JUAN 19

1Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² né³, ca³jmú³ Pilato héih³² hi³ jan³ tsú² Jesús, hi³ tsa³quiú² tsa³pan² tsú². 2Jáun² hliáu³ né³ ca³jmú³ cáun² chí² lɨh³² hi³ ca³tanh² dí² chí¹ Jesús la³juah²¹ dúh¹ cáun² có²ron¹ná¹ hi³ quioh²¹ jan² tsá² ho² jáɨ¹³, tɨ³la³ hi³ jáun² né³ jmɨ́¹ lɨ́³ cun³quionh³ cuoh² hmá² ton² bíh¹; hi³ ca³quinh³ dí² siáh³ cáun² hmɨh³² zɨ́n¹³ la³ cun³ hi³ qui³ quɨh³² jan² tsá² quien². 3Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³ma³janh³² tsú² ma³ quin³² ma³ jan³² ñí¹ cuá¹tón²¹ Jesús, hi³ juáh³ la³ lá²: ―¡Cuɨ́¹ lɨ³quien² bíh¹ Re²¹ Juo¹³ tsá² judíos! Ca³la³ hi³ má²quí² má²jnó³² bíh¹ dí² hó¹ñí¹ tsú². 4Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² cua³han³ siáh³ Pilato hi³ ca³liéinh³² siáh³ tsá² ná¹ngɨh³² hí³ cheih³², hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Sá¹nɨ́² jɨe³ náh², cuɨ́¹ chin²¹ jná¹³ tsú² tɨ³ cheih³² lá², hi³ jáun² lɨ³tsɨn² hnoh² hi³ hí¹ cáun² yáh³ tso³ tiá² lin¹ choh¹ jná¹³ quioh²¹ tsá² lá². 5Jmɨ́¹jáun² cua³han³ Jesús hi³ má²hun¹ chí² lɨh³² hi³ lɨ́³ cuoh² hmá² ton² chí¹, hi³ quih³² siáh³ hmɨh³² zɨ́n¹³ jáun². Hi³ jáun² ca³juáh³ Pilato la³ lá²: ―¡Lá² zenh² tsú²! 6Tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² tsú² Jesús né³, jmɨ́¹jáun² ca³tɨ́² ca³hóh³² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ la³ má²quionh³ tsá²cuú² tsá²ta³, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¡Crei²¹ cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́²! ¡Crei²¹ cuɨ́¹ taun¹ tsá² nɨ́²! Jáun² Pilato ca³juáh³: ―Jon¹ náh² tsú², hmóu³² náh² cuá²ton³ náh² tsú² crei²¹, quí¹ hí¹ cáun² yáh³ tso³ tiá² choh¹ jná¹³ quioh²¹ tsú². 7Tɨ³la³ tsá² judíos né³, ca³juáh³: ―Jnoh¹ zia³² cáun² liei²¹ quiú¹³, hi³ jáun² la³ cun³ lɨ́³ liei²¹ jáun² quiú¹³ bíh¹ jnoh¹ ca³tɨn¹ tsá² nɨ́² jún³, quí¹ sa³ tsá² nɨ́² yáh³ má²ca³juáh³ hi³ lɨ́n³ Jon² Dió³². 8Jmɨ́¹ ca³náɨ³² Pilato jáɨ¹³ nɨ́² né³, tɨ³ lɨ³mí¹ ca³ta³hú¹ cóh²¹ bíh¹ tsɨ́³. 9Jáun² hen³ siáh³ ñéih³ ñí¹ta²¹ quioh²¹, hi³ ca³ngáɨh³ siáh³ Jesús la³ lá²: ―¿Hín² tɨ́h³ ñeh³ hnú²? Tɨ³la³ Jesús né³ tiú²uú² hi³ ca³ngáɨ³ hí¹ cá² jon¹ yáh³. 10Hi³ jáun² Pilato ca³juáh³: ―¿Hí¹ cónh³ tiá² ngáɨh¹ uá¹ hnú² ñí¹con² jná¹³? ¿Há¹ tiá² ñíh¹ hnú² hi³ jná¹³ ho² ná¹ jáɨ¹³ hi³ taun¹ ná¹ hnú² crei²¹, ho³lá²dá² hi³ liau¹ ná¹? 11Jáun² Jesús ca³ngáɨ³ hi³ ca³juáh³: ―Hí¹ cáun² pí³ tiá² jmɨ́¹ zia³² yáh³ quián¹³ hnú² ñí¹con² jná¹³ sá¹jmɨ́¹ hi³ Dió³² tiá² ca³cué³ hnú² jáɨ¹³ hi³ ñi³hauh³²; cun³ñí¹ hi³ jáun² bíh¹ tɨ³ jlánh¹ bí¹ jueh³² tso³ ho² hnga² tsá² lɨ́²jɨenh³ jná¹³ ñí¹con² hnú² la³ cónh³ bí¹ hnú². 12Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ jlánh¹ ca³hnauh² Pilato tsɨ́³ he³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ lión³² dí² Jesús; tɨ³la³ tsá² judíos hí³ né³, ca³tɨ́² ca³hóh³² siáh³ hi³ ca³juáh³: ―¡Nɨ́¹juáh³ hi³ ca³lion¹ nú² tsá² nɨ́², jáun² tiú²uú² re² juónh³² yáh³ hnú² quiúnh¹ tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹ juú² Roma! ¡Quí¹ lɨ³ua³ jan² tsá² juáh³ hi³ lɨ́n³ re²¹, tsá² la³ hí³ ná¹hniei²¹ bíh¹ quionh³ tsá² cuá¹lɨ́n³ hí³ mɨ³chí¹! 13Jáun² jmɨ́¹ ca³náɨ³² Pilato jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³jmú³ héih³² hi³ chin¹³ tsú² Jesús tɨ³ cheih³², hi³ jáun² ca³cuá³ ñí¹ hmá²sɨ¹ quien² quioh²¹, ñí¹ jáun² jmɨ́¹ téh²³ tsú² Gabata quionh³ jú¹ hebreo, la³ cun³ niéih³ “Ñí¹ rá¹já²³ quɨ́n¹”. 14Cua³hlau³ Jmɨ́¹hɨ́en¹ bíh¹ jmɨ́¹jáun², hi³ jáun² ná¹jmu² tsú² hua³jan²¹ la³ cun³ hi³ lɨ³ hniáuh³²; míh¹ tiá² cun³ la³ nio¹ jñéi³ tɨ³ hú²niéi² jmɨ́¹ ca³juáh³ Pilato ñí¹con² tsá² judíos hí³ la³ lá²: ―¡Lá² zenh² re²¹ juóuh³² náh²! 15Tɨ³la³ tsá² hí³ né³ ca³tɨ́² ca³hóh³² bíh¹ hi³ ca³juáh³: ―Chin³² tsá² nɨ́², chin³² tsá² nɨ́²; ma³jan³² ñí¹ taun³ crei²¹. Hi³ jáun² Pilato ca³juáh³ siáh³: ―¿Hí¹ lɨ́¹³ ton¹ jná¹³ crei²¹ re²¹ juóuh³² hnoh² dúh¹? Jáun² tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: ―Jɨ́³²la³ jan² tsá² cuá¹lɨ́n³ mɨ³chí¹ bíh¹ lɨ́n³ re²¹ juo¹³ jnoh¹, ha³ tiú²uú² hin² zian² yáh³ tsá² siánh³. 16Jáun² Pilato ca³jɨenh³ cú²jueh³² Jesús ñí¹con² tsá² hí³ hi³ cu³tsa³² cuɨ́¹ cha³ton³ tsú² cú²jueh³² crei²¹, hi³ jáun² ca³jón³² bíh¹ tsá² hí³ Jesús. 17Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³, cua³han³ bíh¹ Jesús hi³ quian³² crei²¹ quioh²¹, hi³ ngau³ tɨ³ juɨ³² tsɨ³ máh³ ñí¹ téh²³ tsú² “Máh³ Mú³² Chí¹ Tsáu²”, hi³ cun³quionh³ jú¹jma² hebreo né³, téh²³ tsú² “Gólgota”. 18Ñí¹ jáun² bíh¹ ca³ton³ tsú² Jesús crei²¹. Ja³bí¹ ca³ton³ tsú² siáh³ crei²¹ cónh³í¹ gon³ tsáu², ma³ jan² la³ cá² jo²¹, hi³ jáun² chu³jo² né³ tón³² Jesús. 19Jáun² Pilato ca³jmú³ héih³² hi³ tsa³ton³² tsú² huéh³ ta³ chí¹ crei²¹ ñí¹ tón²¹ jáun² Jesús, hi³ juáh³ la³ lá²: “Jesús Tsá² Nazaret, Re²¹ Juo¹³ Tsá² Judíos”. 20Juóun³² bíh¹ tsá² judíos ca³hɨ́³ huéh³ jáun², quí¹ ñí¹ má²janh² can³² juú² bíh¹ ca³ton³ tsú² Jesús crei²¹, hi³ huéh³ jáun² né³ jmɨ́¹ lɨ́³ cun³quionh³ jú¹jma² hebreo, jú¹ latín jɨ³ jú¹ griego nɨ́² siáh³. 21Cun³ñí¹ hi³ jáun² né³, tsá² ná¹lɨ́n³ mi³jmú³ la³ má²quionh³ tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ ca³záɨh³ Pilato la³ lá²: ―Tiá² jmɨ́¹ hniáuh²¹ yáh³ jmúh¹ nú² huéh³ hi³ juáh³: “Re²¹ Juo¹³ Tsá² Judíos”; tɨ³ re² jmu³ huéh³ hi³ juáh³: “Tsá² Lá² Juáh³ Hi³ Lɨ́n³ Re²¹ Juo¹³ Tsá² Judíos”. 22Tɨ³la³ Pilato né³, ca³ngáɨ³ hi³ ca³juáh³: ―Nɨ́² cuɨ́¹ lɨ́³ la³ cun³ hi³ má²lɨ́²jmú³² jná¹³. 23Jáun² jmɨ́¹ má²lɨ́²ton³ jáun² hliáu³ crei²¹ Jesús né³, ca³caun² dí² ha¹ tsú², hi³ ca³chin² dí² quiún³ tsoh³, ma³ cáun² quioh²¹ la³ ma³ jan² hliáu³. Jáun² ca³can³ tsú² siáh³ hmɨh³² hu²¹ ñeh², tɨ³la³ hmɨh³² jáun² né³ tiá² lin¹ yáh³ ñí¹ jmɨ́¹ hmɨ³², cáun² bíh¹ jmɨ́¹ rá²láɨn¹ tá¹ cáun² chi³cuú² hi³ la³ tɨ³ há³². 24Jáun² hliáu³ hí³ ca³juónh³ má²tún² hmóu³² la³ lá²: ―Ha³ tiá² cáɨ¹³ yáh³ dí²; tɨ³ re² bíh¹ chí¹³ dí² jáɨ¹³ hi³ jáun² neh²¹ hin² tsánh² joh¹³. La³ jáun² bíh¹ ca³lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí², hi³ rá¹juáh³ la³ lá²: “Ca³tsáunh³ bíh¹ tsú² hán² jná¹³, hi³ ca³chí² tsú² siáh³ jáɨ¹³ ca³tɨ²¹ hmɨh³² quion²¹ ná¹”. La³ nɨ́² bíh¹ ca³jmú³ hliáu³ hí³. 25Có³² crei²¹ tón³² jáun² Jesús né³ jmɨ́¹ zenh¹ mí¹ziú¹³ tsú² la³ má²quionh³ tsá²mɨ³ raɨnh²¹; có³² jáun² jmɨ́¹ zenh¹ siáh³ Má²réi³ ñí²cuo² Cleofas la³ má²quionh³ Má²réi³ tsá² zian² juú² Magdalá. 26Jáun² jmɨ́¹ ca³jɨ́en³² Jesús mí¹ziú¹³, la³ má²quionh³ jan² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² hi³ jmɨ́¹ zenh¹ siáh³ có³² jáun², tsá² jlánh¹ jmɨ́¹ hnio³ tsú² hí³, jáun² ca³záɨh³ dí² mí¹ziú¹³ la³ lá²: ―Hnú² mɨ́¹, nɨ́² bíh¹ zenh² tsá² lɨ́¹³ jɨen¹ nú² la³jmɨ́¹ jɨen¹ nú² jónh³². 27Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ dí² siáh³ tsá² hen² hí³ tɨ³ con² dí²: ―Jɨen¹ tiá³ tsá²mɨ³ nɨ́² la³jmɨ́¹ jɨen¹ nú² mí²ziúh². Hi³ jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² bíh¹ ca³jón³² tsá² hí³ Má²réi³ hñú¹³. 28Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³, má²ñi³² bíh¹ Jesús hi³ la³jɨ́³² bíh¹ má²ca³lɨ³tí³, hi³ jáun² ca³juáh³ la³ lá²: ―Jlánh¹ má²quiéin² tsɨn³². Ca³juáh³ tsú² la³ nɨ́², quí¹ hi³ jáun² lɨ́¹³ lɨ³tí³ rón³² la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² bíh¹. 29Hi³ ñí¹ jáun² né³ jmɨ́¹ zeh¹ cáun² tse³ hi³ dí¹canh² mu² mɨ³ uóun²jɨeh¹³ hi³ má²zéih¹ lɨ́n²¹; hi³ jáun² ca³ma³jlɨh²¹ tsú² cáun² chí² náh² hɨnh²³ jmáɨ² quionh³ hi³ jáun², hi³ ca³di³chí³ dí² hná¹³ cáun² hmá²tiéi¹³ hi³ téh²³ tsú² hisopo, hi³ jáun² ca³hiéih³ dí² ho³ Jesús. 30Jáun² Jesús ca³yenh³ mu² jáun²; jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³juáh³ la³ lá²: ―La³jɨ́³² bíh¹ má²ca³lɨ³tí³. Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³quɨ́h³² chí¹ hi³ ca³cua³ha³ tsɨ́³. 31Né³² né³, jmáɨ¹ jáun² má² cua³hlau³ Jmɨ́¹hɨ́en¹ bíh¹, hi³ jáun² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ tiá² ca³lɨ³hnió³ hi³ la³ má²ná¹tón²¹ jáun² tsá² hí³ crei²¹ tá¹la³ jmáɨ¹ nio² tie³, quí¹ jmáɨ¹ jáun² dá² cáun² jmáɨ¹ jueh³² bíh¹. Hi³ jáun² ca³hiu³ ca³mɨ́³ dí² ñí¹con² Pilato hi³ jmu³ tsú² héih³² hi³ tsa³jáu³ tsú² cú²jueh³² ta³ tsá² ná¹tón²¹ hí³ crei²¹, hi³ jáun² sión³² tsú² hla¹ má¹lɨ³² jáun². 32Jáun² jmɨ́¹jáun² já¹taunh²¹ siáh³ hliáu³, hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³cha³táunh¹ jáun², ca³jó³ ta³ tsá² chí¹tón²¹ la³ñí¹, jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² ca³jó³ dí² siáh³ ta³ tsá² jan² hí³; 33tɨ³la³ jmɨ́¹ ca³ta³tonh¹ dí² ñí¹ chí¹tón²¹ Jesús má¹ná¹, jmɨ́¹jáun² ca³jɨ́e³ dí² hi³ má²hí¹jún¹ bíh¹ tsú², hi³ jáun² tiú²uú² ca³jó³ yáh³ dí² ta³ Jesús. 34Tɨ³la³ cun³ jáun² ca³hɨ́h³ bíh¹ jan² hliáu³ ja¹ mɨ³hue¹³ Jesús cun³quionh³ hmá² zunh²¹ quioh²¹, hi³ jáun² jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³ ca³táɨn² jmɨ² jɨ³ jmáɨ² nɨ́² siáh³. 35Tsá² cha³² jáɨ¹³ lá² dá² hú¹tá¹ ca³jɨ́e³ bíh¹, hi³ jáun² la³jɨ́³² hi³ cha³² tsú² lɨ́³ hú¹tá¹ jú¹ tson² bíh¹; ñi³² bíh¹ tsú² hi³ jú¹ tson² bíh¹ hleh³², hi³ jáun² hnoh² uá²jaɨ³² lɨ́¹³ cháh¹³ cáun² honh². 36Quí¹ la³ nɨ́² dá² ca³lɨ³ hi³ jáun² lɨ³tí³ la³ cun³ hi³ rá¹juáh³ jáun² ñí¹ Sí² bíh¹, hi³ juáh³ jáun² la³ lá²: “Hí¹ cáun² yáh³ mú³² quioh²¹ tsú² tiá² jau³ tsáu²”. 37Ja³bí¹ zia³² siáh³ cáun² ñí¹ rá¹juáh³ la³ lá²: “Jɨ́en³² bíh¹ tsú² tsá² ca³hɨnh³”. 38Jmɨ́¹ má²lɨ³² jáun² né³, ngau³ Sé³² tsá² zian² juú² Arimatea hi³ ca³ñí¹mɨ́² jáɨ¹³ ñí¹con² Pilato hi³ tsa³quión³² dí² hla¹ Jesús. Quí¹ Sé³² hí³ dá² jmɨ́¹ lɨ́n³ bíh¹ tsá² hen² tɨ³ con² Jesús, uá¹jinh¹ ta³ conh¹ quí¹ cun³ñí¹ hi³ juénh² tsú² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹. Ca³cué³ bíh¹ Pilato jáɨ¹³, hi³ jáun² Sé³² né³ ca³ñí¹quión²¹ hla¹. 39Ja³bí¹ Nicodemo tsá² ca³ñí¹lienh¹³ hí³ Jesús cáun² já¹niéi², ca³chó³² siáh³ hi³ quian³² míh¹ tiá² cun³ quiu³quia³hnɨ³² qui¹ló¹ no¹ má²ró³² hi³ lɨ́³ cun³quionh³ háu² téh²³ tsú² mirra má²ná¹jan² quionh³ háu² téh²³ tsú² áloes. 40Hi³ jáun² Sé³² hí³ quionh³ Nicodemo ca³cón³² hla¹ Jesús, hi³ jáun² ca³tsáɨnh³² dí² cáun² hmɨh³² jmuh³ tiáu² lɨ́³ quionh³ mí²ñi³² lino jmɨ́¹ má²lɨ́²jñéi³² dí² jáun² no¹ má²ró³² jáun², la³ cun³ rón³² hi³ ná¹ngɨ²³ jáun² tsá² judíos hi³ hón³² hla¹ la³ jáun². 41Có³² ñí¹ cá¹taun³ jáun² Jesús crei²¹ jmɨ́¹ lɨ́³ cáun² ñí¹ jná¹ hmá² quioh²¹ tsáu², hi³ ñí¹ jáun² né³ jmɨ́¹ hó²¹ cáun² tá²hón³² hmaɨ²¹ ñí¹ hí¹ jan² hla¹ tiá² jmɨ́¹ má²ca³tanh² tsú². 42Jáun² ñí¹ jáun² bíh¹ ca³hón³² tsú² cú²jueh³² hla¹ Jesús, quí¹hliá² tá²hón³² jáun² bíh¹ jmɨ́¹ zeh¹ ca³lá² ñí¹ má²janh², quí¹ cun³ñí¹ hi³ jmɨ́¹ má²ñí¹tsá² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ jmu² tsú² hua³jan²¹ hi³ hniáuh³² jmáɨ¹ nio² tie³ quioh²¹ tsá² judíos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\