JUAN 14

1”Jáun² né³, ha³ lɨ́² tianh³ náh² hi³ ná¹hɨ³² lɨ́n³² honh². Cáun² chá¹ náh² honh² ñí¹con² Dió³², hi³ cáun² chá¹ náh² siáh³ honh² ñí¹con² jná¹³. 2Hliáun³ lɨ́n³² bíh¹ ñí¹ lɨ³ tauh¹³ zia³² hñú¹³ Ñuh³² jná¹³; sá¹jmɨ́¹ hi³ tiá² zia³² dúh¹, jáun² jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³² bíh¹ jná¹³ ñí¹con² hnoh². Jáun² né³, ñih²¹ bíh¹ jná¹³ hi³ ñí¹jmú²¹ hua³jan²¹ ñí¹ cuá¹tianh³ hnoh². 3Nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² né³, jáunh¹³ jná¹³ hi³ já¹cáun³² ná¹ hnoh², hi³ jáun² hnoh² uá²jaɨ³² lɨ́¹³ cuá¹tianh³ ñí¹ ñí¹ñí²¹ jná¹³ jáun². 4Má²ñi²¹ bíh¹ hnoh² juɨ³² hi³ chau²¹ tɨ³ ñí¹ ñih²¹ jná¹³ jáun². 5Jáun² Tú¹ma²¹ né³ ca³ngáɨ³ la³ lá²: ―Tɨ³², já² tiá² né¹ yáh³ jnoh¹ ha³ dá² jinh¹ cuánh¹³ hnú², ¿ha³ bí¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ né¹ jnoh¹ hín² juɨh³² jaun³²? 6Jáun² Jesús ca³juáh³ la³ lá²: ―Jná¹³ bíh¹ lɨ́n³ juɨ³², jɨ³ jú¹ tson², jɨ́³²la³ cun³quionh³ jná¹³ bíh¹ lɨ́¹³ zian² tsú² cu³tí³, jɨ³ hi³ lɨ́¹³ siáh³ chanh²¹ tsú² ñí¹ cuá³ Ñuh³² jná¹³. 7Nɨ́¹juáh³ hi³ má²ca³lɨ³ cuóu³² náh² jná¹³, jáun² lɨ³ cuóun³² bí¹ náh² uá²jaɨ³² Ñuh³² jná¹³; hi³ ta³né³² né³, má²ca³lɨ³ cuóun³² bíh¹ náh² tsú² quí¹ Tsá² má²ca³jɨen¹ bí¹ náh² hí³. 8Jáun² Pí²liéi¹ né³ ca³juáh³: ―Tɨ³², ma³jnia¹³ tiá³ Jméi² dí² ñí¹con² jnoh¹, hi³ jáun² cu³ jáun² bíh¹ má²tioh²¹. 9Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús la³ lá²: ―Hnú² Pí²liéi¹, ¿jáh³ jmáɨ² tiá² má²tí³ hi³ ngɨ́²³ jná¹³ quiúnh¹ hnoh², hí¹ cun³ jáun² tiá² má²ca³lɨ³ cuóu³² máh³ náh² jná¹³? Quí¹ nɨ́¹juáh³ tsá² má²ca³lɨ³ cuóu³² jná¹³, jáun² má²ca³lɨ³ cuóun³² bíh¹ tsú² siáh³ Ñuh³² jná¹³; jáun² né³ ¿he³ yáh³ láɨh³² mɨh³² hnú² hi³ má¹jnia¹³ jná¹³ Jméi² dí² ñí¹con² náh²? 10¿Há¹ tiá² má²táunh²³ hnoh² ta²¹ dúh¹ hi³ lɨ́n³ bíh¹ jná¹³ la³ cun³ qui³ lɨ́n³ Ñuh³², hi³ Ñuh³² jná¹³ né³, lɨ́n³ siáh³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jná¹³? Jáun² Ñuh³² jná¹³, Tsá² qui³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ jná¹³ bíh¹ jmu² ta²¹ quioh²¹, hi³ jáun² jun³juáh¹³ jáɨ¹³ hi³ lɨ́¹ chin³² chin³² huen² yáh³ jná¹³ hléh²³ ñí¹con² hnoh². 11Jáun² tionh² náh² ta²¹ hi³ lɨ́n³ bíh¹ jná¹³ la³ cun³ qui³ lɨ́n³ Ñuh³², hi³ Ñuh³² jná¹³ né³ lɨ́n³ siáh³ la³ jmɨ́¹ lɨ́n³ jná¹³. Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tiá² la³ nio² cáun² honh² náh² ca³tɨ²¹ hi³ má²lɨ́²juáh³² jná¹³ nɨ́², jáun² tiaunh² náh² ta²¹ jná¹³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ jmu² bíh¹ jná¹³. 12Jú¹ tson² cu³tí¹³ juo³ jná¹³ hnoh² hi³ lɨ³ua³ jan² tsá² taunh² ta²¹ jná¹³, ja³bí¹ tsá² la³ hí³ uá²jaɨ³² lɨ́¹³ jmu³ la³ cun³ ta²¹ hi³ jmu² jná¹³, hi³ hí¹ la³ tɨ³ ta²¹ hi³ jlánh¹ bí¹ cáu² jueh³² yáh³ lɨ́¹³ jmu³ tsú², quí¹ jná¹³ dá² má²ñih²¹ ñí¹con² Ñuh³² bíh¹. 13Lɨ³ua³ cáun² hi³ mɨh³² náh² ñí¹con² Ñuh³² jná¹³ cun³quionh³ héih³² quion²¹ jná¹³, jná¹³ bíh¹ cué¹³, hi³ jáun² cun³quionh³ jná¹³ bíh¹ lɨ³ lin¹ hi³ jlánh¹ quien² Ñuh³² jná¹³. 14Quí¹ jná¹³ bíh¹ tsá² lɨ́¹³ cué¹³ lɨ³ua³ cáun² hi³ mɨh³² náh² cun³quionh³ héih³² quion²¹ jná¹³. 15”Nɨ́¹juáh³ hnau³ náh² jná¹³, jáun² ma³ti²¹ náh² héih³² quion²¹ jná¹³. 16Hi³ jáun² jná¹³ né³ mɨ²¹ ñí¹con² Ñuh³² jan² Tsá² ma³hau³ hnoh², Tsá² lɨ́¹³ cuá³² quiúnh¹ hnoh² jmáɨ¹ ca³la³ jɨ́³². 17Jmɨ́²chí³ Chun¹ Tsá² hɨe³² jú¹ tson² bíh¹ Tsá² hí³, jan² Tsá² tiá² lɨ́¹³ hen³ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², quí¹ jmɨ́¹lɨ́h³ yáh³ tiá² lɨ́¹³ jɨ́en³² tsú² Tsá² hí³, hi³ sa³jun³ lɨ́¹³ lɨ³ cuóun³² tsú² siáh³ Tsá² hí³. Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, má²cuóun³² bíh¹ náh² tsú², quí¹hliá² cuá³ tsú² quiúnh¹ hnoh², hi³ la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio² bíh¹ cuá³² tsú² siáh³ hñu³ honh² náh². 18”Ha³ tiá² chau²¹ yáh³ jná¹³ hmóu³² hnoh²; jáunh¹³ bí¹ jná¹³ siáh³ hi³ já¹ñí³² quiúnh¹ hnoh². 19Cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ jéi³²í¹ he² hi³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ tiú²uú² jɨ́e³² jná¹³ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹ cun³ chau²¹ jmáɨ¹ jɨe¹ bí¹ hnoh² siáh³ jná¹³; hi³ cun³ñí¹ hi³ zian² jná¹³ né³, ja³bí¹ hnoh² uá²jaɨ³² lɨ́¹³ zian² náh². 20Jmáɨ¹ jáun² bíh¹ lɨ³tsɨn² hnoh² hi³ cu³tí³ bíh¹ lɨ́n³ jná¹³ la³jmɨ́¹ lɨ́n³ Ñuh³², hi³ hnoh² né³ lɨ́n¹³ náh² la³ cun³ qui³ lɨ́n³ jná¹³, hi³ jáun² jná¹³ né³ lɨ́n³ la³jmɨ́¹ má²lɨ́n¹³ hnoh² jáun². 21Lɨ³ua³ jan² tsá² he² héih³² hi³ jmu² jná¹³, jɨ³ hi³ má²tí³² tsú² siáh³, jáun² tsá² la³ hí³ bíh¹ ján¹ tson² hniau³ jná¹³. Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tsá² hniau³ jná¹³ né³, jáun² Ñuh³² jná¹³ ma³hnio³ siáh³ tsá² hí³; ja³bí¹ jná¹³ siáh³ má¹hno¹ tsú² uá²jaɨ³², jɨ³ hi³ má¹jnia¹³ jná¹³ siáh³ ñí¹con² tsú². 22Jáun² Judas ca³ngáɨ³ la³ lá² (tɨ³la³ jun³juáh¹³ tsá² ja³ hí³ tɨ³ juú² Queriot má¹na²¹): ―Tɨ³², ¿lánh³ bí¹ rón³² lɨ́³ hi³ ñí¹con² jnoh¹ bíh¹ má¹jnia¹³ nú², hi³ tiá² la³ má¹jnia¹³ yáh³ nú² ñí¹con² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³²? 23Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús la³ lá²: ―Nɨ́¹juáh³ tsá² hniau³ jná¹³, jáun² ma³tí³² bíh¹ tsú² la³ cun³ hi³ juah³² jná¹³; hi³ jáun² Ñuh³² jná¹³ né³ ma³hnio³ tsá² hí³, hi³ jná¹³ né³ jáunh¹³ ná¹ quiúnh¹ Ñuh³² hi³ já¹ma³ziáun¹³ jnoh¹ quiúnh¹ tsá² la³ hí³. 24Tɨ³la³ lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² hniau³ jná¹³, jáun² tiá² má²tí³² yáh³ tsú² jáɨ¹³ hi³ hléh²³ jná¹³. Jun³juáh¹³ quion²¹ huen² yáh³ jná¹³ jáɨ¹³ hi³ naɨh³² hnoh² lá², quí¹ jáɨ¹³ quioh²¹ Ñuh³² Tsá² ca³ze³ bíh¹ jná¹³ la³². 25”Né³² né³, la³jɨ́³² hi³ má²lɨ́²juo³ jná¹³ hnoh², má²lɨ́²hléh³ jná¹³ tá¹la³ cuon¹ jná¹³ lá² ja¹ quián¹³ hnoh². 26Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹cuán² jáun² Jmɨ́²chí³ Chun¹, Tsá² ma³hau³ náh², Tsá² zen³ hí³ Jméi² dí² chá³² jná¹³, hí³ bíh¹ ma³ta² hnoh² ca³la³ jɨ́³², jɨ³ hi³ cháu³² tsú² siáh³ honh² náh² la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ má²lɨ́²juáh³² jná¹³ nɨ́². 27”Jáun² né³, la³jmɨ́¹ nio² tie³ hñu³ tsɨn³² jná¹³ jmu¹ jná¹³ hi³ niau²¹ tie³ hñu³ honh² hnoh² siáh³, jun³juáh¹³ la³ qui³ jmu² jáun² tsá² zian² hngá¹máh³ yáh³. Jáun² ha³ lɨ́² cuɨ́¹ hi²¹ honh² náh², hi³ sa³jun³ hniáuh³² lɨ́¹ hú¹ cóh²¹ honh² náh² siáh³. 28Má²lɨ́²niéih² bíh¹ hnoh² hi³ má²lɨ́²juáh³² jná¹³: Ñih²¹ jná¹³ hi³ jáun² jáunh¹³ jná¹³ siáh³ hi³ já¹ñí³² quiúnh¹ hnoh². Sá¹jmɨ́¹ hi³ cu³tí³ bíh¹ má²ca³ma³hnau¹ hnoh² jná¹³ dúh¹, jáun² jmɨ́¹ má²ca³ma³hiúnh¹³ bíh¹ náh² honh² hi³hliá² ñih²¹ jná¹³ ñí¹ cuá³ Ñuh³²; quí¹ hí³ bíh¹ jan² Tsá² tɨ³ jlánh¹ bíh¹ záu² tá¹³ la³ cónh³ bí¹ jná¹³. 29Hi³ jáun² bí¹ juanh³² jná¹³ jáɨ¹³ lá² ta³ ñeh³, quí¹ hi³ jáun² nɨ́¹ má¹lɨ³² la³ jáun² né³, má²taunh¹³ náh² ta²¹ jná¹³. 30”Ha³ tiú²uú² hliáun³ jáɨ¹³ hléh¹³ yáh³ jná¹³ quiúnh¹ hnoh², quí¹ má²cuá¹ja³² bíh¹ juo¹³ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². Tɨ³la³ uá¹jinh¹ hí¹ cáun² pí³ tiá² zia³² yáh³ quioh²¹ tsá² hí³ ñí¹con² jná¹³, 31la³ nɨ́² ca³tɨ²¹ lɨ́¹³ bíh¹, quí¹ hniáuh³² bíh¹ lɨ³tsɨn² tsá² zian² hngá¹máh³ lá² hi³ hno³ jná¹³ Ñuh³² jɨ³ hi³ má²ti²¹ jná¹³ siáh³ la³ cun³ hi³ ca³juáh³ tsú² hi³ jmu¹ ná¹. ”Jáun² nú¹ tianh³ náh², cuɨ́¹ hue¹³ dí² ñí¹ lá². [Tá¹la³ hí¹tiáunh¹ tsú² jáun² juɨ³² né³, ca³juáh³ Jesús:]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\