JUAN 13

1Jáun² né³, ta³ ñeh² bíh¹ hi³ tɨ²¹ Jmɨ́¹hɨ́en¹, jmɨ́¹ má²ñi³² bíh¹ Jesús hi³ má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ cua³han² dí² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ tsánh³² dí² ñí¹ cuá³ Jméi². Hi³ jáun² ca³ma³hnio³ dí² tsá² joh¹ tionh² ñí¹ hué²¹ lá² la³ má²hnio³ jáun² dí² ca³la³ ñí¹ cá¹táuh³ jmáɨ¹. 2Tá¹la³ jmɨ́¹ ná¹jmu² tsú² jáun² má³² bíh¹, hi³ tsá² hláɨnh¹ hñu³ tsɨ́³ Judas jon² Sí¹mu²¹, tsá² ja³ hí³ tɨ³ juú² Queriot, hi³ jáun² hí³ né³ ca³lɨ́n¹³ hi³ jɨenh³ dí² Jesús. 3Hi³ jáun² né³, Jesús cun³ jmɨ́¹ má²ñi³² bíh¹ hi³ Jméi² dí² má²ca³chá³ ca³la³ jɨ́³² jo³cuo² hí³ dí², hi³ ñi³² tsú² siáh³ hi³ ñí¹con² Dió³² bíh¹ ja³, hi³ jáun² ñí¹con² Dió³² bíh¹ má²tsánh³² dí² siáh³. 4Jáun² ca³náu² dí² ñí¹ jmɨ́¹ cuá¹jmu² má³², hi³ ca³chí² hmɨh³² tsɨ³² coh³, hi³ jáun² ca³can³ cáun² hmɨh³² teh¹ hi³ ca³hñéih³ hñeh². 5Jmɨ́¹jáun² né³ ca³táh³ dí² jmáɨ² cáun² hú³, hi³ jáun² ca³ráɨn³² dí² ta³ tsá² quian³tun³ hí³ joh¹, hi³ jáun² ca³ma³quiéin² dí² siáh³ ta³ tsú² cun³quionh³ hmɨh³² teh¹ hi³ má²hñéih¹ dí² jáun². 6Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³tɨ³ ñí¹ ren³ dí² ta³ Sí¹mu²¹ Pé¹ né³, Pé¹ hí³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Tɨ³², ¿he³ ca³tɨ²¹ sa³ hnú² máh³ ráɨnh¹³ tán² jná¹³? 7Jáun² Jesús né³ ca³ngáɨ³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Ta³né³² ha³ tiá² ngɨ²³ yáh³ hnú² la³ cun³ hi³ cuá¹jmu² jná¹³ lá², tɨ³la³ ngɨ¹³ bíh¹ nú² nɨ́¹ má¹jáun². 8Tɨ³la³ Pé¹ né³ ca³juáh³ siáh³: ―¡Cun³ tiá² tón³² jmáɨ¹ cué¹³ bíh¹ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ hnú² ráɨnh¹³ tán² jná¹³! Jáun² ca³juáh³ siáh³ Jesús: ―Nɨ́¹juáh³ tiá² la³ ren¹ jná¹³ tanh¹ hnú², hi³ jáun² tiú²uú² lɨ́n³ yáh³ hnú² tsá² joh² jná¹³. 9Jmɨ́¹jáun² né³ ca³juáh³ cú²jueh³² Sí¹mu²¹ Pé¹ la³ lá²: ―Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ la³ nɨ́² né³ Tɨ³², jun³juáh¹³ hnó³² jná¹³ hi³ ráɨnh¹³ hnú² jmáh³la³ tán² yáh³ jná¹³, tɨ³la³ jná¹³ hnó³² hi³ ráɨnh¹³ nú² siáh³ la³ jɨ³ uón³² bíh¹ jná¹³ jɨ³ la³ jɨ³ chin³² jná¹³ nɨ́² siáh³. 10Tɨ³la³ Jesús né³, ca³juáh³ la³ lá²: ―Nɨ́¹juáh³ tsá² cun³ lɨ́²liáuh³, tiú²uú² lin¹ hniáuh³² yáh³ lóh³² tsú² siáh³ cónh³, quí¹ má²jɨn² bíh¹ tsú², jáun² jɨ́³²la³ ta³ bí¹ tsú² jéi³²í¹ hniáuh³² quɨ́³². Quí¹ tsá² má²ná¹jɨn² bíh¹ hnoh², uá¹jinh¹ tiá² la³jɨ́n³² náh². 11Ca³juáh³ tsú² la³ nɨ́² hi³ tiá² la³jɨ́n³² tsá² hí³ má²ná¹jɨn² yáh³, quí¹hliá² jmɨ́¹ má²ñi³² bíh¹ tsú² hi³ hin² tsánh² tsa³jɨenh³. 12Jmɨ́¹ má²lɨ́²ráɨn³² jáun² Jesús ta³ tsú² né³, ca³quɨh³ siáh³ ha¹ hi³ ca³cuá³ siáh³ ñí¹ mesa, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Má¹ca³ngɨ¹³ hnoh² he³ hnió³ juáh³ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²jmú³² jná¹³ nɨ́²? 13Sá¹nɨ́² jɨe³, hnoh² dá² teh³² náh² jná¹³ Tɨ³² jɨ³ hi³ juáh³ náh² siáh³ hi³ Juóuh³² náh² jná¹³; re² bíh¹ la³ cun³ hi³ juáh³ hnoh², quí¹ tson² bíh¹ lɨ́n³ jná¹³ la³ jáun². 14Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ jná¹³ má²lɨ́²ráɨn³² ná¹ tanh¹ hnoh², Tsá² lɨ́n³ ná¹ Tɨ³² jɨ³ hi³ lɨ́n³ ná¹ siáh³ Juóuh³² náh², jáun² ja³bí¹ hnoh² uá²jaɨ³² hniáuh³² ráɨnh¹³ náh² ta³ tsá²ján² tsá²ján². 15Quí¹ jná¹³ má²lɨ́²có³² cáun² nóh³², hi³ jáun² hnoh² lɨ́¹³ jmúh¹³ la³jmɨ́¹ má²lɨ́²jmú³² nɨ́² jná¹³. 16Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ hí¹ jan² yáh³ tsá² lɨ́n³ quian²¹ tiá² tɨ³ jlánh¹ bí¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ juo¹³, hi³ sa³jun³ hí¹ jan² yáh³ tsá² zéin¹ tiá² tɨ³ jlánh¹ bí¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ tsá² lɨ́²ze³ tsú². 17Jáun² né³, jlánh¹ jmɨ́¹ ren² hnoh² nɨ́¹juáh³ hi³ má²ca³ngɨ¹³ náh² jáɨ¹³ nɨ́², jɨ³ hi³ má¹zián¹³ náh² siáh³ la³ nɨ́². 18”Jun³juáh¹³ cuá¹hléh²³ jná¹³ jáɨ¹³ lá² hi³ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² yáh³ hnoh²; quí¹ ño¹ bíh¹ jná¹³ hin² tsánh² ca³quiánh³² ná¹. Quí¹ cun³ ca³tɨ²¹ lɨ³tí³ bíh¹ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí², ñí¹ juáh³ jáun² la³ lá²: “Tsá² cáun² uon² jmɨ́¹ cuh³² quiúnh¹ bíh¹ jná¹³ má²ca³ziáuh³² ta³”. 19Juah³² jná¹³ jáɨ¹³ lá² ta³ ñeh³, hi³ jáun² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ lɨ³tí³, jáun² má¹jáun² má²táunh¹³ náh² ta²¹ hi³ jná¹³ bíh¹ la³². 20Jú¹ tson² cu³tí³ bíh¹ la³² juah³² jná¹³, hi³ nɨ́¹juáh³ tsá² hen² lɨ³ua³ jan² tsá² zein³² jná¹³, hi³ he² jná¹³ bíh¹ tsú² jaun³²; hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² he² jná¹³ né³, hen² tsú² la³ jɨ³ Tsá² ca³ze³ bíh¹ jná¹³. 21Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³háuh³² tsɨ́³, hi³ jáun² ca³nia³ bíh¹ dí² cú²jueh³² jáɨ¹³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Jú¹ tson² cu³tí³ bíh¹ juo³ jná¹³ hnoh², hi³ ja¹ quián¹³ náh² nɨ́² zian² jan² tsá² né³bí¹ jɨenh³ jná¹³. 22Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ tsú² jáun² la³ nɨ́² né³, cáun² lɨ́¹ ca³jɨ́en³ tsá²ján² tsá²ján² bíh¹ tsú², quí¹ tiá² jmɨ́¹ ñi³² yáh³ tsú² hi³ hin² dá² hɨen² Jesús. 23Jáun² né³, jan² tsá² quian³tun³ hí³, tsá² jmɨ́¹ hnio³ lɨ́n³² Jesús jmɨ́¹ cuá¹tón²¹ cu³héin¹ hi³ jmɨ́¹ cuá¹jmu² má³², 24hi³ jáun² Sí¹mu²¹ Pé¹ ca³hméih³² ñí¹ tsá² hí³, hi³ hnió³ dí² liéinh³²; hi³ jáun² ca³záɨh³ dí²: ―Ngáɨh³ tiá³ tsú² neh²¹ hin² tsánh² hɨen² tsú². 25Jáun² tsá² hí³ né³ ca³hanh³ tá²cuá¹ Jesús, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Hin² dá² tsánh² tsá² hí³ né³ Tɨ³²? 26Jáun² Jesús né³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Cuɨ́¹ má¹jlɨh²¹ ná³ cá² cuonh¹ pih²¹ hí³ cuú²miih²¹, hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ hin² tsánh² hiauh³, jáun² tsá² hí³ bíh¹. Ca³ma³jlɨh²¹ bíh¹ tsú² cá² cuonh¹ hí³, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ Judas jon² Sí¹mu²¹ bíh¹ ca³cuéh³ dí², tsá² ja³ hí³ juú² Queriot. 27Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹ má²lɨ́²héi³ jáun² bíh¹ Judas hí³ jáun², ca³hi³ Satanás hñu³ tsɨ́³. Jmɨ́¹jáun² né³ ca³juáh³ Jesús ñí¹con² tsú² la³ lá²: ―La³ cun³ hi³ ñi³lɨ́n²³ hnú² jmúh¹³, cuá²jmu³ tia³juɨ³². 28Tɨ³la³ hí¹ jan² yáh³ tsá² jmɨ́¹ ná¹jmu² hí³ má³² quionh³ tsú² tiá² jmɨ́¹ ñi³² he³ ca³tɨ²¹ hi³ ca³juáh³ tsú² la³ jáun². 29Ma³ jan² tsáu² cáun² ca³lɨ́n¹³ hi³ Jesús ca³juáh³ hi³ tsa³lia³² Judas la³ cun³ hi³ lɨ³ hniáuh³² jmáɨ¹ bíh¹, ho³lá²dá² hi³ zia³² hi³ cuéh³² tsú² ca³lá² tsá² tia³mii² quí¹ cun³ñí¹ hi³ hí³ bíh¹ jmɨ́¹ nio¹ jo³cuo² tuh³² tioh³ quɨe³. 30Jáun² jmɨ́¹ má²lɨ́²héi³ Judas hí³ jáun² né³, la³juɨ³² cua³han³. Jmɨ́¹ má²niéi² bíh¹ jmɨ́¹jáun². 31Jáun² né³, jmɨ́¹ cuá¹han³ Judas ca³juáh³ Jesús la³ lá²: ―Ta³né³² má²lɨ́²lin¹ hi³ quien² jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun², jɨ³ hi³ lɨ́²lin¹ siáh³ hi³ quien² Dió³² cun³quionh³ hí³ dí². 32Hi³ nɨ́¹juáh³ Jon² tsá²mɨ³cuóun² la³ jmu² lin¹ hi³ quien² Dió³², hi³ jáun² ja³bí¹ Dió³² siáh³ ma³jnia² hi³ lin¹ hi³ quien² tsú²; hi³ tia³juɨ³² bíh¹ siáh³ jmu³ tsú² la³ jáun². 33Hnoh² jón³, ha³ tiú²uú² ué³ jmáɨ¹ cuon¹ yáh³ jná¹³ quiúnh¹ hnoh². Má¹jáun² má²hnauh¹³ hnoh² jná¹³, tɨ³la³ la³ cun³ hi³ ca³juo³ jná¹³ jáun² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ bíh¹ juah³² jná¹³ siáh³ ñí¹con² hnoh² ta³né³²: Ha³ tiá² lɨ́¹³ yáh³ cuá¹táunh¹ hnoh² ñí¹ ñe¹ jná¹³. 34Jáun² jmu² jná¹³ cáun² héih³² hmaɨ²¹ lá² ñí¹con² hnoh²: Hi³ má¹hnáu³ náh² tsá²ján² tsá²ján². La³ nɨ́² bíh¹ hniáuh³² má¹hnáu³ náh² tsá²ján² tsá²ján², ca³la³ jmɨ́¹ hnau³ jná¹³ nɨ́² cu³tí³ bíh¹. 35Hi³ nɨ́¹juáh³ ca³ma³hnáu³ náh² la³ nɨ́² né³, jáun² tá¹ cáun² hngá¹máh³ bíh¹ lɨ³tsɨn² hi³ hnoh² lɨ́n³ náh² tsá² haɨn²¹ tɨ³ con² jná¹³. 36Jáun² Sí¹mu²¹ Pé¹ né³ ca³ngáɨ³ ñí¹con² Jesús: ―Tɨ³², ¿ha³ dá² jinh¹ cuóh¹³ hnú²? Hi³ jáun² Jesús ca³juáh³: ―Ha³ tiá² lɨ́¹³ yáh³ ñeih²¹ hnú² cu³hna³² jná¹³ ta³né³²; tɨ³la³ tɨ³ chí¹cáɨn² bíh¹ má²lɨ́¹³ ñeih²¹ hnú². 37Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ Pé¹ hi³ ca³juáh³: ―Tɨ³², ¿he³ láɨh³² tiá² má²lɨ́¹³ ñe¹ jná¹³ cu³hnah³² hnú² né³? Cáun² bíh¹ nio² tsɨn³² jná¹³ uá¹ hi³ jun³ jná¹³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ hnú². 38Jáun² Jesús né³ ca³juáh³: ―¿Hí¹ tson² má²nio² cáun² honh² hnú² hi³ jún³ nú² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³? Jú¹ tson² cu³tí³ juo³ jná¹³ hnú², hi³ ñeh² bíh¹ hi³ hau³ cá¹háu² juáh¹³ hnú² hnaɨh³² jéin³² hi³ tiá² cuóu³² nú² jná¹³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\