HEBREOS 7

1Melquisedec hí³ bíh¹ jmɨ́¹ lɨ́n³ re²¹ juú² Salem jɨ³ mí²tsáu² quian²¹ Dió³² Tsá² cú² juenh². Tsá² hí³ bíh¹ ca³ñí¹ma³jéinh³ hla¹ Há²bran²¹ jmɨ́¹ cá¹jính²¹ ñí¹ ca³láɨh¹³ jáun² hniéi² quionh³ tsá² jmɨ́¹ ná¹lɨ́n³ re²¹, jáun² jmɨ́¹jáun² ca³ma³miih² tsú² Há²bran²¹ hí³. 2Jmɨ́¹jáun² ca³cuéh³ Há²bran²¹ tsá² hí³ cáun² la³ cun³ quia³ la³jɨ́³² hi³ ca³láɨh¹³ tsú² ñí¹ ca³ñí¹jmú¹³ jáun² hniéi². Hi³ jmáɨ² tsú² jáun² Melquisedec né³, hnió³ juáh³ “re²¹ tsá² tɨn² rá²tsɨ³² héih³² cú²tso²”. Juú² ñí¹ jmɨ́¹ lɨ́n³ tsú² jáun² re²¹ né³, jmáɨ² Salem; hi³ jmáɨ² jáun² Salem hnió³ juáh³ “tie³ bíh¹ nio²”. Jáun² hi³ jmáɨ² tsú² jáun² niéih³ siáh³ “re²¹ tsá² jmu² hi³ niau²¹ tie³”. 3Tsá² hí³ bíh¹ jan² tsá² lɨ́¹ ca³ngó² cá²jnia³, tsá² tiá² lin¹ hin² jméi² mí¹ziú¹³ sa³jun³ lin¹ hin² dá² jún¹ raɨnh²¹ tsú², tsá² zian² jmɨ́¹tin². Tiá² lin¹ yáh³ hín² dá² jmáɨ¹ ca³lɨ³zian² tsú², sa³jun³ jmáɨ¹ hi³ jun³ yáh³ tsú² lin¹. La³ jáun² bíh¹ lɨ́n³ tsú² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ hnga² Jon² Dió³², jan² mí²tsáu² zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 4Sá¹nɨ́² jɨe³ né³ lánh³ máh³ la³ quien² Melquisedec hí³, quí¹ ¡hí¹ la³ tɨ³ hnga² máh³ Há²bran²¹ jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ dí² ca³cué³ ñí¹con² tsú² cáun² la³ cun³ quia³ la³jɨ́³² hi³ ca³láɨh¹³ dí² jáun² ñí¹ ca³ñí¹jmú¹³ dí² jáun² hniéi²! 5Hi³ jáun² uá¹jinh¹ tsá² ná¹lɨ́n³ mí²tsáu² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Leví má²tí³² la³ cun³ lɨ́³ jáun² héih³² quioh²¹ hla¹ Moisés, hi³ máɨ³² cáun² la³ cun³ quia³ la³ cun³ hi³ zia³² quioh²¹ tsáu², tɨ³la³ ñí¹con² má²tún² hmóu³² tsá² jan² dí¹hio³ ñú¹deh³ quionh³ bíh¹ tsú² má¹ná¹, la³ cun³ hla¹ Há²bran²¹ yáh³; 6tɨ³la³ Melquisedec hí³ né³, uá¹jinh¹ tiá² jmɨ́¹ lɨ́n³ tsú² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Leví, cu³ jáun² cáun² ca³hiauh³ bíh¹ tsú² cáun² la³ cun³ quia³ quioh²¹ Há²bran²¹, tsá² ca³jmú³ hí³ Dió³² jáɨ¹³ quionh³. Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² né³, ca³ma³miih² Melquisedec Há²bran²¹ hí³. 7Quí¹ cun³ la³jáɨ³² bíh¹ dí² ná¹né¹ hi³ tiu³nio² tsá² quien² bíh¹ ma³miih² tsá² huen³. 8Jáun² né³, tsá² he² cáun² la³ cun³ quia³ ñí¹con² jnoh¹, tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ hí³, tsá² tón³² jmáɨ¹ jún²³ bíh¹; tɨ³la³ ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³² má¹na²¹, rá¹hleh³² hi³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ la³ má²zian² jáun² bíh¹ Melquisedec hí³. 9Hi³ jáun² cun³ñí¹ hi³ hla¹ Há²bran²¹ ca³cué³ cáun² la³ cun³ quia³ ñí¹con² tsá² hí³, jáun² né³, lɨ́¹³ juáh¹³ dí² hi³ ja³bí¹ hla¹ Leví tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ tsú² uá²jaɨ³² ca³cué³ cáun² la³ cun³ quia³ jmɨ́¹jáun², tsá² lɨ́n³ hí³ mí¹zioh²¹ quioh²¹ la³jɨ́n³² mí²tsáu², tsá² ná¹he² hí³ cáun² la³ cun³ quia³ la³ tɨ³ ta³né³². 10Qui³ jmɨ́¹ má²quian³² bíh¹ Há²bran²¹ jún² hi³ lɨ³zian² jan² tsá² lɨ́n¹³ hí³ mí¹zioh²¹ quioh²¹ mí²tsáu² la³ cun³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ tsó³² jáun² Melquisedec hi³ tsa³ma³jéinh³ tsú². 11Hi³ tsá² Israel né³, ca³héi³ héih³² quioh²¹ Dió³² tá¹la³ jmɨ́¹ tionh¹ jáun² mí²tsáu² tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Leví hí³ ñí¹ hó²¹ñí¹ tsú²; tɨ³la³ sá¹jmɨ́¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ chun¹ tsú² cun³quionh³ tá¹³ tsá² ná¹lɨ́n³ hí³ mí²tsáu² dúh¹, jáun² tiá² jmɨ́¹ lɨ³ hniáuh³² yáh³ hi³ lɨ³jnia² siáh³ cónh³í¹ jan² Mí²tsáu², Tsá² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Melquisedec, quí¹ jmɨ́¹ la³ tioh²¹ bíh¹ jan² mí²tsáu² lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ hla¹ Aarón. 12Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ ca³zan² he³ ñí¹ mí²tsáu² zian² né³, jáun² cun³ ca³tɨ²¹ bíh¹ hi³ za¹³ siáh³ liei²¹ uá²jaɨ³². 13Quí¹ la³ cun³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí² hi³ ca³tɨn¹ Tɨ³² Juo¹³ dí², hi³ uá¹jinh¹ lɨ́n³ tsú² jan² Tsá² ñí¹ má²cú¹ má²ñeh¹ quioh²¹ jan² tsá² quian³tun³ jon² Israel, tɨ³la³ tsá² cu³ nió³ hí³ má¹na²¹, hí¹ jan² yáh³ tiá² ca³lɨn³ mí²tsáu² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ tsa³jmú³ ta²¹ ñí¹hiú¹³. 14Quí¹ lin¹ lɨ́n²¹ bíh¹ hi³ Tɨ³² Juo¹³ dí² jan² tsá² jón²zɨ́h¹ jón²cho¹ hla¹ Judá, hi³ tiá² tsá² hí³ ca³hɨen³ yáh³ hla¹ Moisés hi³ lɨ́¹³ jmu³ mí²tsáu². 15Hi³ jáun² né³, tɨ³ lɨ³mí¹ jlánh¹ lin¹ bíh¹ jáɨ¹³ nɨ́² cun³ñí¹ hi³ ca³lɨ³jnia² jan² Mí²tsáu² siánh³ siáh³ hi³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jáun² Melquisedec, 16jan² Tsá² má²lɨ́n³ Mí²tsáu² cun³ñí¹ hi³ quian³² tsú² pí³ hi³ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio², jun³juáh¹³ hi³ lɨ́n³ tsú² Mí²tsáu² cun³quionh³ hi³ lin¹ hin² tsánh² jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ yáh³ tsú² la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² liei²¹. 17Tɨ³la³ la³ cun³ rá¹juáh³ jáun² jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² bíh¹, ñí¹ rá¹juáh³ jáun² la³ lá² hi³ ca³tɨn¹ tsú²: Hnú² bíh¹ Tsá² lɨ́n³ nú² Mí²tsáu² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ lɨ́n³ nú² jáun² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Melquisedec. 18Jáun² la³ jáun² lɨ³ hi³ héih³² hi³ jmɨ́¹ zia³² jáun² jmɨ́¹tin² tiú²uú² ca³lɨ³ quien² yáh³, quí¹ la³ñí¹ la³ján³ tiá² jmɨ́¹ pin³ yáh³, sa³jun³ ca³jmú³ bíh¹ ta²¹ la³ cun³ qui³ jmɨ́¹ ca³tɨ²¹, 19quí¹ tiá² hin² ca³tá² ca³hián² yáh³ cun³quionh³ héih³² jáun²; hi³ ja³bí¹ la³ jáun² siáh³ má²zia³² cáun² hi³ má²hu²¹ tsɨ́³ dí² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹, cáun² hi³ jmu² hi³ tsá¹janh¹³ dí² ñí¹con² Dió³². 20Hi³ hí¹ la³ tɨ³ hnga² yáh³ Dió³² ca³ma³tson² jáɨ¹³ cun³quionh³ hi³ ca³hɨen³ hnga², hi³ Tsá² hí³ lɨ́n³ Mí²tsáu², uá¹jinh¹ tiá² lin¹ ca³ma³tson² tsú² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² qui³ má²ná¹lɨ́n³ hí³ mí²tsáu². 21Tɨ³la³ hi³ ca³tɨn¹ Mí²tsáu² Tsá² hɨen²³ dí² lá² má¹ná¹, ca³ma³tson² bíh¹ Dió³² hi³ ho² tsú² jáɨ¹³ jáun² jmɨ́¹ ca³záɨh³ dí² tsú² la³ lá²: Dió³² má²ca³ma³tson² jë¹, hi³ cun³ jmɨ́¹lɨ́h³ yáh³ tiá² za¹³ tsɨ́³ tsú². Hnú² bíh¹ Tsá² lɨ́n³ nú² Mí²tsáu² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ lɨ́n³ nú² la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jáun² Melquisedec. 22Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹, lɨ́n³ Jesús jan² Tsá² má²tson² cáun² nió³² hi³ jlánh¹ bíh¹ chú³² la³ cónh³ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ́³ jmɨ́¹tin². 23Juóun³² tsáu² ca³lɨn³ mí²tsáu² quí¹hliá² tiá² ca³lɨ³uén³ yáh³ tsú² hi³ ho² jáɨ¹³ jáun², quí¹ ca³quí² cá²tsan³ bíh¹ tsú². 24Tɨ³la³ Jesús má¹ná¹, la³ má²lɨ́n³ jáun² bíh¹ tsú² Mí²tsáu², tiá² lin¹ hniah³ yáh³ jan² tsá² siánh³ hi³ hí³ cha¹³ tsú², quí¹ hí³ bíh¹ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 25Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, hí³ bíh¹ lɨ́n³ Tsá² tɨn² lión³² tsáu² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³, lɨ³ua³ jan² tsá² má²tsá²janh³² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ hí³ dí², quí¹ hí³ bíh¹ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio² hi³ cuá¹hiú² cuá¹mɨ³² ñí¹con² Dió³² hi³ ca³tɨn¹ tsáu². 26Jan² Mí²tsá² Hɨ́en¹ la³ hí³ bíh¹ lɨ³hniah²³ ñí¹con² dí², jan² Tsá² hɨ́en¹, jan² Tsá² hí¹ cáun² hi³ hlah³ tiá² ca³jmú³ hi³ sa³jun³ tso³ yáh³ ca³jmú³, jan² Tsá² tiá² ca³cunh³ quionh³ tsá² ren² tso³, Tsá² jlánh¹ ca³lɨ³ quien² la³ cónh³ bí¹ la³jɨ́n³² tsá² tionh² hñu³mɨ³cuú². 27Hí¹ jan² yáh³ tsá² lɨ́n³ mí²tsá² hɨ́en¹ tiá² cunh³ tsú², quí¹ jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³² hniáuh³² jngɨh³ tsá² hí³ jáh³ ñí¹con² Dió³², la³ñí¹ tín² hi³ ca³tɨn¹ hnga², nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² né³, jmu² tsú² siáh³ hi³ ca³tɨn¹ tsáu². Tɨ³la³ Jesús má¹ná¹, cu³ jéin³² tán¹ bíh¹ ca³jun³ hi³ ca³tɨn¹ ca³la³ jɨ́n³² tsáu², jmɨ́¹ ca³cuen³ tsú² jáun² hnga² yáh³. 28Tɨ³la³ tsá² hiauh³ hí³ ta²¹ hi³ lɨ́n³ mí²tsá² hɨ́en¹ la³ cun³ lɨ́³ jáun² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés né³, tsá² hí³ dá² cáun² quiunh³² la³ cun³ qui³ quiunh³² tsáu² bíh¹ hi³ lɨ́¹ cháunh²³ chí¹ cáun² hi³ tiá² tsú²ta²¹; tɨ³la³ jmɨ́¹ má²ca³nga² hi³ lɨ́³ jáun² liei²¹ jáun² né³, Dió³² ca³jmú³ cáun² jáɨ¹³ cun³quionh³ hi³ ca³hɨen³ hnga² hi³ hión³² dí² Jon² hnga² cú²jueh³² hi³ lɨ́n¹³ Mí²tsá² Hɨ́en¹, jan² Tsá² ca³hiá² ca³táunh³ ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³, la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\