SANTIAGO 3

1Hnoh² reh², tiá² hniáuh³² hi³ zian² juóun³² tsá² jmu² pí³ hi³ lɨ́n¹³ tɨ³² ja¹ quián¹³ hnoh², quí¹ la³ cun³ hi³ má²né¹ dí² hi³ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ huáh² tsɨ́³ héih³² hi³ tá¹tsɨn¹ tsá² ná¹lɨ́n³ tɨ³². 2¿Haun¹³ juáh¹³ la³jáɨ³² bíh¹ dí² jmu³² hi³ tiá² ca³tɨ²¹ dúh¹? Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² tiá² hleh³² hí¹ cu³ jéin³² cáun² hi³ tiá² ca³tɨ²¹ hléh³², jáun² tsá² la³ hí³ lɨ́n³ jan² tsá² má²ca³hiá² ca³táunh³ tán¹ hián² cu³tí³ bíh¹, jan² tsá² má²tɨn² jmu² re² lɨ́n³² héih³² ñí¹con² hnga². 3Quí¹ nɨ́¹ má¹ca³táunh¹³ dí² mí¹ñí² ho³ tsa³cuá¹, jáun² taunh¹³ jáh³ ta²¹; má¹jáun² né³, má²lɨ́¹³ bíh¹ jmú¹³ dí² héih³² ñí¹con² jáh³. 4Ja³bí¹ la³ jáun² lɨ́³ siáh³ quioh²¹ mu² cáh¹. Uá¹jinh¹ cáh¹ lɨ́n²¹, hi³ pin³ lɨ́n³² siáh³ chí³ hi³ hlia³², tɨ³la³ cun³ jáun² tsá² cuá¹quian³² mu², tióh³² bíh¹ tsú² jmu² héih³² ñí¹con² mu² jáun² hi³ tsó³² juɨ³² ñí¹ hnió³ tsú² hi³ tsó³² cun³quionh³ zɨ́h¹ mu² hi³ lɨ́³ jáun² cun³quionh³ cáun² jo²¹ hmá² míh¹ hi³ he² jáun² tɨ³ cu³hna²¹ hi³ hu²¹ jáun² chu³ jmáɨ². 5La³ jáun² bíh¹ lɨ́³ siáh³ zɨ́h¹ dí² uá²jaɨ³², uá¹jinh¹ cáun² hi³ pih²¹ lɨ́n²¹ bíh¹ jaun³², tɨ³la³ cun³ jáun² hliáun³ lɨ́n³² bíh¹ hi³ jmu². Uá¹la³ cun³ cáun² sɨ́² pih²¹, cun³quionh³ hi³ pih²¹ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ có³² cáun² já¹hngá¹ pa²¹ lɨ́n²¹. 6Hi³ ja³bí¹ zɨ́h¹ dí² siáh³ lɨ́³ la³jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² sɨ́². Zɨ́h¹ dí² jáun² bíh¹ jlánh¹ hlah³ la³ cónh³ bíh¹ la³jɨ́³² ñí¹ pih²¹ ñí¹ siún¹ quiú¹³ dí², hi³ jáun² tá¹ jan² bíh¹ dí² má²tsá²hliánh² lɨ́²³. Sɨ́² hi³ chí¹hún¹ jáun² zɨ́h¹ dí² ja³² la³ tɨ³ quiu³juóu³² bíh¹, hi³ jlánh¹ cue³² uu³mí²tsɨ³² la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ ziáun² dí². 7La³jɨ́n³² ñí¹ jáh³ bíh¹ tɨn² tsá²mɨ³cuóun² ma³táɨn³², hi³ hí¹ la³ tɨ³ má²ca³ma³táɨn³² yáh³ tsú²; uá¹la³ jáh³ cánh¹, jáh³ ngɨ³² rón³² hué³², tan³² nɨ́², jɨ³ jáh³ jmáɨ² nɨ́² siáh³. 8Tɨ³la³ uá¹jinh¹ tɨn² tsáu² ma³táɨn³² jáh³, tɨ³la³ hí¹ jan² bíh¹ tiá² hin² tɨn² ma³táɨn³² zɨ́h¹ hnga². Zɨ́h¹ dí² jáun² dá² cáun² ti³ tɨn² jmu² hlaɨh³ bíh¹, la³ cun³ hi³ dí¹quian¹ hnga², hi³ jlánh¹ quian³² no¹ huáh² tsɨ́³ hi³ lɨ́¹³ jngah³. 9Quí¹ sa³ cun³quionh³ zɨ́h¹ jáun² bíh¹ dí² ma³quien¹³ dí² Dió³² Jméi² dí², hi³ cun³quionh³ zɨ́h¹ jáun² bíh¹ dí² siáh³ chú¹ juon¹ dí² tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹ dí², tsá² lɨ́²ma³zian² hí³ Dió³² la³ cun³ rón³² lɨ́³ jáun² nóh³² quioh²¹ dí² hnga². 10Sa³ cáun² ho³ jáun² bíh¹ dí² hue³² jú¹ chu²¹ la³ má²quionh³ jú¹ hlah³. Hnoh² reh², tiá² jmɨ́¹ ca³tɨ²¹ cu³tí¹³ yáh³ hi³ lɨ́¹³ la³ jáun². 11¿Hí¹ lɨ́¹³ bíh¹ hion¹³ jmɨ² cuóuh³ cu³tsa³² quionh³ jmɨ² ñeh¹ nɨ́¹juáh³ cáun² ñí¹ hion² jmáɨ² dúh¹? 12Hi³ sa³jun³ háɨ³² yáh³ huɨ́h² pih²¹ hmá² sí² co², sa³jun³ lɨ́¹³ ha³ siáh³ mɨ³ hmá² sí² co² hmáɨh³² uóun²jɨeh¹³. Reh², la³ jáun² bíh¹ lɨ́³ siáh³ hi³ hí¹ cónh³ yáh³ tiá² lɨ́¹³ hion¹³ jmɨ² cuóuh³ ñí¹ qui³ má²hion² jmɨ² ñeh¹. 13Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ ja¹ quián¹³ hnoh² zian² jan² tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, tsá² cháunh²³ re² chí¹, cuɨ́¹ jmu¹ tsú² lin¹ cun³quionh³ hi³ zian² tsú² hi³ chun¹, jɨ³ cun³quionh³ hi³ chu²¹ hi³ jmu² tsú². Tɨ³la³ la³ cun³ qui³ jmu² jan² tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ má¹na²¹, hniáuh³² jmu³ tsú² hi³ tiá² quien² hnga² tá¹la³ jmu² tsú² jáun² hi³ chu²¹. 14Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ cuéh¹ hnoh² jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹³ lɨ́n³ náh² tsá² ja³²lɨ³ uóu³² tsɨ́³, hi³ cáun² lɨ́¹ zian² náh² ca³tɨn¹ hmóu³², jáun² tiá² ca³tɨn¹ náh² jmúh¹³ tonh² hi³ jlánh¹ re² cháunh²³ honh² náh²; quí¹ má²ná¹jlɨ́h²³ bí¹ náh² jú¹ tson² cun³quionh³ jú¹ tɨ́¹jáɨ² nɨ́¹juáh³ la³ jáun². 15Quí¹ jun³juáh¹³ Dió³² yáh³ jmu² hi³ cháunh²³ chí¹ tsú² la³ nɨ́², hmóu³² bíh¹ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² hnauh² chí¹ la³ nɨ́². Cáun² hi³ tɨn² hmóu³² tsá²mɨ³cuóun² bíh¹ nɨ³², hi³ cháunh²³ nɨ́² chí¹ tsú² ja³² ñí¹con² tsá² hláɨnh¹ bíh¹. 16Quí¹ ñí¹ zian² tsá² uóu³² tsɨ́³, tsá² lɨ́¹ zian² jmáh³la³ hi³ ca³tɨn¹ hmóu³², jáun² ñí¹ la³ jáun² cáun² tiáunh¹ tsú² cú²tiú² cú²jan³² bíh¹, hi³ zia³² siáh³ la³jáh³ dú¹ ñí¹ hi³ hlah³. 17Tɨ³la³ la³ cun³ hi³ cháunh²³ jáun² tsɨ́³ tsú² hi³ ja³² ñí¹con² Dió³² má¹ná¹, lɨ́³ cáun² hi³ jɨ² bíh¹ la³ñí¹ la³ján³. Tsá² quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³ la³ hí³ bíh¹ lɨ́n³ jan² tsá² jmu² hi³ lɨ́¹³ niau²¹ tie³, jan² tsá² jmu² juenh² tsɨ́³, tsá² huá¹ chí¹, tsá² ja³² mií³ tsɨ́³, tsá² jmu² cá² ñí¹ hi³ chu²¹, tsá² jɨ́en³² tsáu² cú²re² he², tsá² tiá² zaɨ³² jë¹. 18Jáun² né³, tsá² má²re² hniéi² quioh²¹ tsáu², hi³ hnió³ hi³ zian² tsáu² cáun² hi³ re² hi³ tɨn², tsá² la³ hí³ bíh¹ jmu² hi³ tá²tsɨ²¹ héih³² cú²tso².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\