JUAN 9

1Hi³ jáun² né³, tá¹la³ hí¹hún¹ jáun² Jesús juɨ³² hi³ má²cuá²han³ cuáh³², ca³jɨ́en³² dí² jan² tsá²ñuh² qui³ má²te³ ñí¹ la³ cun³ jmɨ́¹ ca³lɨ³zian². 2Hi³ jáun² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con² tsú² né³, ca³ngáɨ³ ñí¹con² dí² hi³ ca³juáh³: ―Tɨ³², ¿he³ láɨh³² sa³ ten³ yáh³ tsá²ñuh² nɨ́² ca³lɨ³zian²? ¿Hí¹ cun³ñí¹ hi³ tsáu¹³ jméi² mí¹ziú¹³ tsú² juáh¹³, ho³ cun³ñí¹ hi³ tsáu¹³ hnga² uá¹? 3Jáun² Jesús né³ ca³ngáɨ³: ―Jun³juáh¹³ tsáu¹³ hnga² yáh³ tsú² hi³ ten³, hi³ sa³jun³ tsáu¹³ jméi² mí¹ziú¹³ tsú² siáh³; la³ nɨ́² dá² ca³lɨ³ hi³ jáun² lɨ³jnia² he³ tɨn² Dió³² jmu³ bíh¹. 4Hniáuh³² bíh¹ jmú¹³ dí² tá¹³ Tsá² ca³ze³ jná¹³ tá¹la³ jniá³, quí¹ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹ca³zɨ³², jáun² hí¹ jan² yáh³ tiú²uú² hin² lɨ́¹³ jmu³ ta²¹. 5Quí¹ tá¹la³ cuon¹ jná¹³ lá² hngá¹máh³ lá², lɨ́n³ jná¹³ joh¹ sɨ́² quioh²¹ tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá². 6Hi³ jáun² jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ Jesús la³ nɨ́² né³, ca³hñe³ hué³², hi³ ca³jmú³ cú¹pih²¹ jen² quionh³ mí¹héh³² quioh²¹, hi³ jáun² ca³yóh³ dí² mɨ́¹ñí¹ tsá² ten³ hí³. 7Jáun² la³juɨ³² ca³záɨh³ dí² tsá² hí³ la³ lá²: ―Cua³², cuá²ráɨn² máh¹ tɨ³ ñí¹ nio¹ jmɨ́²táu² jmáɨ² Siloé (hi³ hnió³ juáh³ “Tsá² zéin¹”). Jáun² ngau³ bíh¹ tsá² ten³ hí³ hi³ ca³ñí¹ráɨn¹³ ñí¹ ñí¹ jáun², hi³ jáun² né³ jmɨ́¹ cá¹jính²¹ jáun² má²jniá³ ñí¹. 8Hi³ jáun² tsá² cuu³ tsá² jéin³ hñú¹³ tsú² ca³juu³ ca³hlénh³, la³ má²quionh³ tsá² jmɨ́¹ má²ca³jɨ́e³² hí³ hi³ lɨ́¹ mɨ³² tsú² cú¹dáɨn³ ñí¹con² tsáu² jmɨ́¹tin², hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Há¹ jun³juáh¹³ tsá² nɨ́² tsá² jmɨ́¹ cua³² ñí¹ jáun² hi³ jmɨ́¹ mɨ³² cú¹dáɨn³ jmɨ́¹tin² juáh¹³? 9Jáun² ma³ jan² tsáu² ca³juáh³: ―Ján³, tsá² hí³ bí¹ nɨ³². Hi³ ma³ jan² né³ ca³juáh³ siáh³: ―Ján¹han²¹, jun³juáh¹³ tsá² hí³ yáh³ nɨ³², uá¹jinh¹ jniá³ la³ jáun². Tɨ³la³ hnga² tsú² né³, ca³juáh³ la³ lá²: ―Ján³, jná¹³ bíh¹ hí³. 10Jmɨ́¹jáun² né³, ca³ngáɨh³ dí² tiáunh¹ la³ lá²: ―¿Ha³ bí¹ lánh³ rón³² ca³niá³ máh¹ nú² hi³ jáun² má²lɨ́²³ jɨe¹ nú² ta³né³²? 11Hi³ jáun² tsá² hí³ né³ ca³ngáɨ³, hi³ ca³juáh³: ―Tsá²ñuh² Tsá² jmáɨ² hí³ Jesús bíh¹ lɨ́²jmú³ jen², hi³ jáun² lɨ́²yóh³ tsú² mɨ́¹ñi³² jná¹³, jáun² lɨ́²juáh³ la³ lá²: “Cua³² tɨ³ ñí¹ nio¹ jmɨ́²táu² jmáɨ² Siloé, ñí¹ jáun² cuá²ráɨn² máh¹”. Jáun² cuá²ñéi¹ jná¹³, hi³ jáun² jmɨ́¹ má²lɨ́²ráɨn³² jná¹³ jáun² mɨ́¹ñi³² né³, ca³niá³ bíh¹ hi³ ca³lɨ³ jɨe¹ jná¹³. 12Hi³ jáun² ca³ngáɨ³ siáh³ tsáu² ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ la³ lá²: ―¿Né² dá² tsá² hí³ né³? Jáun² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ né³ ca³juáh³: ―Tiá² ño¹ nia²¹. 13Jmɨ́¹jáun² ca³ñí¹jan² tsú² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ tɨ³ ñí¹con² tsá² fariseos; 14quí¹ jmáɨ¹ nio² tie³ bíh¹ jaun³² jmɨ́¹ ca³jmú³ Jesús jen² hi³ ca³jñéi³ mɨ́¹ñí¹ tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³, hi³ jáun² lan³. 15Jáun² tsá² fariseos né³, ca³ngáɨ³ siáh³ ñí¹con² tsá² hí³ hi³ he³ lánh³ rón³² ca³niá³ mɨ́¹ñí¹, hi³ jáun² má²jɨ́e³². Jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ la³ lá²: ―Jen² bíh¹ lɨ́²jñéi³ tsú² mɨ́¹ñi³² jná¹³, hi³ jáun² lɨ́²ráɨn³² jná¹³, hi³ jáun² bíh¹ má²jniá³ mɨ́¹ñi³² jná¹³ ta³né³². 16Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ ma³ jan² tsá² fariseos la³ lá²: ―Jun³juáh¹³ tsá² ja³ ñí¹con² Dió³² yáh³ tsá²ñuh² tsá² lɨ́²jmú³ hi³ nɨ́², quí¹ jáun² sa³ tiá² ta²¹ tanh² yáh³ tsú² jmáɨ¹ nio² tie³. Tɨ³la³ ma³ jan² tsá² fariseos hí³ né³ ca³juáh³: ―¿He³ bí¹ lánh³ rón³² lɨ́¹³ jmu³ tsú² li²¹ hi³ lɨ́³ hua³jueh³² nɨ́², nɨ́¹juáh³ jan² tsá² ren² tso³ bí¹ lánh³? Jáun² la³ nɨ́² bíh¹ lɨ³ hi³ ca³ta³ná¹tsoh³ ja¹ quioh²¹ tsú² hmóu³². 17Hi³ jáun² ca³ngáɨh³ tsú² siáh³ tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ la³ lá²: ―Hi³ hnú² né³, ¿he³ lánh³ juáh³ nú² hi³ ca³tɨn¹ tsá²ñuh² tsá² lɨ́²niá³² hí³ mɨ́¹máh¹ nú²? Jáun² tsá² hí³ né³ ca³juáh³: ―Jná¹³ len³ hi³ tsá² hí³ bíh¹ lɨ́n³ jan² tɨ³² jë¹ Dió³². 18Jáun² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ tiá² ta²¹ ca³taunh³ yáh³ hi³ tson² jmɨ́¹ ten³ tsá² hí³, hi³ né³² né³ má²ca³niá³ ñí¹; ca³la³ ñí¹ ca³teh³ dí² jméi² mí¹ziú¹³ tsá² hí³, 19hi³ ca³ngáɨh³ dí² la³ lá²: ―¿Hí¹ tsá² lá² jónh³² hnoh², tsá² juáh³ hnoh² hi³ má²ten³ jmɨ́¹ ca³lɨ³zian²? ¿Ha³ lánh³ rón³² má²ca³niá³ mɨ́¹ñí¹ tsú² ta³né³² né³? 20Jáun² jméi² mí¹ziú¹³ tsá² hí³ ca³ngáɨ³ la³ lá²: ―Né¹ bíh¹ jnoh¹ hi³ jon² jnoh¹ tsá² nɨ́², hi³ tson² bíh¹ má²ten³ tsú² jmɨ́¹ ca³lɨ³zian²; 21tɨ³la³ tiá² né¹ jnoh¹ má¹ná¹ he³ lánh³ rón³² lɨ³ hi³ má²ca³niá³ mɨ́¹ñí¹ tsú² ta³né³², hi³ sa³jun³ né¹ jnoh¹ siáh³ hin² tsánh² lɨ́²jmú³ hi³ ca³niá³ mɨ́¹ñí¹ tsú². Ngáɨh³ dúh¹ tsú² hnga² neh²¹; quí¹ tsá² má²hún¹ tsɨ́³ bíh¹ nɨ³², hi³ jáun² hnga² bíh¹ tsú² má²lɨ́¹³ cué³² jú¹ tson² ñí¹con² hnoh². 22La³ nɨ́² ca³juáh³ jméi² mí¹ziú¹³ tsú² quí¹ cun³ñí¹ hi³hliá² jmɨ́¹ juénh², quí¹hliá² tsá² judíos tsá² ná¹ñí¹ jmɨ́¹ má²ca³jmú³ cá²hon³ hi³ chin¹³ dí² cuáh³² lɨ³ua³ jan² tsá² juáh³ hi³ tson² bíh¹ Jesús lɨ́n³ Cristo. 23Hi³ jáun² bíh¹ la³ nɨ́² ca³juáh³ jméi² mí¹ziú¹³ tsá² hí³: “Ngáɨh³ dúh¹ tsú² hnga² neh²¹, quí¹ tsá² má²hún¹ tsɨ́³ bíh¹ nɨ³²”. 24Jáun² tsá² ná¹ñí¹ hí³ ñí¹con² tsá² judíos ca³teh³ siáh³ tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³, hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Juah²¹ jú¹ tson² ñí¹con² jnoh¹ ñí¹ ta³ ñí¹ Dió³², quí¹ jnoh¹ né¹ hi³ tsá²ñuh² hí³ dá² jan² tsá² ren² tso³ bíh¹. 25Jmɨ́¹jáun² né³, ca³juáh³ tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ la³ lá²: ―Tiá² ño¹ jná¹³ hí¹ ren² tsú² tso³ ho³ tiá² ren². Ñí¹ jɨ́²¹la³ cun³ hi³ ño¹ jná¹³, hi³ jná¹³ jmɨ́¹ lɨ́n³ jan² tsá² ten³ bíh¹, hi³ ta³né³² né³ má²jɨe¹ ná¹. 26Hi³ jáun² ca³ngáɨ³ siáh³ tsá² fariseos la³ lá²: ―¿He³ lɨ́²jmú³ tsú²? ¿Ha³ lánh³ rón³² lɨ́²jmú³ tsú² hi³ ca³jnia³ mɨ́¹máh¹ hnú²? 27Jáun² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ ca³ngáɨ³: ―Má²lɨ́²juáh³² bíh¹ jná¹³, tɨ³la³ tiá² jáɨ¹³ canh³² yáh³ hnoh². ¿He³ láɨh³² hnáuh² hnoh² hi³ juah²¹ jná¹³ siáh³ cónh³? ¿Hí¹ hnáuh² hnoh² hi³ han³ uá²jaɨ³² tɨ³ con² tsú² dúh¹? 28Jmɨ́¹jáun² ca³jin³ dí² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³, hi³ ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―Hnú² bíh¹ tsá² hen² nú² tɨ³ con² tsá² lín¹ hí³, tɨ³la³ jnoh¹ má¹ná¹, haɨn²¹ jnoh¹ tɨ³ con² hla¹ Moisés bíh¹. 29Jnoh¹ né¹ hi³ Dió³² ca³hléh³ ñí¹con² hla¹ Moisés, tɨ³la³ tsá²ñuh² nɨ́² má¹ná¹, ca³la³ hí¹juáh³ tiá² né¹ bíh¹ jnoh¹ ha³ jinh¹ ja³ tsú². 30Jáun² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ ca³záɨh³ tsá² hí³ la³ lá²: ―¡Hen³ ma³ hua³jueh³² lɨ́²³ hi³ hnoh² tiá² la³ ñíh¹ yáh³ náh² hi³ ha³ jinh¹ ja³ Tsá² hí³, tɨ³la³ Tsá² hí³ bíh¹ lɨ́²niá³² mɨ́¹ñi³² jná¹³! 31Re² lɨ́n³² bí¹ né¹ dí² hi³ Dió³² tiá² náɨ³² yáh³ jë¹ jan² tsá² ren² tso³; jɨ́³²la³ jë¹ tsá² zian² hi³ ca³tɨn¹ bíh¹ Dió³² náɨ³², lɨ³ua³ jan² tsá² jmu² la³ cun³ hi³ hnió³ tsú² yáh³. 32Hí¹ cónh³ yáh³ tiá² lin¹ má²ca³náɨ¹³ dí² hi³ má²ca³lɨ³zian² jan² tsá² nia³² mɨ́¹ñí¹ tsá² má²ten³ má¹ca³lɨ³zian². 33Sá¹jmɨ́¹ tson² hi³ Tsá² hí³ tiá² ja³ ñí¹con² Dió³² dúh¹, jáun² hí¹ cáun² yáh³ tiá² hi³ jmɨ́¹ lɨ́¹³ jmu³ tsú². 34Jáun² tsá² tionh² hí³ né³ ca³juáh³ siáh³ la³ lá²: ―Hnú² bíh¹ jan² tsá² ca³lɨ³zian² nú² hi³ ren² nú² tso³, ¿hí¹ hnáuh² hnú² má¹ta¹³ nú² jnoh¹? Jmɨ́¹jáun² ca³jmú³ tsú² héih³² ñí¹con² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ hi³ tiú²uú² hniáuh³² tsó³² tsú² cuáh³². 35Jáun² né³, jmɨ́¹ ca³lɨ³ ñi³² Jesús hi³ má²lɨ́²jmú³ tsú² héih³² hi³ tiú²uú² tsó³² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ cuáh³², jáun² ca³ñí¹hniah² dí² tsá² hí³, hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³chanh²¹ dí² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ né³, ca³záɨh³ dí² la³ lá²: ―¿Hí¹ má²lɨ́²cháh¹ hnú² cáun² honh² ñí¹con² Jon² tsá²mɨ³cuóun²? 36Jáun² tsá² jmɨ́¹ ten³ hí³ ca³juáh³: ―Tɨ³², juah²¹ tiá³ hin² tsánh² Tsá² hí³, hi³ jáun² tanh²¹ jná¹³ tsú² ta²¹. 37Jmɨ́¹jáun² ca³ngáɨ³ Jesús la³ lá²: ―Má²lɨ́²jɨen¹ bí¹ nú² tsú², jná¹³ bíh¹ la³² Tsá² dí¹hléh²³ ná¹ quiúnh¹ hnú². 38Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³di³jñí³² tsá² hí³ ta³ ñí¹ Jesús, hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Taunh³² bíh¹ jná¹³ ta²¹ hnú² Tɨ³². 39Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús: ―Jná¹³ ja³ ná¹ ñí¹ hué²¹ lá² hi³ ja³ra³tsɨ³² ná¹ héih³² hi³ jáun² tsá² ten³ lɨ́¹³ niá³ ñí¹, hi³ jáun² tsá² jniá³ ñí¹ né³ lɨ³ lin¹ hi³ ná¹ten³ bíh¹. 40Hi³ jáun² jmɨ́¹ ca³náɨ³² tsá² fariseos tsá² ma³ jan² jmɨ́¹ tionh¹ hí³ quionh³ tsú² jáɨ¹³ nɨ́² né³, ca³juáh³ la³ lá²: ―¿Hí¹ jáun² la³ ná¹ten³ uá¹ jnoh¹ uá²jaɨ³²? 41Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³juáh³ Jesús la³ lá²: ―Sá¹jmɨ́¹ hi³ tson² bíh¹ ná¹ten³ hnoh², hi³ jáun² tiá² tso³ jmɨ́¹ hauh³² yáh³ náh² ca³tɨ²¹ tso³ quián¹³. Tɨ³la³ cun³ñí¹ hi³ juáh³ náh² hmóu³² hi³ tiá² ten³ ya³ náh², hi³ jáun² dá² hauh³² bí¹ náh² tso³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\