HEBREOS 4

1Hi³ jáun² né³, hniáuh³² jmú¹³ dí² hua³hín¹³ tá¹la³ hé² bíh¹ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² hi³ lɨ́¹³ chau³ dí² tsú² tie³, hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ hi³ juáh¹³ hi³ ma³ jan² hnoh² tiá² tɨn¹ náh² hi³ cuá¹tianh³ náh² tie³. 2Quí¹ ja³bí¹ jnoh¹ siáh³ má²ca³náɨ¹³ jú¹ chú³² la³jmɨ́¹ ca³náɨ³² tsá² hí³, tɨ³la³ jáɨ¹³ hi³ ca³náɨ³² tsú² jáun² tiá² lin¹ ta²¹ ca³jmú³ yáh³ ñí¹con² tsú², quí¹ tiá² ta²¹ ca³taunh³ yáh³ tsú², cáun² ti³ lɨ́¹ ca³náɨ³² la³ jáun² bíh¹ tsú². 3Tɨ³la³ jnoh¹ né³, tsá² má²táunh²³ dí² ta²¹, jnoh¹ bíh¹ tsá² ca³ta¹ dí² hi³ tsá¹tauh¹³ tie³; la³ cun³ hi³ ca³juáh³ jáun² Dió³² la³ lá²: Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ ca³míh³ tsɨn³² jná¹³ quiúnh¹ tsá² hí³, jáun² ca³jmú³² jná¹³ cáun² jáɨ¹³ huáh² tsɨ́³ lɨ́³ la³ lá²: Hi³ tiu³nio² tiá² lɨ́¹³ yáh³ tiánh³ tsá² hí³ tie³ hi³ jmu¹ jná¹³. Quí¹ cun³ jmɨ́¹ má²ca³táuh³ bíh¹ ta²¹ jáun² quioh²¹ Dió³² la³ cun³ jmɨ́¹ ca³jmú³ tsú² hngá¹máh³ lá². 4Uá¹la³ cun³ zia³² ñí¹ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² hi³ juáh³ la³ lá²: La³ má²quiau³ jmáɨ¹ hi³ ca³táuh³ bíh¹ ta²¹ quioh²¹ Dió³², ca³cuá³ tie³. 5Hi³ zia³² siáh³ cáun² ñí¹ rá¹juáh³ Sí² la³ lá²: Tiu³nio² tiá² lɨ́¹³ tiánh³² tsá² hí³ tie³ la³jmɨ́¹ cuon¹ jná¹³ tie³. 6Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, hniah³ bíh¹ tsá² lɨ́¹³ tiánh³² tie³. Tɨ³la³ tsá² ca³náɨ³² hí³ jú¹ chú³² quioh²¹ Dió³² la³ cun³ jmɨ́¹tin² má¹na²¹, tiá² ca³tiánh³ yáh³ tsú² tie³, quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³jmú³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 7Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ Dió³² má²ca³tón³ siáh³ cáun² jmáɨ¹, jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² ta³né³². La³ cun³ lɨ́³ jáun² jáɨ¹³ hi³ ca³hléh³ Dió³² ñí¹con² Tsá² Israel cun³quionh³ hla¹ Dá²vi²¹ jmɨ́¹ má²cáɨn² jáun², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²juánh³² jná¹³ jáun²: Hnoh², nɨ́¹juáh³ náɨh¹³ náh² né³² la³ cun³ hi³ hleh³² Dió³², ha³ lɨ́² lɨ́¹ jmu² náh² hi³ tiá² niuh¹ náh². 8Quí¹ sá¹jmɨ́¹ ca³lɨ³ hi³ jmu³ hla¹ Josué hi³ tiánh³² tsá² hí³ tie³ jmɨ́¹jáun², hi³ jáun² tiú²uú² jmɨ́¹ hléh²¹ yáh³ Dió³² jmɨ́¹ lɨ́¹ cáɨn² jáun² ca³tɨ²¹ cónh³í¹ cáun² jmáɨ¹ la³ jáun² siáh³. 9Jáun² né³, ná¹heinh³² bíh¹ cónh³í¹ cáun² jmáɨ¹ hi³ tiánh³² tsú² tie³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² má²tionh² jo³cuo² Dió³² la³jmɨ́¹ ta³cua¹³ jáun² hnga² Dió³² tie³. 10Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² má²ca³ta³cua¹³ tie³ quionh³ Dió³², jáun² tsá² la³ hí³ má²ca³táuh³ bíh¹ tá¹³ la³jmɨ́¹ cá¹táuh³ jáun² tá¹³ Dió³². 11Hi³ jáun² ca³ta¹ bíh¹ dí² hi³ jmú¹³ tion³, hi³ jáun² lɨ́¹³ tiauh² dí² tie³. Hi³ jáun² hí¹ jan² dí² tiá² cáun² lɨ́¹ má¹ti²¹ dí² nóh³² quioh²¹ tsá² ca³jmú³ hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² jmɨ́¹jáun². 12Quí¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² dá² pin³ lɨ́n³² bíh¹, hi³ ca³la³ hi³ liéih³² siáh³. Jáɨ¹³ jáun² né³, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ hmu³ la³ cónh³ bíh¹ lɨ³ua³ cáun² mí¹táɨ³ hmu³ tá¹ tun³ jo²¹, ca³la³ hi³ nga² ñí¹ ná¹jenh² jmɨ́¹ tsɨ́³ tsú² quionh³ jmɨ́²chí³ quioh²¹ tsú², hi³ chau³² ca³la³ tɨ³ ñeh² jñí²mu¹ tsú² siáh³. Jáɨ¹³ jáun² bíh¹ tɨn² ra³tsɨ³² héih³² ñí¹con² la³jɨ́³² hi³ cháunh²³ chí¹ tsú², jɨ³ hi³ jmu² siáh³ lin¹ lánh³ lɨ́³ tsɨ́³ tsáu². 13Hí¹ cáun² yáh³ la³ cun³ la³jɨ́³² hi³ ca³jmú³ Dió³² tiá² ná¹hmá¹ ñí¹con² tsú². Ca³la³ jɨ³lɨ³² bíh¹ ná¹jñeh³ hi³ ná¹na²¹ ñí¹ hó²¹ñí¹ Tsá² ca³ta¹ dí² hi³ má¹jnia¹³ ñí¹con² ca³la³ jɨ́³² hi³ má²lɨ́²jmú¹³. 14Hi³ jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ má²zian² jan² Mí²tsá² Hɨ́en¹ Juo¹³ dí², Jesús Jon² Dió³², Tsá² má²cá²chánh³² hí³ la³ tɨ³ hñu³mɨ³cuú², hi³ jáun² cuɨ́¹ chá¹³ dí² cáun² tsɨ́³ hi³ táunh¹³ dí² ta²¹ la³ má²táunh²³ jáun² dí² ta²¹, la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ qui³ ná¹hléh¹ dí² jáun². 15Quí¹ jun³juáh¹³ hi³ tiá² ja³² yáh³ mií³ tsɨ́³ Mí²tsá² Hɨ́en¹ Juo¹³ dí² hí³ ca³tɨ²¹ lɨ³ua³ cáun² ñí¹ tiá² tiáu²³ dí², quí¹ ja³bí¹ hnga² tsú² siáh³ ca³ma³tso² tsɨ́³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ quieinh³² jnoh¹, hi³ cáun² lɨ́¹ cháunh²³ tsɨ́³ dí² hi³ tiá² tsú²ta²¹; tɨ³la³ Tsá² hí³ má¹ná¹, tiá² tso³ ca³jmú³ yáh³. 16Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, cuɨ́¹ chá¹³ dí² cáun² tsɨ́³ hi³ má¹janh¹³ dí² tɨ³ ñí¹con² Dió³², Tsá² ja³² hí³ mií³ tsɨ́³, hi³ jáun² lɨ́¹³ ma³juenh² tsú² tsɨ́³ la³ má²quionh³ hi³ ma³hé² ma³mieh² dí² tsú², hi³ ma³hau³ dí² tsú² lɨ³ua³ cáun² jmáɨ¹ hi³ tiá² tiáu²³ dí².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\