JUAN 17

1Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³ziauh³ ñí¹ chi³cuú², hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Tia²¹, má²cá²chó³² bíh¹ jmáɨ¹; ma³quien¹³ hnú² Jónh³², hi³ jáun² Jónh³² hnú² siáh³ lɨ́¹³ ma³quien² hnú². 2Quí¹ huen² bíh¹ hnú² má²ca³jmuh³ hi³ Jónh³² hnú² ho² ta²¹ ñí¹con² la³jɨ́n³² tsáu², hi³ jáun² lɨ́¹³ jmu¹ jná¹³ hi³ lɨ́¹³ zian² tsáu² la³ cun³ jmɨ́¹hi³nio², ca³la³ jɨ́n³² tsá² má²ca³chan²¹ hnú² jo³uón³² jná¹³. 3Hi³ zian² tsú² jáun² cun³ jmɨ́¹hi³nio² dá² lɨ́³ la³ lá²: hi³ cuóu³² tsú² hnú² bíh¹, Tsá² cú²huen² tán¹ nú², Tsá² hú¹tá¹ lɨ́n³ Dió³²; jɨ³ hi³ cuóu³² tsú² jná¹³ nɨ́² siáh³, Jesús, Tsá² lɨ́n³ ná¹ Cristo, Tsá² ca³zen² hnú² hí³. 4”Má²lɨ́²ma³quien¹³ bíh¹ jná¹³ hnú² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ má²lɨ³² bí¹ siáh³ la³jɨ́³² hi³ ca³juah²¹ hnú² hi³ jmu¹ jná¹³. 5Né³² né³ Tia²¹, ma³quien¹³ siáh³ jná¹³ ñí¹ hó²¹máh¹ nú² la³ cun³ qui³ jmɨ́¹ quien² jná¹³ jáun² jmɨ́¹tin², jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ́¹³ tá¹ cáun² mɨ³cuú². 6”Má²ca³ma³jnia¹³ bíh¹ jná¹³ hi³ hin² tsánh² hnú² ñí¹con² tsá² má²ca³quianh²¹ hnú² ja¹ tsá² zian² hngá¹máh³ lá², tsá² má²ca³chan²¹ hnú² jo³uón³² jná¹³. Tsá² jmɨ́¹ joh² bíh¹ hnú² hí³ hi³ ca³cuen²¹ nú² jná¹³, hi³ má²ca³ma³tí³² bíh¹ tsú² siáh³ jëh² hnú². 7Hi³ jáun² dá² má²ñi³² bíh¹ tsú² ta³né³² hi³ la³jɨ́³² bíh¹ hi³ quion²¹ jná¹³ ja³ tɨ³ ñí¹con² hnú²; 8quí¹ má²ca³juo³ bíh¹ jná¹³ tsú² la³jɨ́³² jáɨ¹³ hi³ ca³cuéh¹ hnú² jáun² ñí¹con² jná¹³, jáun² má²ca³héi³ bíh¹ tsú². Hi³ jáun² má²ca³lɨ³tsɨn² bíh¹ tsú² hi³ tson² bíh¹ cu³tí³ ja³ jná¹³ ñí¹con² hnú², hi³ jáun² má²taunh³² tsú² ta²¹ hi³ hnú² bíh¹ ca³ze² jná¹³. 9”Jáun² né³, jná¹³ hiú² mɨ́²³ ñí¹con² hnú² hi³ ca³tɨn¹ tsá² hí³ bíh¹, ha³ tiá² hiú² mɨ́²³ yáh³ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tɨ³la³ mɨ́²³ jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² ca³chan²¹ hnú² jo³uón³² bíh¹ jná¹³, quí¹ tsá² joh² hnú² bíh¹ hí³. 10Quí¹ la³jɨ́³² bíh¹ la³ cun³ hi³ quion²¹ jná¹³ quián¹³ hnú², hi³ jáun² la³jɨ́³² bíh¹ siáh³ la³ cun³ hi³ quián¹³ hnú² quion²¹ jná¹³ uá²jaɨ³². Hi³ jáun² né³, cun³quionh³ tsá² hí³ bíh¹ má²lin¹ hi³ quien² jná¹³. 11”Ha³ tiú²uú² ñi²¹ yáh³ jná¹³ ñí¹ hué²¹ lá², tɨ³la³ tsá² nɨ́² né³ tá¹tonh¹ bíh¹; quí¹ jná¹³ dá² má²jáunh¹³ bíh¹ hi³ ñí¹ñí²¹ quiúnh¹ hnú². Jáun² né³, hnú² Tia²¹ Tsá² chun¹, cun³quionh³ pí³ hi³ hauh³² nú² jmu³ hua³hí¹³ tsú² la³ cun³ hi³ ca³cuéh¹ nú² jáun² jná¹³ uá²jaɨ³², hi³ jáun² lɨ́¹³ tionh² tsú² cá²hon³ la³jmɨ́¹ tiauh² dí² quiúnh¹ hnú². 12Quí¹ tá¹la³ ca³ngɨ́³ jná¹³ jáun² quiúnh¹ tsú², ca³jmú³² bíh¹ jná¹³ hua³hí¹³ tsú² cun³quionh³ jáɨ¹³ hi³ ho² jná¹³ hi³ ca³cuéh¹ hnú² jáun². La³ nɨ́² bíh¹ ca³jmú³² jná¹³ hua³hí¹³, hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tiá² já²hín³, jɨ́³²la³ tsá² qui³ ca³tɨn¹ hi³ tsa³hín³ bíh¹ já¹hín³, hi³ jáun² ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí². 13”Jáun² ta³né³² má²jáunh¹³ jná¹³ ñí¹ ñíh³ hnú² bíh¹; tɨ³la³ juah³² jná¹³ jáɨ¹³ nɨ́² tá¹la³ cuon¹ ná¹ ñí¹ hué²¹ lá², hi³ jáun² tsá² tá¹tonh¹ lá² lɨ́¹³ lɨ³ hiún² tsɨ́³ ca³la³ tán¹ hián² cu³tí³ la³jmɨ́¹ hiún² tsɨn³² jná¹³. 14Má²ca³ma³tɨn¹³ bíh¹ jná¹³ tsú² jëh² hnú², tɨ³la³ tsá² zian² hí³ cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³² né³, tiá² quiú² tiá² jéin²³ yáh³ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³ tiú²uú² jmu² yáh³ tsú² la³jmɨ́¹ jmu² tsá² hí³, quí¹ sa³jun³ jná¹³ yáh³ zian² ná¹ la³ jáun². 15Ha³ tiá² hiú² mɨ́²³ yáh³ jná¹³ hi³ huen¹³ nú² tsú² ja¹ quioh²¹ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², ñí¹ jɨ́²¹la³ mɨ́²³ jná¹³ hi³ jmúh¹³ nú² tsú² hua³hí¹³ ca³tɨn¹ tsá² hláɨnh¹ bíh¹. 16Quí¹ la³jmɨ́¹ tiá² zian² jná¹³ la³ cun³ qui³ zian² jáun² tsá² jmu² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², hi³ jáun² sa³jun³ tsá² nɨ́² yáh³ siáh³ zian² la³ jáun². 17Hi³ jáun² né³, jmu³ hi³ lɨ́¹³ ná¹chan¹ tsú² ñí¹con² nú² huen² cun³quionh³ jú¹ tson², quí¹ jáɨ¹³ quián¹³ hnú² dá² lɨ́³ jmáh³la³ jú¹ tson² bíh¹. 18Jáun² né³, la³jmɨ́¹ ca³ze² nú² jná¹³ ja¹ tsá² zian² hngá¹máh³ lá², la³ jáun² bí¹ siáh³ zein³² jná¹³ tsá² lá² ja¹ tsá² hí³ uá²jaɨ³². 19Hi³ cun³ñí¹ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lá² bíh¹ jmu² jná¹³ siáh³ cuá¹chan¹ ná¹ huen², quí¹ hi³ jáun² tsá² lá² uá²jaɨ³² lɨ́¹³ ná¹chan¹ cun³quionh³ jú¹ tson². 20”Tɨ³la³ tiá² mɨ́²³ yáh³ jná¹³ jmáh³la³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² lá², quí¹ mɨ́²³ jná¹³ la³ jɨ³ hi³ ca³tɨn¹ tsá² taunh¹³ jná¹³ ta²¹ nɨ́¹ má¹ca³náɨ³² jú¹ chú³² hi³ hléh³² tsá² lá² bíh¹. 21Mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnú² hi³ cu³tí³ cuɨ́¹ tionh¹ tsú² cá²hon³ jɨ³lɨn². Hnú² Tia²¹, cuɨ́¹ tionh¹ tsú² cá²hon³ quiúnh¹ dí² la³jmɨ́¹ ná¹tioh³ jáun² cáun² tsɨ́³ dí² quiúnh¹ hnú², hi³ jáun² lɨ́¹³ tónh³² tsá² zian² hngá¹máh³ lá² ta²¹ hi³ tson² bíh¹ hnú² ca³ze² nú² jná¹³. 22La³jmɨ́¹ má²ca³ma³quien¹³ hnú² jáun² jná¹³, má²ca³ma³quien¹³ jná¹³ tsú² siáh³ uá²jaɨ³², hi³ jáun² lɨ́¹³ ná¹tioh³ cáun² tsɨ́³ tsú² quiúnh¹ dí², la³jmɨ́¹ ná¹tioh³ cáun² tsɨ́³ dí² hmóu³². 23Cáun² bíh¹ ná¹tioh³ tsɨn³² jná¹³ quiúnh¹ tsú² la³jmɨ́¹ ná¹tioh³ cáun² tsɨ́³ dí² hmóu³², hi³ jáun² la³ jáun² bíh¹ lɨ́¹³ hi³ ná¹tioh³ cáun² tán¹ tsɨ́³ tsú² má²tún² hmóu³² siáh³, hi³ jáun² la³ nɨ́² bíh¹ lɨ́¹³ lɨ³tsɨn² tsá² zian² hngá¹máh³ lá² hi³ hnú² bíh¹ Tsá² ca³ze² nú² jná¹³, jɨ³ hi³ hno³ lɨ́n³² nú² siáh³ tsá² joh² jná¹³ la³ cun³ rón³² hnau³ nú² jná¹³. 24”Tia²¹, hnú² bíh¹ ca³chan²¹ tsú² jo³uón³² jná¹³, hi³ jáun² bíh¹ hnó³² jná¹³ hi³ tsa³tiánh² tsú² ñí¹ ñí¹ñí²¹ jná¹³, hi³ jáun² lɨ́¹³ jɨ́e³ tsú² cónh³ tí³ hi³ quien² jná¹³, la³ cun³ hi³ ca³ma³quien¹³ nú² jáun² jná¹³; quí¹ hnú² bí¹ jlánh¹ ca³ma³hnau¹ nú² jná¹³ la³ cun³ jmɨ́¹ ñeh² bíh¹ hi³ lɨ́¹³ tá¹ cáun² mɨ³cuú². 25Hnú² Tia²¹, Tsá² chun¹ nú², ha³ tiá² cuóu³² yáh³ hnú² tsá² zian² cun³ tɨn² tsɨ́³ hmóu³², tɨ³la³ jná¹³ má¹ná¹, cuóu³² bíh¹ ná¹ hnú², hi³ ja³bí¹ tsá² lá² siáh³ má²ca³lɨ³ ñi³² bíh¹ hi³ hnú² ca³ze² jná¹³. 26Jná¹³ má²ca³hɨe³ tsá² lá² hi³ hin² tsánh² hnú², hi³ la³ má²hɨe² jáun² jná¹³ tsú² siáh³, hi³ jáun² lɨ́¹³ ma³hnio³ tsú² tsá²ján² tsá²ján² rón³² la³ cun³ hnau³ nú² jáun² jná¹³, hi³ jáun² lɨ́¹³ ná¹tioh³ cáun² tsɨn³² jná¹³ quiúnh¹ tsú².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\