HEBREOS 12

1Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ la³jɨ́n³² tsá² ca³chá³ hí³ cáun² tsɨ́³ tionh² la³ cu³ la³ jéin³ quiú¹³ dí² hi³ ná¹quí² ná¹jɨ́e³² jnoh¹, jáun² cuɨ́¹ chá¹³ dí² tɨ³ có³² ca³la³ jɨ́³² hi³ chí¹cuú² chí¹jnáɨ²³ ñí¹con² dí², la³ má²quionh³ tso³ hi³ cáun² lɨ́¹ pɨ́² lɨ́¹ tsáɨh³² dí², hi³ jáun² cuɨ́¹ cueh¹³ dí² tsɨ́³ hi³ tsáu¹³ dí² cú²he² tɨ³ chí¹ján³ la³ cun³ lɨ́³ juɨ³² hi³ tiáuh¹ dí²; 2hi³ cuɨ́¹ neh²¹ dí² hnga² Jesús, Tsá² ca³quiú² hí³ nóh³² ha³ lánh³ rón³² hniáuh³² chá¹³ dí² cáun² tsɨ́³, Tsá² jmu³ siáh³ hi³ lɨ³ quien² hi³ jáun². Quí¹ Jesús hí³ bíh¹ cáun² ca³tion³ tsɨ́³ hi³ ca³ma³tso² tsɨ́³ ñí¹ crei²¹. Tiá² ca³lɨ́n¹³ yáh³ tsú² hi³ hua³heih²¹ bíh¹ hi³ quiunh²¹ dí² la³ jáun², quí¹ jmɨ́¹ má²ñi³² bíh¹ tsú² hi³ lɨ³ zian² tsú² hiún² tsɨ́³ nɨ́¹ má¹ca³nga² hi³ jáun²; hi³ jáun² jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³ta³cua¹³ tsú² tɨ³ cuá² chu²¹ ñí¹ cuá³ Dió³². 3Hi³ jáun² hnoh² né³, hniáuh³² cunh²¹ náh² quiúnh¹ Jesús, Tsá² lɨ́n³ hí³ nóh³² quiú¹³ dí², Tsá² jlánh¹ ca³ma³tso² hí³ tsɨ́³ hi³ ca³qui³ ca³jmoh³ tsú² tsá² ren² tso³; quí¹ cun³quionh³ hi³ jmúh¹³ hnoh² la³ jáun² bíh¹, tiú²uú² lɨ́¹ huon¹³ náh², sa³jun³ tú¹ son¹³ honh² náh² siáh³. 4Quí¹ tiá² má²cá²chó³² yáh³ jmáɨ¹ hi³ ca³la³ hi³ taɨn³² jmɨ́²hán¹ náh² hi³ jmuh³² náh² hniéi² quiúnh¹ tso³. 5¿Hí¹ má²já²có³ honh² náh² la³ cun³ hi³ hlɨ́² liéih³² jáun² Dió³² la³jmɨ́¹ hlɨ́² liéinh³² tsú² jáun² tsá¹míh¹ jon²? Quí¹ la³ lá² rá¹juáh³ ñí¹ Sí²: Hnú² jón³, ha³ lɨ́² jmu² hnú² hi³ tiá² lin¹ ñí¹ jmu³ ta²¹ hi³ ma³tsoh¹ hnú² honh² hi³ quiú² je²³ jáun² Juo¹³ dí², hi³ sa³jun³ hniáuh³² hi³ tú¹ son¹³ honh² náh² nɨ́¹ má¹ca³hlɨ́² ca³liéih³² tsú². 6Quí¹ Juo¹³ dí² tɨ́² jinh²³ jmáh³la³ tsá² hnio³ bíh¹; hi³ jmu² tsú² siáh³ hi³ la³jɨ́n³² tsá² má²lɨ́n³ jon² tsú² ma³tso² tsɨ́³. 7Jáun² cuɨ́¹ tion¹³ náh² hi³ má¹tsoh¹ náh² jáun² honh², quí¹ Dió³² jmoh²³ náh² la³jmɨ́¹ jmúh³² tsú² jon². ¿Hí¹ zian² tsá¹míh¹ tsá² tiá² tɨ́² jenh²³ jméi² dúh¹? 8Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ Dió³² tiá² la³ tɨ́² la³ jenh²³ yáh³ hnoh² la³ cun³ qui³ tɨ́² jinh²³ tsú² jɨ³lɨn² jon², hi³ jáun² jun³juáh¹³ la³ jon² cu³tí¹³ yáh³ tsú² hnoh², hnoh² dá² la³ dún² lɨ́¹ zian² bíh¹ nɨ́¹juáh³ la³ jáun². 9Quí¹ nɨ́¹juáh³ ca³tanh¹³ bíh¹ dí² ta²¹ jméi², tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², jmɨ́¹ ca³quiu³ ca³je³ dí² tsú², hi³ jáun² ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ tiá² lɨ³ hniáuh³² má¹ti²¹ dí² ñí¹con² Jméi² dí², Tsá² ca³cué³ jmɨ́²chí³ quiú¹³ dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ ziáun² dí²! 10Quí¹ jméi² dí² la³ ma³ quin³² ma³ jan³² dí² ca³tɨ³ ca³jenh³ bíh¹ cu³tiá³ tá¹la³ jmɨ́¹ tiauh² dí² jáun² jo³cuo² tsú², la³ cun³ hi³ ca³lɨ́n¹³ tsú² hmóu³² hi³ chú³² jmu³; tɨ³la³ Dió³² má¹na²¹, tɨ́² jenh² dí² ca³tɨ²¹ cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² ñí¹con² dí², hi³ jáun² lɨ́¹³ chun¹ dí² la³jmɨ́¹ chun¹ tsú² jáun² hnga². 11Tson² bíh¹ tiá² lɨ́²hiún² tsɨ́³ dí² tá¹la³ quiú¹ jín¹ dí² jáun², quí¹ hlah³ bíh¹ jen²³ dí²; tɨ³la³ jmɨ́¹ chí¹cáɨn² má¹ná¹, lɨ́¹³ zian² dí² hi³ hú¹tá¹ chun¹ dí² cu³tí³, nɨ́¹juáh³ tsá² zia³² hi³ má²ca³lɨ³tɨn² cun³quionh³ hi³ má²ca³ma³tso² jáun² tsɨ́³, hi³ lɨ́¹³ siáh³ nio² tie³ hñu³ tsɨ́³ tsú². 12Hi³ jáun² né³, cuéh³ náh² pí³ cuá² tanh¹ nɨ́¹juáh³ hi³ tiú²uú² pin³ hi³ má²cá²huóh³²; 13hi³ jáun² hniauh² náh² cú²jueh³² juɨ³² cú²tso², hi³ jáun² lɨ́¹³ la¹³ tɨ́¹ má²hliáh², hi³ jáun² tiá² tɨ³ lɨ³mí¹ hliáh¹³. 14Jmu³ náh² tion³ hi³ niau²¹ tie³ quián¹³ náh² quiúnh¹ la³jɨ́n³² tsáu², jɨ³ hi³ ná¹chan¹ náh² siáh³ ñí¹con² Dió³² nɨ́² siáh³, quí¹ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ jɨ́en³² Juo¹³ dí² nɨ́¹juáh³ tiá² cuá¹chan¹ tsú² ñí¹con² Dió³². 15Hua³hín¹³ náh² jmu³, hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ lɨ³ zian² tsá² tiú²uú² hnió³ mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³²; ja³bí¹ hua³hín¹³ náh² siáh³ jmu³ hi³ jáun² tiá² lɨ³ zian² tsá² lɨ́n¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ mí¹zioh²¹ náɨ² hlah³, cáun² hi³ má²chí¹cuóun² hi³ jmu² hlah³ ñí¹con² tsá² ñí¹ hná¹ jáun², hi³ jmu³ hi³ hliánh¹³ tsú². 16Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ lɨ³ zian² hí¹ jan² hnoh² tsá² lɨ́¹ jmu³ lɨ́¹ tsó²¹; hi³ sa³jun³ hniáuh³² lɨ³ zian² tsá² tiá² jéih³² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², la³ cun³ hi³ ca³jmú³ jáun² hla¹ Esaú, tsá² ca³la³ hí³ má³² hi³ cuh³ cun³quionh³ hi³ jmɨ́¹ ca³tɨn¹ hiáuh³ cun³ñí¹ hi³ hí³ bíh¹ dí² tsá² má²ján³. 17Hi³ jáun² la³ cun³ hi³ má²ná¹ñíh¹ náh², tiú²uú² ca³lɨ³ yáh³ hiáuh³ hla¹ Esaú hí³ hi³ ma³hé² ma³mieh² jméi² jmɨ́¹ má²cáɨn² jáun², uá¹jinh¹ ca³ho³ ca³jngɨh³ lɨ́n³² tsú², tɨ³la³ tiú²uú² ca³lɨ³ zia³² yáh³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ za¹³ la³ cun³ hi³ má²lɨ³². 18Tɨ³la³ hnoh² né³, tiá² ca³ma³janh¹³ yáh³ náh² ñí¹con² cáun² hi³ lɨ́²lieih²¹ cuo² tsú², la³jmɨ́¹ ca³ma³janh³² jáun² tsá² Israel máh³ ñí¹ jmɨ́¹ hún¹ jáun² sɨ́², cáun² ñí¹ tiá² re² jniá³, ñí¹ ná¹niéih²¹, ñí¹ zia³² hi³ cáu² hi³ jueh³²; 19sa³jun³ ca³niéih² bíh¹ náh² mah¹ hi³ ñí¹jiei²¹ tsú² mí¹ñí², sa³jun³ ca³niéih² náh² siáh³ ho³ Dió³² hi³ ca³náɨ³² jáun² tsá² hí³. Tsá² ca³náɨ³² hí³ ho³ tsú² jmɨ́¹jáun², ca³la³ hi³ ca³hiu³ ca³mɨ́³ tsú² hi³ tiú²uú² hléh³² cú²jueh³² Dió³² tá²chi²¹ ñí¹con² tsú², 20quí¹hliá² cun³ñí¹ hi³ huáh² lɨ́n³² tsɨ́³ ná¹jéinh³² tsú² héih³² hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: “Lɨ³ua³ jan² tsá² ca³há³ máh³ lá², uá¹jinh¹ jan² jáh³, cun³ ca³tɨn¹ bíh¹ jún³ hi³ qui³ jnah³ tsú² quɨ́n¹ [ho³lá²dá² cun³quionh³ hmá² zunh²¹]”. 21Hi³ cáu² hi³ jueh³² cu³tí³ bíh¹ la³ cun³ hi³ jniá³ jáun², quí¹ hí¹ la³ tɨ³ hnga² yáh³ hla¹ Moisés ca³juáh³: “He³ ma³ juénh² jná¹³, ca³la³ hi³ juan²³ máh³ jná¹³ lɨ́²³”. 22Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, má²ca³ma³janh¹³ náh² cú²jueh³² ñí¹con² juú² Jerusalén quioh²¹ Dió³² Tsá² juú²tsáun² bíh¹, hi³ nio² jáun² tɨ³ máh³ Sión la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú², ñí¹ ná¹ngɨh³² jáun² tɨ³ la³ mei²¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ ná¹má²quí² má²quien² Dió³²; 23ñí¹ ná¹ngɨh³² siáh³ jɨ³lɨn² jon² Dió³², tsá² ná¹tón²¹ hí³ hi³ jmáɨ² ñí¹ sí² rón³² hñu³mɨ³cuú². Hi³ má²ca³ma³janh¹³ náh² siáh³ ñí¹con² Dió³² Tsá² rá²tsɨ³² héih³² ñí¹con² ca³la³ jɨ́n³² tsáu², jɨ³ ñí¹ tionh¹ jáun² jmɨ́²chí³ quioh²¹ tsá² má²ca³jmú³ hí³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³², tsá² má²ca³jmú³ Dió³² hi³ chun¹ tán¹ hián² cu³tí³; 24jɨ³ ñí¹ cuá³ jáun² Jesús, Tsá² cua³tianh² hí³ cáun² nió³² hmaɨ²¹, ñí¹ má²jɨ² jáun² quí¹hliá² má²lɨ́³ la³juah²¹ dúh¹ hi³ má²ca³péih³ jmɨ́¹³ tsú² siáh³, jmɨ² hi³ jmu² jáun² lin¹ hi³ cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ má²lɨ³², cha³ jmɨ́¹ lɨ³ lin¹ cáun² hi³ la³ ca³lɨ³ lin¹ jáun² jmɨ́¹ ca³táɨn² jáun² jmɨ́¹³ hla¹ Abel [jmɨ́¹ ca³jngah³ jáun² raɨnh²¹]. 25Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, ha³ lɨ́² jmú² náh² hi³ tiá² jéin²³ náh² Tsá² liéih³² dí². Quí¹ nɨ́¹juáh³ tiá² ca³liáun³ yáh³ tsá² tiá² ca³jéin¹³ hí³ tsá² ca³hlɨ́² ca³liéih³² tsú² jáun² ñí¹ hué²¹ lá², jáun² tiá¹³ bíh¹ tiá³ lɨ́¹³ liáu³ dí² nɨ́¹juáh³ ca³jmú¹³ dí² tsá² tiá² nieh³ ñí¹con² Tsá² cuá¹hlɨ́² cuá¹liéih³² dí² la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú². 26Jmɨ́¹ ca³hléh³ jáun² Dió³² jmɨ́¹tin², ca³la³ hi³ ca³ru³ ca³juá³ bíh¹ hué³²; tɨ³la³ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² né³, má²ca³jmú³ tsú² jáɨ¹³ hi³ lɨ́³ la³ lá²: “Jmu¹ jná¹³ siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³² hi³ ru³ hi³ juá³, tɨ³la³ jun³juáh¹³ jmáh³la³ cuá¹ hué²¹ yáh³, quí¹ ca³la³ jɨ³ hi³ jniá³ jáun² tɨ³ chi³cuú² bíh¹ uá²jaɨ³²”. 27Jmɨ́¹ ca³juáh³ tsú² jáun² hi³ jmu³ tsú² hi³ ru³ hi³ juá³ siáh³ cónh³í¹ cu³ jéin³², jáun² ñí¹ jáun² lin¹ hi³ quin³ tsú² la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³ bíh¹, la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ lɨ́¹³ ru³ juá³, hi³ jáun² jmáh³la³ hi³ tiá² lɨ́¹³ jɨ́eh³ bíh¹ tá¹no¹. 28Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ má²tsá¹tauh¹³ dí² jáun² ñí¹ cuá¹quien² Dió³², cáun² ñí¹ cun³ tiá² lɨ́¹³ jɨ́eh³, jáun² cuɨ́¹ cue¹³ dí² tsú² tiá¹hmah¹, hi³ cuɨ́¹ má¹tsú¹ má¹jonh²¹ dí² Dió³² la³ cun³ ca³tɨ²¹, hi³ cuɨ́¹ má¹quien¹³ dí² tsú² siáh³, ca³la³ hi³ juénh² dí², 29quí¹hliá² Dió³² Juo¹³ dí² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² sɨ́² hi³ tioh²¹ ma³tsá² ca³la³ jɨ³lɨ³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\