HEBREOS 2

1Hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, má²lin¹ hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ hniáuh³² zánh¹³ dí² tiá³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ má²ca³náɨ¹³ dí², hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ hi³ cáun² lɨ́¹ tsáu¹³ dí² cáun² juɨ³² siáh³. 2Quí¹ nɨ́¹juáh³ ca³lɨ³ quien² bíh¹ ca³la³ jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ jáun² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² jmɨ́¹tin², hi³ la³jɨ́n³² tsá² tiá² ta²¹ ca³taunh³ hí³ ca³hiauh³ hi³ ca³tɨn¹, tsá² ca³jmú³ hí³ la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ hmóu³², 3hi³ jáun² ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ lɨ́¹³ liáu³ jnoh¹ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ ca³lɨ³háun³ yáh³ dí² cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ liáu³² dí²! Quí¹ hnga² bíh¹ Tɨ³² Juo¹³ dí² Tsá² ca³ma³liáu³² hi³ ngaɨ³² jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hi³ liáun³ tsáu², hi³ jáun² tsá² ca³náɨ³² hí³ jáɨ¹³ jáun² má²ca³ma³tson² siáh³ hi³ jáun² ñí¹con² jnoh¹. 4Hi³ hnga² siáh³ Dió³² má²ca³ma³tson² jáɨ¹³ jáun² cun³quionh³ li²¹ jɨ³ hua³jueh³², ca³la³ hi³ ca³ma³jnia² Dió³² pí³ quioh²¹, jɨ³ hi³ hiauh³ ma³ quin³² ma³ jan³² tsáu² ma³ quin³² ma³ cá² ñí¹ pí³ hi³ ja³ ñí¹con² Jmɨ́²chí³ Chun¹ la³ cun³ hi³ ca³lɨ́n¹³ Dió³² hi³ cué³². 5Hi³ jáun² né³, tiá² ca³hɨen³ yáh³ Dió³² tsá²cuú² tsá²ta³ hi³ hau³ jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hngá¹máh³ hi³ né³bí¹ lɨ́¹³, la³ cun³ ca³tɨ²¹ hngá¹máh³ hi³ ná¹hléh¹ jnoh¹ lá² ta³né³². 6Quí¹ zia³² cáun² jáɨ¹³ hi³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² hi³ juáh³ la³ lá²: Hnú² Dió³² ¿hin² dá² tsánh² tsá²mɨ³cuóun², jáun² sa³ hnú² máh³ chau² honh² hi³ ca³tɨn¹ tsú²? ¿Hi³ hin² dá² tsánh² tsá²mɨ³cuóun², jáun² sa³ hnú² máh³ jlánh¹ tanh²³ tsú² hó¹máh¹? 7Cu³tiá³ bíh¹ ca³jmuh³ hnú² hi³ ca³son² hi³ quien² tsú² la³ cónh³ bíh¹ tsá²cuú² tsá²tanh¹ hnú², tɨ³la³ má²ca³ma³quien¹³ lɨ́n³² bíh¹ hnú² tsú², [hi³ ca³jmuh³ hnú² siáh³ hi³ hau³ tsú² jáɨ¹³ ñí¹con² la³jɨ́³² hi³ ca³jmuh³ hnú² jáun²]. 8Ca³ma³lih²¹ hnú² hi³ quien² tsú² jmɨ́¹ ca³cháh¹ nú² jáun² ca³la³ jɨ́³² jo³cuo² tsú². La³ jáun² má²lin¹ hi³ tsá²mɨ³cuóun² ca³lɨ³ quien² ñí¹con² jɨ³lɨ³² hi³ zia³², quí¹ hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ zia³² hi³ juáh¹³ hi³ tiá² ca³chá³ Dió³² jo³cuo² tsú². Tɨ³la³ uá¹ jáun² la³ jáun², cun³jáun² tiá² má²néh³² bíh¹ dí² hi³ ca³la³ jɨ́³² hi³ jáun² má²tí³² ñí¹con² tsá²mɨ³cuóun². 9Tɨ³la³ néh³² dí² Jesús, Tsá² ca³sión³² tsú² hí³ cu³tiá³ hi³ quien² la³ cónh³ bíh¹ tsá²cuú² tsá²ta³ tsú². Tɨ³la³ ta³né³² má¹na²¹, má²néh³² dí² hi³ cuá¹lɨ́n³ tsú² hú¹tá¹ jan² Tsá² quien² cu³tí¹³ bíh¹ cun³ñí¹ hi³ ca³ma³tso² tsú² jáun² tsɨ́³ hi³ ca³jun³; quí¹ cun³ñí¹ hi³ ja³² jáun² mií³ tsɨ́³ Dió³² bíh¹ ca³jun³ tsú² hi³ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsáu². 10Hnga² Dió³² bíh¹ ca³tɨn¹ ca³la³ jɨ³lɨ³² hi³ zia³², hi³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnga² bíh¹ tsú² ca³lɨ³ zia³² jɨ³lɨ³². Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³hnió³ Dió³² hi³ jɨ³lɨn² jon² lɨ́¹³ zian² la³jmɨ́¹ zian² dí² hnga², hi³ jáun² ca³jmú³ dí² hi³ ca³ma³tso² Jesucristo tsɨ́³, Tsá² ca³quiú² hí³ juɨ³² ca³tɨ²¹ ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ liáu³ dí², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨn³ tsú² jan² tsá² ca³hia³ ca³táunh³ tán¹ hián² cu³tí³. 11Quí¹ Tsá² jmu² hi³ lɨ́²jɨn² tsáu², jan² bíh¹ Jméi² tsú² zian² la³ má²quionh³ tsú² tsá² ca³lɨ³ jɨn². Hi³ jáun² tiá² lɨ³ heh²³ yáh³ Jesús hi³ juáh³ dí² hi³ raɨnh²¹ ca³la³ jɨ́n³² tsá² má²ca³lɨ³ jɨn² hí³, 12la³ cun³ juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², hi³ juáh³ la³ lá²: Hléh¹³ jná¹³ ñí¹con² renh² hi³ ca³tɨn¹ hnú², hi³ hɨ́e¹³ jná¹³ siáh³ sun¹ hi³ ca³tɨn¹ hnú² ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² tsáu². 13Ja³bí¹ rá¹juáh³ siáh³: Cáun² bíh¹ chá¹³ jná¹³ tsɨn³² hi³ ca³tɨn¹ Dió³². Hi³ rá¹juáh³ siáh³ la³ lá²: Lá² zenh² jná¹³ quiúnh¹ ná¹ jon² Dió³², tsá² má²ca³chan³ Dió³² jo³uón³² jná¹³. 14Jáun² cun³ñí¹ hi³ la³jɨ́n³² tsá² hí³ jon² Dió³² cá²ren² bíh¹ ná¹quian³² ngú³ jɨ³ jmɨ² nɨ́², jáun² la³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ siáh³ hi³ dí¹tsáun² Jesús la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá²mɨ³cuóun² uá²jaɨ³², hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ hi³ quin³ tsú² pí³ quioh²¹ tsá² hláɨnh¹, tsá² jmɨ́¹ quian³² pí³ quioh²¹ hmú³², cun³quionh³ hi³ jun³ jáun² hnga² bíh¹ tsú². 15Jáun² la³ jáun² bíh¹ ca³lión³² tsú² la³jɨ́n³² tsá² zian² la³jmɨ́¹ zian² tsá² má²dí¹hlánh¹, tsá² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ ná¹hú¹ cóh²¹ tsɨ́³ hi³ jún³. 16Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ cua³ma³hon³ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² yáh³ tsú² cuan³, quí¹ hi³ cua³ma³hon³ jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Há²bran²¹ bíh¹ tsú². 17Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ hniáuh³² hi³ lɨ́n³ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá²mɨ³cuóun² cá²ren² tán¹ cu³tí³ quionh³ raɨnh²¹, jáun² la³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³ hi³ lɨ́n³ tsú² jan² Mí²tsá² Hɨ́en¹ quian²¹ Dió³², jan² Tsá² cun³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiá² za¹³ tsɨ́³, Tsá² ja³² mií³ tsɨ́³. La³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ ca³chón³² tsú² tsɨ́³ Dió³² hi³ jmɨ́¹ míh²³ jáun² tsɨ́³ tsú² hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsáu² cun³quionh³ hi³ ca³cuen³ dí² jáun² hnga² hi³ jún³. 18Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ ca³ma³tso² tsú² jáun² tsɨ́³ hnga² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ cá² lau²³ jáun² né³, hí³ bíh¹ tɨn² hi³ ma³hon³ jɨ³lɨn² tsá² ja³tó² ja³lɨ́²³ siáh³ hi³ cá² lau²³ ñí¹con².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\