EFESIOS 3

1Hi³ jáun² jná¹³ Po¹, cuá¹tson³ ná¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo ca³tɨ²¹ cáun² hi³ chú³² quián¹³ hnoh² tsá²cá²jo²¹; cun³ñí¹ hi³ hléh²³ jáɨ¹³ la³ nɨ́² bíh¹ jná¹³ cuá¹tson³ ná¹. 2Len³ jná¹³ qui³ cun³ má²ná¹ñíh¹ bíh¹ hnoh² hi³ Dió³² bíh¹ má²ca³chá³ ta²¹ lá² jo³uón³² jná¹³ cun³ñí¹ hi³ ca³ja³ mií³ tsɨ́³, hi³ jáun² lɨ́¹³ zian² hnoh² re². 3Hí³ bíh¹ ca³ma³jnia² ñí¹con² jná¹³ jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun², la³ cun³ lɨ́³ jáun² cú¹pih²¹ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²jmú³² jná¹³ nɨ́². 4Jáun² nɨ́¹ má¹ca³híh³ náh² jáɨ¹³ nɨ́² lɨ³tsɨn² náh² hi³ tson² bíh¹ má²ño¹ jná¹³ jú¹ tson² quioh²¹ Cristo hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun². 5Jáɨ¹³ jáun² jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jmɨ́¹tin², hi³ hí¹ jan² tiá² hin² ca³lɨ³ cuoh² jmáɨ¹ ñí¹ má²jau³² dí²; tɨ³la³ ta³né³² né³, má²ca³jñéih³ Dió³² jáɨ¹³ jáun² ñí¹con² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ tsú², tsá² hɨ́en¹ joh¹ tsú², jɨ³ ñí¹con² tɨ³² jë¹ Dió³² nɨ́² siáh³ cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹ tsú². 6Hi³ lá² bíh¹ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun²: hi³ cun³quionh³ jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsú² jáun², ja³bí¹ tsá²cá²jo²¹ uá²jaɨ³² he³ cá²ren² la³ cun³ hi³ hiáuh³ jáun² tsá² judíos, hi³ lɨ́¹³ lɨ́n³ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu² quionh³ tsú² tsá² hí³, jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ tsú² siáh³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² quionh³ tsá² hí³ cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ tsú² uá²jaɨ³² quionh³ Cristo Jesús. 7Ta³ tiá² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ bíh¹ jná¹³ má²ca³zeh³ Dió³² hná¹ ta²¹ quioh²¹, hi³ hléh²³ ná¹ jú¹ chú³² cun³quionh³ pí³ quioh²¹ tsú². 8Uá¹jinh¹ jná¹³ jan² tsá² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ huen³ ja¹ ca³la³ jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³², tɨ³la³ hí³ bíh¹ má²ca³hiáu³² jná¹³ hi³ hléh¹³ ná¹ ñí¹con² tsá²cá²jo²¹ jú¹ chú³² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ zioh² jáun² Cristo, cáun² hi³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² chau³² jmáɨ¹ hi³ lɨ³ cuoh² tsú² jɨ³lɨ³². 9Hi³ jo³uón³² jná¹³ né³, má²ca³chá³ Dió³² hi³ hɨe¹ ná¹ ca³la³ jɨ́n³² tsáu² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³² jmu³, jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ ñí¹con² tsáu² ca³la³ cun³ cá²jmáɨ¹ lɨ́n²¹, hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³², Tsá² ca³jmú³ ca³la³ jɨ³lɨ³² hi³ zia³². 10La³ nɨ́² ca³lɨ³, hi³ jáun² cun³quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³² joh¹ Dió³² lɨ́¹³ ma³jnia² ta³né³² ñí¹con² ca³la³ jáh³ dú¹ ñí¹ tsá² ná¹chín¹ jɨ³ tsá²cuú² tsá²chín³ nɨ́² siáh³, hi³ Dió³² jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ jmu². 11Qui³ cun³ jmɨ́¹ má²hu²¹ bíh¹ tsɨ́³ Dió³² hi³ jmu³ la³ nɨ́² ca³la³ cun³ jmɨ́¹tin² lɨ́n³², cáun² ta²¹ hi³ ca³lɨ³ jáun² cun³quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo Tɨ³² Juo¹³ dí². 12Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ dí² quiúnh¹ Cristo, hi³ má²nio² cáun² tsɨ́³ dí² ñí¹con² tsú², jáun² má²zia³² bíh¹ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ má¹janh¹³ dí² ñí¹con² Dió³², ca³la³ hí¹ cú¹pih²¹ tiá² juá²³ tsɨ́³ dí². 13Hi³ jáun² bíh¹ hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh², hi³ tiá² cháh¹ náh² hlah³ honh² cun³ñí¹ hi³hliá² cuá¹má²tso¹ jná¹³ tsɨn³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², quí¹ hi³ lá² dá² jmu² lin¹ hi³ tson² bíh¹ cu³tí³ tá¹zanh¹ náh² re². 14Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ junh³² jná¹³ cú¹jñi³² ta³ ñí¹ Jméi² [Jesucristo Tɨ³² Juo¹³] dí², 15Dió³², Tsá² ná¹juáh²³ hí³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² má²ná¹lɨ́n³ tsá² hñú¹³ tsú² hi³ hí³ bíh¹ dí² lɨ́n³ Jméi² tsú², uá¹ hi³ tsá² má²tionh² hñu³mɨ³cuú², uá¹ hi³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². 16Hi³ jáun² ñí¹con² Jméi² dí², Tsá² lɨ́n³ hí³ mí¹zioh²¹ quioh²¹ ca³la³ jɨ³lɨ³² hi³ chu²¹, mɨ́²³ jná¹³ hi³ cué³² tsú² hnoh² pí³ la³ tɨ³ hñu³ honh² hnoh² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ joh¹, 17hi³ jáun² má²lɨ́¹³ cuá³² Cristo hñu³ honh² náh² cun³ñí¹ hi³ má²nio² jáun² cáun² honh² náh². Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ jlánh¹ tiá³ nio² honh² náh² hi³ ná¹hnáu³ náh² hi³ ja³² la³ tɨ³ hñu³ honh² náh², la³jmɨ́¹ chi²¹ tiá³ cáun² hmá² hi³ tioh³ chí² jmú² ñí¹ ñe¹ lɨ́n²¹, ho³lá²dá² cáun² hñú³ hi³ zeh² ñí¹ cáun² jmɨ́h¹ hiah³² pin³, 18hi³ jáun² lɨ́¹³ há¹ ngɨ¹³ náh² re² cu³lɨ²¹ quiúnh¹ náh² la³jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³², hi³ he³ cónh³ tí³ tɨ³ la³ hú³, jɨ³ tɨ³ la³ cuó², jɨ³ tɨ³ la³ ñe¹ nɨ́² siáh³ hi³ hniau³ dí² jáun² Cristo. 19Jáun² bí¹ mɨ́²³ jná¹³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ cuɨn² náh² ha³ cónh³ tí³ hi³ hniau³ dí² jáun² Cristo, uá¹jinh¹ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² lɨ³ cuoh² tsú² cun³ tán¹, hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ ná¹canh² hñu³ honh² náh² re² lɨ́n³² cun³quionh³ hnga² Dió³². 20Hi³ hí³ bíh¹ dí² jan² Dió³² Tsá² zia³² pí³ quioh²¹ hi³ jmu³ tɨ³ hliáun³ la³ cónh³ bíh¹ hi³ mɨ³² dí², ho³ uá¹jinh¹ cáun² hi³ ti³ lɨ́¹ ca³cháunh¹³ tsɨ́³ dí², cun³quionh³ pí³ quioh²¹ tsú² hi³ má²jmu² jáun² ta²¹ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ dí². 21Hi³ jáun² cun³quionh³ tsá² ná¹lɨ́n³ cuáh³², jɨ³ cun³quionh³ Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, ¡cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Dió³² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio²! ¡Tson² bíh¹ cu³tí³!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\