HEBREOS 3

1Hi³ jáun² né³ reh², hnoh² tsá² má²ná¹chun¹ náh², tsá² má²ca³te³ náh² Dió³² hi³ má²ná¹lɨ́n³ náh² tsá² joh¹ tsú², sá¹nɨ́² cónh³ jmɨ́¹ jɨe³ náh² re² hi³ ca³tɨn¹ [Cristo] Jesús, Tsá² lɨ́n³ Tɨ³² tsá² quian³² jë¹ Dió³² jɨ³ Mí²tsá² Hɨ́en¹ Juo¹³ dí², la³ cun³ hi³ qui³ ná¹ton²³ dí² jáun² ñí¹con² tsáu². 2Quí¹ Jesús má²ca³ma³tí³² ñí¹con² Dió³², Tsá² ca³lɨ³hiáun¹ hi³ ca³tɨ²¹ ta²¹ jáun², la³jmɨ́¹ ca³ma³tí³² jáun² hla¹ Moisés hi³ ma³cón³² la³jɨ́n³² tsá² jmɨ́¹ tionh² hí³ jo³cuo² Dió³² jmɨ́¹jáun². 3Tɨ³la³ má²ca³lɨ³ lin¹ bíh¹ hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² Jesús la³ cónh³ bíh¹ hla¹ Moisés; la³jmɨ́¹ lɨ́³ hñú³, hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² tsá² lɨ́²jmú³ la³ cónh³ bíh¹ hnga² hñú³. 4Quí¹ cun³ tiu³nio² zian² bíh¹ tsá² lɨ́²jmú³ ma³ quin³² ma³ caun³² hñú³, tɨ³la³ la³jɨ́³² hi³ jniá³ má¹ná¹, Dió³² bíh¹ Tsá² ca³jmú³. 5La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ hi³ Moisés ca³ma³tí³² hi³ ma³cón³² la³jɨ́n³² tsá² tionh² hí³ jo³cuo² Dió³² jmɨ́¹jáun², hi³ la³jɨ́³² ta²¹ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² né³, ca³jmú³ ta²¹ hi³ ma³tson² jáɨ¹³ hi³ né³bí¹ jmɨ́¹ hléh²¹ Dió³² jmɨ́¹ chí¹cáɨn² jáun². 6Tɨ³la³ Cristo né³, lɨ́n³ Tsá² má²tí³² ñí¹con² Dió³² ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² tionh² jo³cuo² Dió³² la³ cun³ qui³ ca³tɨ²¹ hi³ má²tí³² jan² jon² tsáu². Hi³ jáun² jnoh¹ bíh¹ láɨ³ tsá² tiauh² hí³ jo³cuo² Dió³² nɨ́¹juáh³ la³ má²nio² jáun² tiá³ tsɨ́³ dí², hi³ nɨ́¹juáh³ la³ má²tsah¹ jáun² dí² hi³ ca³tɨ²¹ hi³ má²ná¹jan³² dí² jáun² [ca³la³ ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹]. 7Jáun² cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, la³ cun³ juáh³ jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² la³ lá²: Hnoh², nɨ́¹juáh³ náɨh¹³ náh² né³² la³ cun³ hi³ hleh³² Dió³², 8ha³ lɨ́² lɨ́¹ jmú² náh² hi³ tiá² niuh¹ náh² la³jmɨ́¹ ca³jmú³ tsá² ca³jmú³ hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tsá² ca³ca³ ca³lan³ hí³ Dió³² tɨ³ hué³² quiéin² jáun². 9Ñí¹ jáun² dá² cáun² lɨ́¹ ca³ca³ ca³lau³ jná¹³ dí²hioh³ ñú²deh³ hnoh², uá¹jinh¹ ca³jɨ́e³ tsú² la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³² jná¹³ tá¹ tu³ló³² mii² jáun². 10Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³míh³ tsɨn³² jná¹³ ca³tɨn¹ tsá² hí³, hi³ ca³juánh³² jná¹³ jáun²: Tiu³nio² bíh¹ tiá² cáun² ná¹tioh³ tsɨ́³ tsá² nɨ́², hi³ cónh³ tiá² hnió³ bíh¹ tsú² hi³ zian² la³ cun³ hi³ hnó³² jná¹³. 11Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³míh³ tsɨn³² jná¹³ quiúnh¹ tsá² hí³, jáun² ca³jmú³² jná¹³ cáun² jáɨ¹³ huáh² tsɨ́³ lá²: hi³ cun³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ tsa³tiánh² tsú² ñí¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³ chan²¹ jná¹³ tsú² tie³. 12Hnoh² reh², hua³hín¹³ náh² jmu³, quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³lɨn³ náh² uá²jaɨ³² tsá² cá² ñí¹ ná¹tioh³ hlah³ tsɨ́³, hi³ niau²¹ tun³ honh² náh² ca³tɨn¹ Dió³², hi³ ca³la³ hi³ tianh¹³ náh² tɨ³ có³² ñí¹con² Dió³² Tsá² liéih³². 13Jáun² bíh¹ hniáuh³² jmúh¹³ náh² pin³ tsɨ́³ tsá²ján² tsá²ján² cun³ jmá² cun³ jnia³², tá¹la³ zia³² lá² jmáɨ¹; jáun² tiá² lɨ́¹ lɨ³can² náh² cun³quionh³ tso³, quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³lɨn³ náh² tsá² tiá² jáɨ¹³ ngɨ²³. 14Quí¹ jɨ́³²la³ ti³ nɨ́¹juáh³ la³ má²nio² jáun² cáun² tsɨ́³ dí² la³jmɨ́¹ ca³chá¹³ dí² jáun² cáun² tsɨ́³ la³ jmɨ́¹ ñí¹ jmɨ́¹tin², hi³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ láɨ³ dí² tsá² cu³ nió³ quiúnh¹ dí² Tsá² lɨ́n³ Cristo. 15La³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun²: Hnoh², nɨ́¹juáh³ náɨh¹³ náh² né³² la³ cun³ hi³ hleh³² Dió³², ha³ lɨ́² lɨ́¹ jmú² náh² hi³ tiá² niuh¹ náh² la³jmɨ́¹ ca³jmú³ tsá² ca³jmú³ hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 16Hi³ jáun² né³, ¿hin² dá² tsánh² tsá² hí³, tsá² ca³náɨ³² hí³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³², hi³ jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jmú³ tiá² nieh³? Haun¹³ tsá² ca³ñí¹huen¹³ hí³ hla¹ Moisés tɨ³ hué³² Egipto bíh¹ hí³ dúh¹. 17Hi³ ¿hin² dá² ñí¹con² jaun³² ca³míh³ tsɨ́³ Dió³² tá¹ tu³ló³² mii² jáun²? ¿Haun¹³ juáh¹³ ñí¹con² tsá² ca³jmú³ hí³ tso³ bíh¹ dúh¹?, tsá² cá²tsan³ hí³ hué³² quiéin². 18Hi³ ¿hin² dá² ñí¹con² ca³jmú³ siáh³ Dió³² jáɨ¹³ huáh² tsɨ́³, hi³ ca³juáh³ hi³ tiú²uú² lɨ́¹³ tsa³tiánh² tsú² hué³² ñí¹ jmɨ́¹ chan³ dí² tie³? ¿Haun¹³ juáh¹³ tsá² ca³jmú³ hí³ cun³ lɨ́³ tsɨ́³ hmóu³² bíh¹ dúh¹? 19Jáun² jáɨ¹³ nɨ́² jmu² lin¹ hi³ tiá² la³ taunh³ yáh³ tsú² hué³² jáun² cun³ñí¹ hi³ tiá² la³ ca³chá³ cáun² tsɨ́³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\