹ má²ca³quin³ tɨ³ có³² pí³ quioh²¹ ngú³ quián¹³ náh² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ jmúh¹³ náh² tso³. 12Quí¹ jmɨ́¹ cáun³ náh² jáun² jmáɨ² ja³haun³ náh² cu³tsa³² quiúnh¹ Cristo, hi³ jáun² ja³bí¹ la³ jáun² ca³jenh¹³ náh² siáh³ quiúnh¹ tsú², quí¹hliá² ca³cháh¹ náh² cáun² honh² hi³ ca³tɨ²¹ pí³ quioh²¹ Dió³², Tsá² ca³jmú³ hí³ hi³ ca³jenh¹³ Cristo ja¹ hla¹. 13Hnoh² dá² jmɨ́¹ ná¹jún¹ bíh¹ náh² jmɨ́¹tin² ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ tsáuh³ náh², jɨ³ cun³ñí¹ hi³ tiá² jmɨ́¹ má²ná¹quiánh¹ náh² li²¹ jáun² hi³ lin¹ hi³ taunh² náh² Dió³² hó¹ñí¹. Tɨ³la³ né³² né³, Dió³² má²ca³jmú³ hi³ má²zian² náh² cu³tsa³² quiúnh¹ Cristo, quí¹ má²ca³hin³ bíh¹ tsú² la³jɨ́³² tso³ quiú¹³ dí²; 14ca³jmú³ tsú² la³jmɨ́¹ jmu² jan² tsá² hin²³ hi³ rá¹tioh³ ñí¹ sí² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ rén² tsáu². Ja³bí¹ ca³hin³ siáh³ Dió³² jɨ³ héih³² hi³ jmɨ́¹ ca³tɨn¹ tsú² ma³tí³², quí¹ ñí¹ crei²¹ bíh¹ ca³tón³ tsú² la³jɨ́³² hi³ nɨ́². 15Jmɨ́¹ cá¹taun³ jáun² crei²¹ bíh¹ Cristo ca³cah¹³ jmáɨ¹ ñí¹con² tsá²cuú² tsá²chín³, la³ cun³ tsá² hláɨnh¹ jɨ³ la³ má²quionh³ tsá²cuú² tsá²ta³ nɨ́² siáh³, hi³ ca³chin² dí² tsá² hí³ juɨ³² hi³ tson³, hi³ jáun² ca³lɨ³ lin¹ hi³ hí³ dí² cah²³ jmáɨ¹. 16Hi³ jáun² né³, hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² ca³tɨn¹ chu³ ñeh³ hnoh² ca³tɨ²¹ má³² hi³ cú² hi³ húh²³ náh², ho³ hi³ ca³tɨ²¹ jmɨ́¹ jmáɨ¹, ho³ ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ hi³ jmu² tsú² jmɨ́¹ niuh³² zɨ́h², ho³lá²dá² jmáɨ¹ nio² tie³. 17La³jɨ́³² hi³ nɨ́² lɨ³ henh¹³ hi³ ca³tɨn¹ Cristo tá¹la³ tiá² jmɨ́¹ má²zian² tsú² ñí¹ hué²¹ lá² bíh¹, tɨ³la³ hnga² hí³ bíh¹ lɨ́n³ hú¹tá¹ mí¹zioh²¹ má¹ná¹. 18Zian² tsá² má²ta² hi³ hniáuh³² jmú¹³ dí² tsɨ́¹juɨ́³, jɨ³ hi³ hniáuh³² néh¹ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ dí² siáh³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³². Tsá² la³ hí³ má²quien² jáɨ¹³ quioh²¹ cun³quionh³ hi³ má²cau² hi³ juáh³ hi³ zia³² hi³ má²cá²jnia³ jéinh³². Tsá² la³ hí³ jmu² tonh² lɨ́n³² cun³quionh³ hi³ lɨ́¹ chin² chí¹ hmóu³² bíh¹. Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ niau²¹ hlah³ honh² náh² nɨ́¹juáh³ hi³ ca³zeh³ náh² tsá² la³ hí³ ñí¹ hlah³. 19Quí¹ tsá² hí³ dá² tiú²uú² tionh² yáh³ ñí¹con² Cristo Tsá² lɨ́n³ mɨ³chí¹ ñí¹con² jnoh¹, tsá² ná¹láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́³ zeih²¹ cuo² zeih²¹ ta³ tsú². Cristo Tsá² jmu² hí³ hi³ la³jɨ́³² ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ ná¹cuú² ná¹jenh² re² quioh²¹, hi³ má²ton³ dí² siáh³ jáun² cuóun² re², rón³² la³ cun³ qui³ hnió³ Dió³². 20Né³² né³, má²cá²tsan³ bíh¹ hnoh² quiúnh¹ náh² Cristo, jáun² ta³né³² né³ tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ jmu³ tsá²cuú² tsá²chín³ quien² ñí¹con² náh², tsá² qui³ ná¹jmu² hí³ quien² ñí¹con² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². ¿He³ láɨh³² sa³ zian²í¹ ma³ náh² la³ cun³ qui³ zian² tsá² zian² hí³ ñí¹ hué²¹ lá²? ¿He³ láɨh³² sa³ ma³quien¹³ ma³ náh² héih³² quioh²¹ tsú²?, uá¹la³ cun³ héih³² hi³ juáh³: 21“Ha³ lɨ́² hiá³ hi³ lá², ha³ lɨ́² cúh² hi³ nɨ́², ha³ lɨ́² tí³ cuonh² hi³ ó³²”. 22Hi³ la³jɨ́³² hi³ hɨe³² tsú² jáun² né³, chau³² jmáɨ¹ tsá²hín³ bíh¹ nɨ́¹ má¹ca³jmúh³² tsú² ta²¹. Quí¹ héih³² hi³ má²ta² tsú² nɨ́² dá² lɨ́³ jmáh³la³ héih³² quioh²¹ tsá²mɨ³cuóun² bíh¹. 23Tson² bíh¹ cu³tí³ hi³ héih³² la³ nɨ́² lɨ́¹³ niéih³ la³jmɨ́¹ niéih³ jë¹ tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, quí¹hliá² cun³quionh³ héih³² la³ jáun² lɨ́¹³ ma³jnia³² tsú² la³jmɨ́¹ jniá³ jan² tsá² má²tí³² re² cuáh³² quioh²¹, tsá² jmu² hi³ tsɨ́¹juɨ́³ hnga², jɨ³ tsá² jmu² hi³ má²tso² tsɨ́³ ngú³ quioh²¹. Tɨ³la³ má¹lɨ³² jáun² né³, hí¹ cáun² bíh¹ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ héih³² la³ nɨ́², hi³ jmɨ́¹ lɨ³ ma³hau³ hi³ cah¹³ tsú² jmáɨ¹ ñí¹con² la³ cun³ hi³ dí¹quian¹ ngú³ quioh²¹ tsú² jmu³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\