EFESIOS 4

1Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, jná¹³ tsá² cuá¹tson³ ná¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², hiú² mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² hi³ ñí¹táunh¹ náh² la³ cun³ ca³tɨ²¹ hi³ ñi³táunh¹ tsá² má²ca³te³ Dió³², quí¹ hnoh² bíh¹ tsá² má²ná¹tén¹ náh². 2Jmu³ náh² tsá² tsɨ́¹juɨ́³, tsá² tiá² jmu² quien² hnga²; jmu³ náh² siáh³ juenh² honh², jɨ³ hi³ cueh¹³ náh² honh² hi³ ca³tɨn¹ tsá²ján² tsá²ján² quí¹ cun³ñí¹ hi³ hno³ náh² tsú². 3Cun³quionh³ hi³ má²nio² jáun² tie³ ja¹ quián¹³ bí¹ náh², má²hniáuh³² jmúh¹³ náh² pí³ hi³ la³ má²tionh² jáun² náh² cá²honh¹ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³², cun³quionh³ hi³ ma³hau³ Jmɨ́²chí³ Chun¹. 4Quí¹ jan² tán¹ tsáu² bíh¹ má²ná¹láɨ³ dí², hi³ jan² tán¹ bí¹ siáh³ Jmɨ́²chí³ zian² ñí¹con² dí² la³jáɨ³²; la³ jáun² bíh¹ lɨ́³ siáh³ hi³ má²ca³te³ náh² jáun² Dió³² hi³ lɨ́¹³ zia³² cáun² tán¹ hi³ ná¹janh³² náh² ca³la³ jɨ́n³². 5Jan² bíh¹ Juo¹³ dí² zian², hi³ cá² ñí¹ bíh¹ jú¹ tson² zia³² hi³ táunh²³ dí² ta²¹, cá² ñí¹ bíh¹ hi³ zaun³² dí² jmáɨ², 6hi³ jan² tán¹ bíh¹ Dió³² Jméi² dí² ca³la³ jáɨ³². Hí³ bíh¹ cuá¹chín¹ ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³², Tsá² jmu² ta²¹ ca³la³ tán¹ cu³tí³, jɨ³ hi³ cuá³ tsú² siáh³ hñu³ tsɨ́³ jɨ³lá² dí². 7Tɨ³la³ né³² né³, ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ dí² má²hiau³² dí² la³ cun³ pí³ hi³ ca³ja³ jáun² tsɨ́³ Cristo hi³ lɨ́¹ cué²¹. 8Hi³ jáun² bíh¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá²: Jmɨ́¹ ngah²¹ tsú² jáun² hñu³mɨ³cuú², ca³chin² dí² juɨ³² tsá² ná¹tson³, jɨ³ hi³ ca³cuéh³ dí² siáh³ tsá²mɨ³cuóun² pí³ hi³ jmu³ tsú² tá¹³ dí². 9Tɨ³la³ ¿he³ dá² hnió³ juáh³ jaun³² hi³ “ca³uɨnh³² tsú²”? Hi³ nɨ́² dá² hnió³ juáh³, hi³ la³ñí¹ tín² ca³ñí¹hi³² tsú² la³ tɨ³ hñu³ hué³². 10Hi³ Tsá² hí³ bí¹ siáh³ ca³uɨnh³² tɨ³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ ñe¹ hñu³mɨ³cuú², hi³ jáun² lɨ́¹³ hún¹ tsú² la³ tán¹ chu³ cuá² chu³ hué³². 11Hi³ hí³ bíh¹ ca³cué³ pí³ ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² hi³ jmu³ tsú² tá¹³ Dió³², uá¹la³ cun³ hi³ ca³cuéh³ tsú² jáun² ma³ jan² tsáu² pí³ hi³ lɨ́n¹³ tsú² tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³², ma³ jan² tsáu² ca³cuéh³ dí² siáh³ pí³ hi³ lɨ́n¹³ tɨ³² jë¹ Dió³², hi³ ma³ jan² tsáu² hiauh³ pí³ hi³ ngáɨ³² jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsú², ma³ jan² tsáu² hiauh³ pí³ hi³ lɨ́n¹³ tsá² tanh² hó¹ñí¹ tsáu², hi³ ma³ jan² siáh³ hiauh³ pí³ hi³ lɨ́n¹³ tɨ³² ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³². 12La³ nɨ́² bíh¹ ca³chan³ tsú² hua³jan²¹ tsá² joh¹ hi³ jmu³ ta²¹ quioh²¹ dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ hi³ tɨ³ lɨ³mí¹ má²tsá²lɨ³pin³ tsɨ́³ tsá² ñí¹ hná¹ jáun² joh¹ Cristo, 13ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ tiáuh¹ dí² cá²hon³ la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹ jmu³ tsá² má²cuóun³² Jon² Dió³², tsá² má²nio² hí³ cáun² tsɨ́³ ñí¹con² tsú². La³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ lɨ³hún¹ tsɨ́³ dí², hi³ lɨ³ tiéi³ dí² ti³tsóh³dí¹ la³ cun³ rón³² lɨ́n³ hnga² Cristo. 14Quí¹ jáun² tiú²uú² lɨ́n¹³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsá¹míh¹, hi³ huán¹ tsɨ́³ lɨ́n³² bíh¹ zaɨ³² tsɨ́³, hi³ cáun² lɨ́¹ lɨ́²can² cun³quionh³ lɨ³ua³ cáun² jáɨ¹³ hmaɨ²¹ hi³ má²ta² tsáu², hi³ lɨ́²can² tsú² hi³ má²cau² tsá² hláɨh¹, tsá² hnió³ jau³ juɨ³² hlah³. 15Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hléh¹ dí² jú¹ tson² cun³quionh³ hi³ hno³ dí² tsá²ján² tsá²ján² né³, la³ jáun² bíh¹ má²tsá²lɨ³hún¹ tsɨ́³ dí², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ́n¹³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Cristo, Tsá² lɨ́n³ hí³ Tsá² chin¹ ñí¹con² dí². 16Hi³ ñí¹con² hí³ bíh¹ ja³² pí³ quiú¹³ jnoh¹, tsá² ná¹láɨ³ dí² la³juah²¹ dúh¹ jñí²mu¹ tsú², cáun² ngú³ hi³ ná¹cuú¹ ná¹hun¹ re² tɨn² la³ ma³ quin³² ma³ caun³² hi³ pih²¹ hi³ siún¹ quionh³ raɨnh²¹, la³jmɨ́¹ ná¹jenh² hná¹ mú²¹ quionh³ jñí²; hi³ jáun² tá¹la³ má²chí¹cuóun² jáun² cu³lɨ²¹ né³, jmu² lin¹ hi³ hnio³ raɨnh²¹ cun³quionh³ hi³ má²háun³. 17Hi³ jáun² né³, hlɨ́¹ lieh¹ jná¹³ hnoh² cha¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ juo³ ná¹ hnoh² la³ lá²: Tiú²uú² hniáuh³² yáh³ má¹zián¹³ náh² la³jmɨ́¹ zian² tsá² tiá² má²cuóun³² Dió³², quí¹ tsá² hí³ dá² zian² la³ cun³ hi³ cháunh²³ chí¹ hmóu³² bíh¹, cáun² hi³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹, 18hi³ cáun² lɨ́¹ ná¹jlɨ³² siáh³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ tsú². Tsá² hí³ dá² tiá² zian² yáh³ la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³², quí¹ tsá² cáun¹ bíh¹ hí³ cun³ñí¹ hi³ jlánh¹ huáh² chí¹. 19Tiú²uú² ñi³² yáh³ tsú² he³ dá² jaun³² hua³heih²¹, jɨ³ hi³ má²ca³jɨenh³ tsú² siáh³ hmóu³² hi³ jmu³ la³jɨ́³² hi³ dí¹quiaunh²¹ tsɨ́³, hi³ ca³la³ hi³ tsah³ lɨ́n³² tsú² jmu² ca³la³ jɨ́³² ñí¹ hi³ hlah³, ca³la³ hi³ jính¹ lɨ́n²¹ tsú². 20Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, tiá² ca³lɨ³tɨn² yáh³ hnoh² la³ nɨ́² ñí¹con² Cristo, 21nɨ́¹juáh³ tson² cu³tí³ hi³ ca³niéih² náh² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsú², hi³ nɨ́¹juáh³ tson² ca³cunh³ náh² siáh³ quiúnh¹ Jesús jmɨ́¹ ca³lɨ³tɨn² náh² jáun² jú¹ tson² hi³ ca³tɨn¹ tsú². 22Hi³ ca³tɨ²¹ la³ cun³ he³ lánh³ rón³² jmɨ́¹ zian² náh² jáun² jmɨ́¹tin² né³, tɨ³ có³² chá¹ náh² cú²jueh³² hi³ yeh³ hi³ jmɨ́¹ jmuh³² náh² jáun², quí¹ jmɨ́¹tin² ca³lɨ³can² náh² cun³quionh³ hi³ hlah³ hi³ dí¹quiaunh²¹ honh² náh² hi³ jmɨ́¹ jmu² jáun² hi³ jún³ náh². 23Má²hniáuh³² bíh¹ lɨ³ hmaɨ²¹ la³ tɨ³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ honh² náh², 24hi³ má¹zián¹³ náh² cáun² hi³ hmaɨ²¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ cánh³ ca³ma³jniau² náh² siáh³ Dió³², hi³ zian² náh² la³jmɨ́¹ zian² tsú² jáun² hnga², hi³ hú¹tá¹ chun¹ náh², hi³ jɨn². 25Cun³ñí¹ hi³ nɨ́² né³, jáun² ma³ quin³² ma³ jan³² náh² ca³tɨn¹ hléh¹³ jmáh³la³ jú¹ tson² ñí¹con² renh², cha³ jmɨ́¹ hléh¹³ náh² jú¹ tɨ́¹jáɨ², quí¹ la³jáɨ³² bíh¹ dí² ná¹láɨ³ la³juah²¹ dúh¹ zeih²¹ cuo² zeih²¹ ta³ jan² tsáu². 26Nɨ́¹juáh³ hi³ ca³míh³ honh² náh², ha³ lɨ́² jmú² tso³; ha³ lɨ́² cuɨ́¹ míh¹³ honh² nú² ca³la³ ñí¹ ca³ta³tsɨ²¹ hiú², 27hí¹ cú¹pih²¹ lɨ́² jáɨ¹³ cueh³² tsá² hláɨnh¹. 28Nɨ́¹juáh³ tsá² jmɨ́¹ han², ha³ lɨ́² uú² cuɨ́¹ han¹ tsú², tɨ³la³ cuɨ́¹ jmu¹ cuá² ta³ tsú² ta²¹ chu²¹ bíh¹ cú²jueh³², hi³ jáun² zia³² ca³lá² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ cuéh³² tsú² tsá² lɨ³hniauh²³ ñí¹con². 29Ha³ lɨ́² hléh² náh² jú¹ hlah³, tɨ³la³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ ma³hau³ hi³ lɨ³ pin³ tsɨ́³ tsáu² bíh¹ hniáuh³² hléh¹³ náh² cú²jueh³², jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ ma³mieh² Dió³² ñí¹con² tsá² náɨ³² bíh¹. 30Lɨ́² jmú² náh² hi³ niau²¹ hlah³ tsɨ́³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ joh¹ Dió³², quí¹ cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ hí³ bíh¹ má²ná¹lin¹ hnoh² hi³ lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ Dió³², ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ cu³tí³ liáu³² tsú². 31Chá¹ náh² tɨ³ có³² la³jɨ́³² hi³ chí¹quí² chí¹tiéih²³ honh² náh² ñí¹con² tsáu², la³ má²quionh³ hi³ míh²³ honh² náh², jɨ³ hi³ jlánh¹ náh², jɨ³ hi³ lɨ́¹ tɨ́² lɨ́¹ hóh³² náh², jɨ³ la³jɨ́³² hi³ lɨ́¹ tú² lɨ́¹ hion²³ náh² tsáu² nɨ́² siáh³, la³ cun³ la³jɨ́³² ñí¹ hi³ hlah³ yáh³. 32Tɨ³ re² bíh¹ jmu³ náh² chun¹ ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján², hi³ ná¹lɨ́n³ náh² tsá² zian² tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ tsá²ján² tsá²ján², hi³ chin³² náh² siáh³ honh² ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján² la³ cun³ hi³ má²ca³jmú³ tsú² ñí¹con² náh², la³jmɨ́¹ ca³chin² jáun² Dió³² tsɨ́³ tso³ quián¹³ hnoh² cun³quionh³ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\