HEBREOS 9

1Jáun² né³, nió³² hi³ jmɨ́¹ hu²¹ jáun² la³ jmɨ́¹ ñí¹ jmɨ́¹ quionh³ héih³² quioh²¹ ca³tɨ²¹ ha³ lánh³ rón³² hniáuh³² ma³tsu³ ma³jónh³² tsú² Dió³², la³ má²quionh³ cáun² hñú³ hɨ́en¹ ñí¹ lɨ́¹³ ma³tsu³ ma³jónh³² tsú² Dió³² hi³ ca³jmú³ jáun² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². 2Cuáh³² hñú³ hmɨh³² jáun² né³, jmɨ́¹ lɨ́³ tun³ ñéih³, hi³ lɨ́³ la³ lá²: Ñéih³ ñí¹ la³ñí¹ jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² ñí¹ hɨ́en¹, ñí¹ jmɨ́¹ zeh¹ cáun² candelero jueh³² hi³ jmɨ́¹ tsɨ²¹ quiau³ sɨ́², hi³ ñí¹ jáun² siáh³ jmɨ́¹ zeh¹ cáun² mesa ñí¹ jmɨ́¹ ná¹tsɨ²¹ hí³ cuú²miih²¹ hɨ́en¹. 3Jáun² nɨ́¹ má¹ca³nga² jáun² ñí¹ he¹ hmɨh³² ñí¹ má²tun³ né³, jmɨ́¹ lɨ́³ siáh³ cáun² ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹. 4Ñí¹ jáun² jmɨ́¹ lɨ́³ siáh³ cáun² ñí¹hiú¹³ míh¹ lɨ́³ mí¹ñí² cú¹mí¹niau²¹ ñí¹ tɨ́² jɨn³² tsú² ziún², la³ má²quionh³ cáun² cuó² hi³ rá¹pɨ́eh²³ cú¹mí¹niau²¹. Hñu³ cuó² jáun² jmɨ́¹ dí¹hu²¹ cáun² tse³ lɨ́³ mí¹ñí² cú¹mí¹niau²¹; hi³ hñu³ tse³ jáun² né³, jmɨ́¹ tioh³ la³ cun³ má³² hi³ téh²³ tsú² maná hi³ ca³súh³ jáun² Dió³². Ja³bí¹ hñu³ cuó² jáun² jmɨ́¹ hu²¹ siáh³ hmá²hu²¹ quioh²¹ hla¹ Aarón hi³ ca³hion² jáun² zen². Hi³ hñu³ cuó² jáun² jmɨ́¹ hu²¹ siáh³ tá¹ tun³ jo²¹ hmá² hi³ lɨ́³ quɨ́n¹ ñí¹ jmɨ́¹ rá¹lɨ́³ jáun² héih³² quioh²¹ nió³² hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³². 5Ñí¹ cuó² jáun² jmɨ́¹ tionh¹ gon³ querubines quian²¹ Dió³² hi³ ná¹láɨn¹. Cun³quionh³ tsá² láɨn¹ hí³ né³, jmɨ́¹ lin¹ hi³ Dió³² cuá³ ñí¹ jáun². Tsá² hí³ jmɨ́¹ ná¹haɨ²¹ pí¹³ ñí¹ quioh²¹ ñí¹ jmɨ́¹ ná²tsɨ́³ jáun² mí²tsá² hɨ́en¹ la³ cun³ hi³ lɨ́¹ cue³² ñí¹con² Dió³² hi³ ca³tɨ²¹ tso³. Tɨ³la³ cun³ nɨ́² bíh¹ má²tioh²¹ hi³ ca³tɨ²¹ jáɨ¹³ nɨ́² ta³né³². 6Nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² hua³jan²¹ la³jɨ́³² hi³ jáun² né³, jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mí²tsáu² tɨ́² taunh³² cun³ jmá² cun³ jnia³² ñí¹ hɨ́en¹ la³ñí¹ jáun², hi³ jmu² ta²¹ hi³ ca³tɨn¹. 7Tɨ³la³ ñí¹ hɨ́en¹ quien² ñí¹ má²tun³ jáun² má¹na²¹, jɨ́³²la³ hnga² mí²tsá² hɨ́en¹ bíh¹ jmɨ́¹ tsá²hi³² cu³ jéin³² cú² mii²; nɨ́¹ má¹já²hi³² tsú² ñí¹ jáun² né³, hniáuh³² quian³² tsú² jmɨ́¹³ jáh³ hi³ tsa³ma³jnia³² dí² hi³ ca³tɨ²¹ tsáu¹³ hnga², la³ má²quionh³ tsáu¹³ la³jɨ́n³² tsáu² nɨ́² siáh³, la³ cun³ la³jɨ́³² tso³ hi³ ca³jmú³ tsú² ta³ tiá² ñi³². 8Cun³quionh³ hi³ jáun² hɨe³² dí² Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ tiá² juɨ³² jmɨ́¹ má²há²na²¹ yáh³ hi³ jmɨ́¹ lɨ³ ngá¹³ lɨ³ua³ jan² tsáu² la³ tɨ³ ñéih³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ tá¹la³ jmɨ́¹ zeh¹ jáun² hñú³ hɨ́en¹ lɨ́³ hmɨh³² hi³ ca³lɨ³ jáun² jmɨ́¹jáun². 9La³jɨ́³² bíh¹ hi³ jáun² lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² jáɨ¹³ hi³ ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí² lá² ta³né³², hi³ jmu² lin¹ hi³ ca³la³ jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ tsá²cué² tsú² jáun² ñí¹con² Dió³² jɨ³ jáh³ hi³ jmɨ́¹ jngɨh² tsú² ñí¹ jáun² nɨ́² siáh³, cónh³ tiá² jmɨ́¹ tú² jmɨ́¹ tsɨn²³ bíh¹ hi³ jmu³ hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³ cun³ tán¹ cun³ hián² jmɨ́¹ tsɨ́³ tsá² má²ná¹má²tsú² má²jónh³² hí³ Dió³². 10Hi³ la³jɨ́³² héih³² ca³tɨ²¹ he³ lánh³ hniáuh³² zian² tsú², uá¹la³ cun³ má³² hi³ cú² hi³ hɨ́nh²³ tsú², jɨ³ héih³² ha³ lánh³ rón³² lɨ³ jɨn² tsú² cun³quionh³ ha³ lánh³ rón³² lóh³² tsú², la³jɨ́³² héih³² nɨ́² jmɨ́¹ quien² jmáh³la³ ta³ tiá² má²ca³za³ Dió³² nió³² jáun² bíh¹. 11Tɨ³la³ né³² né³, má²cuan² bíh¹ Cristo, Tsá² lɨ́n³ hí³ Mí²tsá² Hɨ́en¹ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ chu²¹ hi³ má²zia³² ta³né³². Hi³ ñí¹ hɨ́en¹ ñí¹ jmu² tsú² tá¹³ hi³ lɨ́n³ Mí²tsáu² né³, cáun² ñí¹ jlánh¹ bí¹ chu²¹ bíh¹, hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² siáh³, jun³juáh¹³ cáun² ñí¹ ca³jmú³ tsá²mɨ³cuóun² yáh³, la³ cun³ jun³juáh¹³ ñí¹ hué²¹ lá² yáh³. 12Tɨ³la³ má²ca³hi³ bíh¹ Cristo ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ jáun², hi³ ca³ñí¹jéin¹³ tsú² jmɨ́¹³ hnga², jun³juáh¹³ jmɨ́¹³ zéin¹ yáh³, hi³ sa³jun³ jmɨ́¹³ cuá¹juɨ́² míh¹ yáh³. Cu³ jéin³² tán¹ bíh¹ ca³ñí¹hi³² tsú² ñí¹ jáun², hi³ ca³joh¹³ hi³ lɨ́¹³ lión³² tsáu² hi³ jáun² lɨ́¹³ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 13Quí¹ nɨ́¹juáh³ ta³bí¹ cun³quionh³ jmɨ́¹³ cuá¹juɨ́² jɨ³ zéin¹ yáh³ jmɨ́¹ lɨ́²jɨ² ngú³ quioh²¹ tsá² ren² tso³ ta³ ñí¹ Dió³², ho³ jɨ³ cun³quionh³ hi³ sen³² jáun² tsá² ren² tso³ juá² quioh²¹ cuá¹juɨ́² míh¹ hi³ ca³cáun³ jáun² ñí¹hiú¹³ siáh³, 14hi³ jáun² né³ ¡tiá¹³ bíh¹ tiá³ jmɨ² quioh²¹ Cristo tiá² lɨ³ quien², Tsá² ca³cuen³ hí³ hnga² ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ Jmɨ́²chí³ zian² cun³ jmɨ́¹hi³nio², la³jmɨ́¹ cuen² tsáu² jan² jáh³ jɨn²! Hi³ cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, má²lɨ́¹³ má¹ti²¹ dí² ñí¹con² Dió³² Tsá² juú²tsáun², quí¹ má²ca³lɨ³ jɨn² dí² la³ tɨ³ hñu³ jmɨ́¹ hñu³ tsɨ́³ dí² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ jmɨ́¹ jmu³² dí² jáun², hi³ jmɨ́¹ jmu² hi³ tiauh² dí² jáun² jo³cuo² hmú³². 15Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, Jesucristo bíh¹ lɨ́n³ Tsá² cua³tianh² cáun² nió³² hmaɨ²¹; hi³ jáun² tsá² má²ca³te³ hí³ Dió³² lɨ́¹³ hiáuh³ cáun² hi³ quien² cun³ jmɨ́¹hi³nio², la³ cun³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² jáɨ¹³ hi³ cué³², quí¹ cun³ñí¹ hi³ ca³jun³ jáun² Cristo bíh¹ má²zia³² ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ hin³ tso³ hi³ ca³jmú³ jáun² tsáu² tá¹la³ jmɨ́¹ tiáunh¹ tsú² jáun² nió³² la³ñí¹. 16Jmú¹³ jáɨ¹³, nɨ́¹juáh³ quiau³ hi³ quiú² jan² tsáu², tiá² má²quien² yáh³ tá¹la³ tiá² má²ca³lɨ³ tson² hi³ má²jun² tsá² ca³quiú² hí³ quiau³. 17Quí¹ quiau³ hi³ quiú² tsú² jáun² tiá² má²quien² yáh³ tá¹la³ zian² tsá² ca³quiú² hí³ jáɨ¹³ jáun², nɨ́¹ má¹jun² máh³ tsú² má²quien². 18La³ jáun² bíh¹ lɨ³ ca³tɨ²¹ nió³² hi³ ca³quiú² jáun² Dió³² la³ñí¹, hi³ cun³quionh³ hi³ ca³táɨn² jáun² jmɨ́²hán¹ jáh³ bíh¹ ca³hín¹³ nió³² jáun². 19Jmɨ́¹jáun² ca³hɨ́eh³ tín² hla¹ Moisés la³jɨ́n³² tsáu² héih³² hi³ jmu² Dió³²; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³can³ tsú² jñú¹³ já¹ziáh² quian²¹ hin³² dáɨn³ quionh³ cáun² ñeh¹ náɨ² jmáɨ² hisopo, hi³ jáun² ca³ma³jlɨh²¹ tsú² cun³quionh³ jmɨ́¹³ cuá¹juɨ́² míh¹ [jɨ³ jmɨ́¹³ zéin¹ nɨ́² siáh³] hi³ má²ná¹jan² quionh³ jmáɨ², hi³ ca³péih³ tsú² ñí¹ Sí² tioh³ héih³² quioh²¹ Dió³², jɨ³ la³ má²quionh³ la³jɨ́n³² tsáu² nɨ́² siáh³. 20Jáun² ca³záɨh³ dí² tsá² hí³ la³ lá²: “Cun³quionh³ jmɨ² lá² bíh¹ lɨ́²tson² nió³² hi³ ca³tanh² Dió³² quiúnh¹ hnoh²”. 21Ja³bí¹ ca³péih³ siáh³ Moisés jmɨ² hñú³ hɨ́en¹ jáun², la³ má²quionh³ la³jɨ́³² hi³ nio² jáun² ñéih³ siáh³ hi³ jmúh³² tsú² ta²¹ nɨ́¹ má¹ca³ma³tsu³ ma³jónh³² tsú² Dió³². 22Quí¹ la³ cun³ rá¹lɨ́³ jáun² héih³², hi³ míh¹ tiá² la³jɨ́³² bíh¹ lɨ³ hniáuh³² jmu³ tsú² jɨ² cun³quionh³ jmɨ²; hi³ sa³jun³ lɨ́¹³ bíh¹ hin³ tsáu¹³ tsú² nɨ́¹juáh³ hi³ tiá² quionh³ jmɨ². 23Jáun² la³ jáun² bíh¹ tɨ́² lɨ́²hniáuh³² jngɨh³ tsú² jáh³, jáun² lɨ³ jɨ² la³jɨ́³² la³ cun³ henh¹³ hi³ ná¹jmúh³² tsú² jáun² ta²¹ ñí¹ hué²¹ lá², henh¹³ quioh²¹ la³ cun³ rón³² lɨ́³ hi³ né³bí¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³ jáun² tɨ³ hñu³mɨ³cuú²; tɨ³la³ ca³tɨ²¹ hi³ né³bí¹ jmɨ́¹ lɨ́¹³, hi³ hú¹tá¹ cu³tí³ lɨ³ jɨn² jáun² tsáu² né³, ca³lɨ³ hniáuh³² bíh¹ hi³ lɨ³ jɨn² tsú² cun³quionh³ hi³ ca³hiauh³ jáun² Dió³² cáun² hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹. 24Quí¹ jun³juáh¹³ ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ hi³ ca³jmú³ tsá²mɨ³cuóun² yáh³ ca³hi³ Cristo, henh¹³ quioh²¹ hi³ lɨ́³ jáun² hñu³mɨ³cuú²; tɨ³la³ tá²chi²¹ hñu³mɨ³cuú² bíh¹ ca³hi³ tsú². Jáun² ñí¹ jáun² bíh¹ cuá³ tsú² ta³né³² hi³ nau³² jáɨ¹³ ca³ta¹ jnoh¹ ta³ ñí¹ Dió³². 25Né³² né³, tsá² ca³lɨn³ hí³ mí²tsá² hɨ́en¹ tɨ́² tsá²hi³² cu³ jéin³² cú² mii² ñí¹ jlánh¹ bíh¹ hɨ́en¹ jáun², hi³ tɨ́² tsá²can³² jmɨ², tɨ³la³ jun³juáh¹³ jmɨ́¹³ hnga² yáh³ tsú²; tɨ³la³ Cristo má¹ná¹, jun³juáh¹³ hliáun³ jéin³² yáh³ hniáuh³² tsa³jen³ tsú² hnga². 26Quí¹ sá¹jmɨ́¹ la³ jáun² dúh¹, jáun² jmɨ́¹ ca³tɨn¹ tsú² jún³ hliáun³ jéin³² bíh¹ la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³ hngá¹máh³ lá². Tɨ³la³ cu³ jéin³² bíh¹ ca³ma³jnia³² tsú², jmáɨ¹ ñí¹ má²táuh³ lá², hi³ jáun² cun³quionh³ hi³ ca³cuen³ jáun² hnga² bíh¹ tsú² ca³lɨ³ hi³ hin³ tsú² tsáu¹³ tsáu². 27La³ cun³ qui³ ca³tɨn¹ jɨ³lɨn² tsáu² hi³ jún³ cu³ jéin³², jáun² nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² má²tá¹tsɨ²¹ héih³² ñí¹con² tsú², 28la³ jáun² bíh¹ lɨ́³ siáh³ ñí¹con² Cristo; cu³ jéin³² tán¹ bíh¹ jun³ tsú² jmɨ́¹ ca³cuen³ tsú² jáun² hnga², hi³ ca³hin³ tsú² jáun² tsáu¹³ juóun³² tsáu². Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹ca³ma³jnia³² tsú² siáh³ cónh³ hi³ tɨ²¹ tenh³ má¹ná¹, jun³juáh¹³ hi³ uú² ja³hin² tso³ yáh³ tsú² jáunh³, quí¹ hi³ má²ja³lion³ tsá² ná¹jaun² bíh¹ tsú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\