SANTIAGO 2

1Hnoh² reh², tsá² tanh²³ náh² ta²¹ Jesucristo Tɨ³² Juo¹³ dí², Tsá² cú² juenh², tiá² ca³tɨn¹ ya³ náh² jmúh¹³ quien² jan², hi³ jan² tiá² quien². 2Jmú¹³ jáɨ¹³: Nɨ́¹juáh³ ja¹ ñí¹ ná¹ngɨh³² náh² ca³hi³ jan² tsá² quih³² hmɨh³² chu²¹, hi³ tioh³ siáh³ anillo hi³ lɨ́³ cú¹mí¹niau²¹ cuo² tsú², hi³ tá¹la³ jáun² né³ ca³hi³ siáh³ jan² tsá² tia³mii² quih³² tsɨ́¹ hmɨh³² tseh¹, 3tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ hnoh² jlánh¹ ca³ma³quien¹³ náh² tsá² quih³² hí³ hmɨh³² chu²¹, hi³ juoh¹ náh² tsú² la³ lá²: “Ñí³ ñí¹ chu²¹ lá²”; tɨ³la³ tsá² tia³mii² hí³ né³ juoh¹ náh² la³ lá²: “Tɨ³ ó³² cuá²náu² hnú², ho³lá²dá² hué³² lɨn²¹ lá² ñí³”, 4hi³ nɨ́¹juáh³ la³ jáun² bíh¹ la³ jmuh³² náh² né³, jáun² má²ná¹jmuh³² náh² quien² jan², hi³ jan² tiá² quien² bíh¹ ja¹ quián¹³ náh² hmóu³², hi³ má²ná¹chú¹ ná¹ñih²¹ náh² tsáu² hi³ hu²¹ hlah³ honh² náh². 5Hnoh² reh², tsá² jlánh¹ hnau³ jná¹³ lɨ́n³², niéi² náh² re² jáɨ¹³ hi³ juanh²¹ jná¹³ lá²: Dió³² má²ca³quianh³ tsá² tia³mii² zian² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ jáun² cun³quionh³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ tsú² ñí¹con² Dió³², lɨ́¹³ lɨ́n³ tsú² jan² tsá² hánh³, ¿tiá¹ tson²? Tsá² la³ hí³ bíh¹ hiáuh³ jáɨ¹³ hi³ tsa³tiánh² ñí¹ cuá¹quien² Dió³², la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ ca³jmú³ jáun² Dió³² ñí¹con² tsá² cu³tí³ hniau³ hí³ dí². 6Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, chin²³ náh² hua³heih²¹ tsá² tia³mii². ¿Haun¹³ juáh¹³ chín¹dí¹ tsá² hánh³ bíh¹ tsá² jmu² hian² tsɨ́³ hi³ quin²³ hi³ quián¹³ hnoh² dúh¹, hi³ tú² hna² tsú² siáh³ ñí¹ta²¹? 7Hnoh², tsá² má²ná¹láɨn¹ náh² Cristo, ¿haun¹³ juáh¹³ chín¹dí¹ tsá² hánh³ hí³ bíh¹ tú² hión³² hi³ jmáɨ² tsú² dúh¹, hi³ jlánh¹ bíh¹ chu²¹ jáun², hi³ má²ná¹jmáɨ² náh² jáun² ta³né³²? 8Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ cu³tí¹³ ma³tih²¹ náh² liei²¹ hi³ quien² jáun² la³ñí¹, la³ cun³ jáɨ¹³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² quioh²¹ Dió³², hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: “Hniáuh³² má¹hno¹ hnoh² tsá²mɨ³cuóun² renh² la³jmɨ́¹ hno³ náh² hmóu³²”, jáun² má²ná¹jmuh³² re² bíh¹ hnoh² nɨ́¹juáh³ la³ jáun². 9Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jmuh³² náh² quien² jan² né³, hi³ jan² tiá² quien², jáun² tso³ bíh¹ má²ná¹jmuh³² náh², quí¹ liei²¹ quioh²¹ Dió³² jmu² lin¹ hi³ tiá² jmuh³² yáh³ hnoh² la³ cun³ hi³ ca³tɨ²¹. 10Quí¹ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² má²tí³² la³jɨ́³² héih³² quioh²¹ liei²¹, tɨ³la³ sa³ la³ zia³² bíh¹ cáun² hi³ tiá² ca³ma³tí³² tsú² má¹lɨ³² jáun², jáun² má²ren² bíh¹ tsú² tso³, la³juah²¹ dúh¹ hi³ tiá² lɨ́² ma³tí³² hí¹ cáun² bíh¹ tsú² héih³² quioh²¹ liei²¹ lɨ́²³. 11Quí¹ Dió³² ca³juáh³ la³ lá²: “Ha³ lɨ́² jmú² náh² juón¹”, hi³ ca³juáh³ siáh³: “Ha³ lɨ́² jngɨh³ náh² tsáu²”. Jáun² né³, uá¹jinh¹ jan² tsá² tiá² lɨ́¹ jmú² lɨ́¹ tsau³², tɨ³la³ já² jngɨh² bíh¹ tsú² tsáu², jáun² ñí¹ nɨ́² bíh¹ tsá²hín³ tsú², hi³ tiá² la³ lɨ́²ma³tí³² yáh³ tsú² héih³² quioh²¹ liei²¹ jáun². 12Hniáuh³² hléh¹³ hnoh² jɨ³ hi³ má¹zián¹³ náh² la³jmɨ́¹ zian² tsá² ná¹ñi³² hi³ chau²¹ jmáɨ¹ tá¹tsɨ²¹ héih³² ñí¹con² bíh¹, la³ cun³ lɨ́³ jáun² héih³² quioh²¹ Cristo hi³ jmu² hi³ lɨ́¹³ liáu³ dí². 13Quí¹ tsá² tiá² jmu² juenh² tsɨ́³ ñí¹con² tsáu², sa³jun³ jmu³ yáh³ Dió³² juenh² tsɨ́³ ñí¹con² tsú² hnga² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ ra³tsa² Dió³² héih³² quioh²¹ tsú². Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² jmu² juenh² tsɨ́³ ñí¹con² tsáu² né³, jáun² tiú²uú² zia³² yáh³ hi³ háɨnh¹³ ñí¹con² tsú² nɨ́¹ má¹ca³ta³tsɨn¹ tsú² héih³². 14Hnoh² reh² ¿ha³ dá² jinh¹ quien² hi³ juáh³ tsú² hi³ nio² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², nɨ́¹juáh³ tiá² lin¹ hi³ chu²¹ jmu² yáh³ tsú²? ¡Cun³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ liáu³² hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ tsú²! 15Jmú¹³ jáɨ¹³: Nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá²mɨ³ reh² dí², ho³lá²dá² tsá²ñuh² hi³ tiá² ha¹ zia³², sa³jun³ zia³² bíh¹ hi³ cuh³ tsú² cun³jmá² cun³ jnia³², hi³ má¹lɨ³² jáun² né³, 16ma³ jan² hnoh² ti³ lɨ́¹ juouh³² náh² tsá² hí³ la³ lá²: “Cuánh² cáun² hi³ re² hi³ tɨn²; cuɨ́¹ lɨ³chanh³² nú², hi³ cuɨ́¹ conh²¹ siáh³ henh¹ nú²”, tɨ³la³ já² hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ lɨ́²cuéh³ náh² tsú² má¹lɨ³² jáun², ¿ha³ dá² jinh¹ quien² hi³ juáh³ hnoh² la³ jáun²? 17La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ hi³ tiá² lin¹ zia³² ñí¹ jmu³ ta²¹ yáh³ hi³ ti³ lɨ́¹ juáh²³ tsú² hi³ nio² cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Dió³², nɨ́¹juáh³ tiá² lin¹ zia³² yáh³ hi³ jmu² tsú². Hi³ lɨ́¹ juáh²³ tsú² jáun² hi³ nio² cáun² tsɨ́³, jáun² má²lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² hi³ jún¹ bíh¹ jaun³². 18Jáun² né³, lɨ́¹³ zian² tsá² záɨh³² raɨnh²¹ la³ lá²: “Hnú² bíh¹ jan² tsá² nio² cáun² honh², tɨ³la³ jná¹³ né³, lɨ́n³ ná¹ jan² tsá² jmu² ta²¹ bíh¹”. Tɨ³la³ jná¹³ né³ juanh³²: Ma³li²¹ hnú² ha³ lánh³ rón³² nio² cáun² honh² nɨ́¹juáh³ hnú² jan² tsá² tiá² lin¹ zia³² hi³ jmuh³²; hi³ jáun² jná¹³ má¹li²¹ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨn³² cun³quionh³ hi³ jmu² ná¹. 19¿Hí¹ má²nio² cáun² honh² hnú² hi³ zian² jan² tán¹ Dió³²? Chú³² bíh¹ nɨ́¹juáh³ lɨ́n²³ hnú² la³ jáun². Ja³bí¹ jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ yáh³ ná¹lɨ́n²³ la³ jáun², hi³ ca³la³ quí² juan²³ bíh¹ hi³ juénh². 20Hnú², ¡tsá² cáun¹ nú²! Sá¹nɨ́² cónh³ jmɨ́¹ jmu¹ jná¹³ lin¹ hi³ tiá² lin¹ ñí¹ quien² hi³ juáh²³ tsú² hi³ nio² cáun² tsɨ́³, nɨ́¹juáh³ tiá² lin¹ zia³² yáh³ hi³ chu²¹ hi³ jmu² tsú². 21Jáun² né³, ¿haun¹³ juáh¹³ hnga² hla¹ Há²bran²¹, jméi² dí¹hio³ ñú¹deh³ dí², ca³lɨn³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ ñí¹con² Dió³² cun³quionh³ hi³ ca³jmú³ tsú² jáun², jmɨ́¹ ca³jéin³² tsú² jáun² Isaac jon² ñí¹con² Dió³², hi³ ca³ra³tsɨn² tsú² jáun² ñí¹hiú¹³ míh¹? 22Jáun² né³, cun³quionh³ la³ nɨ́² ca³lɨ³ lin¹ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ tsú², ¿tiá¹ tson²? Hi³ jáun² bíh¹ ca³hia³ ca³táuh³ tán¹ hián² cu³tí³ hi³ nio² jáun² cáun² tsɨ́³ tsú² cun³ñí¹ hi³ zia³² hi³ ca³jmú³ tsú² jáun². 23La³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tí³ jáɨ¹³ quioh²¹ Dió³² ñí¹ rá¹juáh³ jáun² la³ lá²: “Dió³² ca³heh³ Há²bran²¹ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cu³tí³ cun³ñí¹ hi³ ca³chá³ tsú² jáun² cáun² tsɨ́³”. La³ jáun² bíh¹ lɨ³ hi³ ca³lɨn³ tsú² há²mei²¹ joh¹ Dió³². 24Jáun² né³, cun³quionh³ la³ nɨ́² má²ca³lɨ³ lin¹ hi³ jun³juáh¹³ cun³quionh³ jmáh³la³ hi³ nio² cáun² tsɨ́³ yáh³ tsú² lɨ́¹³ lɨ́n³ tsú² la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ ñí¹con² Dió³², tɨ³la³ hniáuh³² hi³ zia³² hi³ jmu² bíh¹ tsú² uá²jaɨ³². 25Ja³bí¹ la³ jáun² ca³lɨ³ siáh³ ñí¹con² hla¹ tsá²mɨ³ Rahab, tsá² lɨ́¹ jmɨ́¹ jmú² jmɨ́¹ tsau³² hí³ hi³ quí² jéin³² hnga². Dió³² ca³heh³ tsá² hí³ la³juah²¹ dúh¹ jan² tsá² chun¹ cu³tí³ jmɨ́¹ ca³cué³ tsú² jáun² hñú¹³ ñí¹con² tsá² ca³ñí¹quí¹ ñí¹lian¹³ hí³ juú²co¹ tsú², tsá² zéin¹ hí³ hla¹ Josué, hi³ ca³hɨ́e³ tsú² siáh³ cáun² juɨ³² siáh³ hi³ tsa³tánh¹ tsú² jmɨ́¹ tɨ³ ñí¹ tsa³tánh¹. 26Jáun² né³, tiá² lin¹ ñí¹ jmu² ta²¹ yáh³ hi³ ti³ lɨ́¹ juáh³ tsú² hi³ nio² cáun² tsɨ́³, nɨ́¹juáh³ tiá² lin¹ zia³² yáh³ hi³ jmu² tsú²; la³jmɨ́¹ tiá² ta²¹ jmu² ngú³ nɨ́¹juáh³ hi³ tiá² jmɨ́²chí³ hu²¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\