COLOSENSES 3

1Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ má²ca³jenh¹³ hnoh² quiúnh¹ Cristo, jmu³ náh² dí¹quian¹ náh² hi³ zia³² tɨ³ hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá¹tón²¹ Cristo tɨ³ cuá² chu²¹ quioh²¹ Dió³². 2Jmu³ náh² zian² ca³tɨ²¹ hi³ zia³² hñu³mɨ³cuú², jun³juáh¹³ ca³tɨ²¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá² yáh³. 3Quí¹ má²cá²tsan³ bíh¹ hnoh² ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ zian² náh² jáun² jmɨ́¹tin². Tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, tiá² má²ca³lɨ³ lin¹ yáh³ ha³ la³ cónh³ tí³ hi³ quien² hi³ má²zian² náh² jáun² hi³ ná¹cunh² náh² quiúnh¹ Dió³², cu³lɨ²¹ quiúnh¹ náh² Cristo. 4Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹ca³ma³jnia³² Cristo, Tsá² jmu² hí³ hi³ zian² náh² cáun² hi³ hmaɨ²¹, ja³bí¹ hnoh² uá²jaɨ³² jnia³ náh² quiúnh¹ tsú² hi³ lin¹ hi³ lɨ́n³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsú² jáun² hnga². 5Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, quin³² náh² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ dí¹quian¹ ngú³ quián¹³ náh² jmu³. Ha³ lɨ́² lɨ́¹ jmú² náh² juón¹ quiúnh¹ náh² tsá² hlá² tsá² nɨ́², sa³jun³ hniáuh³² jmúh¹³ náh² cáun² hi³ tiá² jɨ². Ha³ lɨ́²uú² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ cuó³ náh² la³jmɨ́¹ jmu² jáh³ hngá¹ jáh³ náɨ², sa³jun³ la³jɨ́³² hi³ hlah³ hi³ dí¹quiaunh²¹ honh² náh², sa³jun³ hniáuh³² jmúh¹³ náh² uóu³² honh², quí¹ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá² má²tsú² má²jónh³² dió³² tsá² láɨn¹ bíh¹ lɨ́n³ tsá² uóu³² tsɨ́³. 6Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, ma³tson¹³ Dió³² tsá² tiá² nieh³ la³ hí³ ca³la³ hi³ míh²³ lɨ́n³² tsɨ́³. 7Ti³tsóh³dí¹ la³ nɨ́² bíh¹ jmɨ́¹ ñi³táunh¹ náh² jmɨ́¹tin², hi³ jmɨ́¹ jmuh³² náh² la³jɨ́³² hi³ nɨ́²; 8tɨ³la³ ta³né³² né³, chá¹ náh² tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ jáun², uá¹la³ cun³: hi³ tɨ́² míh²³ jáun² honh² náh², hi³ tɨ́² jlánh¹ náh², hi³ tɨ́² hian² honh² náh², hi³ tɨ́² tú² tɨ́² hion²³ náh² tsáu², jɨ³ la³jɨ́³² jú¹ hlah³ hi³ tɨ́² hue³² jáun² honh¹ náh² nɨ́² siáh³. 9Ha³ lɨ́² juónh³² náh² jú¹ tɨ́¹jáɨ² quiúnh¹ tsá²ján² tsá²ján², quí¹ hnoh² bíh¹ tsá² má²ca³cháh¹ náh² tɨ³ có³² hi³ yeh³ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ dí¹quiaunh²¹ jáun² honh² náh² hi³ jmúh¹³ jmɨ́¹tin², la³ má²quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ ná¹hëh³ chinh³² náh² nɨ́² siáh³; 10hi³ ta³né³² né³, má²zian² náh² cáun² hi³ hmaɨ²¹ bíh¹. Hi³ Dió³² Tsá² ca³ma³jniau² náh² né³, cuá¹jmu² hi³ chí¹lɨ́²hmaɨ²¹ náh² ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ́n³ náh² la³ cun³ rón³² lɨ́n³ tsú² hnga², ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³ cuóun³² náh² tsú² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³. 11Jáun² tiú²uú² lin¹ ñí¹ quien² yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá²cá²jo²¹ ho³ tsá² judío, tsá² quian³² li²¹ hi³ lin¹ hi³ taunh² Dió³² hó¹ñí¹, ho³lá²dá² tsá² tiá² li²¹ quian³²; sa³jun³ uú² quien² yáh³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² hleh³² jú¹jma² siáh³, ho³ tsá² zian² ja¹ hngá¹ ja¹ náɨ², ho³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹ tsáu² ho³lá²dá² tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hnga², quí¹ jɨ́³²la³ hi³ tionh² tsú² jo³cuo² Cristo bíh¹ quien², Tsá² cuá³ hí³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ jɨ³lɨn² tsá² joh¹. 12Hnoh² ná¹lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ Dió³², tsá² má²ca³quianh³ tsú², jɨ³ ca³la³ hi³ hniau³ lɨ́n³² tsú² siáh³. Jáun² né³, hniáuh³² lɨ́n³ náh² tsá² ja³² mií³ tsɨ́³, tsá² chú³² tsɨ́³, tsá² tiá² jmu² pan¹ hnga², tsá² re² jë¹ jɨ³ hi³ juenh² honh² náh² nɨ́² siáh³. 13Jmu³ náh² juenh² honh² ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján², chin³² náh² honh² tsáu¹³ tsá²ján² tsá²ján². La³jmɨ́¹ ca³chin² jáun² Cristo tsɨ́³ tso³ quián¹³ hnoh², la³ jáun² jmu³ hnoh² uá²jaɨ³² quiúnh¹ náh² tsá²ján² tsá²ján². 14Ñí¹ ca³la³ jɨ́³² né³, ma³hnáu³ lɨ́n³² náh² quiúnh¹ tsá²ján² tsá²ján², quí¹ hi³ nɨ́² bíh¹ hi³ quí² cunh², hi³ jáun² lɨ́¹³ ma³tí³² tsú² la³jɨ́³² hi³ ñí¹ hná¹ nɨ́². 15Jáun² né³, cun³quionh³ hi³ nio² tie³ honh² bíh¹ náh² lɨ́¹³ lɨ³tsɨn² náh² hi³ ná¹jmuh³² náh² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Cristo, quí¹ cun³ñí¹ hi³ jáun² yáh³ ca³te³ Dió³² hnoh² hi³ tianh¹³ náh² hi³ ná¹lɨ́n³ náh² la³juah²¹ dúh¹ jan² tán¹ tsáu². Hi³ cuɨ́¹ ná¹lɨ́n³ náh² siáh³ tsá² cueh³² tiá¹hmah¹ Dió³². 16Jú¹ chú³² jáun² quioh²¹ Cristo lɨ́³ cáun² jáɨ¹³ hi³ jlánh¹ bíh¹ zia³² ñí¹ jmu² ta²¹. Jáun² cuɨ́¹ jmu¹ ta²¹ jáɨ¹³ jáun² hñu³ honh² náh² la³ má²jmu² jáun². Ma³tɨn¹³ náh² tsá²ján² tsá²ján² jɨ³ hi³ hlɨ́¹ lienh¹ náh² siáh³ tsá²ján² tsá²ján² cun³quionh³ jú¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³. Hi³ cun³ñí¹ hi³ hiún² honh² náh² ñí¹con² Dió³² né³, jáun² hɨ́e¹ náh² sun¹ hi³ lɨ́³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², jɨ³ sun¹ hi³ ca³tɨn¹ Dió³², la³ má²quionh³ jɨ³ sun¹ hi³ cue³² jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ honh² náh² nɨ́² siáh³. 17Lɨ³ua³ cáun² hi³ jmúh¹³ náh² ho³ hi³ hléh¹³ náh², jmu³ náh² la³jɨ́³² cha¹³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí²; jɨ³ hi³ cueh¹ náh² siáh³ tiá¹hmah¹ Dió³² Jméi² dí², cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hí³ dí². 18Hi³ jáun² né³, hnoh² tsá²mɨ³, tianh³² náh² ta²¹ tsá²ñuh² ñí²cuonh², la³ cun³ hi³ qui³ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ jmu³ nɨ́¹juáh³ tsá² tanh² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 19Hnoh² tsá²ñuh², ma³hno¹ náh² tsá²mɨ³ ñí²cuonh², ha³ lɨ́² jmuh³² tsú² hian² honh². 20Hnoh² tsá¹míh¹, tianh³² náh² ta²¹ ñeh² mí²ziúh² ñí¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ juáh³ tsú², quí¹ la³ nɨ́² bíh¹ jéih³² Dió³² Juo¹³ dí². 21Hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ náh² jméi² mí¹ziú¹³ tsá¹míh¹, ha³ lɨ́² lɨ́¹ quiú² lɨ́¹ jin³ náh² jónh³² ca³la³ ñí¹ ca³ngo³ tsú² tsɨ́³. 22Hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ náh² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh¹ tsáu², ma³ti²¹ náh² la³jɨ́³² héih³² hi³ jmu² tsá² ná¹lɨ́n³ juóuh³² náh² ñí¹ hué²¹ lá²; tɨ³la³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ tá¹la³ dí¹jɨ́e²³ yáh³ tsá² hí³ má¹ná¹, hi³ jáun² tá¹tonh¹ náh² re² ñí¹con² tsú², quí¹ la³ jonh³ jmɨ́¹ honh² bíh¹ náh² hniáuh³² jmúh¹³, cun³ñí¹ hi³ juénh² náh² ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí². 23Lɨ³ua³ cáun² hi³ jmúh¹³ náh², jmu³ náh² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh², la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹má²tih²¹ náh² ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí², jun³juáh¹³ ñí¹con² tsá²mɨ³cuóun² yáh³. 24Quí¹ má²ñíh¹ bí¹ náh² hi³ héih¹ náh² ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí² la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ náh² hián¹³, quí¹ zia³² bíh¹ hi³ má²ca³héinh³² tsú² hi³ ca³tɨn¹ hnoh². Quí¹ hnoh² dá² ná¹má²con²¹ náh² Cristo bíh¹, Tsá² cu³tí³ lɨ́n³ Juóuh³² náh². 25Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² hi³ hlah³ né³, tsá² la³ hí³ dá² he³ hmah²¹ quioh²¹ la³ cun³ tí³ hi³ hlah³ hi³ lɨ́²jmú³ bíh¹, quí¹ Dió³² tiá² jmu² yáh³ hi³ ma³ quin³² tsáu².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\