LUCAS 16

1Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ siáh³ Jesús tsá² haɨn²¹ hí³ tɨ³ con², hi³ ca³juáh³: ―Jmɨ́¹ zian² jan² tsá² jmɨ́¹ jmu² hua³hí¹³ la³jɨ́³² hi³ zia³² quioh²¹ jan² tsá² hánh³. Tɨ³la³ ca³chó³² jmáɨ¹ hi³ ca³chá³ tsáu² tso³ quioh²¹ tsú² ñí¹con² tsá² hánh³ hí³. Ca³chá³ tsú² hi³ tsá² quian²¹ tsú² hí³ néh¹ cáun² lɨ́¹ quí² lɨ́¹ hin²³ hi³ zia³² quioh²¹ tsú². 2Jáun² tsá² hánh³ hí³ né³, ca³teh³ tsá² quian²¹, hi³ ca³ngáɨh³ dí² la³ lá²: “¿Hí¹ tson² bíh¹ la³ cun³ hi³ má²ca³chá³ tsáu² ñí¹con² jná¹³ hi³ ca³tɨn¹ hnú²? Jɨ́enh¹ sí² quián¹³ neh²¹, ca³tɨ²¹ ta²¹ hi³ jmuh³² hnú² quion²¹ jná¹³, quí¹ tiú²uú² hnú² jmúh¹³ yáh³ ta²¹”. 3Jmɨ́¹jáun² ca³lɨ́n¹³ tsá² hí³: “¿Ha³ lánh³ rón³² jmu¹ jná¹³ ta³né³², quí¹hliá² juóu³² jná¹³ má²ñí¹quin¹³ bíh¹ ta²¹ hi³ jmu² jná¹³? Já² tiá² pin³ yáh³ jná¹³ hi³ cáh¹³ hué³². Já² hua³heih²¹ bíh¹ nɨ́¹juáh³ hi³ cáun² lɨ́¹ mɨ́¹³ jná¹³ quɨe³ quioh²¹ tsáu². 4Há¹, ta³né³² má²ño¹ jná¹³ ha³ lánh³ rón³² jmu¹, hi³ jáun² lɨ³ zian² tsá² he³ jná¹³ hñú¹³ nɨ́¹ má¹ca³che² jná¹³ juóu³²”. 5Hi³ jáun² jmɨ́¹jáun² ca³teh³ tsú² ma³ quin³² ma³ jan³² tsá² ná¹ren² hí³ quioh²¹ juo¹³. Ñí¹con² tsá² la³ñí¹ hí³ ca³ngáɨ³ tsú²: “¿Cónh³ ren² hnú² quioh²¹ juóu³² jná¹³?” 6Jáun² tsá² hí³ ca³juáh³: “Ren² jná¹³ hña³láu³ barril hi³ ha²¹ ma³ quiu³quia³ñu³ lí¹³ no¹”. Jmɨ́¹jáun² tsá² quian²¹ tsá² hánh³ hí³ ca³juáh³: “Lá² rón³² sí² ca³tɨ²¹ hi³ ren² hnú². Tia³juɨ³² ñí³, jmu³ hi³ ren² nú² tu³la³quia³ tán¹”. 7Jmɨ́¹ lɨ²¹ jáun² né³, ca³ngáɨh³ tsú² siáh³ tsá² jan²: “Hnú² siáh³, ¿ha³ cónh³ ren² hnú² quioh²¹ juóu³² jná¹³?” Jáun² tsá² hí³ ca³ngáɨ³: “Ren² jná¹³ quiún³ nio² hña³láu³ lio²¹ cuú²miih²¹”. Jmɨ́¹jáun² ca³záɨh³ tsú² siáh³ tsá² hí³ la³ lá²: “Lá² rón³² sí² ca³tɨ²¹ hi³ ren² hnú², jmu³ hnú² hi³ ren² nú² hnɨ³² nio² hña³láu³ tsɨ²¹ quiú³ lio²¹ tán¹”. 8Jáun² juo¹³ tsá² quian²¹ tiá² chun¹ hí³ ca³juáh³: “Ha³ lánh³ rón³² jlánh¹ cháunh²³ chinh³² hnú² hi³ ca³lɨ́n¹³ hnú² jmúh¹³ la³ nɨ́²”. Jáun² jmɨ́¹jáun² ca³nia³ Jesús jáɨ¹³ jáun² quioh²¹, hi³ ca³juáh³: ―Tsá² zian² hngá¹máh³ lá² jlánh¹ bíh¹ jan²¹ ñí¹con² tsá²mɨ³cuóun² raɨnh²¹ la³ cónh³ bíh¹ tsá² tanh² ta²¹ Dió³². 9”Jáun² juanh³² jná¹³ ñí¹con² hnoh² hi³ cun³quionh³ hi³ zia³² quián¹³ hnoh² ñí¹ hué²¹ lá², jmúh¹³ hnoh² hi³ lɨ³ zian² tsá² juonh²¹ náh² re² quiúnh¹, jáun² nɨ́¹ má¹cá²chó³² jmáɨ¹ hi³ tsá¹³ hi³ jáun² quián¹³ hnoh² né³, lɨ³ zian² bíh¹ tsá² lɨ́¹³ he³ náh² ñí¹ lɨ́¹³ zian² náh² cun³ jmɨ́¹hi³nio². 10”Nɨ́¹juáh³ zian² tsá² jmúh³² re² ta²¹ cun³quionh³ cú¹pih²¹ hi³ zia³² quioh²¹, jáun² la³ má²chun¹ jáun² bíh¹ tsú² uá¹ cun³ ca³lɨ³ zia³² hliáun³ hi³ quioh²¹. Tɨ³la³ tsá² tiá² jmu² hi³ chú³² cun³quionh³ cú¹pih²¹ hi³ zia³² quioh²¹ né³, sa³jun³ chun¹ bíh¹ tsú² nɨ́¹juáh³ ca³lɨ³ zioh² hliáun³. 11Hi³ jáun² nɨ́¹juáh³ tiá² la³ jmuh²¹ yáh³ hnoh² re² ta²¹ hi³ zia³² quián¹³ náh² ñí¹ hué²¹ lá², hi³ tiá² lin¹ nga³ quien², ¿lánh³ bíh¹ rón³² lɨ́¹³ hian³ náh² hú¹tá¹ hi³ quien² cu³tí³ nɨ́¹ má¹jáun²? 12Nɨ́¹juáh³ tiá² la³ chun¹ yáh³ náh² hi³ jmúh¹³ hua³hí¹³ hi³ quioh²¹ tsáu², ¿lánh³ bíh¹ rón³² lɨ́¹³ hian³ náh² hi³ lɨ́¹³ lɨ³ quián¹³ náh² hmóu³²? 13”Hí¹ jan² tsáu² tiá² lɨ́¹³ ma³tí³² ñí¹con² gon³ juo¹³, quí¹ tiá² tɨ²¹ yáh³ tsɨ́³ tsú² tsá² jan², hi³ tsá² jan² né³, tɨ́³² lɨ́n³² bíh¹ tsɨ́³ tsú²; re² lɨ́n³² bíh¹ má²tí³² tsú² héih³² quioh²¹ tsá² jan², hi³ tsá² jan² né³, tiá² ta²¹ tanh² yáh³ tsú². Jáun² né³, cónh³ tiá² lɨ́¹³ bíh¹ hno³ náh² Dió³² cu³tsa³² quionh³ hi³ hniá¹ náh² hi³ zia³² ñí¹ hué²¹ lá². 14Jmɨ́¹ má²lɨ́²juáh³ jáun² Jesús jáɨ¹³ nɨ́² né³, jáun² tsá² fariseos cáun² lɨ́¹ ca³juú² ca³ngáɨ³² bíh¹ Jesús, quí¹hi³hliá² jlánh¹ ná¹hniá¹ tsú² quɨe³ hmóu³². 15Hi³ jáun² Jesús ca³záɨh³ tsá² hí³: ―Hnoh² tsá² lɨ́¹ ná¹haɨh³² náh² re² máh¹ ñí¹ ta³ ñí¹ tsáu², tɨ³la³ Dió³² cuá¹ñi³² he³ ná¹lɨ́n²³ náh² hñu³ honh². Quí¹ zia³² bíh¹ hi³ lɨ́¹ ná¹lɨ́n²³ tsáu² hi³ jlánh¹ quien², tɨ³la³ Dió³² má¹ná¹, hí¹ cú¹pih²¹ yáh³ tiá² jéih³² hi³ jáun². 16”Jmɨ́¹ tɨ́² quien² bíh¹ liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, jɨ³ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³², ca³la³ tɨ³ jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ cuan³ Juan², tsá² jmɨ́¹ zion² hí³ jmáɨ² tsáu². Jáun² la³ cun³ jmɨ́¹jáun² né³, ca³lɨ³liau³ hi³ tsá²ngɨ³ jú¹ chú³² hi³ ca³tɨ²¹ héih³² hi³ jmu² Dió³², hi³ jáun² tsá² jlánh¹ ná¹cueh³² pí³ né³, má²ná¹cah²³ bíh¹ jmáɨ¹ hi³ lɨ́¹³ tónh³² jo³cuo² Dió³². 17”Tɨ³la³ tɨ³ huán¹ bíh¹ tsɨ́³ hi³ tsa³hín³ la³jɨ́³² hi³ jniá³ chi³cuú² la³ má²quionh³ hngá¹máh³ lá², la³ cónh³ bíh¹ jáɨ¹³ hi³ rá¹tioh³ ñí¹ liei²¹ jáun². 18”Nɨ́¹juáh³ jan² tsá²ñuh² ca³tun³ ñí²cuo², hi³ jáun² jan³ jan² tsá²mɨ³ siánh³ siáh³, jáun² tsá² la³ hí³ lɨ́¹ jmu² tso³ juón¹ bíh¹. Hi³ nɨ́¹juáh³ zian² siáh³ jan² tsá²ñuh² ca³jan³ tsá²mɨ³ tsá² jmɨ́¹ ñí²cuo² tsá² hí³, jáun² tsá²ñuh² la³ hí³ má²lɨ́²jmú³ siáh³ tso³ juón¹ bíh¹. 19”Jmɨ́¹ zian² jan² tsá² hánh³ jmɨ́¹ quɨh³² jmáh³la³ cá² ñí¹ hmɨh³² chú³² jniá³, hmɨh³² zɨ́n¹³ pin³ hi³ lɨ́³ mí²ñi³² lino, hi³ cun³ tsa³háu² jlánh¹ jmɨ́¹ má²hiún² tsú² tsɨ́³ hi³ jmu² jmáɨ¹. 20Ja³bí¹ jmɨ́¹jáun² jmɨ́¹ zian² jan² tsá² tia³mii², tsá² jmɨ́¹ jmáɨ² Lá¹, hi³ jmɨ́¹ lɨ́n³ mɨ³ho²¹. Tsá² hí³ jmɨ́¹ tsá²cuá² hué³² ho³hñú¹³ quioh²¹ tsá² hánh³ hí³. 21Tsá² tia³mii² hí³ jmɨ́¹ hnió³ cuh³ jmáh³la³ má³² suh³² ñeh² mesa quioh²¹ tsá² hánh³ hí³. Hí¹ la³ tɨ³ tsáɨ² jmɨ́¹ já²táunh¹ hi³ ziunh³² ñí¹ lɨ́³ jáun² mɨ³ho²¹ quioh²¹ tsú². 22Jmɨ́¹ cá¹chó²¹ jmáɨ¹ hi³ jun³ tsá² tia³mii² hí³, jáun² cua³taunh²¹ tsá²cuú² tsá²ta³ Dió³² hi³ cua³quiáun³², hi³ tsa³cuá² cáun² ñí¹ chu²¹ quionh³ hla¹ Há²bran²¹. Ja³bí¹ tsá² hánh³ hí³ ca³jun³ siáh³, jáun² ca³ñí¹hón²¹ tsú². 23Tá¹la³ má²cuá¹má²tso² tsú² jáun² tsɨ́³ quiu³juóu³² né³, ca³jɨ́e³ tsú² tɨ³ chi³cuú² ñí¹ uóunh³, ñí¹ cuá³ hla¹ Há²bran²¹ quionh³ hla¹ Lá¹ hí³. 24Jáun² ca³hóh³² tiá³ lɨ́n³² hi³ ca³juáh³: “Hnú² tia²¹ yeh³ Há²bran²¹, cuɨ́¹ lɨ́n¹³ nú² hi³ juo²³ jná¹³, cuéh³ hnú² Lá¹ nɨ́² jáɨ¹³ hi³ jmu³ jlɨh²¹ hna¹³ zí¹cuo² hi³ ja³hiéih³ zɨh³² jná¹³, hi³ jáun² lɨ³ cuóuh³, quí¹ jlánh¹ cuá¹má²tso¹ jná¹³ tsɨn³² ñí¹ chéi³ uóu³² lá²”. 25Tɨ³la³ hla¹ Há²bran²¹ hí³ ca³juáh³: “Hnú² jón³, cháu¹ hnú² honh² la³jɨ́³² hi³ chu²¹ jmɨ́¹ zia³² quián¹³ tá¹la³ jmɨ́¹ zian² nú² jáun², tɨ³la³ quioh²¹ Lá¹ lá² jmɨ́¹ zia³² jmáh³la³ hi³ huáh² tsɨ́³ bíh¹. Ta³né³² má²cuá³ tsá² lá² re² tɨn²; tɨ³la³ hnú² má¹ná¹, ca³tɨn¹ má¹tsoh¹ honh². 26Ja³bí¹ zia³² cáun² hná¹ jëh³ jueh³² lɨ́n³² ja¹ ñí¹ tiauh¹ dí², hi³ jáun² hí¹ jan² yáh³ tsá² cuá³ ñí¹ lá² tiá² lɨ́¹³ ngá¹³ tɨ³ ñí¹ nɨ́², uá¹ cun³ ca³lɨ³hnió³, sa³jun³ hí¹ jan² tsá² tionh² ñí¹ nɨ́² lɨ́¹³ ngá¹³ siáh³ tɨ³ lá²”. 27Hi³ jáun² tsá² jmɨ́¹ hánh³ hí³ ca³juáh³ siáh³: “Mɨ́²³ jná¹³ ñí¹con² hnú² tia²¹ yeh³, ¿há¹ tiá² zen¹³ hnú² tiá³ Lá¹ nɨ́² hñú¹³ ñuh³² jná¹³, 28ñí¹ tionh² hñá³ renh² jná¹³, hi³ tsa³lienh³ tsú² renh² jná¹³? Hi³ jáun² tiá² ja³táunh¹ tsú² ñí¹ cuá¹má²tso¹ jná¹³ lá² tsɨn³²”. 29Tɨ³la³ hla¹ Há²bran²¹ ca³juáh³: “Má²raunh³² bíh¹ tsú² liei²¹ quioh²¹ hla¹ Moisés, jɨ³ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² nɨ́² siáh³; ¡cuɨ́¹ nie¹³ tsú² jáɨ¹³ jáun²!” 30Jáun² tsá² hánh³ hí³ ca³juáh³ siáh³: “Tson² bíh¹ la³ má²lɨ́²juah²¹ hnú² nɨ́² tia²¹ yeh³ Há²bran²¹, tɨ³la³ nɨ́¹juáh³ jan² tsá² má²ca³jenh¹³ ja¹ tsá² má²cá²tsan³ la³ tsó³² hi³ tsa³lienh³ tsá² hí³, jáun² cu³tí³ záɨ³² bíh¹ tsú² jmɨ́¹ tsɨ́³”. 31Jáun² hla¹ Há²bran²¹ ca³ngáɨ³ siáh³: “Nɨ́¹juáh³ tiá² hnió³ yáh³ tsú² ne³ jáɨ¹³ quioh²¹ hla¹ Moisés, sa³jun³ jáɨ¹³ quioh²¹ tsá² lɨn³ hí³ tɨ³² jë¹ Dió³² jmɨ́¹tin², jáun² sa³jun³ tónh³² bíh¹ tsú² ta²¹ jáɨ¹³ hi³ juáh³ jan² tsá² ca³jenh¹³ ja¹ tsá² má²cá²tsan³”.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\