EFESIOS 5

1Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ má²ná¹lɨ́n³ náh² jon² Dió³², tsá² hnio³ tsú² lɨ́n³², jmu³ náh² pí³ hi³ lɨ́n¹³ náh² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ tsú² hnga². 2Tianh³ náh² hi³ ná¹hnáu³ náh², la³jmɨ́¹ ca³ma³hniau³ Cristo, hi³ ca³jɨenh³ tsú² jáun² hnga² cun³ñí¹ hi³ ca³ta¹ dí². Hí³ bíh¹ lɨ́¹ ca³cuen³ hnga² la³juah²¹ dúh¹ jan² jáh³, hi³ ca³jngɨh³ ñí¹con² Dió³², hi³ lɨn³ tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hi³ ja³² má²ró³² hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³². 3Cun³ñí¹ hi³ má²lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ Dió³² né³, jáun² hí¹ cú¹pih²¹ yáh³ tiú²uú² hniáuh³² hi³ cáun² lɨ́¹ juonh²¹ náh² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ juón¹ tsú², sa³jun³ hí¹ cáun² hi³ tiá² jɨ², ho³ hi³ dí¹quian¹ náh² hi³ lɨ́¹ zia³². 4Ha³ lɨ́² hléh² náh² jú¹ cú¹juón¹, sa³jun³ jáɨ¹³ hi³ tiá² lin¹ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹, ho³ cuú²nga¹ héi² tsɨ́³, quí¹ jáɨ¹³ la³ nɨ́² tiú²uú² ca³ta¹ yáh³ dí² hléh¹³; tɨ³ re² cueh¹ náh² cú²jueh³² tiá¹hmah¹ Dió³² bíh¹. 5Quí¹ má²ñíh¹ bíh¹ náh² hi³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² lɨ́¹ jmu² lɨ́¹ tsau³² ho³ hi³ jmu² tsú² hi³ tiá² jɨ², jáun² tsá² la³ hí³ tiá² lɨ́¹³ yáh³ hiáuh³ jáɨ¹³ hi³ tsa³ma³zian² hñu³mɨ³cuú² ñí¹ cuá¹quien² Cristo quionh³ Dió³², sa³jun³ lɨ́¹³ hiáuh³ jáɨ¹³ nɨ́¹juáh³ tsá² zia³² hi³ jlánh¹ jính¹, quí¹ tsá² la³ nɨ́² jmu² la³juah²¹ dúh¹ hi³ má²tsú² má²jónh³² dió³² tsá² láɨn¹ bíh¹. 6Hí¹ jan² lɨ́² hin² cuɨ́¹ má¹cau² hnoh² cun³quionh³ cáun² jú¹ te³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ hi³ hlah³ nɨ́² bíh¹ má²jnia³² Dió³² hi³ míh²³ tsɨ́³ ñí¹con² tsá² tiá² nieh³. 7Jáun² né³, hí¹ cú¹pih²¹ lɨ́²uú² juónh³² náh² re² quiúnh¹ tsá² la³ hí³. 8Quí¹ jmɨ́¹tin² jmɨ́¹ lɨ́n³ hnoh² tsá² zian² já¹niéi², tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, cun³ñí¹ hi³ má²cá²cunh³ náh² quiúnh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jáun² má²lɨ́n³ náh² tsá² má²zian² ñí¹ tie³ joh¹. Jáun² tianh³ náh² la³ cun³ qui³ ca³tɨ²¹ hi³ zian² tsá² má²tiéin¹ joh¹. 9Quí¹ joh¹ dá² jmu² hi³ lau³² jmáh³la³ cá² ñí¹ hi³ chun¹ bíh¹ tsú², hi³ ngɨ³² tsú² cú²tso², jɨ³ hi³ lɨ́n³ tsú² tsá² tson² jë¹ nɨ́² siáh³. 10Jáun² jmu³ náh² pí³ hi³ ngɨ¹³ náh² hi³ he³ bíh¹ hi³ jéih³² Tɨ³² Juo¹³ dí². 11Ha³ lɨ́² jmú² náh² lɨ³ua³ cáun² hi³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹, hi³ la³ jmu² jáun² tsá² zian² já¹niéi²; tɨ³la³ tɨ³ re² tie³ náh² joh¹ ñí¹con² hi³ jáun², hi³ jáun² lɨ́¹³ chu³ jñéih³. 12Hi³ lɨ́¹ hua³heih²¹ máh³ hi³ hléh¹³ dí² la³ cun³ hi³ jmu² tsá² hí³ ta³ hñu³ niéi², uá¹jinh¹ ti³ lɨ́¹ hléh¹³ dí²; 13tɨ³la³ nɨ́¹ má¹ca³ta³no¹ la³jɨ́³² hi³ jáun² ñí¹ tie³ joh¹ né³, la³jɨ́³² bíh¹ chú² jñéih²³ re², 14quí¹ cun³quionh³ joh¹ bíh¹ chú² jñéih²³ la³jɨ́³². Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ juáh²³ tsú² la³ lá²: Hueh³ ziú³ máh¹, hnú² tsá² rá²cuóun¹ nú²; náu² ñí¹ rón²¹ nú² nɨ́² ja¹ hla¹, hi³ jáun² Cristo tiéi³² joh¹ quioh²¹. 15Jáun² né³, hua³hín¹³ náh² he³ lánh³ rón³² ñí¹táunh¹ náh². Ha³ lɨ́² ma³zián¹³ náh² la³jmɨ́¹ zian² tsá² tiá² jmɨ́¹ tiá² tsɨ́³, tɨ³ re² ma³zián¹³ náh² hi³ quia³lín³ jmɨ́¹ honh². 16Ma³quien¹³ náh² jmáɨ¹ hi³ zian² náh², quí¹ jmáɨ¹ hlah³ bíh¹ la³². 17Ha³ lɨ́² lɨ́¹ jmú² náh² cáun¹; jmu³ náh² pí³ hi³ ngɨ¹³ náh² he³ hnió³ Tɨ³² Juo¹³ dí². 18Ha³ lɨ́² ma³heinh²¹ náh², quí¹ tsá² jmu² la³ jáun² dá² cáun² lɨ́¹ tsá²hín³ bíh¹; tɨ³ re² cuɨ́¹ ná¹cónh²¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hñu³ honh² náh². 19Hniáuh³² hlɨ́¹ lienh¹ náh² renh² má²tún² hmóu³² náh² cun³quionh³ hi³ hɨ́eh¹ náh² sun¹ hi³ lɨ́³ jáun² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², hi³ hɨ́eh¹ náh² sun¹ ñí¹con² Dió³², jɨ³ hi³ hɨ́eh¹ náh² siáh³ hi³ ca³tɨn¹ tsú² cun³quionh³ sun¹, la³ cun³ hi³ má²hau³ Jmɨ́²chí³ Chun¹. Jáun² hɨ́e¹ náh² sun¹ hi³ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ náh² Tɨ³² Juóuh³² ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ honh². 20Cuéh³ náh² tiá¹hmah¹ Dió³² Jméi² dí² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ zia³², cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí². 21Cun³ñí¹ hi³ tanh²³ náh² ta²¹ Cristo, jáun² ma³quien¹³ náh² tsá²ján² tsá²ján². 22Ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ hi³ ma³quien² ñí²cuo², la³jmɨ́¹ má²quien² tsú² jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí². 23Quí¹ tsá²ñuh² bíh¹ lɨ́n³ tsá² chín¹ ñí¹con² tsá²mɨ³, la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jáun² Cristo Tsá² chín¹ ñí¹con² tsá² lɨ́n³ cuáh³², tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cuá² ta³ tsú², tsá² ca³lión³² tsú² hí³. 24Hi³ jáun² la³jmɨ́¹ má²quien² jáun² tsá² cuáh³² Cristo, la³ jáun² bíh¹ ca³tɨn¹ tsá²mɨ³ ma³quien² ñí²cuo² tán¹ hián². 25Hnoh², tsá²ñuh², ma³hno¹ náh² tsá²mɨ³ ñí²cuonh² náh², la³jmɨ́¹ ca³ma³hnio³ jáun² Cristo tsá² lɨ́n³ cuáh³² hi³ ca³cuen³ tsú² jáun² hnga² hi³ jún³ ca³tɨn¹ cuáh³². 26La³ nɨ́² ca³jmú³ tsú², quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ ná¹chan¹ tsá² lɨ́n³ cuáh³², hi³ ca³ma³jɨn² dí² tsú² cun³quionh³ hi³ ca³záun³ tsú² jáun² jmáɨ² cun³quionh³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², 27hi³ jáun² lɨ́¹³ ma³jnia² tsú² cuáh³² ñí¹con² hnga², hi³ lɨ́n¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá¹máɨ¹³ tsá² má²jniá³ ca³la³ chú³² lɨ́n³² cu³tí³, hi³ chun¹, hi³ jɨn², hi³ hí¹ cú¹pih²¹ quiá¹ tiá² zia³² quioh²¹, hi³ sa³jun³ hí¹ cáun² hi³ zɨ́nh², sa³jun³ hí¹ cáun² hi³ má²hliáh². 28La³ nɨ́² bíh¹ lɨ́³, hi³ hniáuh³² ma³hnio³ siáh³ tsá²ñuh² tsá²mɨ³ ñí²cuo² la³jmɨ́¹ hnio³ tsú² hnga². Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hnio³ tsá²mɨ³ ñí²cuo², la³ jáun² má²lin¹ hi³ hnio³ jɨ³ hnga² bíh¹ tsú². 29Quí¹ hí¹ jan² yáh³ tsáu² tiá² hon² cuá² ta³ hnga², tɨ³la³ jmu² bíh¹ tsú² hua³hí¹³, jɨ³ hi³ má²ton³ dí² siáh³; hi³ ti³tsóh³dí¹ la³ jáun² bíh¹ jmu² siáh³ Cristo ñí¹con² cuáh³², 30quí¹ jnoh¹ bíh¹ ná¹láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́³ cuá² ta³ tsú², [jnoh¹ ná¹láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́³ ngú³ quioh²¹ tsú² jɨ³ jñí²mu¹ tsú² nɨ́² siáh³]. 31La³ cun³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí²: “Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³tɨn¹ tsá²ñuh² chan³ tɨ³ có³² jméi² mí¹ziú¹³, hi³ jáun² tiánh³ cu³tsa³² quionh³ tsá²mɨ³ ñí²cuo², hi³ jáun² tá¹ gon³ tsú² lɨ́n¹³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsáu² bíh¹”. 32Hi³ nɨ́² bíh¹ cáun² jáɨ¹³ hi³ jlánh¹ bí¹ quien² hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹, hi³ jáun² jná¹³ né³ juanh³², hi³ jáɨ¹³ nɨ́² né³, hɨe³² hi³ Cristo má²cunh³ quionh³ cuáh³². 33Tɨ³la³ cun³ jáun² bíh¹ hniáuh³² má¹hno¹ náh² tsá²mɨ³ ñí²cuonh² ma³ quin³² ma³ jan³² náh², la³jmɨ́¹ hno³ náh² hmóu³²; hi³ tsá²mɨ³ né³, hniáuh³² má²quien² siáh³ tsá²ñuh² ñí²cuo².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\