LUCAS 12

1Tá¹la³ jáun² né³, ca³la³ juóun³² mei²¹ cu³tí³ tsáu² ca³ngɨh³² ñí¹ jáun², ca³la³ ná¹cuú² ná¹jaɨn³² tiá³ bíh¹ tsú² lɨ³. Jáun² Jesús ca³hléh³ tín² ñí¹con² tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ ca³juáh³ la³ lá²: ―Hua³hín¹³ náh² jmu³ ca³tɨ²¹ tie³ quioh²¹ tsá² fariseos. Jáɨ¹³ “tie³” nɨ́² hnió³ juáh³: tsá² lɨ́n³ la³ cá¹ la³ jéinh¹. 2Quí¹ lɨ³ua³ cáun² hi³ jlɨ́²³ tsú², chau³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ jñéih²³; hi³ lɨ³ua³ cáun² hi³ ná¹hmá¹ né³, chau³² bíh¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ́²jnia² siáh³. 3Jáun² la³jɨ́³² hi³ má²ca³juah²¹ hnoh² hñu³niéi², chau²¹ jmáɨ¹ lɨ³jnia² bíh¹ jáɨ¹³ jáun². Ja³bí¹ la³ jáun², lɨ³ua³ cáun² hi³ má²ca³juah²¹ náh² ñí¹ ná¹conh¹, chau²¹ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ chá³² tsú² jáɨ¹³ jáun² ca³la³ hi³ tsa³di³chín³² tsú² tsáɨh³ hñú³ hi³ chá³² ca³la³ hi³ chi²¹ tiú² mah¹ tiú² jan³². 4”Hnoh², tsá² re² juóh³² dí² quiúnh¹, juanh²¹ jná¹³ ñí¹con² hnoh² jáɨ¹³ lá²: Ha³ lɨ́² juenh³ náh² tsá² jngɨh² jmáh³la³ ngú³, hi³ nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun², tiú²uú² zia³² hí¹ cáun² yáh³ hi³ siáh³ hi³ lɨ́¹³ jmu³ tsú². 5Tɨ³la³ jná¹³ juanh²¹ hi³ hin² ñí¹con² hniáuh³² jmúh¹³ hnoh² juénh²: juenh³ náh² ñí¹con² Tsá² zia³² pí³ quioh²¹ hi³ lɨ́¹³ jngah³, hi³ má¹lɨ³² jáun² né³ lɨ́¹³ ze³ siáh³ quiu³juóu³². Ñí¹con² Tsá² hí³ bíh¹ hniáuh³² jmúh¹³ hnoh² juénh². 6”¿Há¹ tiá² cuen² tsú² hñá³ tan³² pih²¹ la³ cun³ tun³ héih³² quɨe³ dúh¹? Tɨ³la³ cu³ jáun² tiá² tsá²có³ yáh³ tsɨ́³ Dió³² hi³ ca³tɨn¹ jáh³ pih²¹ hí³. 7Jáun² hnoh² né³, hí¹ ca³la³ tɨ³ jñú² chinh³² yáh³ hnoh² ná¹hɨ¹³ siáh³ ma³ quin³² ma³ cá² máɨh³². Ha³ lɨ́² juenh³ náh², quí¹ tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² hnoh² la³ cónh³ bíh¹ tan³² ná¹juóun²¹. 8”Juanh³² jná¹³ siáh³ jáɨ¹³ lá²: Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² ma³quien² jná¹³ ñí¹con² tsáu², ja³bí¹ jná¹³ siáh³ Jon² tsá²mɨ³cuóun², má¹quien¹³ ná¹ tsú² ñí¹con² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³²; 9tɨ³la³ lɨ³ua³ jan² tsá² tiá² hnió³ ma³quien² jná¹³ ñí¹con² tsáu² né³, ja³bí¹ jná¹³ siáh³ tiá² má¹quien¹³ tsá² la³ hí³ ñí¹con² tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³². 10”Lɨ³ua³ jan² tsá² hleh³² jú¹ hlah³ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun², zia³² bíh¹ uu³i³tso³; tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² tú² hión³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ má¹ná¹, cu³tí³ tiá² zia³² bíh¹ uu³i³tso³ quioh²¹ tsá² la³ hí³. 11”Nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ jau³ tsú² hnoh² hi³ nga³ tsú² jáɨ¹³ ñí¹con² hnoh² hñu³ cuáh³², ho³lá²dá² ñí¹ta²¹, ha³ lɨ́² cuɨ́¹ hi²¹ honh² náh² hi³ hín² jáɨ¹³ ngáɨh¹ náh², ho³ he³ lánh³ juáh¹³ náh²; 12quí¹ nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ hniáuh³² hléh¹³ hnoh², má¹jáun² bíh¹ má²hɨ́e³² Jmɨ́²chí³ Chun¹ ha³ lánh³ hniáuh³² hléh¹³ náh². 13Jáun² né³, jan² tsá² zenh² ja¹ tsá² ná¹ngɨh³² hí³ ca³juáh³: ―Hnú² Tɨ³², juoh¹ hnú² tiá³ renh² jná¹³ hi³ cué³² tsú² la³ cun³ hi³ ca³tɨn¹ jná¹³, hi³ jmɨ́¹ quioh²¹ jméi² mí¹ziú¹³ jnoh¹. 14Tɨ³la³ Jesús ca³záɨh³ tsá² hí³: ―¿Hin² tsánh² ca³hiáu³² jná¹³ hi³ lɨ́n¹³ ná¹ jue²¹, ho³ hi³ lɨ́n¹³ jná¹³ tsá² tsóh²³ hi³ jmɨ́¹ quioh²¹ ñeh² mí²ziúh² hnoh²? 15Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ dí² siáh³ la³jɨ́n³² tsá² hí³ la³ lá²: ―Hniáuh³² jmúh¹³ náh² re² lɨ́n³² hua³hí¹³ hi³ tiá² lɨ́¹ jmúh¹³ náh² hniá¹ hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá², quí¹ jun³juáh¹³ cun³quionh³ hi³hliá² hliáun³ hi³ zioh² jáun² yáh³ tsú² lɨ́¹³ zian² re² tɨn². 16Jáun² ca³jmú³ tsú² siáh³ cáun² jáɨ¹³ hi³ juáh³ la³ lá²: ―Jmɨ́¹ zian² jan² tsá² hánh³. Tsá² hí³ ca³loh² hliáun³ lɨ́n³² ñí¹náɨ² quioh²¹. 17Jáun² tsá² hí³ ca³lɨ́n¹³: “¿He³ bíh¹ jmu¹ jná¹³? Já² tiú²uú² zia³² yáh³ ñí¹ lɨ́¹³ hmá¹³ jná¹³ la³jɨ́³² hi³ ca³láu² lá² quion²¹”. 18Jmɨ́¹jáun² ca³liéinh³² tsú² jmɨ́¹ tsɨ́³ hnga²: “Né³² má²ca³cháunh¹³ tsɨn³² jná¹³ ha³ lánh³ rón³² jmu¹. Cu³tsa³² cuɨ́¹ tsunh²¹ jná¹³ cú²jueh³² hñu³cuɨ́³ míh¹ táun³ nɨ́², hi³ jmu¹ jná¹³ hi³ jlánh¹ bíh¹ cáh¹; hi³ jáun² ñí¹ jáun² hmá¹³ jná¹³ la³jɨ́³² hi³ ca³lo², la³ má²quionh³ hi³ siáh³ siáh³. 19Nɨ́¹ má¹lɨ³² jáun² né³, hlɨ́¹ lienh¹ jná¹³ jmɨ́¹ tsɨn³², hi³ juo¹³ jná¹³ la³ lá²: Hliáun³ lɨ́n³² bíh¹ má²zia³² hi³ lɨ́¹³ ma³hɨ́e² hliáun³ mii² quiú¹³ dí². Jáun² né³² né³, cuɨ́¹ zian² dí² tie³. Cuɨ́¹ cú¹ cuɨ́¹ hnáɨh¹³ dí² quiú¹³, hi³ cuɨ́¹ zian² dí² cáun² hi³ re² hi³ tɨn²”. 20Tɨ³la³ Dió³² ca³záɨ³ tsá² hí³ la³ lá²: “Hnú², tsá² tiá² jáɨ¹³ ngɨ²³, já¹niéi² lá² jɨ́enh¹ hnú² jmɨ́²chí³ quián¹³ ñí¹con² jná¹³. Hi³ jáun² la³jɨ́³² hi³ má²ná¹hmá¹ nɨ́² quián¹³ hnú², ¿hin² dá² tsánh² lɨ³ quioh²¹?” 21La³ jáun² bíh¹ quiunh³² tsá² hánh³, tsá² hma³² ñí¹con² hnga² hi³ quioh²¹. Tsá² tia³mii² bíh¹ tsá² la³ hí³ ñí¹con² Dió³². 22Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³záɨh³ Jesús tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con²: ―Juo³ jná¹³ hnoh²: Ha³ lɨ́² cuɨ́¹ hi²¹ honh² náh² ha³ lánh³ rón³² lɨ́¹³ zian² náh², ca³tɨ²¹ ha³ jinh¹ já³² má³² hi³ cúh¹³ náh², jɨ³ ha³ jinh¹ já³² hmɨh³² hi³ quɨ́h¹³ náh². 23Quí¹ jmɨ́²chí³ quioh²¹ bíh¹ tsú² hi³ jlánh¹ bíh¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ má³²; hi³ ngú³ quioh²¹ tsú² nɨ́² siáh³ tɨ³ jlánh¹ quien² la³ cónh³ bíh¹ ha¹ tsú². 24Sá¹nɨ́² jɨe³ ha³ lánh³ zian² quiú¹liáh². Jáh³ hí³ tiá² lin¹ hi³ jñi³² hí¹ cáun² yáh³, sa³jun³ zia³² bíh¹ hi³ loh², sa³jun³ zeh² hñu³cuɨ́³ quioh²¹; tɨ³la³ cun³ jáun² zia³² bíh¹ má³² hi³ cue³² Dió³² cúh² jáh³. ¡Tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, tɨ³ jlánh¹ bíh¹ quien² náh² la³ cónh³ bíh¹ tan³²! 25¿Hin² yáh³ hnoh² tɨn² jmúh¹³ hi³ cuóun¹³ cónh³í¹ cá² lɨ́², uá¹jinh¹ hen² lɨ́n³² honh² náh² hi³ cuóun¹³ náh²? 26Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ cáun² hi³ pih²¹ la³ nɨ́² bíh¹ tiá² la³ tɨn² náh² jmúh¹³, hi³ jáun² ¿he³ láɨh³² sa³ hɨ³² lɨ́n³² honh² náh² ca³tɨ²¹ la³jɨ́³² hi³ ñí¹ hná¹ nɨ́²? 27”Sá¹nɨ́² jɨe³ náh² ha³ lánh³ rón³² cuóun² lí¹³. Lí¹³ nɨ́² tiá² lin¹ zeh³² yáh³ jáu², hi³ sa³jun³ ta³² siáh³ tá³, tɨ³la³ cun³ jáun² ta³bí¹ hla¹ re²¹ Salomón yáh³ tiá² chú³² jmɨ́¹ jniá³ la³jmɨ́¹ jniá³ lí¹³ nɨ́², uá¹jinh¹ jmɨ́¹ zioh² lɨ́n³² tsú². 28Hi³ jáun² né³, nɨ́¹juáh³ Dió³² jmu² hi³ ca³la³ chú³² lɨ́n³² jniá³ náɨ², cáun² hi³ tsɨ²¹ nɨ́² ñí¹ náɨ² né³², hi³ jáun² tsa³háu² má²jɨ́n³² bíh¹ tsú² tɨ³ ñeh² cáun² pɨeh¹ nɨ́¹ má¹ca³lɨ³ quiéin²; jáun² nɨ́¹juáh³ ta³bí¹ náɨ² yáh³ jmu² Dió³² hi³ chú³² jniá³, ¡cónh³ bíh¹ tiá² jmu³ Dió³² hi³ zia³² hanh² hnoh², hnoh² tsá² cáun² lɨ́¹ hɨ³² honh² náh²! 29Hi³ jáun² ha³ lɨ́² cuɨ́¹ hi²¹ honh² náh² hi³ hnáuh¹³ náh² hi³ cúh¹³, sa³ jun³ hi³ húh¹³ náh². 30Quí¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá² ná¹hɨ³² tsɨ́³ ca³tɨ²¹ hi³ nɨ́²; tɨ³la³ hnoh² má¹ná¹, zian² bíh¹ jan² Ñeh² náh², Tsá² cuá¹ñi³² la³jɨ́³² hi³ lɨ³hniauh²³ quián¹³ náh². 31Ñí¹ jɨ́²¹la³ ti³ chan¹³ náh² hmóu³² jo³cuo² Dió³² bíh¹, hi³ má¹tih²¹ náh² re² ñí¹con² tsú², hi³ jáun² bíh¹ hián¹³ náh² ca³la³ jɨ³lɨ³² hi³ jáun². 32”Hnoh², tsá² lɨ́n³ náh² la³juah²¹ dúh¹ cu³ nió³ pih²¹ já¹ziáh², ha³ lɨ́² juenh³ náh², quí¹ hiún² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ Ñeh² náh² cué³² jáɨ¹³ hi³ cuá¹tánh¹ náh² ñí¹ cuá¹quien² tsú². 33Hnáɨ¹ náh² hi³ zia³² quián¹³, hi³ lɨ́¹ cueh¹ náh² tsá² lɨ́²hniáuh³² ñí¹con². Nɨ́¹juáh³ hi³ jmúh¹³ náh² la³ jáun², hi³ jáun² la³ jáun² má²ná¹jmuh³² náh² cáun² tuh³² hi³ tiá² chau²¹ jmáɨ¹ lɨ³yenh³, hi³ jáun² lɨ³ zian² náh² hliáun³ hñu³mɨ³cuú², cáun² hi³ tiá² chau²¹ jmáɨ¹ tsa³hín³. Ñí¹ jáun² tiá² lɨ́¹³ hí³ háɨn², sa³jun³ mí¹cháu² lɨ́¹³ ma³tsa² hi³ quioh²¹ tsú². 34Quí¹ nɨ́¹juáh³ ñí¹ nio¹ hi³ quián¹³ náh², ñí¹ jáun² bíh¹ uá²jaɨ³² cuá³ jmɨ́²chí³ quián¹³ náh². 35”Hniáuh³² tiáunh¹ náh² hua³jan²¹, hi³ chí¹hún¹ sɨ́² quián¹³ náh². 36Tianh³ náh² hua³jan²¹ la³jmɨ́¹ tionh¹ tsá² ná¹hé² ná¹jan² juo¹³. Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹cá²jính³² jáun² tsá² hí³ ñí¹ lɨ́¹jmú³ tsáu² jmáɨ¹ hi³ ca³jenh² cuo², la³juɨ³² niá³² bíh¹ tsú² ho³hñú¹³ nɨ́¹ má¹ca³póh³ tsá² hí³ cuo². 37Jlánh¹ chú³² quioh²¹ tsá² quian²¹ tsú² hí³, nɨ́¹juáh³ hi³ tionh² tsú² ná¹ñí¹ nɨ́¹ má¹cuanh³² jáun² juo¹³. Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ juo¹³ tsú² hí³ hah¹³ hmɨh³² ta³ ñí¹, hi³ cué³² jáɨ¹³ hi³ tsá² quian²¹ tsú² hí³ lɨ́¹³ tiánh³² ñí¹ mesa. Hi³ jáun² nɨ́¹ má¹ta³tonh¹ tsú² jáun² ñí¹ mesa né³, hnga² juo¹³ tsú² ma³tau³. 38Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ cuanh³ tsá² hí³ ta³ hua², ho³lá²dá² má²já²jnia², jáun² né³, jlánh¹ chú³² quioh²¹ tsá² quian²¹ hí³, nɨ́¹juáh³ la³ ná¹ñí¹ bíh¹ nɨ́¹ má¹cuanh³² tsú². 39Hniáuh³² lɨ³ ñíh¹³ náh² re² jáɨ¹³ lá² siáh³: Sá¹jmɨ́¹ hi³ ñi³² tsá²hñú¹³ hín² la³nio¹ já³² tsá² háɨn², jáun² tiá² jmɨ́¹ cué²¹ yáh³ tsú² jáɨ¹³ hi³ hí³ háɨn² hñú¹³. 40Jáun² hnoh² né³, hniáuh³² ná¹tiáunh¹ náh² hua³jan²¹, quí¹ nɨ́¹juáh³ jmáɨ¹ hi³ ná¹lɨ́n²³ hnoh² hi³ tiá² má²jáunh¹³ jná¹³ Jon² tsá²mɨ³cuóun², tɨ³la³ jmáɨ¹ jáun² bíh¹ ti³tsóh³ cuánh³² jná¹³. 41Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús la³ nɨ́² né³, ca³ngáɨ³ Pé¹ ñí¹con² tsú²: ―Hnú² Tɨ³², ¿hí¹ ca³tɨn¹ jmáh³la³ jnoh¹ jáɨ¹³ hi³ má²lɨ́²jmuh³ hnú² nɨ́², ho³ hi³ ca³tɨn¹ ca³la³ jɨ́n³² tsáu² uá¹? 42Jáun² Tɨ³² Juo¹³ dí² ca³juáh³: ―Nɨ́¹juáh³ zian² jan² tsá² quian²¹ chun¹, tsá² jlánh¹ quia³lín³ jmɨ́¹ tsɨ́³, hi³ jáun² juo¹³ tsú² chan³ la³jɨ́n³² tsá² quian²¹ ñí¹ hná¹ jáun² jo³cuo² hí³ dí² hi³ jmu³ dí² héih³² ñí¹con² tsá² hí³, jɨ³ hi³ jmu³ dí² siáh³ héih³² ha³ cónh³ má³² lɨ́¹³ cuh³ tsú², jɨ³ hín² la³nió¹ lɨ́¹³ jmu³ tsú² má³². 43Jlánh¹ jmɨ́¹ ren² tsá² quian²¹ la³ hí³ nɨ́¹juáh³ hi³ cuá¹má²tí³² tsú² héih³² quioh²¹ juo¹³ nɨ́¹ má¹cuanh³². 44Jú¹ tson² juo³ jná¹³ hnoh², hi³ juo¹³ tsá² hí³ má²chá³² la³jɨ́³² hi³ zioh² jo³cuo² tsú², hi³ jáun² tɨ³ má²zó³² bíh¹ tá¹³ tsú² lɨ́¹³. 45Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ tsá² hí³ la³ ca³lɨ́n¹³ hi³ tiá² má²jáunh³ yáh³ tia³juɨ³² juo¹³, hi³ jáun² cuá¹quí² cuá¹quiunh² tsá²mɨ³ tsá²ñuh², tsá² quian²¹ ñí¹ hná¹ jáun², jɨ³ hi³ cuá¹cú² cuá¹hɨ́nh²³ tsú² siáh³ ca³la³ ñí¹ ca³lɨ³ hen²; 46jáun² juo¹³ tsú² né³, cuánh³² cáun² jmáɨ¹ hi³ tiá² cuá¹jan²¹ bíh¹, cáun² o¹rá¹ hi³ tiá² ñi³² tsú² siáh³. Hi³ jáun² má¹jáun² ma³tson¹³ tsú² tsá² hí³ chí¹nga² cu³tí¹³, hi³ jáun² má¹lɨ³² jáun² zen³ tsú² ñí¹ ca³tɨ²¹ tsa³táunh¹ tsá² tiá² nieh³. 47”Quí¹ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² quian²¹ ñi³² héih³² quioh²¹ juo¹³, tɨ³la³ tiá² jmu² yáh³ tsú² jan²¹, sa³jun³ má²tí³² bíh¹ tsú², jáun² tsá² quian²¹ la³ hí³ quiu³ pan³ tsú² hliáun³ tsɨ³². 48Tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ zian² tsá² quian²¹, tsá² tiá² re² jmɨ́¹ ñi³² héih³² quioh²¹ juo¹³, hi³ jáun² ca³jmú³ cáun² hi³ hlaɨh³, cun³ jáun² ca³tɨn¹ bíh¹ tsú² tsa³pán¹, tɨ³la³ míh² bíh¹ ca³lá² pan³ tsú². Nɨ́¹juáh³ tsá² ca³hiauh³ hliáun³, jáun² né³, tsáu² cáun² má²ná¹jan³² hi³ hliáun³ bíh¹ hi³ jmu³ tsá² hí³; hi³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² ca³ta³no¹ hliáun³ jo³cuo² né³, jáun² hliáun³ bíh¹ hi³ má²máɨ³² tsú² ñí¹con² tsá² la³ hí³. 49”Má²cuan² jná¹³ ñí¹ hué²¹ lá² hi³ to¹ ná¹ sɨ́² huáh² tsɨ́³ hi³ ca³tɨn¹ la³jɨ́n³² tsá² zian² tá¹ cáun² hngá¹máh³; hi³ jlánh¹ jmɨ́¹ hiún² tsɨn³² jná¹³ sá¹ hi³ má²ná¹hún¹ ta³né³² dúh¹. 50Ca³tɨn¹ jná¹³ zón³² siáh³ cónh³ jmáɨ² la³ siáh³, hi³ jlánh¹ tiá² niau³² tie³ tsɨn³² jná¹³ ca³la³ ñí¹ chau²¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ³tí³ hi³ jáun². 51¿Hí¹ ná¹lɨ́n²³ hnoh² hi³ cuan³ jná¹³ hi³ jmu¹ hi³ niau²¹ tie³ ñí¹ hué²¹ lá²? ¡Tiá² jáun² yáh³! Cuan³ jná¹³ hi³ quion¹ hniéi² bíh¹, hi³ tiú²uú² tiánh³² tsú² cá²hon³. 52Quí¹ ta³né³², jɨ³ jmɨ́¹tsú² jmɨ́¹ja³², má²zia³² bíh¹ hniéi² ja¹ hmóu³² tsá² hñú¹³. Jáun² né³, nɨ́¹juáh³ cáun² hñú³ ñí¹ tionh² tsú² hñá³, tsáun³ bíh¹ tsú² lɨ́¹³, gáun³ tsá² hí³ hon² gon³ raɨnh²¹, hi³ jáun² gon³ né³ lɨ³hon² gáun³ raɨnh²¹. 53Tsá²ñuh² jmu³ ná¹háun³ quionh³ tsá²ñuh² jon², tsá²mɨ³ siáh³ jmu³ ná¹háun³ quionh³ tsá²mɨ³ jon², jɨ³ tsá¹míh¹ siáh³ jmu³ ná¹háun³ quionh³ jméi² mí¹ziú¹³. Ja³bí¹ la³ jáun² tsá²mɨ³ má²lieih²¹ jmu³ ná¹háun³ quionh³ ló³², hi³ tsá¹máɨ¹³ né³, jmu³ siáh³ ná¹háun³ quionh³ mɨ³ziú¹³. 54Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ Jesús tsá² ná¹ngɨh³² hí³ la³ lá²: ―Hnoh², nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ jɨ́eh³² náh² hi³ má²tioh¹³ jnie² tɨ³ ñí¹ tá²tsɨ²¹ hiú², jáun² juáh²³ hnoh²: “Jmɨ́³ bíh¹ má²ha³”, hi³ tson² bíh¹ la³ jáun² lɨ́²³. 55Hi³ nɨ́¹juáh³ jmɨ́¹ ja³² chí³ tɨ³ quián³ né³, hi³ jáun² juáh²³ hnoh²: “Má²jniau¹³ bíh¹ hiú²”; hi³ tson² bíh¹ la³ jáun² lɨ́²³. 56¡Hnoh², tsá² lɨ́n³ náh² la³ cá¹ la³ jéinh¹! Já² tɨn² bíh¹ hnoh² chíh¹ jáɨ¹³ nɨ́¹juáh³ nɨ́¹ má¹lɨ́²jɨeh³ náh² chi³cuú² jɨ³ tɨ³ hué³² nɨ́². Jáun² né³, ¿he³ láɨh³² sa³ tiá² ñíh¹ yáh³ hnoh² hi³ hín² jmáɨh¹ tiauh² dí² lá² ta³né³²? 57”¿He³ láɨh³² tiá² ma³réh¹³ náh² tso³ quián¹³ ja¹ hmóu²¹ náh²? 58Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² ca³hna³ hnú², hi³ jáun² má²jau³ tsú² hnú² tɨ³ ñí¹con² jue²¹, jáun² jmu³ pí³ hi³ tsán¹³ hniéi² quián¹³ tá¹la³ hí¹cua³táunh¹ náh² jáun² hú¹ juɨ³². Hi³ jáun² tiú²uú² tsa³jau² tsú² ta³ ñí¹ tsá²tan²¹, quí¹ nɨ́¹ ca³cue³ hnú² tsá²tan²¹ tsá² tú²jáɨ¹³; hi³ jáun² tsá² tú²jáɨ¹³ hí³ má²tsa³tiaunh² hnú² hñu³mí¹ñí². 59Juanh³² jná¹³, tiá² cáun² lɨ́¹ liáun³ yáh³ hnú²; ca³la³ tɨ³ nɨ́¹ má¹ca³ma³hmah²¹ hnú² tá¹ jɨ³lɨ³² máh³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\