EFESIOS 6

1Hi³ hnoh² siáh³ tsá¹míh¹, cun³ñí¹ hi³ hnoh² tanh²³ náh² ta²¹ Dió³², hi³ jáun² ca³tɨn¹ náh² tanh¹³ siáh³ ta²¹ ñeh² mí²ziúh², quí¹ la³ nɨ́² bíh¹ ca³tɨ²¹. 2Quí¹ hi³ lá² bíh¹ héih³² la³ñí¹ hi³ ca³jmú³ Dió³² hi³ la³ má²quionh³ siáh³ cáun² jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ tsú²: “Tianh³² náh² ta²¹ ñeh² mí²ziúh², 3hi³ jáun² lɨ́¹³ zian² nú² re² tɨn², jɨ³ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ zian² nú² ué³ ñí¹ hué²¹ lá²”. 4Hi³ hnoh² né³, tsá² má²lieih²¹, ha³ lɨ́² ma³tsan¹³ náh² tsɨ́³ jónh³², tɨ³la³ tɨ³ re² bíh¹ hi³ má¹cuoun²¹ náh² tsú² hi³ tɨ́¹ jinh²¹ náh² re² tɨn², hi³ hlɨ́¹ lienh¹ náh² tsú² ca³tɨ²¹ he³ lánh³ rón³² tanh¹³ tsú² ta²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 5Hnoh² tsá² ná¹lɨ́n³ tsá² má²ná¹hlánh¹, ca³tɨn¹ bí¹ náh² má¹tih²¹ ñí¹con² tsá² ná¹lɨ́n³ juóuh³² náh² ñí¹ hué²¹ lá²; hniáuh³² bíh¹ má¹quien¹³ náh² tsú², jɨ³ hi³ re² nio² honh² náh² siáh³ jmúh¹³ ta²¹ quián¹³, la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹má²tih²¹ náh² ñí¹con² hnga² Cristo. 6Jun³juáh¹³ jmáh³la³ ñí¹ jɨ́e²³ yáh³ tsú² hniáuh³² jmúh¹³ náh² re² ta²¹, hi³ jáun² jlánh¹ tá¹tonh¹ náh² re² ñí¹con² tsú², tɨ³la³ hi³ jmúh¹³ náh² la³ cun³ qui³ ca³tɨn¹ jmu³ tsá² ná¹lɨ́n³ quian²¹ Cristo bíh¹, tsá² má²ná¹jmu² la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³ la³ cun³ hi³ hnió³ Dió³². 7Hiún² lɨ́n³² honh² náh² jmu³ tá¹³ tsú², la³juah²¹ dúh¹ hi³ ná¹jmuh³² náh² tá¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí², jun³juáh¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹jmuh³² náh² ñí¹con² jmáh³la³ tsáu² yáh³. 8Quí¹ má²ñíh¹ bíh¹ náh², hi³ Tɨ³² Juo¹³ bíh¹ dí² ma³hmah¹ ñí¹con² ma³ quin³² ma³ jan³² la³ cun³ lɨ́³ hi³ chu²¹ hi³ lɨ́²jmú³ tsú², uá¹ hi³ tsá² má²dí¹hlánh¹ ho³lá²dá² tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ hnga². 9Hnoh² siáh³ tsá² ná¹lɨ́n³ juo¹³ tsáu², ja³bí¹ la³ nɨ́² hniáuh³² jmúh¹³ hnoh² siáh³ ñí¹con² tsá² má²dí¹hlánh¹ joh² náh², ha³ lɨ́²uú² lienh¹ náh² tsú² jú¹ cáu². Cháu¹ náh² honh² hi³ jan² bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² cuá³ hñu³mɨ³cuú² jmu² héih³² ñí¹con² hnoh² jɨ³ ñí¹con² tsá² hí³ nɨ́² siáh³; hi³ Tsá² hí³ né³, tiá² jmu² yáh³ hi³ quien² jan², hi³ jan² tiá² quien². 10Hi³ jáun² né³ reh², cuɨ́¹ lɨ³ pin³ náh² cun³quionh³ pí³ hi³ ja³² ñí¹con² Tɨ³² Juo¹³ dí², cun³quionh³ pí³ hi³ cáu² hi³ jueh³² jáun² quioh²¹ tsú². 11Jmuh²¹ náh² ta²¹ la³jɨ́³² ñí¹ hi³ cue³² Dió³² hi³ lɨ́¹³ jmu³ tsú² hniéi², hi³ jáun² quɨnh¹ náh² jmáɨ¹ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ hnió³ tsá² hláɨnh¹ ma³cau². 12Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ ná¹jmu³² hniéi² quiúnh¹ tsá²mɨ³cuóun² yáh³ dí², tɨ³la³ ná¹jmu³² dí² hniéi² quiúnh¹ tsá²cuú² tsá²chín³ bíh¹, tsá² hláɨh¹ tsá² ná¹lɨ́n³ jmɨ́²chí³, la³ cun³ tsá² ná¹chín¹, tsá² ná¹ho² jáɨ¹³ ñí¹con² tsá² ná¹hiá² ná¹jlɨ³² jmɨ́¹ tsɨ́³ zian² hngá¹máh³ lá². 13Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, jmuh²¹ náh² ta²¹ la³jɨ́³² ñí¹ hi³ cue³² Dió³² hi³ lɨ́¹³ jmúh¹³ náh² hniéi², hi³ jáun² lɨ́¹³ quɨnh¹ náh² jmáɨ¹ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ zia³² hi³ háɨnh¹³, hi³ nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² né³, la³ má²ná¹pin³ jáun² bíh¹ náh². 14Jáun² né³, tianh³ náh² hua³jan²¹, la³juah²¹ dúh¹ hi³ ná¹hñéih¹ náh² jú¹ tson², jɨ³ ca³la³ hi³ ná¹quíh¹ náh² siáh³ hi³ chun¹ náh², la³jmɨ́¹ lɨ́³ hmɨh³² pin³ hi³ ná¹quih³² hliáu³ hi³ jmu² hua³hí¹³ ñí¹ tsɨ́³. 15Tianh³ náh² hua³jan²¹ hi³ hléh¹ náh² jú¹ chú³² hi³ jmu³ hi³ niau²¹ tie³ hñu³ tsɨ́³ tsáu², la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² tauh² tuh³² ta³. 16Hi³ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² né³, chá¹ náh² cáun² honh², quí¹ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹ tsú² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² chí² lɨh³² hi³ zianh³² hliáu³ hi³ jnáɨ²³ ta³ ñí¹; cun³quionh³ hi³ jáun² lɨ́¹³ yéih¹ náh² sɨ́² hún¹ hmá² zunh²¹ hi³ cuɨ́²³ tsá² hláɨnh¹ ñí¹con² náh². 17Cuɨ́¹ ná¹hu²¹ honh² náh² hi³ liáun³ náh², hi³ lɨ́³ jáun² la³juah²¹ dúh¹ cáun² hú¹chí¹ pin³ hi³ hein³² hliáu³ hi³ jmu² hua³hí¹³ chí¹, jɨ³ hi³ hniáuh³² ná¹ziánh¹ náh² siáh³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² hi³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² mí¹táɨ³ hi³ cue³² Jmɨ́²chí³ Chun¹. 18Nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹lienh¹ hnoh² Dió³² ca³tɨ²¹ lɨ³ua³ cáun² hi³ zia³², jáun² cun³quionh³ hi³ má²hau³ jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ bíh¹ hniáuh³² lienh¹ náh² tsú² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³², uá¹jinh¹ cá² ñí¹ hi³ hiú² mɨh³² náh² ñí¹con² tsú². Lɨ́¹³ jmúh¹³ hnoh² la³ nɨ́² nɨ́¹juáh³ cueh¹³ náh² honh² hi³ tianh¹³ náh² hua³jan²¹; hi³ hniáuh³² lienh¹ náh² siáh³ Dió³² hi³ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² joh¹ tsú². 19Lienh¹ tiá³ náh² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ uá²jaɨ³², hi³ jáun² lɨ³ ño¹ jná¹³ hín² jáɨ¹³ hléh¹³ ná¹ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ hléh¹³, hi³ jáun² la³ jáun² lɨ́¹³ zia³² uu³mieh¹³ jná¹³ nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ hɨe¹ ná¹ tsáu² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ jmɨ́¹ ná¹hmá¹ jáun² ca³tɨ²¹ jú¹ chú³² hi³ lɨ́¹³ liáun³ tsú². 20Jná¹³ la³² tsá² zéin¹ Dió³², hi³ hléh²³ ná¹ jú¹ chú³² jáun²; hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ cuá¹tson³ jná¹³ ta³né³². Jáun² lienh¹ náh² tiá³ Dió³², hi³ jáun² jlánh¹ tiá³ niau²¹ tsɨn³² jná¹³ hi³ hléh¹³ jú¹ chú³², la³ cun³ qui³ ca³tɨn¹ jná¹³ jmu¹. 21Jáun² né³, reh² dí² Tíquico chá³² ñí¹con² hnoh² la³jɨ́³² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ jɨ³ hi³ cuá¹jmu² jná¹³ nɨ́² siáh³. Hí³ bíh¹ lɨ́n³ quian²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², jan² tsá² jlánh¹ re² nio² cáun² tsɨ́³, jan² tsá² hno³ lɨ́n³² dí². 22Hi³ jáun² bíh¹ zein³² jná¹³ tsú² ñí¹con² hnoh², hi³ jáun² chá³² tsú² ñí¹con² hnoh² he³ lánh³ rón³² tiauh² jnoh¹, hi³ jáun² lɨ́¹³ chá³² tsú² siáh³ tiá³ honh² náh². 23Dió³² Jméi² dí² jɨ³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí² cuɨ́¹ jmu¹ hi³ jɨ³lɨn² tsá² reh² dí² lɨ́¹³ zian² re² tɨn², jɨ³ hi³ ná¹hnáu³ tsú² siáh³ cun³quionh³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³. 24Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² Dió³² ca³la³ jɨ́n³² tsá² hnio³ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², la³jɨ́n³² tsá² hniau³ tsú² cáun² hi³ tiá² tón³² jmáɨ¹ hliáh¹³. [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\