JUAN 10

1Jmɨ́¹jáun² né³, ca³jmú³ Jesús cáun² jáɨ¹³ la³ lá²: ―Jú¹ tson² cu³tí³ bíh¹ la³² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² tiá² hí²³ tɨ³ ñí¹ lɨ́³ ho³ jnɨ́¹³ quioh²¹ já¹ziáh², jáun² tsá² la³ hí³ dá² lɨ́n³ jan² háɨn² bíh¹, tsá² lɨ́¹ can²³ jan² jáh³ tiá² joh¹. 2Tɨ³la³ tsá² hí²³ tɨ³ juɨ³² ñí¹ lɨ́³ ho³ jnɨ́¹³ má¹ná¹, hnga² tsá² qui³ jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh² bíh¹ hí³. 3Jáun² tsá² zenh² ho³ jnɨ́¹³ né³, nia³² ho³ jnɨ́¹³ hi³ jáun² hí³ tsá² hí³; hi³ já¹ziáh² né³ má²cuoh² bíh¹ ho³ juo¹³. Ma³ quin³² ma³ jan³² jáh³ hí³ téh²³ dí² cun³quionh³ hi³ jmáɨ², hi³ huen² dí² tɨ³ cheih³² jnɨ́¹³. 4Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹lɨ́²huen³ tsú² la³jɨ́n³² já¹ziáh² hí³ joh¹, tsau³² dí² chí¹ján³ ta³ ñí¹ jáh³ hí³, hi³ jáun² já¹ziáh² hí³ né³ tsá²táunh¹ cu³chin¹ cu³hna²¹ tsá² hí³, quí¹hliá² má²cuoh² bí¹ jáh³ ho³ juo¹³. 5Quí¹ cun³ tiá² lɨ́¹ tsá²táunh¹ bíh¹ jáh³ cu³hna²¹ jan² tsá² tiá² cuóun³²; jáh³ hí³ dá² tɨ³ cuon³ bíh¹ ñí¹con² tsá² tiá² má²cuóun³², quí¹ tiá² cuoh² ya³ jáh³ ho³ tsá² siánh³. 6Tɨ³la³ tsá² jmɨ́¹ ná¹náɨ³² hí³ né³, cun³ tiá² ca³ngɨ¹³ bíh¹ he³ dá² jmɨ́¹ hnió³ Jesús juáh³ cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²jmú³ jáun². 7Jmɨ́¹jáun² né³ ca³juáh³ siáh³ Jesús la³ lá²: ―Jú¹ tson² bíh¹ juo³ jná¹³ hnoh², hi³ jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ ná¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ ho³ jnɨ́¹³ juɨ³² ñí¹ taunh³² já¹ziáh². 8La³jɨ́n³² tsá² cuá²tú¹ cuá¹lɨn³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ cuán¹³ jná¹³, tsá² háɨn² bíh¹ hí³, tsá² cáun² lɨ́¹ can²³ jáh³ tiá² joh¹; tɨ³la³ já¹ziáh² né³ tiá² ca³háɨn³² yáh³ tɨ³ con² tsá² hí³. 9Jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ ná¹ la³jmɨ́¹ lɨ́³ ho³ jnɨ́¹³; hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² hí²³ hñu³ jnɨ́¹³ cun³quionh³ jná¹³ né³, lɨ́¹³ liáun³. Tsá² hí³ lɨ́n¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² já¹ziáh² hi³ quí² chin² tsú² hñu³ jnɨ́¹³ quioh²¹ hi³ tsa³ñi³jan¹ tsú², hi³ jáun² choh²³ háu² cuh³. 10”Tsá² háɨn² dá² ja³² hi³ han³ bíh¹, hi³ ma³tsan² jáh³, hi³ quí² hin²³ la³jɨ́³²; tɨ³la³ jná¹³ má¹ná¹, cuan³ ná¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ zian² tsú² cáun² hi³ hmaɨ²¹ bíh¹, jɨ³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsú² ca³la³ hi³ lɨ́¹ má²tú² má²ziun²³ nɨ́² siáh³. 11Jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ ná¹ jan² tsá² hú¹tá¹ cu³tí¹³ jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh². Tsá² qui³ jmu² hua³hí¹³ cun³ tán¹ já¹ziáh² né³, ca³la³ hi³ chá³² tsú² cáun² tsɨ́³ hi³ jún³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ já¹ziáh² joh¹. 12Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² ti³ lɨ́¹ jmu² ta²¹ hi³ hlánh¹ má¹ná¹, cáun² cuon² bíh¹ tsú² hnga² nɨ́¹ má¹ja³² tsɨ́²náɨ¹ hi³ cunh¹³ já¹ziáh²; cáun² chan² hmóu³² bíh¹ tsú² já¹ziáh², quí¹ tiá² lɨ́n³ yáh³ tsú² jan² tsá² hú¹tá¹ jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh², hi³ sa³jun³ joh¹ yáh³ tsú² jáh³. Jáun² tsɨ́²náɨ¹ né³ ja³² hi³ zanh²³ já¹ziáh², hi³ jmu² hi³ lɨ́¹ tiú¹ lɨ́¹ hán¹ tɨ³ hlá² tɨ³ nɨ́² jáh³. 13Jáun² tsá² la³ hí³ dá² cáun² cuon² bíh¹, quí¹ ñí¹ jɨ́²¹la³ ti³ jmu² tsú² ta²¹ hi³ hlánh¹ bíh¹, hi³ jáun² tiá² hɨ³² yáh³ tsɨ́³ tsú² hi³ ca³tɨn¹ já¹ziáh². 14”Jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ ná¹ jan² Tsá² hú¹tá¹ cu³tí¹³ jmu² hua³hí¹³ já¹ziáh². Cuóun³² bíh¹ jná¹³ já¹ziáh² joh², hi³ jáh³ hí³ né³ cuóu³² bí¹ siáh³ jná¹³ 15la³jmɨ́¹ cuóu²¹ jná¹³ Ñuh³², hi³ jáun² jná¹³ né³ cuóun³² ná¹ Ñuh³²; hi³ jáun² bíh¹ chá²³ jná¹³ cáun² tsɨn³² hi³ jún³ ná¹ hi³ ca³tɨn¹ já¹ziáh². 16Ja³bí¹ zian² siáh³ já¹ziáh² joh² jná¹³, jáh³ tiá² má²tiáunh¹ hñu³ jnɨ́¹³ lá²; hniáuh³² bíh¹ ñí¹cón²¹ jná¹³ uá²jaɨ³² jáh³ hí³. Hi³ jáun² jáh³ hí³ siáh³ ne³ jáɨ¹³ quion²¹ jná¹³, hi³ jáun² lɨ́¹³ tiáunh¹ cu³tsa³² cáun² hñu³ jnɨ́¹³, hi³ jan² tán¹ bíh¹ Juo¹³ lɨ́¹³ zian². 17”Hi³ jáun² bí¹ jlánh¹ hniau³ jná¹³ Ñuh³², quí¹ cun³ñí¹ hi³ chá²³ jná¹³ cáun² tsɨn³² hi³ jún³ ná¹ ca³tɨn¹ jáh³ hí³; hi³ jáun² má¹lɨ³² jáun² né³, jenh¹³ jná¹³ siáh³. 18Hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ jngah³ jná¹³, tɨ³la³ cué¹³ jná¹³ jmɨ́²chí³ quion²¹ ca³la³ hi³ hiún² tsɨn³² huen² bíh¹. Quí¹ jná¹³ dá² ho² ná¹ jáɨ¹³ hi³ cué¹³ ná¹ jmɨ́²chí³ quion²¹ jɨ³ hi³ caun²¹ ná¹ nɨ́² siáh³. Hi³ nɨ́² bíh¹ héih³² hi³ ca³cué³ jná¹³ Ñuh³². 19Jmɨ́¹ ca³náɨ³² tsá² judíos hí³ jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³ta³ná¹tsoh³ siáh³ ja¹ quioh²¹ tsú². 20Quí¹ juóun³² bíh¹ tsá² tionh² hí³ ñí¹ jáun² jmɨ́¹ ná¹juáh²³ la³ lá²: ―¿He³ láɨh³² sa³ naɨh³² máh³ náh² jë¹ tsá² nɨ́²? Já² tsá² ngo² jan² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ bíh¹ nɨ³². 21Tɨ³la³ ma³ jan² tsá² hí³ jmɨ́¹ ná¹juáh²³ la³ lá²: ―Já² hí¹ jan² yáh³ tsá² jan² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ tiá² lɨ́¹³ hléh³² la³ nɨ́². ¿Hí¹ lɨ́¹³ jmu³ jan² jmɨ́²chí³ hláɨnh¹ hi³ niá³ mɨ́¹ñí¹ jan² tsá² ten³ juáh¹³? 22Hi³ jáun² né³, ca³chó³² jmáɨ¹ hi³ jmu² tsá² judíos jmáɨ¹ tɨ³ já¹ juú² Jerusalén ca³tɨ²¹ jmɨ́¹ ca³jmú³ dí¹hio³ ñú¹deh³ tsú² hi³ ná¹chan¹ cuáh³² chín¹ quioh²¹ cónh³í¹ cu³ jéin³² ñí¹con² Dió³²; jmɨ́¹ má²ñí²cuóu³ bíh¹ jmáɨ¹ jáun². 23Jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ cuá¹ngɨ³² Jesús hñu³ cuáh³² chín¹ ñí¹ lɨ́³ ñí¹hñú³, ñí¹ juáh³ tsú² jáun² “Quioh²¹ Salomón”; 24hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³cuú² ca³ngɨh³² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ cu³ jéin³ ñí¹ jmɨ́¹ cuá¹ngɨ³² tsú², hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¿Lɨ́h³ ma³ hɨ́eh¹ nú² jnoh¹ jú¹ tson²? Juah²¹ cú²na²¹ cu³tí³ nɨ́¹juáh³ tson² bíh¹ hi³ hnú² lɨ́n³ nú² Cristo. 25Hi³ jáun² Jesús né³ ca³ngáɨ³ la³ lá²: ―Má²cá²juo³ bí¹ jná¹³ hnoh², tɨ³la³ tiá² ta²¹ táunh²³ yáh³ hnoh². Má²lɨ́²lin¹ bíh¹ re² lɨ́n³² cun³quionh³ la³jɨ́³² hi³ jmu² jná¹³ cun³quionh³ héih³² quioh²¹ Ñuh³²; 26tɨ³la³ tiá² ta²¹ táunh²³ yáh³ hnoh², quí¹ tiá² lɨ́n³ yáh³ hnoh² já¹ziáh² joh² jná¹³, [la³ cun³ qui³ má²cá²juáh³² jná¹³ jáun².] 27Quí¹ cuoh² bíh¹ já¹ziáh² joh² jná¹³ uen³², hi³ cuóun³² bí¹ siáh³ jná¹³ jáh³ joh², hi³ jáun² bíh¹ ja³táunh¹ jáh³ cu³hna³² jná¹³. 28Hi³ jná¹³ né³ jmu¹ hi³ lɨ́¹³ zian² tsá² la³ hí³ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², hi³ jáun² cun³ tiá² tsa³hín³ bí¹ tsú², hi³ sa³jun³ hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ huen³ tsú² jo³uón³² jná¹³. 29Quí¹ Ñuh³² jná¹³ Tsá² ca³cuen³ tsá² hí³ ñí¹con² jná¹³ jan² Tsá² tɨ³ jlánh¹ bí¹ pin³ bíh¹ la³ cónh³ bíh¹ ñí¹ la³jɨ́n³², hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiá² hin² lɨ́¹³ quin³ tsá² hí³ jo³cuo² hí³ dí². 30Cá²hon³ cu³tí¹³ bíh¹ jnoh¹ tiáuh¹ quiúnh¹ ná¹ Ñuh³². 31Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² né³ ca³can³ siáh³ tsá² judíos hí³ quɨ́n¹, hi³ jmɨ́¹ jnah³ dí² Jesús. 32Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús la³ lá²: ―Hliáun³ bíh¹ ta²¹ chu²¹ má²cá²jmú³² jná¹³ cun³quionh³ pí³ quioh²¹ Ñuh³², hi³ jáun² né³, ¿he³ ñí¹ la³ cun³ ñí¹ la³jɨ́³² ta²¹ jáun² jmu² héih³² hi³ hnoh² lɨ́¹³ jnauh¹ náh² quɨ́n¹? 33Jáun² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ hí³ né³ ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: ―Jun³juáh¹³ hi³ jnauh¹ jnoh¹ quɨ́n¹ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ ta²¹ chu²¹ hi³ má²ca³jmuh³ yáh³ hnú², tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ má²lɨ́²chú¹ lɨ́²len¹ hnú² Dió³² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²hléh¹ hnú² nɨ́² bíh¹. Quí¹ hnú² dá² jan² tsá²mɨ³cuóun² bíh¹, tɨ³la³ dí¹jmuh³² nú² hi³ lɨ́n³ nú² Dió³² má¹lɨ³² jáun². 34Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ siáh³ Jesús: ―Ñí¹ liei²¹ quián¹³ hnoh² rá¹juáh³ hi³ Dió³² ca³juáh³ la³ lá²: “Jná¹³ má²cá²juáh³² hi³ dió³² bíh¹ ná¹lɨ́n³ hnoh²”. 35Hi³ né¹ bíh¹ dí² hi³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ ñí¹ Sí², cáun² tson² la³ má²tson² jáun² bíh¹, quí¹ Dió³² dá² ca³teh³ siáh³ dió³² la³ cun³ tsá² ca³héi³ hí³ jáɨ¹³ quioh²¹ tsú². 36Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ Dió³² yáh³ la³ má²ca³jmú³ hi³ cuá¹chan¹ jná¹³, hi³ ca³ze³ ná¹ tsú² siáh³ ñí¹ hué²¹ lá², ¿lánh³ bí¹ rón³² lɨ́¹³ juáh¹³ hnoh² hi³ jná¹³ má²lɨ́²chú¹ lɨ́²len¹ ná¹ Dió³² quí¹hliá² lɨ́²juáh³² jná¹³ hi³ lɨ́n³ ná¹ Jon² Dió³²? 37Nɨ́¹juáh³ tiá² jmu² jná¹³ la³ cun³ ta²¹ hi³ jmu² Ñuh³², jáun² ha³ lɨ́² taunh³ náh² jná¹³ ta²¹. 38Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ la³ jmu² bíh¹ jná¹³ tá¹³ tsú² né³, tionh² náh² ta²¹ la³ cun³ hi³ jmu² jná¹³ jáun², uá¹jinh¹ tiá² ta²¹ taunh¹³ náh² jná¹³ huen²; hi³ jáun² cu³tsa³² cuɨ́¹ lɨ³ ñíh¹³ náh² cú²jueh³² hi³ hún¹ bíh¹ Ñuh³² jná¹³ cá²hon³ quiúnh¹ jná¹³, hi³ jáun² jná¹³ né³ hún¹ ná¹ siáh³ cá²hon³ quiúnh¹ Ñuh³². 39Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ hnió³ siáh³ tsá² hí³ hi³ ma³tson¹³ Jesús, tɨ³la³ ca³liáun³ bíh¹ Jesús jo³cuo² tsá² hí³. 40Jmɨ́¹jáun² ngah³ Jesús tɨ³ juɨ³² ñí¹ hia³² hiú², can³² cua³ Jordán, ñí¹ ca³zion³ hla¹ Juan² tsáu² jmáɨ² jmɨ́¹tin², hi³ jáun² ñí¹ jáun² ca³cuá³. 41Jáun² juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsáu² ca³ñí¹jɨe¹³ tsú² ñí¹ jáun², hi³ ná¹juáh²³ la³ lá² má²tún² hmóu³²: ―Uá¹jinh¹ hla¹ Juan² tiá² li²¹ ca³jmú³ yáh³ hí¹ cáun², tɨ³la³ la³jɨ́³² bíh¹ la³ cun³ hi³ ca³juáh³ tsú² hi³ ca³tɨn¹ tsá²ñuh² lá², la³ tson² bíh¹ cu³tí³. 42Hi³ juóun³² lɨ́n³² bíh¹ tsáu² ca³chá³ cáun² tsɨ́³ ñí¹con² Jesús ñí¹ jáun².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\