HEBREOS 11

1Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ tsá² nio² cáun² tsɨ́³, cun³ tiá² hɨ³² bíh¹ tsɨ́³ tsú² ca³tɨ²¹ lɨ³ua³ cáun² hi³ cuá¹jan³² tsú² jáun²; tsá² la³ hí³ bíh¹ cun³ tiá² taunh³² tun³ tsɨ́³ hi³ ca³tɨ²¹ cáun² hi³ tiá² má²ca³jɨ́e³, quí¹ cáun² ñi³² tsú² hñu³ tsɨ́³ hi³ tson² bíh¹ zia³² la³ cun³ hi³ hu²¹ jáun² tsɨ́³. 2Tsá²haun³² dí¹hio³ ñú¹deh³ dí² ca³ta³tonh¹ re² ta³ ñí¹ Dió³², quí¹ cun³ñí¹ hi³hliá² jmɨ́¹ ná¹tioh³ cáun² tsɨ́³. 3Cun³quionh³ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹ dí² né¹ hi³ Dió³² bíh¹ ca³jmú³ ca³la³ jɨ³lɨ³² cun³quionh³ jmáh³la³ jë¹; hi³ la³jɨ́³² hi³ jniá³ siáh³, jun³juáh¹³ ca³lɨ³ cun³quionh³ hi³ jmɨ́¹ má²jniá³ yáh³. 4Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹ hla¹ Abel, jáun² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ ca³tɨ́³ tsɨ́³ Dió³² jáh³ hi³ ca³jngɨh³ tsú² jáun² la³ cónh³ bíh¹ hi³ ca³cué³ jáun² hla¹ Caín. Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³ma³tson² Dió³² jáɨ¹³ hi³ chun¹ tsú², hi³ la³ cun³ hi³ ca³cué³ tsú² jáun² né³, ca³héi³ bíh¹ Dió³². Hi³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹ siáh³ hla¹ hí³, jáun² bíh¹ zia³² hi³ má²ta² tsú² jnoh¹ la³ tɨ³ ta³né³², uá¹jinh¹ má²jún¹ tsú². 5Ja³bí¹ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ bí¹ siáh³ Enoc, jáun² cáun² ngah³ la³ lɨ́³ jáun² bíh¹ tsú², tiá² lin¹ ca³jun³ yáh³ tsú²; tiú²uú² hin² ca³tsauh¹ yáh³ tsú², quí¹ Dió³² bíh¹ la³ ca³jáu³² tsú². Ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² rá¹juáh³ la³ lá² hi³ ca³tɨn¹ tsá² hí³, hi³ ñeh² bíh¹ hi³ tsánh³² tsú², ca³tɨ́³ bíh¹ tsɨ́³ Dió³² la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³ tsú². 6Quí¹ cun³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ jmu³ tsáu² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² nɨ́¹juáh³ tiá² nio² yáh³ cáun² tsɨ́³ tsú². Quí¹ la³ñí¹ la³ján³ hniáuh³² chá³² tsú² cáun² tsɨ́³ hi³ cu³tí³ bíh¹ zian² Dió³² nɨ́¹juáh³ tsá² hnió³ ma³janh³² ñí¹con² Dió³², hi³ hniáuh³² siáh³ chá³² tsú² cáun² tsɨ́³ uá²jaɨ³² hi³ tson² zia³² hi³ hiáuh¹³ tsú² nɨ́¹juáh³ tsá² hnah² Dió³². 7Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ hla¹ Noé uá²jaɨ³² jmɨ́¹ nio¹ siáh³ cáun² tsɨ́³, jáun² ca³taunh³ tsú² ta²¹, hi³ ca³jmú³ cáun² cuó² pa²¹ ñí¹ lɨ́¹³ liáun³ jɨ³lɨn² tsá² hñú¹³ tsú² jmɨ́¹ ca³záɨ³ tsú² jáun² Dió³² hi³ né³bí¹ lɨ́¹³ cáun² hi³ tiá² má²jniá³. Cun³quionh³ la³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tsɨn² tsá² ñí¹ hná¹ jáun² hi³ la³ ná¹ren² tso³; la³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ ca³lɨn³ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ ta³ ñí¹ Dió³², cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ bíh¹. 8Ja³bí¹ hla¹ Há²bran²¹ siáh³ ca³tanh² ta²¹ Dió³² cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³; jáun² cua³han³ tsú² ñí¹ jmɨ́¹ cuá³, hi³ ngau³ tsú² hi³ tsa³cuá² hué³² ñí¹ cué²¹ Dió³² ta³ tiá² ñi² tsú² ha³ dá² jinh¹ jaun³² tsó³² dí². 9Cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ Há²bran²¹, jáun² la³jmɨ́¹ cuá³ jan² tsá² cú²juú² bíh¹ ca³ta³cua¹³ tsú² hué³² ñí¹ ca³jmú³ jáun² Dió³² jáɨ¹³ hi³ cué³²; jáun² hñú³ hi³ lɨ́³ hmɨh³² bíh¹ ca³cuá³ tsú² cú²jueh³². La³ jáun² bíh¹ ca³jmú³ siáh³ hla¹ Isaac jon² tsú² jɨ³ hla¹ Jacob cho¹ tsú² nɨ́² siáh³, tsá² ca³hiauh³ hí³ uá²jaɨ³² jáɨ¹³ jáun². 10Quí¹ Há²bran²¹ hí³ dá² jmɨ́¹ jan³² hi³ lɨ́¹³ cáun² juú² hi³ quian³² jmɨ́h¹ hiah³² pin³, cáun² juú² hi³ hnga² Dió³² quiú¹³ héih³², hi³ hnga² siáh³ jmu³. 11Ja³bí¹ hla¹ Sara siáh³, uá¹jinh¹ jmɨ́¹ má²lieih²¹ lɨ́n²¹ tsú², hi³ tiú²uú² jmɨ́¹ lɨ́¹³ can³ jon², tɨ³la³ cun³jáun² ca³hiauh³ bíh¹ tsú² pí³ hi³ can³ jon² cun³ñí¹ hi³hliá² ca³chá³ cáun² tsɨ́³; ca³lɨ³zian² bíh¹ jan² jon² tsú² quí¹hliá² ca³taunh³ tsú² ta²¹ hi³ Dió³² bíh¹ jan² Tsá² ma³tí³² jáɨ¹³ quioh²¹. 12Jáun² né³, la³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ Há²bran²¹, jan² tsá² jmɨ́¹ má²ñí¹chau²¹ jmáɨ¹ hi³ jún³, ca³chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ ca³lɨ³zian² juóun³² lɨ́n³² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsú², la³jmɨ́¹ hliáun³ chí¹jmaɨ²¹, la³ cun³ lɨ́³ siáh³ záɨ¹ nio² can³² jmɨ́²miih²¹, cáun² hi³ tiá² tián³ hɨ́¹³. 13La³jɨ́n³² bíh¹ tsá² hí³ ca³tsan³ ta³ tiá² ca³hiauh³ la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² hi³ zia³² hi³ cué³²; tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ tsú² né³, jáun² cáun² ca³ma³hiún² bíh¹ tsú² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³², uá¹jinh¹ jmɨ́¹ ñi³² tsú² hi³ ñí¹ ué³ máh³ lɨ³tí³. Jáun² cáun² ca³ton³ bíh¹ tsú² hi³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² cú²juú² tá¹la³ há¹ ngá¹³ tsú² hi³ zian² jáun² ñí¹ hué²¹ lá². 14Tsá² hleh³² jáɨ¹³ la³ nɨ́² né³, jmu² lin¹ hi³ hnauh² juú²co¹. 15Quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ ná¹chau² tsɨ́³ tsú² ñí¹ ca³huén² dúh¹, jmɨ́¹ lɨ́¹³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ tsa³tánh¹ tsú² siáh³ ñí¹ jáun². 16Tɨ³la³ tsá² hí³ má¹ná¹, jmɨ́¹ ná¹hen² tsɨ́³ hi³ chá¹tánh¹ juú²co¹ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ chu²¹, la³ cun³ juú²co¹ tsú² hi³ nio² la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú² yáh³. Hi³ jáun² tiá² lɨ³ heh²³ yáh³ Dió³² hi³ juáh²³ tsáu² hi³ hí³ bíh¹ dí² lɨ́n³ Dió³² Juo¹³ tsú², quí¹ má²nióh³² bíh¹ dí² hua³jan²¹ cáun² juú² ñí¹ lɨ́¹³ tsa³tiánh² tsá² hí³. 17Ja³bí¹ la³ jáun² siáh³, jmɨ́¹ ca³ca³ ca³lau³ Dió³² quioh²¹ Há²bran²¹, cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ bíh¹ tsú², jáun² jmɨ́¹ má²jngɨh³ tsú² Isaac jon² ñí¹con² Dió³². Jmɨ́¹ má²hún¹ tsú² hua³jan²¹ hi³ jngɨh³ jon² tsá² jan² tán¹, uá¹jinh¹ jmɨ́¹ ca³jmú³ Dió³² jáɨ¹³ ñí¹con² tsú² hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: 18“Cun³quionh³ jónh³² hnú² Isaac lɨ³zian² jon³zɨ́h¹ jon³cháuh³ hnú²”. 19La³ jáun² jmɨ́¹ hún¹ tsú² hua³jan²¹ hi³ jmu³, quí¹hliá² ñi³² tsú² hi³ Dió³² tɨn² jmu³ hi³ jenh¹³ tsáu² ja¹ hla¹; míh¹ tiá² lɨ́¹³ juáh³ dí² hi³ Há²bran²¹ hí³ ca³hián¹³ siáh³ jon² la³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ca³jenh¹³ siáh³ ja¹ hla¹. 20Ja³bí¹ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ hla¹ Isaac uá²jaɨ³², hi³ ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ né³bí¹ já²¹ máh³ jaun³² ca³ma³miih² tsú² jon² Jacob jɨ³ Esaú. 21Ja³bí¹ hla¹ Jacob siáh³ ca³ma³miih² cho¹, jon² Sé³², cun³ñí¹ hi³ nio² cáun² tsɨ́³, hi³ ca³ma³tsu³ ma³jónh³² tsú² Dió³² ca³la³ hi³ má²tsɨn² hná¹³ hmá²hu²¹ quioh²¹. 22Cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ bíh¹ siáh³ hla¹ Sé³², jáun² ca³juáh³ jmɨ́¹ má²ja³quián³ jún³, hi³ chau²¹ jmáɨ¹ huén³² tsá² Israel hué³² Egipto, hi³ ca³jmú³ dí² siáh³ héih³² hi³ he³ lánh³ rón³² jmu³ tsú² quioh²¹ hla¹, la³ cun³ hnga² dí², nɨ́¹ má¹tɨ³ ñí¹ huén²¹ tsú² ñí¹ jáun² jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³². 23Ja³bí¹ la³ jáun² cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ bíh¹ tsá² hú¹tá¹ jméi² mí¹ziú¹³ hla¹ Moisés, jáun² bíh¹ ca³jmú³ tsú² hi³ rá²hmá¹ dí² cun³ hnɨ³² zɨ́h² jmɨ́¹ dáɨn² dí², quí¹hliá² ca³jɨ́en³² tsú² dáɨn² hí³ hi³ jlánh¹ chun¹, hi³ sa³jun³ ca³juénh² tsú² siáh³ ca³tɨ²¹ héih³² hi³ ca³jmú³ jáun² re²¹ juo¹³ tsá² Egipto [hi³ hniáuh³² jún³ la³jɨ́n³² dún² tsá²ñuh² jon² tsá² Israel]. 24Hi³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ siáh³ cáun² tsɨ́³ hnga² hla¹ Moisés né³, jáun² jmɨ́¹ ca³lɨ³hún¹ tsɨ́³ dí², tiú²uú² ca³lɨ³hnió³ yáh³ dí² hi³ tsáu² cáun² lɨ́¹ lɨ́n¹³ hi³ hú¹tá¹ mí¹ziú¹³ bíh¹ dí² tsá²mɨ³ jon² re²¹. 25Ca³lɨ³hnió³ bíh¹ tsú² ma³tso² tsɨ́³ cu³lɨ²¹ quionh³ tsá²co¹ tsá² tionh² hí³ jo³cuo² Dió³², cha³ jmɨ́¹ ma³hiún² tsú² cu³tiá³ tsɨ́³ hi³ jmu³ tso³. 26Ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ hi³ ma³tso² tsú² tsɨ́³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Tsá² lɨ́n³ Cristo, la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ hánh³ tsú² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ zia³² hué³² Egipto jáun²; quí¹ cun³ jmɨ́¹ má²hu²¹ bíh¹ tsɨ́³ tsú² hi³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ zia³² hi³ hiáuh³ ñí¹con² Dió³². 27Cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ Moisés, jáun² cua³han³ tsú² hué³² Egipto hi³ tiá² ca³hɨ́³ yáh³ tsɨ́³ tsú² hi³ míh³ tsɨ́³ re²¹; cáun² ca³chá³ tiá³ tsɨ́³ bíh¹ tsú² la³jmɨ́¹ jmu² jan² tsá² cuá¹jɨ́en³² Dió³², Tsá² tiá² jniá³. 28Hi³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³ tsú² siáh³, jáun² ca³quiú² tsú² héih³² ca³tɨ²¹ Jmɨ́¹hɨ́en¹ hi³ hniáuh³² jngɨh³ tsáu² jáh³, hi³ jáun² jmɨ́¹³ jáh³ hí³ né³ hniáuh³² péih³ tsú² ho³hñú¹³ quioh²¹, quí¹ cun³quionh³ hi³ jmu³ la³ jáun² bíh¹ tsá² Israel tiá² lɨ́¹³ jún³ hí¹ jan² dún² tsá² ñí¹ jon² nɨ́¹ má¹ca³nga² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³², tsá² quian³² hí³ pí³ quioh²¹ hmú³². 29Cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ siáh³ cáun² tsɨ́³ tsá² Israel, jáun² ca³nga² tsú² chu³jo² Jmɨ́²miih²¹ Dáɨn³ la³juah²¹ dúh¹ cáun² ñí¹ quiéin², tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³lɨ³hnió³ tsá² Egipto hi³ ngáɨ³² siáh³ ñí¹ jáun² má¹ná¹, ca³quí² ca³jláɨn³² bíh¹ tsú² jmáɨ², hi³ jáun² ca³hnúh³² jmáɨ². 30Ja³bí¹ la³ jáun² siáh³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ bíh¹ tsá² Israel, jáun² ca³quɨ́h³² hná¹ hiah³² hu²¹ juú² Jericó jmɨ́¹ ca³chí² tsú² jáun² juɨ³² hi³ ca³ñi³táunh¹ tsú² jáun² quiau³ jmáɨ¹ la³ cu³ la³ jéin³ juú² jáun². 31Ja³bí¹ hla¹ tsá²mɨ³ Rahab, tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ juón¹ hí³, tiá² ca³jun³ yáh³ cu³lɨ²¹ quionh³ tsá²co¹, tsá² tiá² jmɨ́¹ nieh³ hí³ ñí¹con² Dió³², cun³ñí¹ hi³ ca³chá³ bíh¹ tsú² cáun² tsɨ́³; quí¹ hí³ bíh¹ ca³hen³ re² tɨn² tsá² ca³ñí¹quí¹ ñí¹lian¹³ juú² jáun² quioh²¹ tsú². 32Jáun² né³, ¿zia²¹ bíh¹ hi³ hniáuh³² juah²¹ jná¹³ ñí¹ hná¹ nɨ́² juáh¹³? Quí¹ tiú²uú² tsɨn¹³ yáh³ jmáɨ¹ hi³ hléh¹³ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hla¹ Gedeón, hla¹ Barac, hla¹ Sansón, hla¹ Jefté, hla¹ Dá²vi²¹, hla¹ Sá²më²¹ jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² nɨ́² siáh³. 33Cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ nio¹ cáun² tsɨ́³ bíh¹ tsá² hí³, hi³ jáun² ca³láɨh¹³ bíh¹ tsú² hniéi² quionh³ tsá² hué³² siáh³, ca³jmú³ bíh¹ tsú² re² la³ cun³ ca³tɨ²¹ tá¹la³ ho² jáɨ¹³, hiauh³ bíh¹ tsú² siáh³ la³ cun³ hi³ má²ca³jmú³ jáun² Dió³² jáɨ¹³ hi³ cué³². Ja³bí¹ la³ jáun² ca³quɨeh³ tsú² ho³ hiah³² cun³quionh³ hi³ jmɨ́¹ nio¹ jáun² cáun² tsɨ́³, hi³ jáun² tiá² ca³quɨeh² tsú² jáh³. 34Ca³tioh²¹ tsú² siáh³ hi³ jmu³ la³ uá¹ tiá² quien² pí³ quioh²¹ sɨ́² pa²¹ tiá² lɨ³ tián³, hi³ ca³liáun³ tsú² siáh³ ñí¹con² ho³ mí¹táɨ³ hmu³ tá¹ tun³ jo²¹. Tsá² tiá² huánh² ca³joh¹³ pí³, hi³ ca³lɨ³ pin³ lɨ́n³² tsú² siáh³ ca³jmú³ hniéi², hi³ ca³láɨh¹³ tsú² hniéi² quionh³ hliáu³ tsá² já²taunh²¹ hué³² siáh³. 35Jmɨ́¹ zian² siáh³ ma³ jan² tsá²mɨ³ hi³ ca³jenh¹³ tsá² hñú¹³, tsá² jmɨ́¹ má²cá²tsan³. Ja³bí¹ zian² siáh³ tsá² cá²tsan³ cun³quionh³ hi³ cáu² hi³ jueh³², tsá² tiá² ca³he³ hi³ liáun³, quí¹hliá² má²hu²¹ tsɨ́³ tsú² hi³ jenh¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² siáh³ cáun² hi³ re² hi³ tɨn². 36Ja³bí¹ zian² siáh³ tsá² ca³quí² ca³cáuh³² tsú² cú²nga¹ hi³ ja³quí¹ já¹pán¹, hi³ ca³la³ hi³ ná¹quí¹ ná¹chin¹ cá²den¹ná¹ bíh¹ tsú² ca³quiúnh³², hi³ tiáunh¹ ná¹tson³ hñu³mí¹ñí². 37Ja³bí¹ zian² tsá² cá²tsan³ siáh³ cun³quionh³ hi³ ca³quiu³ ca³jnauh³ tsáu² quɨ́n¹, ja³ tsá² hí³ ca³jun³ hi³ ca³tiun³ tsú² tun³ hná¹ rón²¹, [hi³ ca³ca³ ca³lau³ tsú² siáh³ tsáu²]. Zian² tsá² cá²tsan³ siáh³ cun³quionh³ hi³ ca³quiéih³² tsáu². Ja³bí¹ zian² siáh³ tsá² ca³ñi³tú¹ ñi³lɨn¹³ tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́² hi³ ná¹quih³² jmáh³la³ lo³ já¹ziáh² jɨ³ lo³ zéin¹ nɨ́² siáh³, tsá² tsɨ́¹juɨ́³, tsá² zian² uu³mí²tsɨ³², tsá² lɨ́¹ quiú¹ lɨ́¹ jín¹ tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́². 38Tɨ³la³ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² má¹ná¹, tiá² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ yáh³ hi³ zian² tsá² la³ hí³ ja¹ quioh²¹. Tsá² hí³ ca³ñi³tú¹ ñi³lɨn¹³ la³ cáun² hué³² quiéin², la³ cáun² ñí¹ lɨ́³ máh³, jɨ³ la³ cáun² ñí¹ ná¹hó²¹ tá²hláu² míh¹ jɨ³ ñí¹ ná¹hó²¹ tá²hláu² cáh¹ nɨ́² siáh³. 39Uá¹jinh¹ ca³tɨ́³ tsɨ́³ Dió³² la³jɨ́n³² tsá² hí³ cun³ñí¹ hi³ cáun² jmɨ́¹ nio¹ tsɨ́³ tsú², tɨ³la³ cun³ jáun² tiá² ca³hiauh³ bíh¹ tsú² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³². 40La³ jáun² bíh¹ lɨ³ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ hu²¹ tsɨ́³ Dió³² cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ hi³ ca³ta¹ dí²; ca³lɨ́n¹³ tsú² hi³ jmáh³la³ quiúnh¹ jnoh¹ bíh¹ tsá² hí³ tú¹ tsɨn¹³ tán¹ hián² cu³tí³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\