SANTIAGO 5

1Ja³bí¹ hnoh² siáh³, tsá² hánh³, ¡niéi² náh² re² jáɨ¹³ lá²! Uo³ hnoh² hi³ tɨ́¹ hoh³ náh² hi³ ca³tɨ²¹ uu³cha³tsɨ³² hi³ né³bí¹ má¹tsoh¹ náh² honh². 2Lɨ́³ la³juah²¹ dúh¹ hi³ má²ca³cáh² bíh¹ la³jɨ́³² hi³ zia³² jáun² quián¹³ náh²; hi³ hmɨh³² chu²¹ hi³ nio³ náh² jáun² né³, lɨ́³ la³juah²¹ dúh¹ hi³ má²ca³cúh² mí¹cháu² bíh¹. 3La³jmɨ́¹ lɨ́³ hi³ má²ca³hiá² juóuh³² bíh¹ mí¹ñí² cú¹tiáu² jɨ³ mí¹ñí² cú¹mí¹niau²¹ jáun² quián¹³ hnoh². Juóuh³² jáun² né³ má²li²¹ hi³ tson² bíh¹ má²ca³lɨ³ren² náh² tso³, hi³ jáun² cun³quionh³ juóuh³² jáun² bíh¹ cón³² hnoh² la³juah²¹ dúh¹ hi³ hún¹ sɨ́². Quí¹ jmáɨ¹ hi³ tiauh² dí² lá² jlánh¹ má²ca³cháh¹ hnoh² cu³lɨ²¹ hi³ lɨ́¹³ lɨ³ hánh³ náh². 4Sá¹nɨ́² niéi² náh², jɨe³ cónh³ tso³ tiá² cha³² quɨe³ hi³ jmɨ́¹ hniáuh²¹ má¹hmah²¹ náh² ñí¹con² tsá² ca³jmú³ ta²¹ ñí¹náɨ² quián¹³ náh²; hi³ Dió³² Tsá² lɨ́n³ Juo¹³ hliáu³ tionh² hñu³mɨ³cuú² né³, má²ca³náɨ³² jáɨ¹³ hi³ tú² hna² jáun² tsá² ca³jmú³ hí³ ta²¹ ñí¹con² náh². 5Jlánh¹ re² ma²ca³ma³zián¹³ hnoh² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ cáun² lɨ́¹ má²ca³ma³hiúnh¹³ hnoh² honh² hi³ jmúh¹³ náh² lɨ³ua³ cáun² hi³ ca³lɨ³ hniá¹ náh² jmúh¹³. ¡La³jmɨ́¹ má²cánh¹ tsú² cuá¹juɨ́² hi³ má²jngɨh³ bíh¹ tsú², má²ca³ma³hion²¹ náh² honh²! 6Hi³ cáun² lɨ́¹ ca³ra³can³² náh² tso³ tsá² tiá² tso³ ren², hi³ ca³jngɨh³² náh²; uá¹jinh¹ tsá² tiá² hi³ hlah³ ca³jmú³ hí¹ cáun² ñí¹con² hnoh². 7Hi³ jáun² né³ reh², tsá² ná¹janh³² náh² hi³ jáunh³ Tɨ³² Juo¹³ dí², hniáuh³² ná¹hu²¹ honh² náh² ca³tɨ²¹ jmáɨ¹ jáun² la³jmɨ́¹ ná¹hu²¹ tsɨ́³ tsá² zia³² hi³ má²jná¹ ñí¹náɨ² quioh²¹, tsá² ná¹hé² ná¹jan³² hi³ chau¹³ jmɨ́³ la³ cun³ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ hniáuh³², quí¹ hu²¹ tsɨ́³ tsú² hi³ ló³² re² hi³ quioh²¹. 8Jáun² né³, ja³bí¹ hnoh² siáh³ hniáuh³² cháh¹³ náh² tiá³ honh² ca³tɨ²¹ hi³ hu²¹ jáun² honh² náh² hi³ má²ja³quián³ jáunh³ Tɨ³² Juo¹³ dí². 9Hnoh² reh², ha³ lɨ́² chú¹ lɨ́² ñih²¹ náh² tsá²ján² tsá²ján², jáun² tiá² tá¹tsɨn¹ náh² héih³², quí¹ má²ja³quián³ cu³tí¹³ bíh¹ jáunh³ Dió³² Tsá² lɨ́n³ Jue²¹. 10Hi³ jáun² né³ reh², chú³² jmu³ náh² la³jmɨ́¹ ca³jmú³ jáun² la³jɨ́n³² tsá² ca³lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³², tsá² ca³hléh³ hí³ cha¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí²; uá¹jinh¹ ca³ma³tso² lɨ́n³² tsú² tsɨ́³, tɨ³la³ ca³tiánh³ bíh¹ tsú² hi³ ná¹hu²¹ cáun² tsɨ́³. 11Sá¹nɨ́² jɨe³, jnoh¹ ná¹láɨ²³ hi³ jlánh¹ jmɨ́¹ ren² tsá² ca³ma³tso² hí³ tsɨ́³. Uá¹la³ cun³ hi³ má²ca³niéih² náh² jáun² hi³ ca³tɨn¹ hla¹ Job; tsá² hí³ jlánh¹ re² ca³cueh³ tsɨ́³ ñí¹ ca³la³ jɨ́³² hi³ ca³quiúnh³², hi³ ná¹ñíh¹ náh² siáh³ he³ ca³hiauh³ tsú² ñí¹con² Dió³² jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun², quí¹ Dió³² jlánh¹ chun¹ hi³ ja³² lɨ́n³² mií³ tsɨ́³. 12Jáun² né³ reh², zia³² bíh¹ siáh³ cáun² jú¹ tson² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² hi³ juáh³ la³ lá²: Tiá² hniáuh³² má¹quien¹³ náh² jáɨ¹³ quián¹³ cun³quionh³ hi³ hɨen¹³ náh² Dió³², sa³jun³ hi³ hɨen¹³ náh² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² siáh³, sa³jun³ hí¹ cáun² hi³ siáh³ siáh³ tiá² hniáuh³² hɨ́eh¹ náh² hi³ má¹quien¹³ náh² jáɨ¹³ quián¹³. Quí¹ jáɨ¹³ la³ nɨ́² tiá² lin¹ lɨ³ hniáuh³² yáh³ nɨ́¹juáh³ hi³ ná¹lɨ́n³ hnoh² tsá² tson² jëh² náh², uá¹ hi³ ca³juah²¹ náh²: “Tson²”, uá¹ hi³ ca³juah²¹ náh²: “Tiá² tson²”; quí¹ nɨ́² lɨ́¹ ca³ta³zanh¹ náh² ñí¹ hlah³. 13Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ ja¹ quián¹³ hnoh² zian² jan² tsá² má²tso² tsɨ́³, cuɨ́¹ liéinh²¹ tsú² Dió³². Hi³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² re² nio² tsɨ́³, jáun² cuɨ́¹ má¹quien² tsú² Dió³² cun³quionh³ hi³ hɨe³² tsú² jáun² sun¹. 14Hi³ nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² tsáun¹, cuɨ́¹ tiéh¹³ tsú² tsá²daun³² tsá² ná¹ñí¹ cuáh³², jáun² tsá² hí³ tsa³táunh¹ hi³ tsa³lienh³ Dió³² cha¹³ Tɨ³² Juo¹³ dí² hi³ ca³tɨn¹ tsú², hi³ jñéi³ tsú² siáh³ no¹ chí¹ tsú². 15Jáun² nɨ́¹ má¹ca³liéinh³² tsú² jáun² Dió³² hi³ ná¹tioh³ cáun² tsɨ́³ tsú², lan¹³ bíh¹ tsá² tsáun¹. Dió³² bíh¹ jmah³ tsá² hí³; hi³ nɨ́¹juáh³ ren² tsú² tso³, ja³bí¹ hin³ siáh³ tsáu¹³ tsú² uá²jaɨ³². 16Jáun² né³, cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ chú³² ton¹³ náh² tsáuh³ ñí¹con² tsá²ján² tsá²ján², hi³ lienh¹ náh² siáh³ Dió³² ca³tɨn¹ tsá²ján² tsá²ján², jáun² lan¹³ náh². Nɨ́¹juáh³ jan² tsá² zian² la³ cun³ hi³ tɨ³² tsɨ́³ Dió³² liéinh³² Dió³² [ca³la³ jonh³ jmɨ́¹ tsɨ́³], hú¹tá¹ cu³tí³ jmu³ bíh¹ ta²¹. 17Uá¹la³ cun³ hi³ ca³lɨ³ jáun² ñí¹con² Líh³, tsá² jmɨ́¹ lɨ́n³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin². Ja³bí¹ tsá² hí³ siáh³ jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² lɨ́¹ tsáu² la³ jnoh¹ bíh¹; tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³liéinh³² tsú² jáun² Dió³² né³, hi³ ca³mɨ́³ tsú² hi³ tiú²uú² chau¹³ jmɨ́³, jáun² ca³quin³ bíh¹ jmɨ́³ cun³ hnɨ³² mii² tón³² hué³² ñí¹ jmɨ́¹ cuá³ tsú² jáun². 18Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³liéinh³² tsú² siáh³ Dió³², jáun² ca³jauh³ bíh¹ siáh³ jmɨ́³ hué³² jáun², jáun² ca³cuú² ca³láu² bíh¹ re² la³jɨ́³² hi³ lau³ cuá¹ hué²¹. 19Hnoh² reh², nɨ́¹juáh³ ja¹ quián¹³ hnoh² zian² jan² tsá² cón³² siáh³ jan² tsá² jmɨ́¹ má²ngau³² tɨ³ có³² ca³tɨ²¹ jú¹ tson², 20jáun² cháu¹ náh² honh² hi³ tsá² jmu² ta²¹ la³ jáun² má²ca³lión³² jan² tsá² jmɨ́¹ má²jún¹ bíh¹, hi³ jmu² tsú² siáh³ hi³ lɨ́¹³ hin³ ca³la³ jɨ́³² tso³ hi³ jmɨ́¹ ren² jáun² tsá² hí³. [Cun³ nɨ́² bíh¹ tí³ jáɨ¹³ hi³ juanh³² jná¹³ ñí¹con² hnoh² reh².]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\