HEBREOS 8

1Jáun² né³, la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² ja¹ la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²juáh¹³ jnoh¹ nɨ́² niéih³ la³ lá²: Hi³ Mí²tsá² Hɨ́en¹ Juo¹³ dí² cu³tí³ lɨ́n³ la³ má²lɨ́²juáh¹³ jnoh¹ nɨ́², hi³ hí³ bíh¹ má²ca³ta³cua¹³ hñu³mɨ³cuú² tɨ³ cuá² chu²¹ quioh²¹ Dió³² Tsá² cuá¹quien². 2Tsá² hí³ bíh¹ lɨ́n³ Mí²tsáu² Tsá² jmu² ta²¹ ñéih³ hñú³ hɨ́en¹, tɨ³la³ hú¹tá¹ hñú³ hɨ́en¹ tson² má¹ná¹, hi³ ca³jmú³ hnga² Dió³², jun³juáh¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² tsá²mɨ³cuóun² yáh³. 3Jáun² né³, la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨ³hiáun¹ hi³ lɨ́n³ mí²tsá² hɨ́en¹, tiu³nio² zia³² hi³ cue³² ñí¹con² Dió³², hi³ jngɨh² tsú² siáh³ jáh³ ñí¹con² Dió³²; hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, ja³bí¹ Jesucristo ca³lɨ³ hniáuh³² hi³ zia³² hi³ cué³² siáh³. 4Tɨ³la³ sá¹jmɨ́¹ hi³ zian² bíh¹ tsú² ñí¹ hué²¹ lá² dúh¹, jáun² tiá² Mí²tsáu² jmɨ́¹ lɨ́n¹³ yáh³ tsú², quí¹ la³ tɨ³ ta³né³² bíh¹ zian² tsá² ná¹lɨ́n³ mí²tsáu², tsá² zia³² hi³ cue³² ñí¹con² Dió³² la³ cun³ rá¹lɨ́³ jáun² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés. 5Tɨ³la³ mí²tsáu² hí³ má¹na²¹, cáun² ná¹jmu² tá¹³ ñéih³ hñú³ hɨ́en¹ hi³ lɨ́³ jmáh³la³ henh¹³ quioh²¹ hi³ zia³² jáun² tɨ³ hñu³mɨ³cuú² bíh¹. Né¹ bíh¹ dí² hi³ tson² bíh¹ cáun² hi³ ti³ lɨ́¹ jmouh³² bíh¹ tsú² jaun³², quí¹ jmɨ́¹ ca³tɨ³ ñí¹ jmu³ hla¹ Moisés cuáh³² hñú³ hmɨh³² jáun², jáun² Dió³² ca³juáh³ la³ lá²: “Hua³hín¹³ nú² hi³ jmóuh¹ hnú² tán¹ hián² cu³tí³ la³ cun³ lɨ́³ nóh³² quioh²¹ hñú³ hi³ má²lɨ́²hɨ́e³ jná¹³ hnú² tsɨ³ máh³ lá²”. 6Tɨ³la³ Mí²tsá² Hɨ́en¹ Juo¹³ dí² má¹ná¹, má²ca³joh¹³ cáun² ta²¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien², quí¹ cun³quionh³ hí³ bíh¹ ca³hi³ cáun² nió³² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹; hi³ jmɨ́¹ ca³hi³ jáun² nió³² hmaɨ²¹ né³, jáun² jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ Dió³² jáɨ¹³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ la³ cónh³ bíh¹ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun² jmɨ́¹tin². 7Quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ ca³lɨ³tí³ nió³² hi³ ca³hi³ jáun² la³ ñí¹, jáun² tiú²uú² jmɨ́¹ lɨ³ hniáuh³² yáh³ hi³ tanh¹³ tsú² siáh³ cáun² nió³² hmaɨ²¹. 8Tɨ³la³ Dió³² ca³jɨ́en³² tsá² hí³ hi³ tiá² tú² tiá² tsɨn²³ yáh³ tsú², hi³ jáun² ca³juáh³ tsú² la³ lá² hi³ ca³tɨn¹ tsá² hí³: Juo¹³ dí² juáh³ la³ lá²: Chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tanh²¹ jná¹³ siáh³ cáun² nió³² hmaɨ²¹, quiúnh¹ jná¹³ tsá² Israel jɨ³ tsá² Judá nɨ́² siáh³, 9Nió³² jáun² tiá² lɨ́³ la³ cun³ lɨ́³ nió³² hi³ ca³jmú³² jná¹³ quiúnh¹ ná¹ dí¹hio³ ñú¹deh³ tsú², tsá² jmɨ́¹ zian² jmɨ́¹tin², jmáɨ¹ hi³ ca³zánh³ jná¹³ jáun² cuo² tsú² hi³ ca³huen³ ná¹ tsú², jmáɨ¹ hi³ jmɨ́¹ tionh¹ tsú² jáun² hué³² Egipto. Nió³² hi³ ca³jmú³² jná¹³ jáun² quiúnh¹ tsú², tiá² ca³ma³tí³² yáh³ tsú², cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ tiú²uú² ca³tánh³² jná¹³ tsú² hó¹ñi³², juáh³ Juo¹³ dí². 10Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹jáun² tanh²¹ jná¹³ siáh³ cáun² nió³² quiúnh¹ ná¹ tsá² Israel hi³ lɨ́³ la³ lá², juáh³ Juo¹³ dí²: Taunh²¹ jná¹³ héih³² quion²¹ la³ tɨ³ jmɨ́¹ tsɨ́³ tsá² hí³, hi³ tón¹³ jná¹³ siáh³ la³ tɨ³ hñu³ tsɨ́³ tsú². Nɨ́¹ má¹jáun² né³, lɨ́n¹³ jná¹³ hú¹tá¹ Dió³² Juo¹³ tsú², hi³ jáun² tsá² hí³ né³, lɨ́n¹³ tsá² tionh² jo³uón³² jná¹³. 11Má¹jáun² tiú²uú² lin¹ lɨ³ hniáuh³² ma³tɨn² tsú² tsá²ján² tsá²ján², hi³ juáh¹³ hi³ záɨh³² tsú² raɨnh²¹ hi³ hniáuh³² lɨ³ cuóun³² tsú² Juo¹³ dí², sa³jun³ ñí¹con² tsá²co¹ tsú², sa³jun³ ñí¹con² raɨnh²¹ tsú² siáh³, quí¹ ca³la³ jɨ́n³² tsáu² bíh¹ lɨ³ cuóu³² jná¹³, uá¹ hi³ tsá² quien², uá¹ hi³ tsá² tiá² quien². 12Má¹jáun² má²hin¹³ jná¹³ la³jɨ́³² hi³ má²ca³jmú³ tsú² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², hi³ jmɨ́¹lɨ́h³ tiú²uú² cháu¹ jná¹³ tsɨn³² tso³ quioh²¹ tsú². 13Jáun² né³, cun³quionh³ hi³ hɨe³² jáun² Dió³² cáun² nió³² hmaɨ²¹, má²lin¹ hi³ má²tseh¹ bíh¹ hi³ jmɨ́¹ lɨ́³ jáun² jmɨ́¹tin²; hi³ lɨ³ua³ cáun² hi³ má²tseh¹ né³, cáun² má²tsá²lɨ³yenh³ bíh¹, hi³ tiú²uú² lin¹ nga³ zia³² ñí¹ lɨ³ jmuh¹ ta²¹, má²ja³quián³ tá¹ron¹³ tɨ³ có³² bíh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\