JUAN 16

1”Jáun² né³, má²lɨ́²juáh³² jná¹³ jáɨ¹³ nɨ́² hi³ jáun² tiá² lɨ́¹³ tá¹tonh¹ náh² tɨ³ có³² hi³ ca³tɨn¹ jná¹³. 2Quí¹ chu³ hue³ tsú² hnoh² hñu³ cuáh³² quioh²¹ tsá² judíos, hi³ hí¹ la³ tɨ³ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ua³ jan² tsá² jngah³ hnoh² lɨ́n¹³ hi³ cun³quionh³ la³ jáun² jmu² cáun² ta²¹ chu²¹ ñí¹con² Dió³². 3La³ nɨ́² bíh¹ jmu³ tsú² quí¹hliá² cun³ tiá² ca³lɨ³ cuóun³² bíh¹ tsú² Ñuh³² jná¹³, sa³jun³ jná¹³ yáh³ ca³lɨ³ cuóu³² tsú² siáh³. 4Jáun² bíh¹ má²lɨ́²juáh³² jná¹³ la³ nɨ́² ta³ tin², quí¹ jáun² chau¹³ honh² náh² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ jmoh³ tsú² hnoh² la³ má²lɨ́²juáh³² jná¹³ nɨ́². ”Jáun² bíh¹ tiá² cá²juáh³² jná¹³ jáɨ¹³ nɨ́² la³ cun³ jmɨ́¹tin², quí¹ jmɨ́¹ cuon¹ bíh¹ jná¹³ quiúnh¹ hnoh²; 5tɨ³la³ ta³né³² má¹ná¹, má²ñih²¹ bíh¹ jná¹³ hi³ ñí¹ñí²¹ ná¹ quiúnh¹ Tsá² ca³ze³. Hi³ uá¹jinh¹ má²lɨ́²juáh³² jná¹³ la³ nɨ́² né³, hí¹ jan² yáh³ hnoh² tiá² ngaɨh³² náh² hi³ ha³ jinh¹ ñih²¹ jná¹³. 6Hnoh² dá² cáun² lɨ́¹ má²lɨ́²cháh¹ hlah³ honh² bíh¹ quí¹hliá² lɨ́²juáh³² jná¹³ la³ nɨ́². 7Jáun² né³, juah³² jná¹³ cáun² jú¹ tson² lá²: Tɨ³ jlánh¹ re² bíh¹ quián¹³ hnoh² nɨ́¹juáh³ hi³ ñih²¹ jná¹³; quí¹ sá¹jmɨ́¹ hi³ tiá² ñih²¹ jná¹³, jáun² tiá² jmɨ́¹ lɨ́¹³ yáh³ já³² Tsá² ma³hau³ hnoh². Tɨ³la³ nɨ́¹ má¹ngah³² jná¹³ né³, jáun² ñí¹zéin²¹ bíh¹ jná¹³ Tsá² hí³. 8Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹cuán² Tsá² hí³ né³, jmu³ hi³ lɨ³tsɨn² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² hi³ tson² bíh¹ ná¹ren² tsú² tso³, hi³ lɨ³tsɨn² siáh³ hi³ zia³² cáun² juɨ³² chu²¹, jɨ³ hi³ lɨ³tsɨn² tsú² siáh³ hi³ tá¹tsɨn¹ héih³². 9Jmu³ tsú² hi³ lɨ³tsɨn² tsá² hí³ hi³ ná¹ren² tso³, quí¹ tiá² ta²¹ taunh² yáh³ tsú² jná¹³. 10Jáun² né³, lɨ³tsɨn² tsú² he³ lánh³ lɨ́³ juɨ³² chu²¹, quí¹ jná¹³ dá² má²ñih²¹ ñí¹ cuá³ Ñuh³² bíh¹, hi³ jáun² hnoh² né³ tiú²uú² lɨ́¹³ yáh³ jɨe¹ náh² jná¹³. 11Lɨ³tsɨn² tsú² siáh³ hi³ tá¹tsɨn¹ héih³², quí¹ má²ca³ta³tsɨn¹ bíh¹ héih³² juo¹³ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³². 12”Zia³² bíh¹ hliáun³ lɨ́n³² hi³ jmɨ́¹ lɨ³ juah²¹ jná¹³ ñí¹con² hnoh², tɨ³la³ má²tioh²¹ bíh¹ cu³ nɨ́² ta³né³², quí¹ tiá² tú¹ tiá² tsɨn¹³ yáh³ hnoh² hi³ táunh¹³ chinh³² jɨ³lɨ³². 13Tɨ³la³ tiá² hi³ jmu³ yáh³, quí¹ nɨ́¹ má¹cuán² Jmɨ́²chí³ Chun¹, Tsá² hɨe³² hí³ jú¹ tson², hí³ bíh¹ hɨ́e³² la³jɨ́³² jú¹ tson² ñí¹con² hnoh²; quí¹ Tsá² hí³ tiá² hléh³² yáh³ hi³ lɨ́¹ chin² chí¹ hnga², tɨ³la³ hí³ dá² hléh³² la³ cun³ hi³ náɨ³² bíh¹, hi³ hɨ́e³² tsú² siáh³ la³jɨ́³² la³ cun³ hi³ né³bí¹ lɨ́¹³. 14Tsá² hí³ dá² ma³quien² jná¹³ quí¹hliá² jë² jná¹³ bíh¹ cán³ tsú² hi³ záɨ³² tsú² siáh³ hnoh². 15Quí¹ la³jɨ́³² bíh¹ la³ cun³ hi³ quioh²¹ Ñuh³² jná¹³ quion²¹ jná¹³ uá²jaɨ³²; hi³ jáun² bíh¹ juah³² jná¹³ hi³ jë² jná¹³ bíh¹ cán³ Jmɨ́²chí³ Chun¹ hi³ jáun² zaɨ³² tsú² siáh³ hnoh². 16”Cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ jéi³²í¹ he², hi³ jáun² má¹jáun² tiú²uú² lɨ́¹³ jɨe¹ hnoh² jná¹³; tɨ³la³ tɨ³ chí¹cáɨn² pih²¹ jáun² né³, lɨ́¹³ bíh¹ jɨe¹ náh² siáh³. 17Jmɨ́¹jáun² ma³ jan² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² ca³ngáɨh³ raɨnh²¹ tsá²ján² tsá²ján²: ―¿He³ dá² hnió³ niéih³ jáɨ¹³ hi³ ñí¹juah²¹ tsú² nɨ́² hi³ cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ jéi³²í¹ he² hi³ jáun² má¹jáun² tiú²uú² neh²¹ dí² tsú², hi³ cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ siáh³ tsa³jau² hi³ jáun² má²neh²¹ dí² tsú² siáh³; hi³ ñí¹juah²¹ tsú² siáh³ hi³ ñí¹ cuá³ Jméi² néh¹ dí² má²ja³quián³ tsánh³²? 18¿He³ dá² hnió³ juáh³ jaun³²: “Ñí¹ cú¹pih²¹ jmáɨ¹”? Já² tiá² ngɨ²³ yáh³ dí² he³ dá² nɨ³² ñí¹juah²¹ tsú². 19Ca³lɨ³lieih²¹ bíh¹ Jesús hi³ jmɨ́¹ hnió³ tsá² hí³ nga³ ñí¹con² dí², hi³ jáun² ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Jná¹³ má²lɨ́²juáh³² hi³ cú¹pih²¹ jmáɨ¹ bíh¹ jéi³²í¹ he² hi³ jáun² má¹jáun² tiú²uú² lɨ́¹³ jɨe¹ náh² jná¹³, hi³ tɨ³ chí¹cáɨn² pih²¹ jáun² né³ má²lɨ́¹³ jɨe¹ náh² siáh³. ¿Hí¹ hi³ nɨ́² uá¹ hi³ jlánh¹ ná¹quí² ná¹ngaɨh³² náh² ja¹ má²tún² hmóu³²? 20Jná¹³ juah³² hi³ cu³tí³ bíh¹ uóh¹ hnoh² hi³ niau²¹ hlah³ honh² náh², tɨ³la³ tsá² hau² jná¹³ né³, ma³hiún² tsɨ́³ bíh¹. Tɨ³la³ cun³ jáun² uá¹jinh¹ hnoh² niau²¹ hlah³ honh², chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³ hiún² lɨ́n³² honh² náh² cha³ jmɨ́¹ niau²¹ hlah³. 21Jmú¹³ jáɨ¹³: Nɨ́¹juáh³ jan² tsá²mɨ³ la³ má²cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ lɨ³zian² jon², jáun² hlah³ lɨ́n²¹ bíh¹ má²nio² tsɨ́³ tsú² quí¹hliá² má²cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ quɨeh² héin¹; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ má²ca³lɨ³zian² jon² tsú² né³, ca³la³ hí¹juáh³ tiú²uú² chau² bíh¹ tsɨ́³ tsú² hi³ ca³quɨeh² jáun² héin¹, quí¹hliá² jlánh¹ tsah³ tsú² hi³ má²ca³lɨ³zian² siáh³ cónh³í¹ jan² dáɨn² ñí¹ hué²¹ lá². 22La³ jáun² bíh¹ siáh³ ná¹má²tsoh¹ hnoh² honh² ta³né³²; tɨ³la³ nɨ́¹ má¹já²jɨe¹ jná¹³ siáh³ hnoh² né³, má¹jáun² bí¹ jlánh¹ lɨ³ hiún² honh² náh² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³, cáun² hi³ hí¹ jan² tiú²uú² hin² lɨ́¹³ quin³. 23”Má¹jáun² bí¹ ján¹ tson² hí¹ cáun² yáh³ tiú²uú² hi³ mɨ́h¹³ hnoh² ñí¹con² jná¹³. Quí¹ jú¹ tson² juah³² jná¹³, hi³ lɨ³ua³ cáun² hi³ mɨ́h¹³ náh² ñí¹con² Jméi² dí² cun³quionh³ héih³² quion²¹ jná¹³, hian³ bí¹ náh². 24Quí¹ hí¹ cáun² bíh¹ hi³ tiá² má²lɨ́²mɨ́h¹ hnoh² cun³quionh³ héih³² quion²¹ jná¹³ la³ tɨ³ ta³né³²; mɨ́¹ náh² hi³ jáun² hian³ náh², hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³ hiún² honh² náh² ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³. 25”Né³² né³, jná¹³ má²ca³lieh¹ ná¹ hnoh² cun³quionh³ jú¹ jnɨ²; tɨ³la³ chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ tiú²uú² jmu¹ jná¹³ la³ nɨ́², má¹jáun² dá² má²hléh¹³ jná¹³ tá²na²¹ cu³tí¹³ bíh¹ hi³ ca³tɨn¹ Ñuh³² jná¹³. 26Jmáɨ¹ jáun² né³, má²mɨ́h¹ hnoh² cun³quionh³ héih³² quion²¹ jná¹³; tɨ³la³ má¹jáun² né³ tiú²uú² mɨ́¹³ yáh³ jná¹³ ñí¹con² Ñuh³² hi³ ca³tɨn¹ hnoh², 27quí¹ qui³ cónh³ hniau³ lɨ́n³² bíh¹ hnga² Ñuh³² jná¹³ hnoh². Hniau³ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³ hnau³ hnoh² jná¹³ bíh¹, jɨ³ hi³ má²ca³tionh² náh² siáh³ ta²¹ hi³ jná¹³ ja³ ñí¹con² Dió³². 28Jmɨ́¹ ca³tɨ³ ñí¹ já¹³ jná¹³ ñí¹ hué²¹ lá², cua³han³ jná¹³ ñí¹con² Ñuh³² bíh¹, hi³ jáun² dá² ñí¹con² Ñuh³² bíh¹ jná¹³ má²ñih²¹ siáh³ ta³né³². 29Hi³ jáun² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² né³ ca³juáh³: ―Ta³né³² ján¹ tson² má²dí¹hléh¹ hnú² tá²na²¹ cu³tí¹³, hi³ tiú²uú² dí¹hléh¹ yáh³ nú² jú¹ jnɨ². 30Ta³né³² má²lɨ́²neh²¹ jnoh¹ hi³ la³jɨ́³² bíh¹ la³ ñíh¹ hnú², hi³ hí¹juáh³ tiá² lin¹ lɨ³hniauh²³ yáh³ hi³ zian² tsá² zia³² hi³ nga³ ñí¹con² hnú². Cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ má²nio² cáun² tsɨ́³ jnoh¹ hi³ hnú² ñeh³ nú² ñí¹con² Dió³². 31Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ Jesús la³ lá²: ―¿Hí¹ jáun² né³bí¹ má²táunh²³ máh³ hnoh² ta²¹? 32Né³² né³, má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ ta³né³² bíh¹ cánh³² má²han³ náh² ma³ quin³², hi³ ma³ quin³² ma³ jan³² náh² cuá¹táunh¹ náh² juɨ³² quián¹³, hi³ jáun² huen² bíh¹ jná¹³ má²zeh¹³ náh²; tɨ³la³ tiá² huen² jná¹³ zenh² yáh³ má¹ná¹, quí¹ zenh² bíh¹ Ñuh³² jná¹³ quiúnh¹ ná¹. 33Juah³² jná¹³ la³jɨ́³² jáɨ¹³ nɨ́² ñí¹con² hnoh² hi³ jáun² lɨ́¹³ nio² tie³ hñu³ honh² náh² cun³ñí¹ hi³ ná¹cunh² náh² quiúnh¹ jná¹³. Hnoh² dá² ca³tɨn¹ má¹tsoh¹ honh² la³ cun³ hi³ jmu² tsá² hon² Dió³², tɨ³la³ tiá³ chá¹ náh² honh², quí¹ má²ca³cah¹ bíh¹ jná¹³ jmáɨ¹ ñí¹con² tsá² hí³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\