HEBREOS 5

1Quí¹ ma³ quin³² ma³ jan³² bíh¹ tsá² lɨn³ hí³ mí²tsá² hɨ́en¹ lɨ́n³ jan² tsá² má²dí¹quiánh¹ ja¹ tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹, hi³ cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³hiáun¹ tsú² hi³ hau³ jáɨ¹³ jáun² né³, jáun² nau³² tsú² ta³ ñí¹ Dió³² cha¹³ tsáu², hi³ tsá²caun² tsú² ñí¹ hó²¹ñí¹ Dió³² hi³ lɨ́¹ cue³² jáun² tsáu², hi³ tsá²jngɨh² siáh³ jáh³ ta³ ñí¹ Dió³² hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ tsáu². 2Hi³ cun³ñí¹ hi³ hnga² mí²tsáu² hí³ né³ lɨ́n³ jan² tsá² quiunh³² hi³ cáun² lɨ́¹ cháunh²³ tsɨ́³ hi³ tiá² tsú²ta²¹ la³jmɨ́¹ quiunh³² jáun² tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹, jáun² tɨn² bíh¹ tsú² jmu² juenh² tsɨ́³ ñí¹con² tsá² tiá² jáɨ¹³ má²ca³ngɨ¹³, jɨ³ tsá² má²ca³lɨ³can² nɨ́² siáh³. 3Hi³ cun³ñí¹ hi³ quiunh³² tsú² la³ jáun² né³, jáun² hniáuh³² jngɨh³ tsú² jáh³ ta³ ñí¹ Dió³² hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ hnga² la³ má²quionh³ jɨ³ tsáu¹³ tsáu² nɨ́² siáh³. 4Hi³ jáun² né³, hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ lɨ́¹ jmu³ hnga² hi³ lɨ́n³ jan² mí²tsá² hɨ́en¹, quí¹ hnga² bíh¹ Dió³² téh²³ tsá² hí³ hi³ cueh³² dí² ta²¹ quien² jáun², la³ cun³ ta²¹ hi³ ca³hiauh³ jáun² hla¹ Aarón. 5La³ jáun² bíh¹ lɨ³ uá²jaɨ³² ñí¹con² Cristo, quí¹ jun³juáh¹³ hnga² yáh³ tsú² ca³ma³quien² hi³ cáun² lɨ́¹ ca³jmú³ hi³ lɨ́n¹³ Mí²tsá² Hɨ́en¹, tɨ³la³ Dió³² bíh¹ Tsá² ca³ma³quien² tsú² hi³ ca³cué³ jáɨ¹³ hi³ hau³ tsú² jáɨ¹³ jáun², la³ cun³ hi³ ca³záɨh³ dí² jáun² la³ lá²: Hnú² bíh¹ Jón³² jná¹³, Tsá² má²lɨ́²ma³zián¹³ jná¹³ né³². 6La³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² siáh³ ñí¹ Sí² hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: Hnú² bíh¹ Tsá² lɨ́n³ nú² Mí²tsáu² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jáun² Melquisedec bí¹ lɨ́n³ hnú². 7Tá¹la³ ca³cuan³ jáun² Cristo ñí¹ hué²¹ lá² né³, ca³liéinh³² tsú² Dió³² Tsá² zia³² pí³ quioh²¹ hi³ liáu³² ja¹ hla¹, hi³ ca³hiu³ ca³mɨ́³ tsú² ca³la³ hi³ hó² jngɨh² hi³ hleh³² tiá³. Hi³ jáun² ca³náɨ³² bíh¹ Dió³² jë¹ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³hliá² jlánh¹ ca³jmú³ tsú² nieh³. 8Quí¹ uá¹jinh¹ cun³ jmɨ́¹ má²lɨ́n³ bíh¹ tsú² Jon² Dió³², tɨ³la³ cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ ca³ma³tso² tsú² jáun² tsɨ́³ né³ ca³lɨ³tɨn² bíh¹ tsú² hi³ ma³tí³². 9Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³hiá² ca³táunh³ tsú² tán¹ hián² cu³tí³ né³, jmɨ́¹jáun² ca³lɨn³ tsú² Tsá² lɨ́n³ mí¹zioh²¹ hi³ lión³² tsáu², hi³ lɨ³ zian² tsú² cun³ jmɨ́¹hi³nio², ca³la³ jɨ³lɨn² tsá² jmu² nieh³ ñí¹con² tsú²; 10hi³ la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ siáh³ ca³hiáu³² tsú² Dió³² hi³ lɨn³ tsú² Mí²tsá² Hɨ́en¹ la³ cun³ hi³ jmɨ́¹ lɨ́n³ jáun² Melquisedec. 11Hliáun³ lɨ́n³² bíh¹ jáɨ¹³ zia³² hi³ jmɨ́¹ lɨ³ juáh¹³ jnoh¹ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ nɨ́², tɨ³la³ má²juóuh³² lɨ́n³² bíh¹ hi³ jmú¹³ jnoh¹ siáh³ na²¹, quí¹ cun³ñí¹ hi³ uɨ́³ lɨ́n³² bíh¹ má²ngɨ²³ hnoh² jáɨ¹³. 12Quí¹ ta³né³² jmɨ́¹ má²hniáuh³² hi³ ná¹lɨ́n³ tɨ³² bíh¹ náh² hmóu³², tɨ³la³ ñí¹con² hnoh² má¹ná¹, sa³ siáh³ bíh¹ siáh³ lɨ³hniah³ tsá² hléh³² cónh³í¹ cu³ tsauh³² la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́³ mí¹zioh²¹ zión³² hi³ ca³niéih² náh² quioh²¹ Dió³² la³ jmɨ́¹ ñí¹. Sa³ jmɨ́²tiuh²¹ bíh¹ lɨ³hniauh²³ ñí¹con² náh²; já² ¡má³² pin³ bíh¹ jmɨ́¹ má²hniáuh³² cúh¹³ náh²! 13Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² hɨ́nh²³ jmáh³la³ jmɨ́²tiuh²¹, jáun² tsá² la³ hí³ né³, lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ dáɨn² bíh¹, tiá² má²tɨn² yáh³ tsú² quiáh³² hi³ chu²¹. 14Tɨ³la³ má³² pin³ bíh¹ cúh² tsá² má²hún¹ tsɨ́³, tsá² má²ca³lɨ³ tɨn² chu³ ñih³ he³ hi³ chu²¹ hi³ he³ hi³ hlah³ cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ má²ca³há² ca³nga² tsú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\