HEBREOS 10

1Quí¹ héih³² hi³ ca³hiauh³ jáun² hla¹ Moisés jmɨ́¹ lɨ́³ jmáh³la³ henh¹³ quioh²¹ hi³ chu²¹ hi³ né³bíh¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³ máh³, tiá² jmɨ́¹ lɨ́³ yáh³ hú¹tá¹ mí¹zioh²¹ cu³tí¹³. Cun³ñí¹ hi³ jáun² tiá² jmɨ́¹ tióh³² yáh³ héih³² jáun² hi³ jmu³ hi³ lɨ³ chun¹ tsú² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí¹³, tsá² jmɨ́¹ má²janh³² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ hi³ jngɨh² tsú² jáun² jáh³ cu³ jéin³² cú² mii². 2Quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ ca³hin³ tso³ quioh²¹ tsáu² jmɨ́¹ ca³jngɨh³ tsú² jáun² jáh³, jáun² jmɨ́¹ lɨ³ lieih²¹ bíh¹ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsá² má²tsú² má²jónh³² hí³ Dió³² hi³ má²lɨ́n³ tsú² jan² tsá² tiú²uú² tso³ ren², jáun² tiú²uú² jáh³ jmɨ́¹ jngɨh³ yáh³ tsú². 3Tɨ³la³ cun³quionh³ hi³ jngɨh² tsú² jáun² jáh³ né³, tɨ³ má²chau² bíh¹ tsɨ́³ tsú² cú² jéin³² cú² mii² hi³ la³ ná¹ren² bíh¹ tsú² tso³; 4quí¹ cun³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² tioh²¹ bíh¹ jmɨ́¹³ cuá¹juɨ́² jɨ³ jmɨ́¹³ zéin¹ hi³ hin³ tsáu¹³ tsáu². 5Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, Cristo ca³záɨh³ Dió³² la³ lá² jmɨ́¹ tɨ³ ñí¹já²¹ ñí¹ hué²¹ lá²: Tiá² ca³tɨ́³ yáh³ honh² hnú² hi³ zia³² hi³ lɨ́¹ cue³² tsáu², sa³jun³ hi³ jngɨh² tsú² jáun² jáh³, hi³ jáun² cu³tsa³² má²ca³jmuh³ hnú² cú²jueh³² hua³jan²¹ hi³ lɨ́n¹³ jná¹³ tsá² dí¹ngú³. 6Tiá² ca³tɨ́³ yáh³ honh² hnú² uá¹ cun³ hi³ jɨn³ tsú² tá¹ jan² jáh³ ñí¹con² hnú², hi³ sa³jun³ ca³jen¹³ bíh¹ hnú² hi³ jngɨh² tsú² jáun² jáh³ hi³ ca³tɨ²¹ tso³. 7Jáun² jná¹³ né³ ca³juánh³² la³ lá²: Hnú² Dió³², lá² hún¹ jná¹³ hua³jan²¹ hi³ jmu¹ jná¹³ la³ cun³ hi³ tɨ³² honh² hnú², la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 8Jáun² né³, la³ñí¹ tín² ca³juáh³ tsú² hi³ tiá² tɨ³² yáh³ tsɨ́³ Dió³² hi³ jngɨh² jáun² tsáu² jáh³ ñí¹con² tsú², sa³jun³ jmɨ́¹ zia³² hi³ cue³² tsáu², sa³jun³ hi³ jɨn²³ tsú² jáun² jáh³ tá¹ jan², sa³jun³ hi³ jngɨh² tsú² jáun² jáh³ hi³ ca³tɨ²¹ tso³, uá¹jinh¹ liei²¹ rá¹juáh³ hi³ jmɨ́¹ ca³tɨn¹ tsú² jmu³ la³ jáun². 9Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ tsú² siáh³ la³ lá²: “Hnú² Dió³² lá² hún¹ jná¹³ hua³jan²¹ hi³ jmu¹ ná¹ la³ cun³ hi³ tɨ³² honh² hnú²”. Jáɨ¹³ nɨ́² hnió³ juáh³ hi³ la³ jáun² bíh¹ má²tɨ³² tsɨ́³ Dió³² cha³ jmɨ́¹ jngɨh³ tsáu² jáh³. 10Jáun² né³, má²ca³ta³ná¹chan¹ dí² ñí¹con² Dió³² cun³ñí¹ hi³ ca³jmú³ jáun² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², hi³ ca³cuen³ tsú² jáun² hnga² hi³ jún³ cu³ jéin³² tán¹. 11Hi³ tsá² ná¹lɨ́n³ mí²tsáu² né³, la³ má²ná¹jmu² jáun² bíh¹ tá¹³ la³ ma³ quin³² ma³ jan³² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ jngɨh² jáh³, uá¹jinh¹ tiá² lin¹ tso³ hin²³. 12Tɨ³la³ Jesús má¹ná¹, cu³ jéin³² tán¹ la³ lá² bíh¹ ca³cuen³ tsú² hnga² hi³ jún³ hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsáu², cáun² hi³ ca³lɨ³ quien² cun³ jmɨ́¹hi³nio²; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³lɨ³ lin¹ hi³ quien² tsú² jmɨ́¹ ca³ta³cua¹³ jáun² tɨ³ cuá² chu²¹ quioh²¹ Dió³². 13Ñí¹ jáun² cuá¹jan³² tsú² ca³la³ ñí¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ tsá² hau² tsú² lɨ́¹³ tá¹tonh¹ ñeh² ta³ tsú² hi³ lɨ³ lin¹ hi³ tiá² quien² tsá² hí³. 14Quí¹ cun³quionh³ hi³ ca³cuen³ tsú² jáun² hnga² hi³ jún³ cu³ jéin³² tán¹, ca³ma³chun¹ tsú² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí¹³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² la³jɨ́n³² tsá² má²ná¹chan¹. 15Ja³bí¹ Jmɨ́²chí³ Chun¹ má²tson² siáh³ jáɨ¹³ nɨ́². La³ñí¹ tín² ca³juáh³ tsú² la³ lá²: 16Nɨ́¹ má¹jáun² tanh²¹ jná¹³ siáh³ cáun² nió³² quiúnh¹ tsá² hí³ hi³ lɨ́³ la³ lá², juáh³ Juo¹³ dí²: La³ tɨ³ hñu³ tsɨ́³ tsá² hí³ taunh²¹ jná¹³ héih³² quion²¹, hi³ tón¹³ jná¹³ siáh³ la³ tɨ³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú². 17Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: Hí¹ cu³ jéin³² tiú²uú² cháu¹ jná¹³ tsɨn³² tso³ jáun² quioh²¹ tsú², sa³jun³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 18Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ la³ má²ca³chí² bíh¹ tsú² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ tso³ jáun², jáun² tiú²uú² jáh³ hniah³ yáh³ hi³ jngɨh³ tsáu² hi³ ca³tɨ²¹ tso³. 19Hi³ jáun² né³ reh², má²lɨ́¹³ niau²¹ tiá³ tsɨ́³ dí² hi³ tauh²¹ dí² ca³la³ tɨ³ ñéih³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ cun³ñí¹ hi³ Jesucristo ca³táɨn³ jmɨ́²hán¹; 20quí¹ cun³quionh³ hi³ ca³cáɨ² jáun² hmɨh³² hi³ jmɨ́¹ hí¹jnáɨ²³ jáun² juɨ³² ñéih³ ñí¹ hɨ́en¹ quien² jáun² bíh¹ má²lin¹ hi³ má²ca³nia³ Jesús cáun² juɨ³² hmaɨ²¹ quiú¹³ dí² hi³ lɨ́¹³ ngá¹³ dí² ñéih³ ñí¹ hɨ́en¹ quien² jáun², cáun² juɨ³² hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ ziáun² dí² hi³ hmaɨ²¹. Hmɨh³² jáun² má¹ná¹, hi³ hɨe³² tsú² ngú³ quioh²¹ hnga² bíh¹ Jesús. 21Hi³ cun³ñí¹ hi³ Jesús hí³ bíh¹ siáh³ lɨ́n³ Mí²tsá² Hɨ́en¹ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² tionh² jo³cuo² Dió³², 22jáun² cuɨ́¹ má¹janh¹³ dí² ñí¹con² Dió³² hi³ ca³la³ hí¹ cáun² hi³ tiá² chí¹quí² chí¹jnáɨ²³ tsɨ́³ dí², tɨ³la³ hi³ nio² cáun² tán¹ tsɨ́³ dí² má¹ná¹; quí¹ má²ca³ma³jɨ² bíh¹ tsú² hñu³ tsɨ́³ dí², hi³ má²ca³sa² tsú² siáh³ jnoh¹ cun³quionh³ jmáɨ² jɨ², jáun² tiú²uú² tso³ cha³² jmɨ́¹ tsɨ́³ dí². 23Cuɨ́¹ chá¹³ dí² tiá³ tsɨ́³ hi³ la³ má²ná¹ton²³ jáun² dí² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ la³ cun³ hi³ má²hu²¹ jáun² tsɨ́³ dí², quí¹ qui³ cónh³ ma³tí³² bíh¹ Dió³² jáɨ¹³ hi³ má²ca³jmú³. 24Jáun² né³, cuɨ́¹ láɨ¹³ dí² lánh³ rón³² cue¹³ dí² pí³ tsá²ján² tsá²ján², hi³ hno³ dí² tsú², hi³ jmú¹³ dí² siáh³ hi³ chu²¹ ñí¹con² tsú². 25Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ chá¹³ dí² tɨ³ có³² hi³ cuú¹ ngah¹³ dí² hi³ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ dí² Dió³² la³jmɨ́¹ má²ná¹jmu² ma³ jan² tsáu². Tɨ³ jlánh¹ bíh¹ ca³ta¹ dí² hi³ hlɨ́¹ lienh¹ dí² tsá²ján² tsá²ján² hi³ má¹ti²¹ dí² re². Hi³ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ má²hniáuh³² jmú¹³ la³ jáun², quí¹ néh³² dí² hi³ má²janh² bíh¹ má²he² jmáɨ¹ quioh²¹ Tɨ³² Juo¹³ dí². 26Quí¹ nɨ́¹juáh³ jnoh¹, tsá² má²ca³lɨ³ né¹ dí² jú¹ tson² cáun² jmú¹³ tso³ la³ má²jmu³² jáun², jáun² tiú²uú² hin² zian² yáh³ tsá² lɨ́¹³ jún³ siáh³ ca³tɨ²¹ tso³ jáun²; 27ñí¹ jɨ́²¹la³ ti³ cáun² má²ma³tso² tsɨ́³ bíh¹ tsú² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ ra³tsɨ³² jáun² Dió³² héih³² cun³quionh³ sɨ́² huáh² tsɨ́³, ñí¹ lɨ́¹³ cón³² tsá² hau² Dió³². 28Quí¹ nɨ́¹juáh³ ta³ bíh¹ tsá² tiá² ta²¹ ca³taunh³ héih³² quioh²¹ hla¹ Moisés yáh³ ca³tɨn¹ jún³, nɨ́¹juáh³ tsá² má²ca³hna³ gon³ ho³ gáun³ tsáu², hi³ hí¹ cú¹pih²¹ uu³i³tso³ tiá² ca³lɨ³ zia³² quioh²¹, 29hi³ jáun² né³ ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ tsá² tiá² quiú² tiá² jéin²³ Jon² Dió³² tiá² ma³tso² tsɨ́³, tsá² lɨ́¹ jmu² hí³ hi³ tiá² quien² jmɨ́²hán¹ tsú² hi³ ca³ma³tson² jáun² nió³² hmaɨ²¹ hi³ má²tiáuh¹ dí² jáun², jmɨ² hi³ jmu² hi³ lɨ́n³ tsú² jáun² tsá² ná¹chan¹ ñí¹con² Dió³²! Quí¹ tsá² la³ hí³ bíh¹ cáun² lɨ́¹ tú² lɨ́¹ hión³² siáh³ Jmɨ́²chí³ Chun¹, Tsá² má²jnia³² hí³ mií³ hi³ ja³² jáun² tsɨ́³ Dió³² ñí¹con² dí². 30Quí¹ má²cuóun³² bíh¹ dí² Juo¹³, Tsá² ca³juáh³ hí³ la³ lá²: “Jná¹³ bíh¹ ca³tɨn¹ má¹tson¹³ tsáu², huen² jná¹³ bíh¹ ca³tɨn¹ jéinh¹”. Ja³bí¹ ca³juáh³ tsú² siáh³: “Dió³² bíh¹ Tsá² ra³tsɨ³² héih³² ñí¹con² tsá² tionh² jo³cuo²”. 31¡He³ ma³ jlánh¹ huáh² tsɨ́³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³janh³² tsú² ñí¹con² Dió³² Tsá² liéih³²! 32Hi³ jáun² né³, cháu¹ náh² honh² lánh³ rón³² ca³lɨ³ quián¹³ náh² jmɨ́¹tin², jmɨ́¹ tá² ca³táɨ³ jáun² joh¹ quioh²¹ Dió³² hñu³ honh² náh², hi³ ca³tion³ náh² jáun² honh² ja¹ la³jɨ́³² uu³cha³tsɨ³² huáh² tsɨ́³ hi³ ca³há² ca³nga² náh². 33Ma³ jan² hnoh² ca³quiú² ca³je³ tsú² ñí¹ hó²¹ñí¹ tsá² juú², hi³ ca³qui³ ca³jmoh³ náh² tsú²; hi³ ma³ jan² hnoh² siáh³ ca³tionh² náh² cúh² honh² ca³tɨn¹ tsá² jmɨ́¹ ná¹má²tso² hí³ tsɨ́³, hi³ ca³tianh³ náh² cu³héin¹ tsú². 34Ca³ja³ bíh¹ mií³ honh² náh² ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ ná¹tson³, ja³bí¹ cáun² ca³ma³hiúnh¹³ náh² siáh³ honh² jmɨ́¹ ca³quin³ tsú² hi³ quián¹³ náh², quí¹hliá² cun³ má²ná¹ñíh¹ bíh¹ náh² hi³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú² nio³ náh² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹, hi³ ma³hɨ́e² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 35Hi³ jáun² né³, ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cha³hín³ hi³ nio² nɨ́² tiá³ honh² náh², quí¹ cun³quionh³ hi³ jáun² bíh¹ zia³² hi³ lɨ́¹³ hián¹³ náh². 36Hniáuh³² bíh¹ cueh¹³ náh² honh² hi³ jmúh¹³ náh² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², quí¹ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hián¹³ náh² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²ca³jmú³ tsú² jáun² hi³ cué³². 37Quí¹ ñí¹ Sí² rá¹juáh³ la³ lá²: Má²ja³quián³ cu³tí¹³ bíh¹ jáunh³ Tsá² ca³tɨn¹ jáunh³, ha³ tiú²uú² lén³ yáh³ tsú². 38Jáun² né³, tsá² joh² jná¹³, tsá² má²lɨ́n³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹, lɨ́¹³ bíh¹ zian² quí¹ cun³ñí¹ hi³ nio² cáun² tsɨ́³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² ca³jính³² tɨ³ cu³hna²¹ né³, tiá² tɨ³² yáh³ tsɨn³² jná¹³ tsá² la³ hí³. 39Tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, tiá² láɨ³ yáh³ dí² tsá² jinh³² tɨ³ cu³hna²¹, tsá² cun³ ca³tɨn¹ hi³ tsa³hín³. Tɨ³la³ jnoh¹ dá² láɨ³ dí² tsá² nio² cáun² tsɨ́³ bíh¹, hi³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ liáu³ dí².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\