HEBREOS 13

1Hi³ jáun² né³, hniáuh³² má¹hno¹ náh² tsá²ján² tsá²ján² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² la³jmɨ́¹ hnio³ tsú² raɨnh²¹. 2Lɨ́² cuɨ́¹ cha³có³ honh² náh² hi³ hen¹³ náh² re² tɨn² lɨ³ua³ jan² tsá² ñi³tin²¹ hñuh³² náh²; quí¹ hí¹ la³ tɨ³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² yáh³ la³ ca³hen³ ma³ jan² tsá² ca³jmú³ la³ jáun² jmɨ́¹tin² ta³ tiá² ñi³². 3Cháu¹ náh² honh² ca³tɨn¹ tsá² ná¹tson³, hniáuh³² lɨ́n¹³ náh² ca³la³ jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ ná¹tson³ náh² cu³tsa³² quiúnh¹ tsú². Cháu¹ náh² siáh³ honh² ca³tɨn¹ tsá² tiá² hin² quiú² jéi²³, cuɨ́¹ lɨ́n¹³ náh² hi³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ hmóu³² bí¹ náh² tiá² quiú² tiá² jéi²³ tsáu². 4Hi³ hniáuh³² má¹quien¹³ náh² siáh³ hi³ má²ca³jenh² jáun² cuonh² náh², hi³ hniáuh³² jmúh¹³ hnoh² siáh³ hi³ ná¹chan¹ náh² ñí¹con² tsá² má²lɨ́n³ hí³ ñí²cuonh² náh², quí¹ Dió³² bíh¹ Tsá² ra³tsɨ³² héih³² ñí¹con² tsá² juón¹ uá¹ hi³ tsá² tiá² má²jenh² cuo², uá¹ hi³ tsá² má²jenh² cuo² siáh³. 5Hniáuh³² bíh¹ má¹zián¹³ náh² hi³ tiá² hniá¹ náh² quɨe³, tɨ³la³ chú³² má¹hiúnh¹³ náh² honh² la³ cun³ hi³ zia³² quián¹³, quí¹ jáun² yáh³ má²ca³juáh³ Dió³² la³ lá²: “Jmɨ́¹lɨ́h³ yáh³ tiá² chau²¹ jná¹³ hnoh² hmóu³² náh², hi³ sa³jun³ cuaɨ²¹ jná¹³ hnoh² tɨ³ có³²”. 6Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, ca³la³ hi³ hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ dí² hi³ juáh¹³ dí² la³ lá²: Hnga² bíh¹ Juo¹³ dí² Tsá² má²hau³ jná¹³, hi³ jáun² cónh³ tiá² lɨ́¹ hú¹ cóh²¹ yáh³ tsɨn³² jná¹³ nɨ́¹juáh³ he³ hnió³ tsáu² jmoh³. 7Jáun² né³, cháu¹ náh² honh² ca³tɨn¹ tsá² ca³hɨ́e³ náh² hí³ jú¹ tson², tsá² ca³hléh³ hí³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² ñí¹con² náh²; sá¹nɨ́² cháu¹ náh² honh² ha³ lánh³ jmɨ́¹ ñi³táunh¹ tsá² hí³ hi³ tɨ́² nio² jáun² cáun² tsɨ́³ tsú², jáun² jmóuh¹ náh² nóh³² jáun² quioh²¹ tsú². 8Quí¹ jmɨ́¹lɨ́h³ yáh³ tiá² zan² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, cun³ má²lɨ́n³ jáun² bíh¹ tsú² cháu³, né³² nɨ́², jɨ³ ca³la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² nɨ́² siáh³. 9Hi³ jáun² né³, hua³hín¹³ náh², su³uú² lɨ́¹ cuɨ́¹ lɨ³can² náh² cun³quionh³ jáɨ¹³ siáh³, jáɨ¹³ hi³ tiá² má²ca³niéih² náh². Quí¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ lɨ³ pin³ tsɨ́³ dí² nɨ́¹juáh³ héi¹³ dí² mií³ hi³ ja³² tsɨ́³ Dió³², la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ má¹ti²¹ dí² héih³² ca³tɨ²¹ he³ má³² lɨ́¹³ cúh¹³ dí²; quí¹ tiá² lin¹ ca³lɨ³ pin³ yáh³ tsɨ́³ tsá² jlánh¹ ca³ma³tí³² héih³² la³ jáun². 10Né³² né³, Jesús bíh¹ ca³cuen³ hnga² ñí¹con² Dió³² hi³ jun³ hi³ ca³ta¹ dí², tɨ³la³ tsá² má²ná¹má²cón³² Dió³² la³ cun³ lɨ́³ jáun² héih³² quioh²¹ ñí¹hiú¹³ hi³ ca³lɨ³zia³² jáun² jmɨ́¹tin² né³, cónh³ tiá² ca³tɨn¹ bíh¹ hiáuh³ la³ cun³ hi³ hiáu¹³ jáun² jnoh¹. 11Quí¹ nɨ́¹ má¹ca³jngɨh³ tsú² jáun² jáh³ ñí¹con² Dió³² hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsáu², jáun² má¹jáun² tsá²can³² mí²tsá² hɨ́en¹ jmɨ́¹³ jáh³ hí³ ñéih³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ jáun², hi³ tsá²cué² tsú² ca³tɨ²¹ hi³ hin³ tso³, tɨ³la³ jáh³ má²cá²tsan³ hí³ má¹ná¹, tɨ³ la³ cheih³² juú² bíh¹ tsa³jin² tsú². 12Ja³bí¹ la³ jáun² ca³ma³tso² Jesús tsɨ́³ hi³ ca³jun³ tɨ³ la³ cheih³² juú², hi³ jáun² cun³quionh³ jmɨ² má²ca³táɨn² jáun² quioh²¹ tsú², ca³lɨ³ hi³ jmu³ tsú² hi³ má²ná¹chan¹ tsáu² ñí¹con² Dió³². 13Jáun² né³, jnoh¹ siáh³ cuɨ́¹ tsáu¹³ uá²jaɨ³² ñí¹con² Jesús tɨ³ la³ chéih³² juú² ñí¹ tá¹tauh¹ dí² tsɨ́¹juɨ́³, la³jmɨ́¹ cá¹quiúnh²¹ tsú² jáun² hnga². 14Quí¹ tiá² zia³² yáh³ cáun² juú² hi³ hú¹tá¹ quiú¹³ dí² hi³ nio² cun³ jmɨ́¹hi³nio² tá¹la³ ziáun² dí² ñí¹ hué²¹ lá²; tɨ³la³ jnoh¹ né³, ná¹cueh²³ dí² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ cáun² juú² hi³ tá¹no¹ jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³² bíh¹. 15Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ Jesús né³, ¡cuɨ́¹ má¹quien¹³ dí² Dió³² cun³ jmá² cun³ jnia³²! Quí¹ cun³quionh³ hi³ ná¹quí² ná¹ton²³ dí² hi³ hí³ bíh¹ lɨ́n³ Juo¹³ dí², jáun² lɨ³ zia³² bíh¹ hi³ lɨ́¹ cue¹³ dí² tsú², hi³ tɨ³² tsɨ́³ tsú². 16Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ cha³có³ honh² náh² hi³ jmúh¹³ náh² hi³ chu²¹, hi³ tsoh²¹ náh² he³ hi³ zia³² quián¹³, quí¹ la³ jáun² bíh¹ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² nɨ́¹juáh³ cáun² ná¹hiún² honh² náh² hi³ jmuh³² la³ jáun² hi³ ca³tɨn¹ tsú². 17Ma³ti²¹ náh² héih³² quioh²¹ tsá² tionh² la³ñí¹ ñí¹con² náh², hi³ tianh³² náh² tsú² ta²¹, quí¹ tsá² hí³ bíh¹ má²ná¹jmu² hua³hí¹³ hnoh², hi³ ná¹ñi³² tsú² siáh³ hi³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ jɨ́enh³² tsú² ta²¹ quioh²¹ ñí¹con² Dió³². Quí¹ nɨ́¹juáh³ jmúh¹³ náh² la³ jáun², jáun² lɨ³ hiún² tsɨ́³ tsú² jmu³ ta²¹ jáun², hi³ jáun² tiá² nga³ héi² ta²¹ jeinh²¹ tsú²; quí¹ sa³jun³ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ ñí¹con² náh² hmóu³² yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ jmúh¹³ náh² hi³ zia³² ta²¹ héi² ñí¹con² tsá² hí³. 18Jáun² né³, lienh¹ náh² tiá³ Dió³² hi³ ca³ta¹ jnoh¹. Né¹ jnoh¹ hi³ má²jɨ² bíh¹ jmɨ́¹ tsɨ́³ jnoh¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ má²hnáu² jnoh¹ jmú¹³ jmáh³la³ cá² ñí¹ hi³ chu²¹. 19Zia³² cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ hnó³² jná¹³, hi³ mɨ́h¹³ tiá³ náh² ñí¹con² Dió³², hi³ cué³² tsú² jáɨ¹³ hi³ tia³juɨ³² lɨ́¹³ ñí¹jɨe¹ jná¹³ siáh³ hnoh². 20Dió³², Tsá² cha³² tie³ hñu³ tsɨ́³ tsáu², ca³jmú³ hi³ ca³jenh¹³ Jesús Tɨ³² Juo¹³ dí² cun³ñí¹ hi³ ca³táɨn³ tsú² jáun² jmɨ́¹³, hi³ jáun² lɨ³ tanh¹³ tsú² cáun² nió³² hi³ lɨ³ quien² cun³ jmɨ́¹hi³nio². Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, má²lɨ́n³ tsú² Tsá² zenh² la³ñí¹ hi³ jmu² hua³hí¹³ dí², jnoh¹ tsá² láɨ³ dí² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ já¹ziáh². 21Hi³ jáun² Dió³² hí³ bíh¹ cuɨ́¹ jmu¹ hi³ ca³la³ tán¹ hián² náh² cu³tí³ hi³ jmúh¹³ náh² la³jɨ́³² ta²¹ chu²¹, la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ hnió³ tsú²; hi³ cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ jáun² Jesús Tsá² lɨ́n³ Cristo, cuɨ́¹ jmouh²¹ tsú² hñu³ tsɨ́³ dí² la³ cun³ tɨ³² tsɨ́³ tsú² hnga². ¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Cristo cun³ jmɨ́¹hi³nio²! ¡Tson² bíh¹ cu³tí³! 22Mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnoh² reh² hi³ cuɨ́¹ juenh² bíh¹ honh² náh² ca³tɨ²¹ cú¹pih²¹ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²hlɨ́¹ lɨ́²lieh¹ jná¹³ nɨ́² hnoh². 23Hnó³² jná¹³ lɨ³ ñíh¹³ náh² hi³ má²cuá²han³ bíh¹ reh² dí² Timoteo hñu³mí¹ñí²; jáun² né³, nɨ́¹juáh³ cuanh³ tsú² ta³ ñeh³ ñí¹ lá², jáun² jan²¹ bíh¹ jná¹³ tsú² nɨ́¹ má¹já²jɨe¹ jná¹³ hnoh². 24Zéih³ tiá³ náh² tsá² ná¹ñí¹ ñí¹con² náh²: “Hia² náh²”, jɨ³ ca³la³ jɨ́n³² tsá² joh¹ Dió³² ñí¹ hná¹ nɨ́². Tsá² reh² dí² tsá² hué³² Italia tionh² lá² juáh³ siáh³: “Hia² náh²”. 25Cuɨ́¹ má¹hé¹ má¹mieh² Dió³² jɨ³lɨn² náh². [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\