COLOSENSES 4

1Hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ náh² juo¹³ tsá² jmu² ta²¹, jmu³ náh² chun¹ ñí¹con² tsá² quian²¹ náh², jmu³ náh² héih³² cá²re² he² ñí¹con² tsú². Cháu¹ náh² honh² hi³ ja³bí¹ hnoh² uá²jaɨ³² zian² jan² Juóuh³² náh² tɨ³ hñu³mɨ³cuú². 2Lienh¹ náh² Dió³² chí¹ñi¹ la³ má²lienh¹ náh² nɨ́², hi³ ná¹zian² honh² náh²; hi³ má¹lɨ³² jáun² né³ ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cha³có³ honh² náh² hi³ cueh¹ tsú² tiá¹hmah¹. 3Ja³bí¹ lienh¹ náh² siáh³ Dió³² quiú¹³ jnoh¹, hi³ jáun² niá³² tsú² juɨ³² hi³ hléh¹³ jnoh¹ jú¹ chú³² quioh²¹ tsú² hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun² jmɨ́¹tin² hi³ ca³tɨn¹ Cristo, quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ jáun² bíh¹ cuá¹tson³ jná¹³ lá². 4Mɨ́¹ náh² ñí¹con² Dió³², hi³ jáun² jná¹³ hɨ́e¹³ re² lɨ́n³² jáɨ¹³ jáun² la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ ná¹ jmu¹. 5Cuɨ́¹ lɨ́n¹³ náh² tsá² jniá³ jmɨ́¹ tsɨ́³ ja¹ quioh²¹ tsá² tiá² má²tanh² ta²¹ Dió³², jmuh²¹ náh² re² ta²¹ jmáɨ¹ hi³ zian² náh² ja¹ quioh²¹ tsá² la³ hí³. 6Hniáuh³² lienh¹ hnoh² tsáu² cun³quionh³ jú¹ re² jú¹ tɨn² bíh¹, jáɨ¹³ hi³ lɨ³ jmu³ ta²¹ ñí¹con² tsú²; jɨ³ hi³ hniáuh³² ñíh¹³ náh² siáh³ ha³ lánh³ ngáɨh¹ náh² ñí¹con² tsá² zia³² hi³ nga². 7Hi³ jáun² né³, reh² Tíquico, tsá² hno³ lɨ́n³² dí², hɨ́e³² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. Hí³ bíh¹ lɨ́n³ jan² tsá² ca³ma³hau³ lɨ́n³² jná¹³, jan² tsá² hú¹tá¹ má²tí³² jë¹, hi³ lɨ́n³ siáh³ jan² tsá² má²cón³² Tɨ³² Juo¹³ dí² la³jmɨ́¹ jmu² jná¹³. 8Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ zein³² jná¹³ tsú² ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² záɨ³² tsú² hnoh² he³ lánh³ tiauh² jnoh¹, jɨ³ hi³ chá³² tsú² siáh³ tiá³ honh² hnoh². 9Ja³bí¹ Onésimo tsá² coh¹ hnoh² tsánh³² siáh³ quionh³ tsú². Hí³ bíh¹ lɨ́n³ jan² tsá² hno³ jnoh¹ lɨ́n³², jan² tsá² má²má²tí³² re² jë¹. Tsá² gon³ nɨ́² né³ tsa³chá² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ ná¹lɨ́²³ ñí¹ lá². 10Aristarco tsá² cuá¹hún¹ jná¹³ hñu³mí¹ñí² quiúnh¹, jɨ³ Marcos raɨnh²¹ Bernabé nɨ́² siáh³ juáh³: “Hia² náh²” ñí¹con² hnoh². Quí¹ má²ná¹ñíh¹ bíh¹ hnoh² siáh³ ha³ lánh³ lɨ́n³ Marcos, hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ hi³ ja³jɨe³ tsú² hnoh², hen³ náh² tsú² re² tɨn². 11Ja³bí¹: “Hia² náh²” juáh³ siáh³ tsá² jmáɨ² Jesús, tsá² tsauh²¹ Justo quioh²¹. Jáun² né³, ja¹ quioh²¹ la³jɨ́n³² tsá² judíos tsá²co¹ jná¹³, tsá² má²tanh² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jɨ́³²la³ gáun³ tsá² nɨ́² bíh¹ jmu² ta²¹ quiúnh¹ jná¹³ hi³ tónh³² tsáu² jo³cuo² Dió³², jɨ³ hi³ lɨ́n³ tsú² siáh³ tsá² jlánh¹ má²hiún² tsɨn³² jná¹³. 12“Hia² náh²” juáh³ siáh³ Epafras, tsá²coh¹ náh². Hí³ bíh¹ lɨ́n³ jan² quian²¹ Cristo, hi³ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² hiú² mɨ³² lɨ́n³² tsú² quián¹³ hnoh² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ nɨ́¹ má¹ca³liéinh³² Dió³², hi³ jáun² Dió³² jmu³ hi³ niau²¹ tiá³ honh² hnoh² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³, hi³ hú¹tá¹ cáun² tán¹ nio² honh² náh² hi³ jmúh¹³ la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³². 13Quí¹ jná¹³ lɨ́n³ tsá² cue³² jú¹ tson² hi³ tson² bíh¹ Epafras hɨ³² tsɨ́³ quián¹³ hnoh², la³ má²quionh³ jɨ³ tsá² zian² juú² Laodicea jɨ³ juú² Hierápolis nɨ́² siáh³. 14Lucas tsá² lɨ́n³ tɨ³² mɨ́³ tsá² hno³ lɨ́n³² jnoh¹, juáh³ siáh³: “Hia² hnoh²” la³ má²quionh³ Demas. 15Juah²¹ tiá³ náh²: “Hia² náh²” ñí¹con² tsá² reh² zian² juú² Laodicea. Zéih³ siáh³ mɨ́¹ Ninfas: “Hia² nú²”, jɨ³ tsá² ngɨh³² hñú¹³ tsú² nɨ́² siáh³. 16Nɨ́¹ má¹lɨ́²hí³² tsú² sí² lá² ja¹ ñí¹ tionh¹ hnoh², zen² náh² siáh³ ñí¹con² tsá² cuáh³² tionh² juú² Laodicea, hi³ jáun² hɨ́³² siáh³ tsá² hí³ uá²jaɨ³²; hi³ ja³bí¹ hniáuh³² hɨ́h¹ siáh³ hnoh² sí² hi³ ca³zéin³² jná¹³ tɨ³ Laodicea. 17Zéih³ Arquipo jáɨ¹³ lá²: “Sá¹nɨ́² jɨe³, hniáuh³² má¹tih²¹ nú² re² ta²¹ hi³ má²ca³cué³ Tɨ³² Juo¹³ dí² quioh²¹ hi³ jmúh¹³ nú²”. 18Jná¹³ la³² Po¹, jmu² jná¹³ jáɨ¹³ lá² ñí¹ cá¹táuh³ sí² cun³quionh³ uón³² huen² hi³ háɨh¹ ná¹ jáɨ¹³ ñí¹con² hnoh². Cháu¹ náh² tiá³ honh² hi³ cuá¹tson³ jná¹³ ñí¹ lá². Hi³ jáun² né³, Dió³² cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² náh². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\